Temel Yurttaşlık Bilgisi ve İnsan Hakları (KPSS)-Özet

Konusu 'Kpss B Grubu' forumundadır ve RüzGaR tarafından 23 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Temel Yurttaşlık Bilgisi ve İnsan Hakları (KPSS) Özet

  1) Sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?
  KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)

  2) ) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler?
  a)Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)Belediye meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir c)Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder

  3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?
  1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası

  4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?
  1924 Anayasası

  5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?
  TBMM Başkanı

  6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?
  Medeni Hukuk

  7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?
  Kabine Sistemi

  8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar Nelerdir?
  a)Gelenekler b)Görenekler c)Ahlak Kuralları

  9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?
  a)Hukuk Kurulları b)Anayasa

  10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM’nin onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar.

  11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar?
  Adli Mahkemeler.

  12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?
  Ceza Mahkemeleri.

  13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz?
  Yaşama Hakkı.

  14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir?
  a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü

  15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?
  Telif Hakkı

  16) Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir?
  Patent hakkı

  17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın, ülkede çağdaş ve uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar?
  Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır.

  18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?
  a)Atatürk İlkelerine bağlılık b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak

  19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara KİT (Kamu İktisadi Teşebbüs) denir.( Ziraat Bankası,Halk Bankası)

  20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?
  a)Reel faizlerin düşmesi b)Türk Lirasının değer kazanması c)Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması d)Devlet Borçlanma faizlerinin azalması

  1) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?
  UNESCO

  22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir?
  Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)’ye aittir.

  23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur?
  Başbakan, Devlet Bakanları, ve Milletvekillerinden oluşur.

  24) Çalışan işçilerin haklarının korunması, işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için sendikalar oluşturulmuştur.

  25) İl’lerde en yetkili birim amiri kimdir?
  Vali

  26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir?
  Kaymakam

  27) Köyü yöneten kimdir?
  Köy Muhtarı

  28) Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?
  Görgü Kuralları

  29) Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine ne denir?
  Güçler Ayrılığı İlkesi denir.

  30) Hangileri Federal devlettir?
  Almanya, ABD, Rusya

  31) Ulus Devlet’e örnek (Basit Devlettir)
  Türkiye,Yunanistan,Suriye

  32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?
  Monarşik Devlet

  33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir?
  Teokratik Devletlerdir.

  34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?
  Hukuk Kuralları

  35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?
  5 Yılda

  36) Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir?
  Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir.

  37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?
  Hukuk Kuralları

  38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetlere örnek veriniz?
  a)Millet Vekili olmak için aday olmak b)Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)Siyasi partilerden birine üye olmak d)Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak.

  39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?
  Demokratik devlet.

  40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir?
  Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması

  41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?
  Medeni Hukuk

  42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?
  Genel Oy Prensibinin

  43) İktidarı oluşturan partiler dışında en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad verilir?
  Ana muhalefet Partisi

  44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?
  Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması

  45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?
  Anayasa Mahkemesi

  46) Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız –Büyüklerin ellerini öpmek –Yemek yerken konuşmamak –Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?
  Gelenekler

  47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?
  a)Üye aidatları b)Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d)Partiye yapılan bağışlar

  48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?
  Temsili Demokrasi

  49) Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç millet vekiline sahip olması gereklidir?
  20 Millet Vekili

  50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?
  Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası

  51) 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?
  Adalet

  52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?
  Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir.

  53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir)
  a)İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)İl ve İlçe seçim kurullarının oluşturulması c)Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

  54) İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?
  Yunanlılar

  55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
  Çoğunluk Prensibi

  56) Cumhur Başkanını kim seçer?
  TBMM

  57) Savaş ilanına kim karar verir?
  TBMM


  58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?
  TBMM

  59) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?
  TBMM

  60) Genel Kurmay Başkanını kim atar?
  Cumhurbaşkanı

  61) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir?
  TBMM

  62) Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?
  Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması

  63) Millet Vekili seçilme yaşı en az kaçtır?
  30

  64) Millet Vekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?
  İlkokul Mezunu

  65) Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?
  40

  66) Başbakanın, TBMM tarafından “Yüce Divan’a” sevk edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur?
  Hükümet istifa etmiş sayılır.

  67) Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur?
  TBMM

  68) TBMM Üyeleri üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen millet vekillikleri ile ilgili “ara seçimler” yapılır. Hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir?
  Boşalan üye tam sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır.

  69) Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur?
  Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur.

  70) İllerin çıkaracakları millet vekili sayısını hangisi belirler?
  Yüksek Seçim Kurulu

  71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir?
  1961 Anayasası

  72) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Türkiye bu mahkemenin verdiği kararı uygulamaktadır. Bu durum Neyin göstergesidir?
  Ülkemizde Uluslar arası Hukuk Kurallarının da geçerli olduğunun göstergesidir.


  73) Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir?
  Cumhurbaşkanı

  74) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?
  40 Yaşında

  75) Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir?
  TBMM Üye sayısının en az Beşte Biri tarafından aday gösterilebilmesi gereklidir.

  76) Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir?
  Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir.

  77) Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir?
  Yargıtay

  78) Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir?
  Anayasa Mahkemesi

  79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ?
  Anayasa Mahkemesi

  80) Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder.?
  TBMM Başkanı
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  81) Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir?
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  82) Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir?
  Anayasa Mahkemesi

  83) 1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir?
  Yargı bağımsızlığını

  84) 1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir? TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar.

  85) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
  Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı

  86) Ülkemizde yapılan seçimlerde sık sık kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?
  Her Vatandaşın, millet vekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasına Genel Oy denir.

  87) Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?
  Avrupa Konseyi


  88) 1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir?
  a)Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması b)Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması c)Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması d)Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi

  89) Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur?
  Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması.

  90) 2001 yılının Nisan ayında “5 Yılda 1 Milyar Çocuğa Eğitim” kampanyasını başlatan Sivil Toplum Örgütü hangisidir?
  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

  91) Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur?
  II. Dünya Savaşından sonra

  92) Türkiye’de yapılan yeniliklerden hangisi doğrudan halkın yönetime olan katılımını artırmıştır?
  Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi

  93) Hangisi Türk tarihinde Batılı anlamda ilk demokratikleşme hareketlerinin başlamasını sağlamıştır?
  Tanzimat Fermanın İlan edilmesi

  94) Anayasamızın 55. maddesine göre “Devlet, Çalışanları yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” Anayasamızda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir?
  Ekonomik Haklar

  95) Toplu İş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durumda işçilerin “Greve gitme” kanuni haklarındandır.

  96) Anayasamıza göre İlköğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Bu durum “Eşitlik İlkesinin” bir gereğidir.

  97) İnsan Hakları konusunda, “Magna Karta,Amerikan bağımsızlık Savaşı, Fransız İhtilali, Birleşmiş Milletler” yenilikler getirmiştir.

  98) Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkı, hem hak hem de görev niteliğindedir.

  99) Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır?
  Çalışma Hakkı

  100) Az elemanla en iyi bir şekilde vergi toplamak “Vergide Tutumluluk Kuralı” nin gereğidir.

  101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir?
  Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.

  102) “Askerlik yapmak”, Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir.


  103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder?
  Milleti

  104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
  18

  105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?
  Cumhurbaşkanlığı

  106) Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?
  15 Günde

  107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder?
  TBMM

  108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir?
  UNICEF

  109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3-İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı Ne ile ilgilidir?
  Eğitim

  110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-İki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?
  1961 Anayasası

  111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir?
  1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 3-Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. 4 Başkenti Ankara’dır.

  112) TBMM genel oyla seçilen kaç millet vekilinden oluşur?
  550

  113) Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?
  Milli Güvenlik Kurulu

  114) TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar?
  Cumhurbaşkanı

  115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?
  Genel Kurmay Başkanı

  116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir?
  a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin, oyunu gizli kullanması c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık olarak yapılması.

  117) Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya yönelik “Haydi Kızlar Okula” kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği ile yürütülmektedir?
  UNICEF

  118) Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?
  Dünya Bankası

  119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır?
  7 Yılda

  120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?
  5 Yılda

  121) Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir?
  Sened-i İttifak

  122) İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir?
  Kanun-u Esasi

  123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir?
  23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir.

  124) 1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
  II. Abdülhamit

  125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?
  1876

  126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir?
  İktidar Partisi

  127) Basın Araçları Nelerdir?
  1-Televizyon Kanalları, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete

  128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir?
  1982

  129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

  130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır?
  Belediye

  131) İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a)İnsan hakları evrensel bildirisi b)Çocuk hakları sözleşmesi

  132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar
  a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü c)Jandarma  133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?
  TBMM

  134) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir?
  Rekabet Kurumu

  135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?
  Cumhurbaşkanı

  136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir?
  G-8 Ülkeleri

  137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir?
  1-Muhtar, 2-Belediye Başkanı, 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-İl Özel İdare Meclisi Üyeleri 5-İl Genel Meclisi Üyeleri

  138) 1982 Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?
  1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4-Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

  139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,

  140) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini hangi yolla belirler?
  Seçimle

  141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?
  Meşru müdafaa

  142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı

  143) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, cumhurbaşkanının onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır?
  Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

  144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır?
  Resmi Gazetede

  145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?
  Özerk bir yapıdadır.

  146) Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?
  Yargı Organlarını


  147) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşunun adı nedir?
  UNESCO

  148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. İl Özel İdareleri hangi gruba girer?
  Yerel Yönetim

  149) Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş hangisidir?
  IMF

  150) Uluslar arası para fonunun kısaltması?
  IMF

  151) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir?
  1-Devletin Yükünü azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin müdahalesini engellemek.

  152)Temel Haklar Nelerdir?
  Temel haklar:yaşama,yürütme,yargı organlarını,idare makamlarını diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Çeşitleri: yaşam, sağlık, eğitim, seçme seçilme hakkıdır.

  153)Yaşam hakkı niçin gereklidir?Ölüm cezasıyla bağlantısını yazınız?
  Yaşam hakkı insanın öldürülmemesini güvence altına alır.Herkes yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Ölüm cezası bir yasaya dayanarak yetkili mahkeme tarafından verilmiş olsa bile yaşam hakkının ihlalidir.Yaşam hakkının mahkemece ölüm cezasına çarptırılmasıdır.

  154)Kişi dokunulmazlığı hakkı niçin gereklidir?
  Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır.(turkeyarena.com)

  155)Sağlık hakkının güvence altına alınabilmesi için devlete düşen görevleri yazınız?
  *Halka temiz ve ucuz içme suyu sağlamak*Çeşitli hastalıklara neden olan çevre kirliliğini önlemek*Ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara parasız sağlık hizmeti vermek*Aşı kampanyası gibi sağlık tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak.

  156)Eğitim hakkı nedir?Eğitim konusunda devletimize düşen görevler nelerdir?
  Kişinin bir insan olarak sahip olduğu haklarının bilincine varması eğitimle mümkündür.Buda,eğitim hakkı sayesinde gerçekleşir.*Devlet maddi kaynaklarını öncelikle eğitime ayırmalıdır.*Devletin,eğitim dışında işsizliğin önlenmesi sağlık hakkının ve sosyal güvencenin sağlanması gibi görevleri vardır.

  157)Özel yaşamın gizliliği neden gereklidir?
  Kişinin özel yaşamı ve aile içindeki yaşamı,devletin,toplumun ve başkalarının karışamayacağı bir alandır.İşte bu yüzden özel yaşamın gizliliği önemlidir.

  158)Oy verebilmenin koşullarından 5 tane yazınız?
  *18 yaşını doldurmuş olmak*Askeri öğrenci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak bulunuyor olmamak.*Askerliğini er ve erbaş olarak yapmış olmak.

  159) Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur
  Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşur.

  160) Köy öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  161) Köy muhtarının, köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir?
  Salya

  163) Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına nedir?
  İMECE

  164) En küçük ve en büyük idari birim hangileridir?
  En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir.

  165) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir?
  a)Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler

  166) TBMM’ deki Milletvekilleri hangi yöntemle meclise girerler?
  Seçimle

  167) Yönetim şekillerinden hangisinde dine dayalı kurallar egemendir?
  Teokrasi

  168) “Halk iradesine dayanan yönetim şeklidir” bu kavram hangi yönetim şeklinin özelliklerindendir?
  Demokrasi

  169) Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organın etkinliği ile yürütülür?
  Partiler

  170) Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
  Cumhuriyet'in ilk partisi, Mustafa Kemal'in 9 Eylül 1923'te kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası oldu.

  171) Hangileri sivil toplum örgütüdür?
  A)Sendikalar b)Vakıflar c)Dernekler

  172) Demokrasiye uygun davranışlar Nelerdir?
  a) Söz hakkının eşit olması b) İfade özgürlüğü d) Herkesin Oy kullanma hakkının olması

  173) Demokratik anlayışın yerleşmesinde ilk yer alan unsur?
  Aile,

  174) kamuoyunun oluşmasında televizyon, Basın, Gazete, Dergi en etkili kitle iletişim araçlarıdır.

  175) Devletin temel amaçları Nelerdir?
  a) Bağımsızlığı korumak c) Ülke bütünlüğünü sağlamak d) Halkın refah ve huzurunu sağlamak

  176) Yürütme yetkisi kimlere aittir?
  Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu

  177) Vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükler Nelerdir?
  a)Eğitim hakkı b)Konut Dokunulmazlığı c))Sağlık hakkı d) Seçme ve Seçilme hakkı.

  178) Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir?
  Seçme ve Seçilme Hakkı

  179) Vatandaşların devlete karşı görevleri Nelerdir?
  a) Oy Kullanma b) Askerlik Yapma c)Vergi vermek

  180) Ülkemizde belediye ve muhtarlık seçimlerine katılmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?
  30

  181) Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır?
  Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır.

  182) Anayasamızın değiştirilemez maddeleri nelerdir?
  İlk üç madde Anayasamızın değiştirilemez maddeleridir. Bunlar a) Yönetim şekli Cumhuriyettir
  b) Laik, sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara’ dır

  183) Kimler seçimlerde oy kullanamaz?
  a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler

  184) Milleti meydana getiren öğeler nelerdir?
  a) Dil birliği b) Din birliği c) Tarih birliği

  185) Atatürk’ün Temel ilkeleri Nelerdir?
  a)Cumhuriyetçilik b) Halkçılık c)Laiklik d)Devletçilik e)İnkılapçılık f)Milliyetçilik

  186) T.C. vatandaşı olan her erkek kaç yaşında askerlik yapmak zorundadır ?
  20

  187) İş verenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir?
  Lokavt

  188) Demokrasinin tanımları?
  a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir. b)İyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir.c)Halkın kendi kendini yönetmesidir.

  189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir?
  a)Milli egemenlik c)Hürriyet ve eşitlik d)Siyasi partiler

  190) İşçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir?
  Grev

  191) Devletin yargı görevini hangi kurum yerine getirir?
  Mahkemeler


  192) “Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce kanaattir. ” Bu tanım neyi anlatmaktadır?
  Kamuoyu’nu

  193) Cumhurbaşkanını kim seçer?
  TBMM

  194) Kamuoyu nedir?
  Herhangi bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.

  195) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?
  Vatan, ulus, egemenlik

  196) Sosyal devlet nedir?
  Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir.

  197) Temel haklar ve özgürlükler ilk kez nerede yer almıştır?
  İnsan hakları Evrensel Beyannamesinde.

  198) Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar? a)Kişiye bağlı haklar, b)sosyal ekonomik haklar , c) siyasal haklar

  199) Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi?
  Birleşmiş Milletler tarafından 1959’da

  200) Ulaştırma nedir?
  İnsanların ,malların ,haberlerin bir yerden başka bir yere ulaştırılması etkiliğidir.

  201) Atatürk; “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, istediği dinin gereğini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.” Sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir?
  İnsan hak ve hürriyetlerinin

  202) Askere gitmek için gerekli şartlar nelerdir?
  a) Erkek olmak b) 20 Yaşını doldurmuş olmak C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  203) 1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir?
  Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi

  204) “Maddi yönden yardımlaşma” her türlü para ve mal yardımına denir.Hangileri Maddi yardımlaşmadır?
  a-Depremzedelere çadır yardımı b-Fakirlere erzak yardımı c-Zekat

  205) Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır?
  Almanya

  206) Anayasa ile ilgili kavramlar nelerdir?
  a-)Anayasa devletin temel kanunudur bYasama, yürütme,yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır c-)Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve ödevlerini gösterir

  207) Hangisi devletin mali kaynaklarının başında gelir?
  Vergi

  208) Yurdumuzu iç ve dış tehlikelere karşı savunma görevini hangi kuruluş üstlenmiştir?
  Türk Silahlı Kuvvetleri

  209) köy yönetimi kimlerdin oluşur?
  a) Köy derneği b) Muhtar c) İhtiyar heyeti

  210) Cumhurbaşkanın yurt dışına v.b. nedenlerden dolayı geçici olarak görevinin başında bulunmaması durumunda yerine kim vekalet eder?
  TBMM Başkanı

  211) Cumhurbaşkanı en fazla kaç kez seçilebilir?
  1 kez, Cumhurbaşkanı anayasamıza göre 2 kez secilemez.

  212) T.C. Devleti hangi anayasaları kullanmıştır?
  a) 1921 b)1924 c) 1961 d) 1982

  213) Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” sözü demokrasinin hangi temel ilkesini açıklamaktadır?
  Milli egemenlik

  214) 7 Kasım 1982 Anayasa’sı Türk tarihindeki kaçıncı anayasadır?(Osmanlı dahil)
  5. Anayasadır.

  215) Belediyenin görevleri nelerdir?
  a)Fiyat tespit eder b)Asayişi sağlar c)Denetlemeler yapar

  216) Birleşmiş Milletler Genel sekreterliği New York ve Cenevre’dedir.
  217) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyet Genel Müdürü Yapar.
  218) Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığını Personel İşlerinden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapar.
  219) İl Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyetten sorumlu Vali yapar.
  220) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını İçişleri Bakanlığı Müsteşarı yapar.
  221) Meclis hükümeti ( Uygulaması 1921 anayasasında yer almıştır )
  222) Devlet memurlarının idari yargıya başvurmasında zaman aşımı 60 gündür.
  223) Mahalli idareler Genel İdarenin taşra kurulusu değildir.
  224) Bucaklar Merkezi idarenin taşra kuruluşu değildir.
  225) Temel hak ve hürriyetler kanunla sınırlıdır .
  226) Uluslararası antlaşmalar kanundur.
  227) Kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi bakanlar kurulunundur.
  228) Kamu davası açılıp açılmayacağı hakkında yapılan tahkikata “Hazırlık Tahkikatı” denir.
  229) İlk tahkikat Sorgu Hakimi yapar. Son Tahkikatı ilgili mahkeme yapar.
  230) Uluslararası Polis Teşkilatının merkezi Fransa’nı başkenti Paris’tir.
  231) Personel işleri ile ilgili yönetmelikler Bakanlar Kurulunun kararı ile onaylanır.
  232) Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 iş gününde soruşturma açılır.
  233) Belediye meclisinin dağıtılmasına Danıştay karar verir.
  234) CUMHURİYETİN TEMEL İLKELERİ ;Atatürk milliyetçiliğine bağlılık. İnsan haklarına saygı. Demokratik devlet. Laik devlet. Sosyal devlet. Hukuk devleti.  235) SÜREKLI BAYRAK ÇEKİLECEK YERLER;
  T.B.M.M
  Anıtkabir
  Gümrük kapıları ve karakolları
  Dış Temsilcilikler.

  236) BAKANLAR KURULU KARARI İLE SILAH TAŞIYANLAR;
  Adli görevde bulunanlar.( Hakim, Savcılar ile bu sınıftan sayılanlar.
  Vali, Vali Muavini, Kaymakam, ve Bucak Müdürleri.
  Köy muhtarları her yerde silah taşıyabilir.
  Açık denizlerde sefer yapan gemi kaptanları.

  237)HERGÜN ÇEKİLECEK YERLER;
  Cumhurbaşkanlığı
  Hükümet Konakları
  Limanda demirli ve seyir halinde bulunan makineli büyük ve küçük her çesit deniz araçlarıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları seyir halinde bulunan gemiler geceleri bayraklarını çekili tutarlar.

  238) 18 AGUSTOS 1991’DE BAĞIMSIZ DEVLET HALİNE GELENLER,
  KAZAKISTAN Almaata
  AZERBEYCAN Bakü
  KIRGIZISTAN Bişkek
  TACIKISTAN Duşanbe
  ÖZBEKISTAN Taşkent
  TÜRKMENISTAN Aşkabat
  GÜRCISTAN Tiflis
  ERMENISTAN Erivan

  239)AET ( AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ) 1957-58’ DE KURULDU
  ÜYE ÜLKELER
  Fransa, Belçika,Almanya ,Yunanistan ,İngiltere, Portekiz,İtalya ,Danimarka
  İspanya, İrlanda,Hollanda, Lüksemburg,
  Türkiye tam üyelik için 14 nisan 1987 de başvurdu. Sadece gümrük birliğine üye olduk.01.01.1996

  240) BM ( BİRLEŞMİŞ MİLLETLER )
  24 Ekim 1945 de kuruldu. Türkiye bu tarihte üye oldu.
  Genel sekreterlik Uluslararası adalet divanı
  ABD ( New York) , İsviçre( Cenevre ) Hollanda (Lahey)

  241) Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı
  Avusturya ( Viyana ) ‘ da yapılır.

  242) GÜVENLIK KONSEYININ 5 DAİMİ ÜYESI
  İngiltere, Fransa, ABD, SSCB, Çin  243) BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI KURULUŞLAR
  FAD : BM. Gıda ve Tarım Örgütü
  UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ( Paris )
  OICED : Avrupa Ekonomi İşbirliği
  WHO : Dünya Sağlığı Örgütü
  ILO : Uluslararası Çalışma Örgütü
  IBRD : Dünya Bankası
  IMF : Uluslararası Para Fonu
  UNICEF : Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu

  244) NATO ( KUZEY ATLANTIK ANLASMASI ÖRGÜTÜ )
  Dünya savaşının bitmesiyle 1939-45 birlikte 12 ülke 4 nisan 1949’da Washington da bir antlaşma imzaladılar. Buna göre bu ülkeler birbirlerine yapılacak herhangi bir saldırıyı öteki ülkeye yapılmış sayacaklarını kabul ediyorlardı.
  Bu 12 Ülke;
  Belçika , İtalya , İngiltere , Kanada , Lüksenburg ABD., Danimarka , Hollanda , Fransa, Norveç , İzlanda, Portekiz
  1952’de Yunanistan ve Türkiye 1955’te Almanya Federal Cumhuriyet Topluluğu kabul edildi.
  Nato’nun Yönetim Merkezi Belçika’nın Başkenti Brüksel ‘dır.

  245) VARŞOVA PAKTI
  1955’te Doğu Avrupa da ki Sosyalist Devletler NATO’ya karşı denge oluşturmak için kurmuşlardır. Bu ittifaka katılan ülkeler;
  SSCB. , Bulgaristan,Çekoslovakya ,Doğu Almanya ,Macaristan,Polonya,Romanya ve Arnavutluk (1968’de Pakt’an ayrıldı).

  246) SINIR KAPILARI;

  HAKKARİ ESENDERE İRAN
  ŞIRNAK HABUR IRAK
  MARDİN NUSAYBİN SURİYE
  HATAY CİLVEGÖZÜ SURİYE
  KİLİS ÖNCÜPINAR SURİYE
  GAZİANTEP KARKAMIŞ SURİYE
  ARDAHAN TÜRKÖZÜ GÜRCİSTAN
  EDİRNE KAPIKULE BULGARİSTAN
  EDİRNE İPSALA YUNANİSTAN
  ARTVİN SARP GÜRCİSTAN
  AĞRI GÜRBULAK İRAN
  AKYAKA ERMENİSTAN
  VAN KAPIKÖY İRAN

  247) 6 ay süresince AB üyesi her ülke, sırayla Konsey Başkanlığı'nı üstlenir. Resmi ve gayri resmi Konsey toplantılarını dönem başkanlığını yürüten üye ülke organize eder. Avrupa Konseyi toplantılarını da söz konusu üye ülkenin başkanı yönetir. Dönem Başkanlığı, yasama ve karar alma sürecinde son derece önemli bir rol oynar.
  2002 yılında dönem başkanlığını sırasıyla İspanya ve Danimarka yürüttü. 2003 yılında ise sırasıyla Yunanistan ve İtalya üstlendi. İrlanda, 2004 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını yürüttü ve 2004 Yılının ikinci yarısında, dönem başkanlığını Hollanda devraldı. 2005 yılında, dönem başkanlığını ilk altı ay için Lüksemburg üstlendi, ikinci altı ay için de İngiltere.
  2006 yılında sırasıyla Avusturya ve Finlandiya; 2007 Almanya ve Portekiz AB dönem başkanlığını yapacak.
  248) 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun bir “karma sistem” kurduğu söylenmektedir. Bu sisteme de “kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi” ismi verilmektedir. Gerçekten de yukarıda görüldüğü gibi, yasama ve yürütme kuvvetleri teorik olarak birleşmiştir ve bunlar mecliste toplanmıştır (m.5). Ancak, Meclis sahip olduğu yürütme kuvvetini bizzat değil; Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu marifetiyle kullanabilmektedir. Yani yürütme görevi veya fonksiyonu meclise değil, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Özetle, kuvvetler bir, ama görevler veya fonksiyonlar ayrıdır.

  248-Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın 118. maddesiyle kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirmekle görevlidir.
  MGK, gerekli haller dışında iki ayda bir defa cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Kurulun üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı'dır. Millî Güvenlik Kurulu sekreteri de toplantılara katılmakta ama oy hakkı bulunmamaktadır.
  249- III. Siyasî partilerle ilgili hükümler
  A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma [3]
  Madde 68 –
  Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre par¬tilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş ol¬mak gerekir.
  Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçil¬mez unsurlarıdır.
  Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sür¬¬dürürler.
  Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti il¬kelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cum¬huriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savun¬mayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.
  Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görev¬lileri, Silahlı kuvvetler mensupları ile yüksek¬öğ¬retim ön¬cesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
  Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu ele¬manların, siyasi partilerin merkez organları dışında ka¬lan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yük¬sek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.
  Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye ola¬bilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
  Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, ala¬caklar¬ı üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esas¬lar kanunla düzenlenir.
  250- Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları 7 asil üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.
  YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında yönetim ve denetim ile yargı denetimini sağlar.
  YSK teşkilatlanması; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları ve Seçmen Kütüğü Büroları şeklindedir.
  Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da , her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur.
  Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur.
  Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.
  Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.
  Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
   
 4. KaraMelek Well-Known Member

  kpss için çok faydalı bilgiler teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş