Türk-İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türk-İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları-1

  1.
  I. Kayseri
  II. İzmir
  III. Sivas
  IV. Malatya
  V. Bursa

  Yukarıdaki şehirlerden hangilerinde Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait eserlere rastlanamaz?

  A) Yalnız II
  B) II-V
  C) III-IV-V
  D) II-IV-V
  E) I-III-V

  2. Türk tarihindeki ilk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çaka Bey
  B) Piri Reis
  C) Umur Bey
  D) Artuk Bey
  E) Barbaros Hayrettin Paşa

  3. Risaletun -Nushiyye adlı eser hangi Türk büyüğüne aittir?

  A) Mevlana
  B) Hacı Bektaşi Veli
  C) Yunus Emre
  D) Hoca Dehhani
  E) Nasrettin Hoca

  4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam sanatına kazandırdığı sanat eserlerinden biri değildir?

  A) Hat
  B) Kubbe
  C) Kümbet
  D) Külliye
  E) Yivli, yüksek ve ince minare yapısı

  5. Leşker-i Bazar adlı saray hangi Türk-İslam devletine aittir?
  A) Karahanlılar
  B) Gazneliler
  C) Anadolu Selçukluları
  D) Büyük Selçuklular
  E) Harezmşahlar

  6. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Döneminde “Vezir” e verilen Türkçe addır?

  A) Baymirza
  B) Mirza
  C) Aytutmuş
  D) Yuğruş
  E)Todun

  7. “Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında hükümdarın hizmetlileri belli başlı gruplara ayrılmıştı ve başlarında Ulu Hacib bulunmaktaydı.”
  Aşağıdakilerden hangisi Ulu Hacib’in emri altında bulunan görevlilerden değildir?

  A) Emir-i Dad
  B) Camedar
  C) Silahtar
  D) Emir-i Ahur
  E)Serhenk

  8. “İlk Türk İslam devletlerinde resim sanatı gelişmemiş olmakla birlikte, paralar üzerinde figürler, halılar üzerinde bitki ve hayvan motifleri bulunmakta idi.”
  Buna göre, ilk Türk İslam devletlerinde Resmin yerini hangi sanat dalı almıştır?

  A) Hat sanatı
  B) Çinicilik
  C) Minyatür
  D) Ebru
  E)Tezhip

  9. Türk tarihinde “İlk Müslüman Türk Devleti” nitelemesi için, devletin siyasi temsil kudreti, coğrafi egemenlik alanı, nüfus yoğunluğu, tarihi fonksiyonu gibi ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır.turkeyarena.com
  Buna göre, aşağıdaki devletlerden hangisi tarihte “İlk Müslüman Türk Devleti” olarak kabul edilmelidir?

  A) Bulgarlar
  B) Tolunoğulları
  C) Hazarlar
  D) Karahanlılar
  E) İdil Bulgarları

  10.Aşağıdakilerden hangisi İslami dönem Türk devletlerinde görülür?

  A) Kurgan
  B) Balbal
  C) Şaman
  D) Kümbet
  E) Totem

  11. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da kurulmuş Türk devletlerinden biridir?

  A) Gazneliler
  B) Gurlular
  C) Harezmşahlar
  D) Babürlüler
  E)Karahanlılar

  12. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda hukuk işleriyle ilgili bir görevli değildir?

  A) Kadı’l-Kuzat
  B) Şeyhülislam
  C) Kadı
  D) Naib-i Kadı
  E)Emir-i Dad

  13. Büyük Selçukluların devlet yönetiminde bulunmayan divan türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divan-ı saltanat
  B) Divan-ı İnşâ
  C) Divan-ı Mezalim
  D) Divan-ı Berid
  E)Divan-ı Arz

  14. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu komutan ve devlet adamlarından biri değildir?

  A) Danişment Gazi
  B) Nizamulmülk
  C) Umur Gazi
  D) Mengücek Gazi
  E) İbrahim Yınal

  15. Selçuklular hanedan olarak diğer Türk hanedanları ile akraba olmuşlardır. Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah’ta bu görülür. Türk tarihinde böyle bir geleneğin olması daha çok hangi sebebe dayanır?

  A) Devletin gücünü artırmak isteği
  B) Komşularla barış içinde yaşama isteği
  C) İslam dünyasındaki nüfuzunu artırmak düşüncesi
  D) Cihanşümul devlet politikası
  E) Hanedanın devamını sağlama düşüncesi

  16. Aşağıda verilen tarihi eserlerden hangisi Orta Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir Selçuklu dönemi eseri değildir?

  A) Leşkeri Bazar
  B) Döner Kümbet
  C) Kubadabad Sarayı
  D) Hond Hatun Külliyesi
  E) Gevher Nesibe Şifahanesi

  17. “Zamanının dinlenme tesisi olan bu yapılar, aynı zamanda bir ticaret merkezi olma özelliğini göstermektedir. İçinde bir yolcu için olduğu kadar bir insan için barınma ve dinlenme ile ilgili tüm ihtiyaçları giderecek bölmelerin olduğu bu yapılar Türk insanının misafirperverlik özelliğini ticarete de yansıttığını göstermektedir.”
  Adı geçen tarihi yapı aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?

  A) İmaret
  B) Bimaristan
  C) Külliye
  D) Han
  E) Medrese

  18. Selçuklu mimari yapılarında kullanılan ve bu yapıların günümüze kadar ulaşmasında önemli pay sahibi olan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tuğla
  B) Kerpiç
  C) Megaron Yapı
  D) Geometrik Yapı
  E)Ahşap

  19. Selçuklu Sanatı’nın etkisi hangi coğrafi sahada daha az görülebilir?

  A) Hindistan
  B) Endülüs
  C) Anadolu
  D) Mısır
  E)İran

  20. Aşağıdaki eserlerden hangisinde Selçuklu Tarihiyle ilgili bilgilere rastlanmaz?

  A) Siyasetname
  B) İbni Bibi Tarihi
  C) Oruç Bey Tarihi
  D) Oğuzname
  E) Danişmentname

  21. Federal idarelerde devlet, özerk birimlerin birleşmesinden meydana gelir. Bu nedenle merkezi bir otoriteden söz edilemez.

  İslamiyet öncesi oluşturulan ve daha sonra da bir süre devam eden bu model aşağıdakilerden hangisinde görülmez?

  A) Anadolu Selçukluları
  B) Osmanlılar
  C) Gazneliler
  D) Büyük Selçuklular
  E) Göktürkler


  Cevap Anahtarı
  :
  1-B 2-A 3-C 4-A 5-B 6-D 7-A 8-C 9-D 10-D 11-D 12-B 13-D 14-C 15-A 16-A 17-D 18-A 19-B 20-C 21-B
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdakilerden hangisi Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

  I. Avrupa Hunları
  II. Hazarlar
  III. Selçuklular
  IV. Anadolu Selçukluları
  V. Türgişler

  A) Yalnız I
  B)I-III-IV
  C) I-II-V
  D) I-III-V
  E) II-III-IV


  2. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi hem etnik yapı hem de yönetici kadrosu tamamen Türk olan bir devlettir?

  A) Gazneliler
  B) Karahanlılar
  C) Selçuklular
  D) Anadolu Selçuklular
  E) Memlükler


  3. I. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
  II. Taht kavgaları
  III. Haçlı saldırıları
  IV. Bizans baskısı
  V. Boylar arası mücadele

  Yukarıdakilerden hangileri hem Türk-İslam devletlerinin hem de İslam öncesi Türk devletlerinin yıkılmasına sebep olan ortak etkenlerden değildir?


  A) I-II
  B) I-II-V
  C) III-IV
  D) I-IV-V
  E) I-III-V


  4.
  I. Hutbe okutmak
  II. Nevbet (davul) çaldırmak
  III. Hilat giymek
  IV. Menşur almak
  V. Tuğ sahibi olmak

  Yukarıdakilerden hangileri hem İslami dönem hem de İslam öncesi Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık alametlerindendir?

  A) Yalnız I
  B) II-IV-V
  C) I-III-IV
  D) I-IV-V
  E) II-V


  5.
  I. Kut inancı
  II. Ordu-millet anlayışı
  III. Cihan hâkimiyeti mefkûresi

  Yukarıdakilerden hangileri hem ilk Türk devletlerinde hem de Türk-İslam devletlerinde görülen ortak özelliklerdendir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II-III
  E) I-II-III


  6. Aşağıda Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili bazı eşleştirmeler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hilat --> hükümdarlık elbisesi
  B) Menşur --> hükümdarlık belgesi
  C) Divan-ı Tuğra --> yazışma bakanlığı
  D) Müstevfi --> Maliye Bakanı
  E) Cemedar --> sultanın özel koruması


  7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devletinde yargı ile ilgili bir kavram değildir?

  A) Yargan
  B) Emir-i Dad
  C) Kadıl-Kudat
  D) Kadı
  E) Divan-ı Mezalim


  8. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devletinde memleket yönetimi ile ilgili bir görevli değildir?

  A) Sultan
  B) Amid
  C) Reis
  D) Amil
  E) Kethüda


  9. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devletindeki saray görevlilerinden biri değildir?

  A) Kapucubaşı
  B) Sipahi
  C) Silahtar
  D) Candar
  E) Hacip


  10. Aşağıdaki Türk Devletlerinden hangisi denizcilikle ilgili bir faaliyette bulunmamıştır?

  A) Büyük Selçuklu Devleti
  B) Anadolu Selçuklu Devleti
  C) Memlükler
  D) Gazneliler
  E) Çaka


  11.
  I. Eyaletlerde yaşarlar.
  II. Sürekli askeri eğitim alırlar.
  III. Sadece savaş zamanında orduya katılırlar.
  IV. Başkentte yaşarlar.
  V. Üç ayda bir bistgani adlı maaş alırlar.

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iktalı askerlerle ilgili doğru bir bilgi değildir?

  A) Yalnız II
  B) II-IV-V
  C) I-IV-V
  D) II-III-IV
  E) I-II-III


  12.
  I. Arazinin işletilmesi sağlanır.
  II. Üretimde süreklilik sağlanır.
  III. Her an savaşa hazır bir ordu bulundurulur.
  IV. Ülkede siyasi birlik sağlanır.

  Yukarıdakilerden hangileri ikta sisteminin devlete sağladığı sosyal ve ekonomik yararlardan değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I-III
  D) III-IV
  E) I-II-IV


  13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları dönemine ait bir mimari eser türü değildir?

  A) Kurganlar
  B) Kümbetler
  C) Külliyeler
  D) Kervansaraylar
  E) Saraylar


  14. Aşağıdakilerden hangisi ismini kurucusundan alan bir Türk devleti değildir?

  A) Harezmşahlar
  B) Selçuklular
  C) Danişmendliler
  D) Artuklular
  E) Saltuklular


  15.
  I. Kutadgu Bilig
  II. Dede Korkut Hikâyeleri
  III. Orhun Kitabeleri
  IV. Divan-ı Hikmet

  Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam edebiyatı ürünlerinden değildir?

  A) Yalnız II
  B) II-III
  C) I-II-IV
  D) I-III
  E) II-III-IV


  16.
  - İran-Turan savaşlarını anlatır.
  - Gazneli Mahmut’a sunulmuştur.
  - İran edebiyatının en önemli eseridir.

  Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?(turkeyarena.com)

  A) Selçuklu Şehnamesi
  B) Atabetül-Hakayık
  C) Divan-ı Lügatit-Türk
  D) Şehname
  E) Siyasetname


  17.
  - Batıda Avicenna olarak tanınır.
  - Tıp, mantık ve fizik alanında eserler verdi.
  - En önemli eserleri kanun ve şifa adlı eserleridir.

  Yukarıda özellikleri verilen Türk bilgini hangisidir?

  A) Farabi
  B) Gazali
  C) Biruni
  D) İbn-i Sina
  E) Ömer Hayyam

  18. Türk-İslam edebiyatının ilk sözlü örneği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Danişmendname
  B) Battalname
  C) Satuk Buğra Han Destanı
  D) Şehname
  E) Türeyiş


  19.
  I. Göçebe yaşam
  II. Coğrafi konum
  III. Ticaretin önemsenmemesi

  Yukarıdakilerden hangileri Türklerde denizciliğin geç başlamasının sebeplerinden biri değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-III
  E) I-II-III


  20.
  I. İkta askerleri
  II. Hassa askerleri
  III. Ahi Teşkilatı

  Yukarıdakilerden hangileri kendilerine ikta arazi tahsis edilen görevlilerden değildir?

  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) II-III


  21. Anadolu’da Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk devlet ve devlet adamı hangisidir?

  A) Germiyanlılar – Germiyan Bey
  B) Anadolu Selçuklu Devleti – Süleyman Şah
  C) Karamanoğulları – Karaman Bey
  D) Eretna Devleti – Eretna Bey
  E) Çaka Devleti – Çaka Bey


  22. Aşağıdakilerden hangisi 1243 Kösedağ Savaşından sonra kurulan ikinci beyliklerden biri değildir?

  A) Ramazanoğulları
  B) Osmanoğulları
  C) Danişmendliler
  D) Germiyanoğulları
  E) Hamitoğulları


  Cevap Anahtarı
  1 B 13 A
  2 B 14 A
  3 C 15 B
  4 E 16 D
  5 E 17 D
  6 E 18 C
  7 A 19 C
  8 E 20 E
  9 B 21 C
  10 A 22 C
  11 B
  12 D
   
 3. aslı0607 Well-Known Member

  çok teşekkürler
   
 4. gönüll New Member

  teşekkürler..
   
 5. Misafir Guest

  cok teşekkür ederim bu testler benim çok işimi yaradı tekrar ve tekrar teşekkürler
   
 6. Misafir Guest

  her kim yaptıysa eline saqlık isime cok yaradı tesekkürler
   
 7. siverek New Member

  hoca bu soruları final sınavında sordu :)
   

Sayfayı Paylaş