Yeni Türk Ticaret Kanunu Yürürlük Tarihi

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 8 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Yeni Türk Ticaret Kanunun Yürürlük Takvimi
  Yeni Türk Ticaret Kanunu Yürürlük Tarihi, 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Uygulama ve Yürürlük, TTK yeni borçlar kanunu yürürlük tarihi

  TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu 2012 Yürürlük tarihi

  Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmeye başlayacak ve ticari hayatı adeta yeniden inşa edecek birçok yeniliği beraberinde getirecektir.

  YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN YÜRÜLÜK TAKVİMİ


  Ticari hayatta yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 1956 yılından bu yana yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kalkacak ve yerine 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girecek. Geçiş döneminde yeni kanunun bazı maddelerinin yürürlük tarihleri daha ileri ki muhtelif tarihlere yayılmıştır. Yeni yasa ile birlikte birçok yenilikler getirilmiş olup bunlardan sermaye şirketlerini ilgilendiren belli başlı yeniliklerin yürürlük takvimi aşağıdaki gibidir;

  01 Temmuz 2012
  Ortakların şirketlere borçlanmalarının yasaklanması
  İştirak taahhüdünden doğan borçlanmalar hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamazlar. Aykırı durumlarda üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

  01 Temmuz 2012
  Genel Kurul Toplantılarının Online Yapılabilmesi
  Genel Kurul toplantılarının fiziki olarak yapılması önemli güçlükler arz etmektedir. Getirilen bu düzenleme ile pay sahiplerinin fiziken toplantıya katılmasalar bile haklarından haberdar olmaları ve oy kullanabilmeleri sağlanacaktır. Genel Kurulların elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin uygulama esasları bir Tüzük ile düzenlenecektir. Öte yandan, taraflar esas sözleşmelerinde açıkça kararlaştırmışlarsa, üyelerin bir kısmının fiziki olarak hazır bulunması durumunda, karma sistem uygulanıp diğer kısım üyeler elektronik ortamda oy kullanabilirler.
  Online yapılan toplantıların geçerliliği konusunda ise kararların öncelikli olarak güvenli elektronik imzayla atılması veya daha sonrasında fiziki imza ile kayıt altına alınması öngörülmüştür

  01 Temmuz 2012
  Tek ortaklı Şirketlerin Kurulabilmesi
  Yeni TTK’ nın düzenlemesine göre bir anonim şirket tek kişi tarafından başkaca bir ortağa gereksinim duymaksızın kurulabileceği gibi sonradan da bu durumun ticaret siciline tescili kaydıyla tek kişilik hale gelebilecektir. Bu sayede mevcut sayı kuralına uyularak kurulan şirketlerin sonradan tek ortağa düşmesi halinde şirketin fesih tehlikesi ile karşılaşma olasılığı ortadan kaldırılmıştır.

  Limited şirketin kurulması için gerekli olan en az iki kişi olma asgari sınırı da kaldırılmıştır. Yeni düzenleme ile tek kişilik limited şirketlerin kurulması mümkün hale gelmiştir. Yeni düzenlemeye göre; tek kişilik Limited şirket kurulması ya da sonradan ortak sayısının bire inmesi halinde bu durumunda keyfiyetin 7 gün içinde bağlı bulunduğu ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekecektir.

  13 Ağustos 2012
  Şirketlerin esas sözleşmelerdeki genel hükümlerin bu kanuna göre revizyon ve/veya tamamlanması
  Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, yayımı tarihinden itibaren onsekiz ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
  Esas sözleşme değişiklikleri için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır

  30 Eylül 2012
  Yönetim Kurulunda yer alan Tüzel Kişi temsilcilerinin istifası
  TTK yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan AŞ yönetim kurulu üyeleri ve limited şirketi müdürleri görevlerine, boşalma, ayrılma hali hariç süreleri sonuna kadar devam edeceklerdir. Ancak yönetim kurulu üyeleri arasında tüzel kişi temsilcisi bulunan şirketlerde, bu üyeler istifa edecek ve yerlerine tüzel kişi veya başkaları seçileceklerdir.
  Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yükseköğrenim görmüş olması zorunludur. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz.

  30 Eylül 2012
  Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatı ile temsil olunan Ltd.Şti.’ lerde yeniden müdür belirlenmesi
  Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatı ile idareci ve temsilci olunduğu Limited Şirketlerde Kanunun yürülüğe girdiği tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde yeniden müdür belirlemesinin yapılması gerekmektedir.

  1 Ocak 2013
  Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Sistemine Geçiş
  Şirketlerin defterlerini Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Sistemi'ne (TFRS) uygun tutmak ve finansal raporlamaları bu standartlara göre hazırlamak zorundadırlar. Bununla ilgili olarak Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun yayınlayacağı tebliğler belirleyici olacaktır.

  1 Mart 2013
  Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından Denetçi Seçimi
  Kanunun 400 üncü maddesinde öngörülen denetçi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 1/3/2013 tarihine kadar seçilir. Seçim ile birlikte eski Kanuna göre görev yapan denetçinin görevi sona erer. Mevcut yapıda murakıplık, herhangi bir mesleki bilgi ve şartı gerektirmediği için kendisinden beklenen işlevi yerine getirememektedir. Yeni TTK ile birlikte bağımsız denetim, şirketlerin ölçekleri ile paralel olarak, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya bu kişilerin kuracakları bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılacaktır. Getirilen bu yeni sistemde murakıplık müessesesi şirketin bir organı olmaktan çıkarılmıştır.

  1 Temmuz 2013
  İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu
  Sermaye şirketleri bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa belli bir bölümünü yeni TTK nın belirlediği hususlara ayırmak zorundadırlar. İnternet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde (yani 30 Eylül 2013 tarihine kadar) oluşturmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

  İnternet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar; üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

  13 Şubat 2014
  Asgari sermaye Tutarları
  Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi hâlde mezkûr sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.
  Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun imtiyazlı pay sahibi kurullarına ilişkin hükümleri de uygulanmayacaktır.

  Yeni asgari sermaye tutarları;
  · Anonim Şirketlerde 50 bin TL,
  · Sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin TL,
  · Limited Şirketlerde 10 bin TL

  30 Haziran 2015
  Ortakların şirketlere olan borçlarının kapatılması
  Anonim veya limited şirkete borçlu olan pay sahipleri ve ortaklar, borçlarını, 01.07.2012 tarihinden itibaren üç yıl içinde, nakdi ödeme yaparak tamamen tasfiye etmek zorundadır. Borcun kısmen veya tamamen başkası tarafından üstlenilmesi, borç için kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı yapılması veya benzeri yollara başvurulması bu madde anlamında tasfiye sayılmaz.
  Bu süre içinde tasfiye gerçekleşmemişse, üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

  30 Haziran 2015
  Ortaklar şirketlere olan borçlarından dolayı şirket alacaklılarının haczi ile karşılaşabilirler
  Ayrıca tasfiye süresinin geçmesinden sonra, şirketin alacaklıları, alacakları için, şirkete borçlu olan pay sahibini veya limited şirket ortağını takip edebilir.

  Görüldüğü üzere yeni yasa ile birçok yenilik ticari hayatta yerini almakta olup, bunlardan bir kısmının yürürlük tarihi yasanın yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 2012 tarihinden daha ileri bir tarih olarak belirlenmiş olup, ilgililerin cezalı duruma düşmemek için yukarıda yer alan yürürlük takvimini takip etmeleri gerekmektedir.
   


Sayfayı Paylaş