Türkiyede Tarım Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 6 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türkiyede Tarım Test Soruları ve Cevapları
  1 Türkiye’de ekonomiyi etkileyen doğal faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

  A) Bitki örtüsü

  B) Yağış

  C) Dağların uzanışı

  D) Yerleşmelerin dağınıklığı

  E) Sıcaklık


  2. Aşağıdakilerden hangisi insanların ekonomik faaliyet sahasını en az sınırlar?

  A) Coğrafi konum

  B) Bitki örtüsü

  C) Kuraklık

  D) Eğim

  E) Yağış


  3. İç bölgelerimizde yükselti ve karasallıktan dolayı kışlar sert ve kar yağışlı geçer.

  İç bölgelerimizde iklimin sert oluşu, aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?

  A) Yer altı kaynaklarını

  B) Nüfusun dağılışını

  C) Ulaşım olanaklarını

  D) Tarımsal etkinliklerini

  E) Bitki örtüsünü


  4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomisine yer şekillerinin neden olduğu sonuçlardan biri değildir?

  A) Dağların kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel uzanışı nedeniyle ulaşım zorluğu

  B) Doğu Anadolu’da meyve ve sebze tarımının çok az yapılması

  C) Ege Bölgesi’nde doğal limanların fazla oluşu

  D) Kara ve demir yollarının uzanışının çoğunlukla doğu-batı yönlü oluşu

  E) Karadeniz’de orman örtüsünün daha zengin olması


  5. Türkiye’nin özel konumu, ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yer tutar.

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesinde, özel konumuyla doğrudan ilgili değildir?

  A) Dağ buzullarının oluşturduğu sirk göllerinin Türkiye’nin turistik değerini arttırması

  B) Jeopolitik ve jeostratejik öneminin fazla olması

  C) Türkiye’de aynı anda dört mevsimin yaşanabilmesi

  D) Uluslar arası kara, hava ve deniz ulaşımında ayrıcalıklı bir öneme sahip olması

  E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması


  6. Türkiye’nin dünya üzerindeki coğrafi konumu dikkate alınarak komşularıyla ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Denizlerin komşu ülkelerle yakından bağlılığı

  B) Türkiye’nin yer şekillerinin elverişli olması

  C) Türkiye’de çeşitli iklimlerin görülmesi

  D) Ulaşım ve geçişlerin çok yönlü oluşu

  E) Ülke içinde yaşayan Türklerin sosyal ve kültürel yapısı


  7. Türkiye’de nüfusun yarısının hala köylerde yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile izah edilebilir?

  A) Köy hayatının ucuz olması

  B) Kentlerde yerleşmenin müsait olmayışı

  C) Ekonomisinin temelinin tarıma dayanması

  D) Köylerde dayanışmanın iyi olması

  E) Miras yoluyla kişi başına düşen toprağın giderek azalması


  8. Genelde ülkemizde tarımsal etkinlikleri, ürünlerimizin çeşitliliğini, bitki örtüsünü ve toprak türünü belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yer şekilleri

  B) Özel konum

  C) Etrafındaki denizler

  D) Güneş ışınlarının geliş açısı

  E) Matematik konum


  9. Türkiye’de yükselti belirli bir noktaya kadar olumlu rol oynar.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yükseltinin Türkiye ekonomisinde olumlu etkisi söz konusu değildir?

  A) Kuzey doğu Anadolu’da gür otlakların geniş yer tutması

  B) Doğu Anadolu’da tarımsal ürün çeşitliliğinin görülmesi

  C) İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ormanlara rastlanması

  D) Erzurum-Kars bölümünde büyük baş hayvancılığın yapılması

  E) Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaylacılığın gelişmiş olması


  10. Aşağıdaki önlemlerin hangisi Türkiye tarımındaki genel olumsuzlukları tümüyle gidermeye yönelik en önemli etken sayılabilir?

  A) Tarımın doğal koşullara bağımlıktan kurtarılması

  B) Gübreleme için yeterli çalışmaların yapılması

  C) Nadasa bırakılacak alanların iyi seçilmesi

  D) Toprağı işleme ve bakımının iyi yapılması

  E) Nöbetleşe ekim metodunun uygulanması


  11. Türkiye’de 1930’lu yıllarda nüfusun %80’itarım sektöründe uğraş verirken 1960’lı yıllardan sonra bu oran gittikçe azalmaya başlamıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

  A) Destekleme alımlarının üreticiyi tatmin etmemesi

  B) Miras yoluyla tarım alanlarının küçülmesi

  C) Verimli toprakların erozyon sebebiyle kaybedilmesi

  D) Tarım ürünlerinin hemen alıcı bulamaması

  E) Tarım dışı sektörlerin gelişmesi


  12. Türkiye’de tarımsal verimliliği etkileyen bir çok faktör vardır.

  Aşağıdakilerden hangisinin tarımda verimi arttırmada doğrudan etkisi yoktur?

  A) Zararlı böceklerle mücadele

  B) Kaliteli tohum kullanma

  C) Sulama

  D) Pazarlama

  E) Gübreleme


  13. Ekim alanlarının nadasa bırakılması hava sıcaklılığı, toprak nemliliği ve yağış miktarı ile yakından ilgilidir.

  Aşağıda verilen yerlerin yağış miktarlarının eşit olduğu var sayılırsa hangi ilimizde nadasa daha çok gereksinim duyulabilir?(turkeyarena.com)

  A) Edirne

  B) Mardin

  C) Erzurum

  D) Sivas

  E) Çorum


  14. 1938 ve 1995yıllarında Türkiye topraklarının kullanış biçimine göre dağılımı şöyledir.

  1938 1995

  Ekili ve dikili alan %18 %36

  Çayır ve meralar %53,9 %32

  Ormanlar %13,5 %26

  Verimsiz yerler %13,6 % 6

  Yukarıdaki bu bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?

  A) Nüfusun çoğu sanayi sektörüne kaymaktadır.

  B) Köy nüfusu kente göç etmektedir.

  C) Tarımda makineleşme nedeniyle tarım alanları genişlemektedir.

  D) Hayvan ürünlerinin ihracattaki payı azalmaktadır.

  E) Hayvancılık eski önemini kaybetmektedir.


  15. Eskiden sadece tahıl üretilen Şanlıurfa’da son birkaç yıldır sebze de üretilmeye başlanmıştır.

  Tarımı etkileyen koşullar göz önüne alındığında, Şanlıurfa’da aşağıdakilerden hangisinde bir değişme olduğu savunulabilir?

  A) Gübreleme yönteminde

  B) Kaliteli tohum kullanımında

  C) Nüfus artışında

  D) Tarım alanlarının genişlemesinde

  E) Sulama imkanlarında  CEVAP ANAHTARI
  1.D 2.B 3.A 4.E 5.B 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A 11.E 12.D 13.B 14.C 15.E
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. Tarımda makineleşme köyden kente göçü hızlandırıcı bir etkendir.

  Böyle bir genelleme göre aşağıdaki illerimizden hangisinde makineleşmenin köyden kente göçün etkisi yoktur?

  A) Konya

  B) Manisa

  C) Balıkesir

  D) Bursa

  E) Rize


  2. Patates ve soğan ürün fiyatlarında yıldan yıla ani iniş ve çıkışlardan bazı yıllar üreticiler zarar görürken bazı yıllarda keyfi fiyat artışları görülür.

  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Patates ve soğan tarımının ülkemizde gelişmemiş olması

  B) Bu ürünlerin üretiminin az olması

  C) Bu ürünlere devletin destekleme alımları yapmaması

  D) Bu ürünlerin bir yıl az, bir yıl çok üretilmesi

  E) Bu ürünlerin doğal koşullara bağlı olarak yetiştirilmesi


  3. Ilıman bir iklim bitkisi olan şeker pancarının, Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine (bilgi yelpazesi) bağlanabilir?

  A) Buharlaşmanın azlığına

  B) Kıyıların başka ürünlere ayrılmasına

  C) Nem fazlalığına

  D) Yer şekillerinin elverişsizliğine

  E) Toprak türünün elverişsizliğine


  4. Aşağıdakilerden hangisi nemli iklim bölgelerinde yetiştirilmeye uygun bir bitkidir?

  A) Mısır

  B) Buğday

  C) Muz

  D) Pamuk

  E) Patates


  5. Türkiye tarımında sulama sorununun ortadan kalkması halinde, ürün artışı sağlamak için aşağıdaki önlemlerden hangisine öncelik verilmelidir?

  A) Toprak bakımı ve analizi çalışmalarının hızlandırılmasına

  B) Yeni tarım alanlarının açılmasına

  C) Gübre üretiminin arttırılmasına

  D) Tohum ıslahı çalışmalarının hızlandırılmasına

  E) Pazarlama olanaklarının geliştirilmesine


  6. Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen Türkiye ekonomisine katkı sağlayan başlıca tarımsal ürünler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

  A) Mısır, Çay, Pamuk, Buğday

  B) Fındık, Mısır, Pancar, Tütün

  C) Pirinç, Çay, Mısır, Fındık

  D) Sarımsak, Tütün, Çay, İncir

  E) Kenevir, Arpa, Fındık, Çay


  7. Akdeniz iklim bölgesinde, elverişli iklim koşullarının olmasına rağmen zeytincilik ve bağcılık tarımının gelişmemiş olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bu ürünlerin ekonomik değerinin düşük olması

  B) Halkın bu bitkilerin tarımını yapmak için yeterli bilgi sahibi olmaması

  C) Buğday tarımının öncelik kazanması

  D) Turunçgiller tarımına öncelik verilmesi

  E) Üretimine elverişli alanların darlığı


  8. Türkiye’de yer şekilleri ve iklim özelliklerinin tarım alanlarını sınırladığı göz önüne alındığında, ekili dikili alanların yüz ölçümüne oranla en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğu Anadolu

  B) Güneydoğu Anadolu

  C) Ege

  D) Marmara

  E) İç Anadolu


  9. Ülkemizde sulamalı tarımın yapıldığı karasal iklim bölgelerinde yetişebilen tarım bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Üzüm

  B) Pamuk

  C) Buğday

  D) Mercimek

  E) Şeker Pancarı


  10. Türkiye’nin az çok her tarafında yetişebilen mercimek, tarım ürünleri arasında nem ihtiyacı en az olan bitkilerdendir. Buna göre mercimek tarımı için en uygun koşullar hangi bölgemizde bulunur?

  A) Ege

  B) Marmara

  C) Akdeniz

  D) İç Anadolu

  E) Güney Anadolu


  11. Zeytin Akdeniz ikliminin karakteristik bir bitkisidir. Fakat Akdeniz ikliminin görüldüğü bazı yörelerimizde diğer tarım ürünlerimize oranla daha az yetiştirilir.

  Buna göre aşağıda Akdeniz ikliminin görüldüğü körfezlerin hangisinde daha az yetiştirilir?

  A) Gemlik körfezi

  B) Güllük körfezi

  C) Edremit körfezi

  D) İskenderun körfezi

  E) İzmir körfezi


  12. Aşağıda Türkiye’nin bazı bölgeleri ve bu bölgelerde yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.

  Bu eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Ege Bölgesi - İncir

  B) İç Anadolu Bölgesi - Şeker pancarı

  C) Karadeniz Bölgesi - Soya fasulyesi

  D) Marmara bölgesi - Ayçiçeği

  E) Doğu Anadolu Bölgesi - Kayısı


  13. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangi ikisi iklim sebebiyle aynı bölgede yetişmesi imkansızdır?

  A) Ayçiçeği – Zeytin

  B) Çay – Mısır

  C) Pamuk – Buğday

  D) Buğday – Çay

  E) Tütün – Ayçiçeği


  14. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinin payı, dış pazardaki yeri bakımından diğerlerinden daha önemsizdir?(turkeyarena.com)

  A) Üzüm

  B) Ayçiçeği

  C) İncir

  D) Tütün

  E) Fındık


  15. Bazı tarım ürünleri devletin koyduğu sınırlamalar nedeniyle bazıları da yetişme koşulları açısından ancak dar bir alanda yetiştirilebilmektedir.

  Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu gruba dahil edilemez?

  A) Üzüm

  B) Muz

  C) Tütün

  D) Haşhaş

  E) Pamuk  CEVAP ANAHTARI
  1.E 2.C 3.B 4.A 5.C 6.C 7.D 8.D 9.E 10.E 11.D 12.C 13.D 14.B 15.A
   
 3. umay0104 Well-Known Member

  süper bi site yapmışsınız valla tebrik ederim
   

Sayfayı Paylaş