Türk İslam Devletleri Konu Anlatımı

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 12 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türk İslam Devletleri Konu Anlatımı
  TÜRK ARAP İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASI
  1. Sasani Devletinin yıkılmasıyla birlikte Türklerle Müslüman Araplar sınır komşusu oldu.
  2. Hz. Osman döneminde Türklerle Müslüman Araplar arasında ilk savaşlar gerçekleşti.
  3. Emeviler döneminde uygulanan ırkçı politikalar Türklerin İslam'a girişini geciktirdi.
  4. Abbasilerin olumlu tutumları Türkleri İslam'a yaklaştırdı.

  TÜRKLERİN İSLAM'A GİRİŞ SEBEPLERİ
  1. İnanç sistemleri ile İslam arasındaki benzerlik.
  2. Ahlak yapılarının İslam'a benzerliği.
  3. Abbasilerin olumlu tutumları.
  4. Cihat anlayışının benzerliği.

  TÜRKLERİN İSLAM'A HİZMETLERİ
  1. İslam Alemini Haçlılar başta olmak üzere birçok tehlikeye karşı korudular.
  2. İslam Medeniyetinin gelişimini sağladılar.
  3. İslam'ın geniş alanlara yayılmasını sağladılar.

  TALAS SAVAŞI (751)
  Sebep: Müslüman Arapların ve Çin 'in Orta Asya'ya egemen olma isteği.
  Sonuçlar:
  a) Karluk Türklerinin yardımıyla savaşı Müslüman Araplar kazandı.
  b) Orta Asya'nın Çinlileşmesi önlenip İslamlaşma süreci başladı.
  c) Türklerle Müslüman Araplar arasında meydana gelen yakınlaşma Türklerin İslam'a girmesine ortam hazırladı.
  d) Türk İslam tarihi başladı.
  e) Bu savaştan sonra kâğıt Çin dışında da üretilmeye başlandı. (Kültür tarihi açısından sonucu)

  MISIR'DA KURULAN İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
  Tolunoğulları (868 – 905)
  1. Mısır topraklarında kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
  2. Sadece kurucuları ve ordunun bir kısmı Türk olup, halk Arap'tır.
  3. Ahmet Bin Tolun tarafından kurulan bu devlet zamanla Suriye ve Filistin'e egemen oldu.
  4. Nil Nehri'ni kanallarla düzenleyip tarım ve ticareti geliştiren bu devlet, Mısır'a en zengin dönemini yaşattı.
  5. Abbasiler tarafından yıkıldı.

  Akşitler (İhşitler) (935–1035)
  1. Mısır'da kurulan ikinci Türk-İslam devletidir.
  2. Kutsal topraklara egemen olan ilk devlettir.
  3. Ebubekir Mehmet tarafından kurulan bu devlete Fatımiler son verdi.

  ASYA'DA KURULAN İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

  KARAHANLILAR (840 -1212)
  1. Doğu ve Batı Türkistan'da hüküm süren ilk Türk- İslam devletidir.
  2. Uygurların yıkılışından sonra Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerince kuruldu.
  3. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han olan bu devlet başlangıçta Müslüman değildi.
  4. Abdülkerim Saltuk Buğra Han zamanında, İslam resmi din olarak kabul edildi (934) .
  5. Karahanlı Devleti hâkimiyetini genişletmek amacıyla Samanoğulları, Gazneli, Selçuklu Oğuzları ve Uygurlara karşı savaştı.
  6. Zamanla güçlenen devlet Yusuf Kadir Han zamanında ikiye bölündü (1044) .
  7. Doğu Karahanlıların varlığına Karahitaylar Batı Karahanlılara ise Harzemşahlar son verdi.
  Karamanlıların Kültür Tarihi Açısından Önemleri
  1. Türk İslam Kültürü'nün temelini atıp, her açıdan İslam'a girişte köprü görevi yaptılar.
  2. Devlet yönetiminin her kademesinde İslam öncesi yapıyı sürdürmekle birlikte İslam müesseselerini de benimsediler.
  3. Önasya'ya geçişte ilk adım olan bu devlet her alanda Türkçe' yi kullanıp geliştirdi.
  4. Halkının tamamının Türk olması ve Türk topraklarında kurulmuş olmasından dolayı Araplaşma ve Farslaşma olmadı.

  Karahanlılardan Günümüze Kalan Önemli Eserler.
  a) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-it Türk
  b) Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutatgu Bilig
  c) Edip Ahmet tarafından yazılan Atebetü-l Hakayık
  d) Ribat adıyla ilk Kervansarayları da Karahanlılar yaptı.

  GAZNELİLER (903–1087)
  1. Samanoğullarının Herat valisi Alp Tekin tarafından Gazne merkez olmak üzere kuruldu.
  2. Zamanla Horasan, Afganistan ve Hindistan'a kadar genişledi, önemli hükümdarları şunlardır:
  Gazneli Mahmut
  a) Tarihte Sultan unvanı alan ilk Türk hükümdarı olup, Karahanlılarla anlaşarak Samanoğulları devletini yıktı.
  b) Şii Büveyhoğullarına karşı yardım isteyen Abbasilere yardım etti.
  c) Horasan'a inmeye çalışan Selçuk Oğuzlarını durdurdu.
  d) Hindistan'a on yedi sefer yapıp İslam'ın bölgede yayılmasını sağladı.
  Mesut Dönemi
  a) Babası kadar başarılı olamadı ve 1040 Dandanakan Savaşı'nda Selçuklulara yenildi.
  b) Bu savaştan sonra Gazneli Devleti yıkılış sürecine girdi.
  c) Bir süre Selçuklu himayesinde yaşayan Gazneliler 1187 yılında Gurlular tarafından yıkıldı.

  Kültür Tarihi Açısından Önemleri.
  1) İran kökenli Samanoğullarının içinden çıkan Gazneliler, İran ve Arap kültürlerinden etkilenen ilk Türk Devletidir.
  2) Edebiyatta Farsça, bilimde Arapça kullandılar.
  3) Hassa (Kapıkulu) ordusunu kuran ilk Türk Devletidir.
  4) Egemenlikleri altında yaşayan uluslar arasında birleşme meydana getiremediler. Bu durum yıkılışlarının en önemli sebebidir.
  Gaznelilerden Günümüze Kalan Önemli Eserler
  a) Firdevsi tarafından yazılan Şehname
  b) El Biruni tarafından yazılan Asar-ı Bakiye
  c) Utbi tarafından yazılan Tarih-i Yemin

  BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040 -1157)
  KURULUŞ:
  1. Bu devlet Oğuzların Kınık boyuna mensup Türklerce kuruldu.
  2. Bilinen ilk liderleri Selçuk olup Oğuz Yabgu devletinde subaşıydı.
  3. Oğuzları yöneten Yabgu ile arası açılınca Kent bölgesine göçerek Müslüman oldu.
  4. Ölümünden sonra Boyu'nu önce Arslan Yabgu sonra ise Tuğrul ve Çağrı Bey yönetti.
  5. Devlet 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra resmen kuruldu.
  Dandanakan Savaşı (1040)
  Sebep: Gazneli Mesut'un Selçukluları Horasan Bölgesinden çıkarmak istemesi.
  Sonuç: Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulurken Gazneliler yıkılış sürecine girdi.

  Tuğrul Bey Dönemi
  1. Bizans Karşısında Pasinler Savaşı kazanıldı. (1048)
  Sonuç ve Önem
  a) Anadolu'da gerçekleşen ilk Türk Bizans Savaşı olup aynı zamanda Bizans'a karşı kazanılan ilk zaferdir.
  b) Savaş sonunda yapılan antlaşma ile Trabzon ve Van'a kadar olan topraklar Türklere kaldı. Böylece Bizans'ın bölgedeki gücü kırıldı.
  2. Abbasi Halifesi'ni Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtardı.turkeyarena.net Bu gelişmeyle Selçuklular İslam âleminin siyasi lideri haline geldi. (1055)
  3. Abbasi Halifesi'nin elinden siyasi yetkilerini atıp halifeliği dini lider konumuna getirdi.

  Alparslan Dönemi
  1. Gürcistan ve Ermenistan'ı aldı.
  2. 1071 yılında Bizans'a karşı Malazgirt Savaşı’nı kazandı.
  Malazgirt Savaşı (1071)
  Sebebi: Bizans'ın Anadolu'ya yönelik Türkmen akınlarına kesin alarak son vermek istemesi.

  Sonuçları:
  a) Türkiye Tarihi başladı.
  b) Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.
  c) İlk Türkmen beylikleri kuruldu.
  d) Haçlı Seferlerine zemin hazırladı
  e) Bizans'ın Türk-İslam âlemi üzerindeki baskısı sona erdi.
  3. Nizamülmülk'ü vezirlik mevkisine getirdi.
  4. Bağdat'ta Nizamiye Medreseleri açıldı.
  5. Tımar sistemi uygulanmaya başlandı.

  Melikşah Dönemi
  1. Devlet en parlak dönemini yaşadı.
  2. Sınırlar Doğuda Tanrı dağlarına, Batıda Akdeniz'e, Kuzeyde Kafkaslara, Güneyde Basra'ya kadar genişledi.
  3. Celali Takvimini uygulamaya koydu.
  4. Devleti yıkmaya çalışan Batinilere karşı mücadele edildi.

  Fetret Devri
  1. Melikşah'ın ölümünden sonra başlayan dönemde Berkyaruk ile Mehmet Tapar, taht için birbiriyle savaştı.
  2. Selçuklular bu savaştan dolayı İslam âlemini tehdit eden Haçlılara karşı mücadele edemedi.

  Sencer Dönemi
  1. Mehmet Tapar'dan sonra başa geçti.
  2. 1141 yılında Karahitaylar karşısında Katvan Savaşı’nı kaybedince, devlet yıkılış sürecine girdi.
  3. 1153 yılında Oğuz isyanı'nı bastırmak isterken esir düştü.
  4. 1156 yılında kurtulduysa da 1157 yılında öldü ve devlet yıkıldı.

  YIKILIŞ SEBEPLERİ
  1. Ülkenin hanedan ailesi arasında paylaşılması ve bundan kaynaklanan taht kavgaları.
  2. Atabeylerin, Abbasi Halifelerinin ve Batınilerin zararlı çalışmaları.
  3. Türkmenlerin küstürülmesi.
  4. Haçlı savaşlarının etkisi.
  5. Katvan ve Oğuz yenilgisinin etkileri.

  Yerine Kurulan Devletler
  1. Irak Selçukluları
  2. Suriye Selçukluları
  3. Horasan Selçukluları
  4. Kirman Selçukluları
  5. Türkiye Selçukluları

  Yerine Kurulan Atabeylikler
  1. İldenizoğulları
  2. Zengiler
  3. Böriler
  4. Salgurlular
  5. Begtiginoğulları

  TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLERİ
  1. Anadolu'nun Türkleşme sürecini başlattılar
  2. İslam âlemini siyasi açıdan birleştirip, korudular.

  ANADOLU'YA SEFER DÜZENLEYEN TÜRK KAVİMLERİ
  1. Avrupa Hunları (MS 396)
  2. Sabar Türkleri (MS 516–528)
  3. Avasım Türkleri
  4. Çağrı Bey (1014–1018)

  MALAZGİRT ZAFERİ'NDEN SONRA KURULAN İLK TÜRKMEN BEYLİKLERİ
  Saltuklular (1072–1228)
  1. Ebul Kasım tarafından Erzurum, Kars ve Bayburt bölgesinde kuruldu.

  Mengücekler (1080–1228)
  1. Mengücek Gazi tarafından Kemah ve Erzincan çevresinde kuruldu.

  Danişmentliler (1080–1178)
  1. Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere kuruldu.
  2. Zamanla sınırları genişleyen beylik sınırlar Sakarya'dan Fırat'a kadar uzandı.
  3. Haçlılara karşı başarıyla mücadele eden bu beylik Anadolu'da ilk medreseyi açtı.

  Artuklular (1102–1409)
  1. Artuk Bey ve oğulları tarafından Güneydoğu Anadolu'da kuruldu.
  2. Haçlılara karşı başarıyla mücadele eden bu beylik üç kol halinde idare edildi.

  Çaka Beyliği (1081–1093)
  1. Batı Anadolu'da egemenlik kuran ilk Türk beyliğidir. Kurucusu Çaka Bey'dir.
  2. İstanbul'u almak için Peçenekler ve I. Kılıçarslan'la birlikte bir plan hazırladı, fakat başarılı olamadı ve öldürüldü.

  İLK TÜRKMEN BEYLİKLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
  1. Anadolu'nun fethini ve Türkleşmesini hızlandırmışlardır.
  2. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak için Anadolu Selçuklularınca yıkılmışlardır.

  TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ (1075–1308)
  Süleyman Şah
  1. Büyük Selçuklularla aynı soydan gelir.
  2. 1075 yılında İznik'i alıp başkent yaparak devleti kurdu.
  3. Bizans'ta ki taht kavgalarından yararlanarak İstanbul Boğazı'na kadar olan yerleri aldı.
  4. Daha sonra doğuya yönelip Büyük Selçuklulara bağlı olan bazı yerleri aldı.
  5. Bunun üzerine Büyük Selçuklu komutanlarından Tutuş, Süleyman Şah'ın üzerine yürüyüp ortadan kaldırdı (1086) .

  I. Kılıçarslan
  1. Altı yıllık esaret hayatından sonra, Melik Şah'ın ölümünü fırsat bilen I. Kılıçarslan kaçıp Anadolu'ya geldi.
  2. Gücünü arttırmak amacıyla bölgenin güçlü liderlerinden Çaka Bey'le ittifak yaptı.
  3. Bu ittifakta daha sonra Peçenekler de dâhil edilip, İstanbul alınmak istendiyse de, Bizans'ın oyunlarına kanan I Kılıçarslan, Çaka Bey'i öldürdü ve plan uygulanamadı.
  4. I. Haçlı ordusu Anadolu'ya girince İznik'i boşaltıp başkenti Konya'ya taşıdı.
  5. Daha sonra Danişmentlilerin yardımıyla Haçlılara karşı savaştı, tamamen yok edemediyse de yıprattı ve etkinliklerini azalttı.
  6. Babası gibi Büyük Selçuklu topraklarına yürüyüp Musul'u aldı.turkeyarena.net
  7. Bunun üzerine Büyük Selçuklu komutanlarından Çavlu üzerine yürüdü, yapılan savaşı kaybeden I. Kılıçarslan kaçmak isterken Habur Irmağı'nda boğuldu.

  I. Mesut Dönemi
  1. II. Haçlı seferine çıkan Alman Kralına karşı savaşıp Haçlı Ordusunu imha etti.
  2. Anadolu Selçukluları'na ait ilk parayı bastırdı (Bakır Para) .

  II. Kılıç Arslan
  1. 1176 yılında Bizans'la yapılan Miryakefalon Savaşı'nı kazandı.
  Sebep: Bizans İmparatoru'nun Türkleri Anadolu'dan çıkarma isteği.
  Sonuçlar:
  a. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona erdi.
  b. Böylece Anadolu'nun Türk Yurdu olduğu kesinleşti.
  c. Haçlı Savaşlarıyla elden çıkan üstünlük geri alınmış oldu.
  d. Bu savaştan sonra Bizans savunmaya, Türkler saldırıya geçti.
  2. Ölmeden ülkeyi oğulları arasında paylaştırdı ve taht kavgalarına neden oldu.
  3. İç çatışma yüzünden bu sırada gelen III. Haçlı ordusuna karşı mücadele edilemedi.

  I. Gıyaseddin Keyhüsrev
  1. Trabzon Rum imparatorluğu üzerine yürüyüp, Karadeniz ticaret yolunu açtı.
  2. Antalya'yı alıp Anadolu Selçuklularına ilk limanı kazandırdı.
  3. Venedik’le ilk ticaret antlaşmasını yapıp ticari imtiyazlar verdi.
  4. Avrupa ve Mısır'la ticaret antlaşması yaptı.
  5. Antalya'da bir donanma kurdurup denizciliğe başladı.
  Ticareti Geliştirmek için Alınan Diğer Önlemler
  1. Tüccarların barınması için kervansaraylar yapıldı.
  2. Gümrük indirimi uygulanıp, önemli limanlar ve yollar ele geçirildi.
  3. Önemli geçitler korunup sigorta sistemi uygulandı.

  İzzettin Keykavus
  Sinop'u alıp Karadeniz'de önemli bir liman kazanıldı ve burada bir tersane kuruldu.

  Alâeddin Keykubat
  1. Anadolu Selçuklularının her açıdan en güçlü olduğu dönemdir.
  2. Orta Asya'yı alıp batıya doğru ilerleyen Moğollara karşı birtakım önlemler aldı.
  3. Bu amaçla Eyyubî ve Harzemşahlarla ittifak kurmaya çalıştı.
  4. Doğudaki kaleleri güçlendirip, Moğollarla iyi geçinmeye çalıştı.
  5. Anadolu'da ilk siyasi birliği kurdu.
  6. İpek yolunu kontrol altına almak için ilk deniz aşırı seferi düzenleyip Kırım'da bulunan Suğdak'ı aldı.
  7. 1230 yılında Harzemşahlarla yaptığı Yassıçemen Savaşını kazandı.
  Sebep: Harzemşahların Anadolu Selçuklu topraklarına saldırması
  Sonuç: Harzemşahlar yıkılış sürecine girdi, Moğollarla Anadolu Selçukluları komşu oldu.

  II. Gıyaseddin Keyhüsrev
  1. Sadettin Köpek'in yardımıyla tahtı ele geçirdi.
  2. Saray entrikalarının arttığı bu dönemde Baba İshak İsyanı çıktı.

  Baba İshak İsyanı
  Sebebi: Anadolu Selçuklularının göçlerle gelen Türkmenlerle yeterince ilgilenmemeleri.

  Sonuçları
  a) Anadolu Selçuklularının bu isyanı güçlükle bastırması, eski güçlerini kaybettiklerini ortaya çıkardı.
  b) Bu durumu fark eden Moğollar saldırıya geçti.
  3. 1243 yılında Moğollarla yaptığı Kösedağ Savaşını kaybetti.

  Kösedağ Savaşı (1243)
  Sebep: Moğolların Anadolu'ya saldırması.
  Sonuçlar:
  1. Anadolu Selçukluları yıkılış sürecine girdi.
  2. Anadolu Türk Birliği bozuldu, ikinci Türkmen Beylikleri devri başladı.
  3. Anadolu her açıdan yağmalandı ve Moğolların denetimine girdi.

  YIKILIŞ
  1. Bu savaştan sonra devletin başına geçenler Moğolların istekleri doğrultusunda hareket ettiler.
  2. Zaman, zaman Celaleddin Karatay, Muinneddin Süleyman Pervane ve Karamanoğlu Mehmet Bey gibi değerli devlet adamları yönetimi ele geçirdiler.
  3. Süleyman Pervane Moğol baskısından kurtulmak için Memlûk Sultanı Baybars'tan yardım istedi.
  4. Baybars bu istek üzerine Anadolu'ya geldi. Moğolları Elbistan'da yendi fakat gerekli desteği alamayınca geri döndü. (1277)
  5. Devlet II. Mesut'un ölümüyle yıkıldı. (1308)

  II. TÜRKMEN BEYLİKLERİ
  Osmanoğulları: Osman Gazi tarafından Söğüt ve Domaniç bölgesinde kuruldu.
  Karamanoğulları:
  1. Kerimüddün Karaman tarafından Konya ve Niğde bölgesinde kuruldu.
  2. Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında Türkçe resmi dil olarak kabul edildi.
  3. Türk birliğini kurarken Osmanoğullarına karşı en çok direnen beyliktir.
  Germiyanoğulları: Yakup Bey tarafından Kütahya ve çevresinde kuruldu.
  Karasioğulları: Karasi ve Kalem Bey tarafından Balıkesir'de kuruldu denizcilikle uğraştı.
  Hamitoğulları: Göller Bölgesinde kuruldu.

  MISIR'DA KURULAN DEVLETLER
  Fatımiler (910–1174) :
  1. Tunus'ta kuruldu.
  2. Akşit (İhşit) Devleti'ni yıkıp Mısır'ı ele geçirdi.
  3. Şii temelini esas alan Batınilik Hareketini başlattı.
  4. İslam Âlemi’nin liderliği için Büyük Selçuklularla mücadeleye girişti.
  5. Bu amaçla Hasan Sabbah adında bir ajanını Büyük Selçuklu topraklarına gönderip Haşhaşi Hareketini başlattı.
  6. Sünnilere karşı daha etkili olmak isteyen bu devlet Haçlı Seferlerini kışkırttı.

  Eyyûbiler(1174–1250) :
  1. Musul Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi’ye bağlı, Selahaddin Eyyubi tarafından Mısır'da kuruldu.
  2. Zamanla sınırlarını Suriye, Filistin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar genişletti.
  3. Haçlılara karşı mücadeleye girişerek Hittin Savaşını kazandı. (1187) Bu savaş sonrasında Kudüs'ü geri almayı başardı.
  4. Kölemen sistemi oluşturup, ordusu için ihtiyaç duyduğu askerleri Kıpçak ve Kafkas bölgesindeki Türkler arasından sağladı.
  5. Bu devlet Kölemen Ordusunun komutanlarından Aybeg tarafından yıkıldı.

  Memluklar (Kölemenler) (1250 -1517) :
  1. Eyyubi komutanlarından Aybeg tarafından Mısır'da kuruldu.
  2. Mısır'a yönelik Haçlı saldırılarını durdurup, Suriye ve Filistin'deki Haçlı kalıntılarını ortadan kaldırdı.
  3. Moğol istilasına karşı direnen bu devlet 1260 yılında Ayn-ı Calut Savaşını kazanıp Moğolların batıya doğru yayılmalarını önledi.
  4. Anadolu Selçuklularına yardım amacıyla Baybars liderliğinde Anadolu'ya giren Memluklar, Moğolları Elbistan Ovasında tekrar yenilgiye uğrattılar (1277) . Fakat kendilerini yardıma çağıran yöneticilerden destek alamayınca Mısır'a geri döndüler.
  5. Her Memlûk komutanın tahta çıkma hakkına sahip olduğu bu devlette, sık sık hükümdar değişiklikleri görülür.
  6. Mısır ve Suriye'de Türk kültürünün yerleşmesini sağlayan Memluklar, Osmanlı Devleti tarafından yıkıldı.

  ASYA'DA KURULAN DEVLETLER
  Harzemşahlar (1097 -1231)
  1. Başlangıçta Büyük Selçuklulara bağlı iken, Sencer'in ölümünden sonra bağımsız oldular.
  2. Harzem bölgesi dışında İran ve Afganistan'a kadar genişleyen bu devlet, 1220 yılından itibaren Moğollara karşı savaşmaya başladı.
  3. Bu mücadelede zayıflayan Harzemşahlar, 1230 Yassıçemen Savaşında Anadolu Selçuklularına yenildi ve yıkılış sürecine girdi.
  4. Devlet Moğollar tarafından ortadan kaldırıldı.

  Moğol imparatorluğu - (1207 -1227) (Cengiz İmparatorluğu)
  1. Cengiz Han (Timuçin) tarafından Türk ve Moğol kitlelerinin birleştirilmesi sonucunda kuruldu.
  2. Aşırı derecede şiddet ve korku salarak büyüyen devlet, Doğu Avrupa'ya kadar genişledi.
  3. Cengiz Han'ın ölümünden sonra devlet aşağıdaki şekilde parçalandı;
  a) Kubilay Hanlığı: Çin'e hâkim.
  b) Çağatay Hanlığı: Batı Türkistan'a hâkim.
  c) İlhanlılar: Iran, Irak, Anadolu'ya hâkim.
  d) Altınorda Hanlığı: Karadeniz kuzeyine hâkim.

  Babür Hanlığı (1526 -1858)
  1. Babür Şah tarafından Kuzey Hindistan ve Afganistan'da kuruldu.
  2. İslam'ın Hindistan'da kökleşmesini sağlayan bu devlet, topraklarının İngiliz sömürgesi haline getirilmesi üzerine yıkıldı.
  3. Günümüze kalan en önemli eseri Şah Cihan tarafından yaptırılan Taç Mahal'dir.

  Timur İmparatorluğu (1308 -1507)
  1. Timur tarafından kurulan devletin sınırları Azerbaycan'a kadar genişledi.
  2. Timur, Altınorda devleti üzerine seferler yaparak bu devletin yıkılmasını sağlarken, Rusların bağımsızlığına ortam hazırladı.
  3. 1402 Ankara Savaşı’nda Osmanlı Devleti'ni yenip Fetret Devrine soktu.
  4. Timur'un ölümüyle devlet parçalandı.

  Karakoyunlu Devleti (1402 -1502)
  1. Bayram Hoca tarafından Erciş merkez olmak üzere kuruldu.
  2. Azerbaycan'ın Türkleşmesini sağlayan bu devlet, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan tarafından yıkıldı.

  Akkoyunlu Devleti (1365 -1469)
  1. Diyarbakır merkez olmak üzere kuruldu.
  2. 1473 Otlukbeli Savaşında Osmanlılara yenilip zayıflayan devleti, Safeviler yıktı.

  TÜRK İSLAM DEVLETLERİNE KÜLTÜR VE MEDENİYET
  DEVLET YÖNETİMİ
  Hâkimiyetin Kaynağı: İslamiyet öncesi anlayış devam eder, hükümdarın Al¬lah tarafından görevlendirildiğine inanılıyordu.

  Hâkimiyet Anlayışı:
  1. Gazneli ve Tolunoğulları merkezi devlet anlayışı hâkimdi.
  2. Diğerlerinde ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaşıldığı federal devlet anlayışı devam ediyordu.
  3. Memluklarda hükümdar, ordu komutanları arasında yapılan seçimle iş başına geliyordu.

  Hâkimiyet Alametleri
  1. Ferman
  2. Hutbe
  3. Sikke
  4. Nevbet
  5. Bayrak
  6. Getr
  7. Çadır

  Divan Teşkilatı
  1. Divan-ı Âli (Büyük Divan) : Hükümdar veya vezirin başkanlık yaptığı en üst divandı. Bakanlar kurulunun görevini yapardı.
  2. Divan-ı Arz: Askerlik ile ilgili işlere bakar.
  3. Divan-ı Tuğra: iç ve dış yazışmalara bakar.
  4. Divan-ı istifa: Mali işlere bakar.
  5. Divan-ı İsraf: idari, adli, mali ve askeri işlerinin kontrolünü yapardı.
  6. Niyabet-i Saltanat Divanı: Hükümdarın vekilleri olan Naipler tarafından oluşturulurdu. Hükümdar olmadığı zaman onun işlerine vekâlet ederdi.

  Devlet Yönetiminde Yer Alan Görevliler
  1. Melik: Hükümdar soyundan gelen Prens
  2. Pervanecilik: Has ve dirliklerin dağıtımından sorumlu görevli
  3. Müstevfi: Maliye bakanı
  4. Naip: Hükümdarın vekili
  5. Münşi: Divan kâtipleri
  6. Hacip: Hükümdarın görüşmelerini düzenlerdi
  7. Müşrif: Devlet işlerinde denetleyici olarak görev yapardı.
  8. Subaşı: Ordu komutanı
  9. Buyrukçu: Karahanlılarda memur
  10. Amil: Selçuklularda şehir ve kasabaların mali işlerini yürüten memur.
  11. Atabey: Şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan bir görevli olup Osmanlıdaki Lala'ya benzetilebilir.turkeyarena.net Tek farkı lalanın askeri veya siyasi gücü yokken Atabeyler bu güçlere sahipti.

  TAŞRA TEŞKİLATI:
  Ülke merkeze bağlı eyaletler şeklinde yönetilirdi, idare şekline göre üç çeşit eyalet vardı:
  a) Meliklerce Yönetilen Eyaletler: İç işlerinde serbest dış işlerinde merkeze bağlıdır. Anadolu Selçukluları, meliklerin yetkisini azaltarak merkezi otoritesi sağlamaya çalışmışlardır.
  b) Divan Dairesi Vilayetleri: Merkezdeki divan aracılığı ile yönetilirdi, başlarında Subaşılar bulunurdu.
  c) Sınır Boyları (Uç Sistemiyle Yönetilenler)

  Uç Sistemi Amaç ve Yararları:
  1. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları, ülkelerine gelen Türkmenleri hızla sınır boylarına, özellikle batı sınırına nakledip uç bölgelere yerleştirirlerdi.
  2. Yerleştirildikleri bölgedeki toprakların yönetimi ise Türkmenlere bırakılırdı.
  3. Böylece Türkmenlere karşı görev yerine getirilirken, göçebe Türkmenlerin yerleşik unsurlara zarar vermesi engellenmiş olurdu.
  4. Ayrıca Türkmenler bölgede askeri güç olarak görev yapıp, uçları saldırılara karşı korurdu.

  ORDU
  1. Gulam (Hassa) Askerleri: ilk defa Gazneliler tarafından oluşturulan bu birlikler sürekli ve ücretli askerlerden oluşurdu. Memlûk Devletinde Kölemen adıyla teşkil edilen bu bölüm Osmanlı Devleti’ndeki Kapıkulu Askerlerine benzetilebilir. Gulam ordusunun oluşturulması sırasında uygulanan sistem, Osmanlıdaki devşirme usulüne temel teşkil etmiştir.

  2. İkta Askerleri: İkta sistemi ile oluşturulur.
  İkta Sistemi: Osmanlılarda, Dirlik adını alan bu sistemde devlet bir bölgenin vergi gelirlerini hizmet karşılığı kişiye bırakırdı. Devlet adına vergiyi toplayan kişi gelirin bir kısmını kendine ayırırken bir kısmı ile de asker beslerdi. İkta sahibinin beslediği askere İkta Askeri denirdi.turkeyarena.net Bu askerlerin Osmanlıdaki karşılığı Tımarlı Sipahilerdir.
  3. Bağlı devlet ve beyliklerin askerleri
  4. Türkmenler

  DONANMA
  1. İlk defa Çaka Bey tarafından oluşturuldu.
  2. Anadolu Selçuklularından itibaren Türk Devletleri donanma oluşturmaya başladı.
  3. Komutanına Reisü'l Bahr adı verilirdi.

  TOPRAK YÖNETİMİ
  1. Miri Toprak: Mülkiyeti devlete ait olup vergilendirme şekline göre şu bölümlere ayrılırdı.
  a) Has: Geliri saraya ait.
  b) Haraci: Geliri hazineye ait.
  c) İkta: Geliri ikta sistemine ait.
  2. Mülk Toprak: Kişiye ait toprak
  3. Vakıf Toprak: Hayır işlerine ayrılan toprak üzerinde devlet ya da kişinin tasarruf hakkı yok.

  HUKUK
  1. Şer'i Hukuk: Temeli Kur'an ve hadis olan bu hukukta yargının başı Kadi'l Kuzat olup yargılamayı Kadılar yapardı.
  2. Örfi Hukuk: Örfü esas alırdı. Sistemin başı Emir-i Dat olup yargılamayı Yarguciler yapardı.
  3. Askeri Hukuk: Askerler arasındaki davalarla ilgilidir. Yargılamaya Kadıleşker bakardı.
  4. Yüksek Mahkeme: Divan-ı Mezalim de denen bu mahkemenin başkanı hükümdar olup onun adına yargılamayı Mezalim Kadıları yapardı.

  AHİLİK
  1. Türk İslam Devletlerinin ekonomik hayatında önemli bir yeri olan teşkilatın Osmanlıdaki biçimine Lonca denir.
  2. Şehirlerde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini ve iktisadi teşkilat olup Müslümanlardan oluşurdu.
  3. Askeri, siyasi ve ekonomik güce sahip olan ahiler, kendi üyeleri arasında sosyal dayanışmayı sağlarlardı.
  4. Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında etkili olan ahiler üretim kalitesini ve fiyatları denetlerdi.

  BİLİM
  1. Farabi: Türk İslam tarihinde müspet ilimleri başlatan kişidir. Eserleri Latince'ye tercüme edilen Farabi Batıda Al-Pharabius olarak bilinir.
  2. Ebu Reyhan el-Biruni: Bilimin serbest düşüncede gelişeceğini savunur.
  3. İbn-i Sina: Türk İslam dünyasında hekimlik alanında birinci sırada yer alır.
   


Sayfayı Paylaş