Türkiyedeki Bakanlıklar ve Görevleri

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 23 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Türkiyedeki bakanlıkların isimleri ve görevleri
  Devlet Bakanlıkları ve Tüm Bakanlıkların görevleri, Türkiye'deki Bakanlıkların Yetki ve Görevleri

  Türkiyedeki bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri
  Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmak.

  Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır
  Toplumun hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak.

  Maliye Bakanlığının Görevleri
  Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak. Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri şunlardır
  Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,
  Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

  Millî Eğitim Bakanlığı'nın Görevleri
  Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak.

  Çevre ve Orman Bakanlığının Görevleri
  Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır; Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Görevleri
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır:
  a ) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
  b ) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
  c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
  d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:
  Çalışma hayatını düzenleyici, işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının
  sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak.

  Adalet bakanlığı:Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık.

  Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri
  a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
  b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Görevleri
  Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politikasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait tedbirlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda ilgili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak.

  Dışişleri Bakanlığının Görevleri
  a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygulamak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
  b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve koordine etmek.

  Millî Savunma Bakanlığının Görevleri
  (31 Temmuz 1970 Tarihli ve 1325 Sayılı "Millî Savunma Bakanlığı Görev ve
  Teşkilâtı Hakkında Kanun")
  1. Millî Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini,
  2.Silâhlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre :
  a. Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,
  b. Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,
  c. Harp sanayii hizmetlerini,
  d. Sağlık ve veteriner hizmetlerini,
  e. İnşaat, Emlâk, İskân ve Enfrastrüktür hizmetlerini,
  3. Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.

  türkiye bakanlıklar, türkiyedeki bakanlıkların görevleri, bakanlık isimleri ve görevleri
   


Sayfayı Paylaş