Zuhruf Suresi Okunuşu

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 3 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Zuhruf Suresi Arapça Okunuşu
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  1. ha mım

  2. vel kitabil mübın

  3. inna cealnahü kur'anen rabiyyel lealleküm ta'kılun

  4. ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım

  5. e fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem müsrifın

  6. ve kem erselna min nebiyyin fil evvelın

  7. ve ma yet'tıhim min nebiyyin illa kanu bihı yestehziun

  8. fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelın

  9. ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım

  10. ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun

  11. vellezı nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihı beldetem meyta kezalike tuhracun

  12. vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en'ami ma terkebun

  13. li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı'mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın

  14. ve inna ila rabbina le münkalibun

  15. ve cealu lehu min ıbadihı cüz'a innel insane le kefurum mübın

  16. emittehaze memma yahlüku benativ ve asfaküm bil benın

  17. ve iza büşşira ehadühüm bima darabe lir rahmani meselen zalle vechühu müsveddev ve hüze kezıym

  18. e ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın

  19. ve cealül melaiketellezıne hüm ıbadür rahmani inasa e şehidu halkahüm setüktebü şehadetühüm ve yüs'elun

  20. ve kalu lev şaer rahmanü ma abednahüm ma lehüm bi zalike min ılmin in hüm illa yahrusun

  21. em ateynahüm kitabem min kablihı fe hüm bihı müstemsikun

  22. bel kalu inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim mühtedun

  23. ve kezalike ma erselna min kablike fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim muktedun

  24. kale e ve lev ci'tüküm bi ehda mimma vecedtüm aleyhi abaeküm kalu inna bima ürsiltüm bihı kafirun

  25. fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akıbetül mükezzibın

  26. ve iz kale ibrahımü li ebıhi ve kavmihı innenı beraüm mimma ta'büdun

  27. illellezı fetaranı fe innehu seyehdın

  28. ve cealeha kelimetem bakıyeten fı akıbihı leallehüm yarciun

  29. vel metta'tü haülai ve abaehüm hatta caehümül hakku ve rasulüm mübın

  30. ve lemma caehümül hakku kalu haza sıhruv ve inna bihı kafirun

  31. ve kalu lev la nüzzile hazel kur'anü ala racülim minel karyeteyni azıym

  32. e hüm yaksimune rahmete rabbik nahnü kasemna beynahüm meıyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa'na ba'dahüm fevka ba'dın deracatil li yettehıze ba'duhüm ba'dan suhriyya ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun

  33. ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahıdetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun

  34. ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun

  35. ve zuhrufa ve in küllü zalike lemma metaul haytiod dünya vel ahıratü ınde rabbike lil müttekıyn

  36. ve mey ya'şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karın

  37. ve innehüm le yesuddunehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm mühtedun

  38. hatta iza caena kale ya leyte beynı ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karın

  39. ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun

  40. e fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fı dalalim mübın

  41. fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun

  42. ev nüriyenne kellezı veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun

  43. festemsik billezı uhıye ileyk inneke ala sıratım müstekıym

  44. ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs'elun

  45. ves'el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu'bedun

  46. ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihı fe kale inni rasulü rabbil alemın

  47. felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun

  48. ve ma nürıhim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun

  49. ve kalu ya eyyühes sahırud'u lena rabbeke bima ahide ındeke innena le mühtedun

  50. felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun

  51. ve nada fir'avnü fı kamihı kale ya kavmi e leyse lı mülkü mısra ve hazihil enharu tecrı min tahtı e fe la tübsırün

  52. em ene hayrum min hazellezı hüve mehınüv ve la yekadü yübın

  53. fe lev la ülkıye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinın

  54. festehaffe kavmehu fe etauh innehüm kanu kavmen fasikıyn

  55. felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn

  56. fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahırın

  57. ve lemma duribebnü meryeme meselen iza kavmüke minhü yesıddun

  58. ve kalu e alihetüna hayrun em hu ma darabuhü leke illa cedela bel hüm kavmün hasımun

  59. in hüve illa abdün en'amna aleyhi ve cealnahü meselel li benı israıl

  60. ve lev neşaü le cealna minküm melaiketen fil erdı yahlüfun

  61. ve innehu le ılmül lissaati fe la temterunne biha vettebiun haza sıratum müstekıym

  62. ve la yesudodennekümüş şeytan innehu leküm adüvvün mübın

  63. ve lemma cae ıysa bil beyyinati kale kad ci'tüküm bil hıkmeti ve li übeyyine leküm ba'dallezı tahtelifune fıh fettekullahe ve etıy'un

  64. innellahe hüve rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym

  65. fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne zalemu min azabi yevmin elım

  66. hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun

  67. el ehıllaü yevmeizim ba'duhüm li ba'dın adüvvün illel müttekıyn

  68. ya ıbadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun

  69. ellezıne amenu bi ayatina ve kanu müslimın

  70. üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun

  71. yütafü aleyhim bi sıhafim min zehebiv ve ekvab ve fıha ma teştehıhil enfüsü ve telezzül a'yün ve entüm fıha halidün (turkeyarena.com)

  72. ve tilkel cennetülletı uristümuha bima küntüm ta'melun

  73. leküm fiha fakihetün kesıratüm miha te'külun

  74. innel mücrimıne fı azabi cehenneme halidun

  75. la yüfetteru anhüm ve hüm fıhi müblisun

  76. ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimın

  77. ve nadev ya malikü li yakdı aleyna rabbük kale inneküm makisun

  78. lekad ci'naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun

  79. em ebramu emran fe inna mübrimun

  80. em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun

  81. kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın

  82. sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfun

  83. fezerhüm yahudu ve yel'abu hatta yülaku yevmehümüllezı yuadun

  84. ve hüvellezı fis semai ilahüv ve fil erdı ilah ve hüvel hakımül alım

  85. ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ındehu ılmüs saah ve ileyhi türceun

  86. ve la yemliküllezıne yed'une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemun

  87. ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü'fekun

  88. ve kıylihı ya rabbi inne haülai kavmül la yü'minun

  89. fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya'lemun
   

Sayfayı Paylaş