Zariyat Suresi Türkçe Yazılışı, Okunuşu

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 18 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Zariyat Suresi Türkçe Yazılışı, Okunuşu
  Bismillahirrahmanirrahim
  1. Vezzariyati zerva
  2. Fel hamilati vıkra
  3. Fel cariyati yusra
  4. Fel mukassimati emra
  5. İnnema tuadune le sadık
  6. Ve inned dine le vakı'
  7. Ves semai zatil hubuk
  8. İnnekum le fi kavlim muhtelif
  9. Yu'feku anhu men ufik
  10. Kutilel harrasun
  11. Ellezine hum fi ğamratin sahun
  12. Yes'elune eyyane yevmud din
  13. Yevme hum alen nari yuftenun
  14. Zuku fitnetekum hazellezi kuntum bihi testa'cilun
  15. İnnel muttekıyne fi cennativ ve uyun
  16. Ahızıne ma atahum rabbuhum innehum kanu kable zalike muhsinin
  17. Kanu kalilem minel leyli ma yehceun
  18. Ve bil eshari hum yestağfirun
  19. Ve fi emvalihim hakkul lis saili vel mahrum
  20. Ve fil erdı ayatul lil mukınin
  21. Ve fi enfusikum e fe la tubrırun
  22. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun
  23. Fe ve rabbis semai vel erdı innehu lehakkum misle ma ennekum tentıkun
  24. Hel etake hadisu dayfi ibrahimel mukramin
  25. İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale selam kavmum munkerun
  26. Ferağa ila ehlihi fe cae bi ıclin semin
  27. Fe karrabehu ileyhim kale e la te'kulun
  28. Fe evcese minhum hıyfeh kalu la tehaf ve beşşeruhu bi ğulamin alim
  29. Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket vecheha ve kalet acuzun akıym
  30. Kalu kezaliki kale rabbuk innehu huvel hakimul alim
  31. Kale fema hatbukum eyyuhel murselun
  32. Kalu inna ursilna ila kavmim mucrimin
  33. Li nursile aleyhim hıcaratem min tıyn
  34. Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin
  35. Fe ahracna men kane fiha minel mu'minin
  36. Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel muslimin
  37. Ve terakna fiha ayetel lillezine yehafunel azabel elim
  38. Ve fi musa iz erselnahu ila fir'avne bi sultanim mubin
  39. Fe tevella bi ruknihi ve kale sahırun ev mecnun
  40. Fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil yemmi ve huve mulim
  41. Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym
  42. Ma tezeru min şey'in etet aleyhi illa cealethu kir ramim
  43. Ve fi semude iz kıyle lehum temetteu hatta hıyn
  44. Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus saıkatu ve hum yenzurun
  45. Femestetau min kıyamiv ve ma kanu muntesırın
  46. Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu kavmen fasikıyn
  47. Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun
  48. Vel erda feraşnaha fe nı'mel mahidun
  49. Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun
  50. Fe firru ilallah inni lekum minhu nezirum mubin
  51. Ve la tec'alu meallahi ilahen ahar inni lekum minhu nezirum mubin.
  52. Kezalike ma etellezine min kablihim mir rasulin illa kalu sahırun ev mecnun
  53. E tevasav bih bel hum kavmun tağun
  54. Fe tevelle anhum fe ma ente bi melun
  55. Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu'minin
  56. Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya'budun
  57. Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey yut'ımun
  58. İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin
  59. Fe inne lellezine zalemu zenubem misle zenubi ashabihim fe la yesta'cilun
  60. Fe veylul lillezine keferu miy yevmihimullezi yuadun
   


Sayfayı Paylaş