Temel Hukuk Soru Bankası

Konusu 'Aöf' forumundadır ve RüzGaR tarafından 29 Ocak 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Temel Hukuk Soru Bankası
  1. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
  Ahlak Kuralları

  2. Hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir?
  Ahlak Kuralları

  3. Yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır?
  Ahlak Kuralları

  4. Hukukun Müeyyidelerinden birini söyleyiniz?
  Ceza

  5. Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir?
  Objektif Ahlak Kuralı

  6. Neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır?
  Din Kuralları

  7. Kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz?
  Ahlaki Görüşleri

  8. Sosyal hayatı düzenleyen ahlak kuralları genel olarak nasıl gruplandırılır?
  Objektif-Subjektif olarak

  9. Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan maddi müeyyideli olana örnek veriniz?
  Hukuk Kuralları

  10. Hastalanan arkadaşını ziyaret etmeyen kişi hangi sosyal hayat kuralına aykırı davranmış olur?
  Görgü Kurallarına

  11. Görgü Kurallarının müeyyidesi nedir?
  Alay edilme

  12. Sosyal Hayatı düzenleyen kurallar?
  Objektif Ahlak Kuralları
  Subjektif Ahlak Kuralları
  Din Kuralları
  Hukuk Kuralları

  13. Görgü Kurallarının yaptırımı nedir?
  Alay Edilme

  14. Subjektif Ahlak kurallarına aykırı bir duruma örnek veriniz?
  Yalan Söylemek

  15. Karaborsacılık yapan bir tüccar mesleğini yürütmekten 3 ay süreyle yasaklanmış ise, ne tür bir müeyyide ile karşılaşmıştır?
  Ceza

  16. Hükümsüzlük Türleri nelerdir?
  Yokluk
  Butlan
  Tek taraflı bağlamazlık

  17. Ayşe’ye ait evin Devlet tarafından yol veya çocuk bahçesi yapmak amacıyla takdir edilen bedeli ödenmek suretiyle elinden alınmasına ne denir?
  Kamulaştırma (İstimlak)

  18. Mümeyyiz küçüğün yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki muamele, kanuni temsilcisi tarafından onaylanmazsa işlemin sonucu ne olur?
  Tek taraflı bağlamazlık

  19. Hukuk kurallarının müeyyideleri?
  Ceza
  Cebri icra
  İptal
  Tazminat
  Hükümsüzlük

  20. Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
  İptal

  21. Alacaklının icra dairesi vasıtasıyla bir kişinin mallarını haczetmesine ne denir?
  Cebri İcra

  22. Hukukun tasnifi olarak yapılan ayrım nedir?
  Kamu Hukuku
  Özel Hukuk

  23. Kanunun suç saydığı eylem ve davrananlara uygulanacak yaptırıma hukukta ne denir?
  Ceza

  24. Disiplin Cezaları?
  Uyarma
  Kınama
  Kusur Bildirme
  Meslekten Çıkarma

  25. İdarenin yargı dışı denetimine örnek?
  Sayıştayın mali alandaki kontrolü

  26. Türk Yargı sisteminin benimsediği Yargı Türleri?
  Anayasa Yargısı
  İdari Yargı
  Askeri Yargı
  Adli Yargı

  27. Servet üzerinden alınan vergiler?
  Emlak Vergisi
  Motorlu Taşıtlar vergisi
  Veraset ve intikal vergisi
  Taşıt alım vergisi

  28. 1982 Anayasasına göre seçilmenin ilkeleri?
  Gizli Olması
  Tek dereceli olması
  Oyların dökümünün açık olması
  Serbest Olması

  29. Yürürlükte olan T.C. Anayasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
  1982

  30. Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanları?
  Genel idare merkez teşkilatı
  Üniversiteler
  Genel İdare taşra teşkilatı
  Belediyeler

  31. Vergi, Resim, harç ve benzeri yükümlerin ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına vergi hukukunda ne denir?
  Kanunilik İlkesi

  32. Cumhurbaşkanı Seçilmek için gerekli koşullar?
  40 Yaşını doldurmuş olmak
  Kanunun aradığı şartlara sahip olmak
  Üniversite bitirmiş olmak
  Türk vatandaşı olmak

  33. Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi ödemekle yükümlü olduğu ilke nedir?
  Genellik

  34. 1982 Anayasasında yürütme organının başı kimdir?
  Cumhurbaşkanı

  35. “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye Ceza Hukukunda ne denir?
  Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

  36. 1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?
  Danışma Meclisi

  37. T.C. Laik bir devlet olduğu hükmü nerde yer alır?
  Anayasada

  38. Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki kararı nedir?
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  39. Taşradaki kademelerin hangisinde bir bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur?
  İl

  40. Şahısların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Anayasa Hukuku

  41. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanını kim seçer?
  TBMM

  42. İdare hukukunun merkez teşkilatında kim bulunur?
  Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu

  43. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, Ceza Hukukunun hangi unsurunu açıklar?
  Kanunilik

  44. Vali ve Kaymakam idare hukukunun idare teşkilatın hangi kolunda yer alır?
  Taşra Teşkilatı

  45. TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
  550

  46. Türk Hukukuna göre milletvekili seçme ve seçilme yaşı kaçtır?
  25

  47. Kişilerin doğumdan ölüme kadar önem arz eden bütün ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Medeni Hukuk

  48. Kıymetli Evraklar Nelerdir?
  Bono
  Poliçe
  Makbuz senedi
  Çek

  49. Bir Alman ile bir türkün evlenmesine ilişkin sorunlar hangi hukuk dalıyla ilgilidir?
  Kanunlar İhtilafı

  50. Çekişmesiz Yargıda ne yoktur?
  Menfaatleri zıt iki taraf

  51. Şahısların ehliyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Şahsın Hukuk

  52. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplamına miras hukukunda ne ad verilir?
  Tereke

  53. Limited Ortaklıkta en az ve en çok ortak sayısı nedir?
  2-50

  54. Borçlar hukuku hangi hukuk dalına girer?
  Medeni Hukuk

  55. Ticari bir işletmeyi ticaret ünvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçanın sorumluluğu sınırsız diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlı olan şirket türü nedir?
  Komandit

  56. Özel Hukukun Dalları?
  Ticaret Hukuku
  Medeni Hukuk
  Borçlar Hukuku
  Devletler Özel Hukuku

  57. Bankacılık ve sigortacılık yapamayan şirket türü nedir?
  Limited

  58. Özel Sigorta Türleri?
  Kara Sigortası
  Deniz Sigortası
  Can Sigortası
  Mal Sigortası

  59. Türk Medeni hukukunun temel kaynağını oluşturan Türk Medeni Kanunu ile borçlar kanunu hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
  1926

  60. Kambiyo Senetleri Nelerdir?
  Bono
  Poliçe
  Çek

  61. Medeni hukuk ve özel hukukun çoğu zaman eş anlamlı kullanılması medeni hukukun hangi özelliğini gösterir?
  Özel hukukun geniş ve önemli bir dal olması

  62. Bir Anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne denir?
  Hisse Senedi

  63. Deniz ticaretinde geminin bayrağı neyi gösterir?
  Geminin bağlı olduğu devleti

  64. Medeni Hukukun Dalları?
  Aile Hukuku
  Şahsın Hukuku
  Eşya Hukuku
  Miras Hukuku

  65. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
  Tacir

  66. Şirketlerde sınırsız sorumlu ortak ne demektir?
  Tüm malvarlığı ile sorumlu olmak

  67. Bir uyuşmazlığın kanunlar ihtilafı konusuna girebilmesi için hangi unsurun olması gerekir?
  Yabancılık unsuru

  68. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete Deniz Ticaretinde ne denir?
  Navlun

  69. Trabzon’da bir Türk ile Norveçlinin yaptıkları ticari sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar hangi hukuk dalını ilgilendirir?
  Kanunlar İhtilafı

  70. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı yapılan sözleşmeye ne denir?
  Navlun Sözleşmesi

  71. Ticaret Şirketleri?
  Anonim
  Limited
  Kolektif
  Komandit

  72. Nişanlanma, Evlenme ve boşanma gibi konuları düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Aile Hukuku

  73. Meclise sunulan kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülme usül ve esasları ne ile düzenlenir?
  Meclis İç Tüzüğü ile

  74. Tüzükler hukuken hangi kaynaklardandır?
  Yazılı

  75. TBMM’de kabul edilen kanunlar, Cumhurbaşkanı tarafından kaç gün içinde yayımlanır?
  15

  76. Kanunların Özellikleri?
  Yazılı
  Genel
  Soyut
  Sürekli

  77. Adli yargı alanındaki içtihadı birleştirme kararlarını kim verir?
  Yargıtay

  78. Türkiye’de Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk kez hangi yılda verilmiştir?(turkeyarena.com)
  1971

  79. Kazai İçtihatlar Hukukun hangi kaynaklarındandır?
  Yardımcı

  80. Hakimin bur uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf, adet hukukuna başvurması örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?
  Tali Kaynak olmasını

  81. Kanun Teklifi Ne demektir?
  Millet vekillerinin meclise sunduğu kanun projesi

  82. Metinde yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar resmi gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?
  45

  83. Tüzükler çıkarılmadan önce hangi makamın onayından geçmesi gerekir?
  Danıştay

  84. Paftos ve örfü belde hukukun hangi kaynakları arasında yer alır?
  Özel örf ve Adet kuralları

  85. Hakkın mahiyetini açıklayan görüşler?
  Karma Nazariye
  Menfaat nazariyesi
  Hürriyet nazariyesi
  İrade nazariyesi

  86. Sınırlı ayni haklar neyin kapsamında yer alır?
  Mamelek Hakları

  87. Şahsi İrtifak Haklarına bir örnek?
  İntifa Hakkı

  88. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetlere ne denir?
  Kişisel Haklar

  89. Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne denir?
  Kamu Hakları

  90. Konut dokunulmazlığı hakkı neyin kapsamındadır?
  Temel Haklar

  91. Özel Hakların konularına göre tasnifi nedir?
  Mamelek
  Şahsiyet

  92. Çalışma hakkı ne tür bir haktır?
  Sosyal ve ekonomik

  93. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir?
  Ayni hak

  94. Yazarın kitabı üzerinde sahip bulunduğu hakka ne ad verilir?
  Telif Hakkı

  95. Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiye ne denir?
  Hak

  96. Kamu hakları içerisinde yer alan kişisel haklar?
  Din ve Vicdan hürriyeti hakkı
  Mülkiyet Hakkı
  Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
  Özel hayatın gizliliği hakkı

  97. Özel hakların gayelerine göre yapılan ayırım?
  Yenilik doğuran
  Alalede

  98. Sahibine en geniş yetkileri veren herkese karşı ileri sürülebilen ve herkesin uymakla yükümlü olduğu haklara hukukta ne denir?
  Mutlak Haklar

  99. Kurucu yenilik doğuran haklar?
  Satım sözleşmesi yapılması
  Kira sözleşmesi yapılması
  Vekalet sözleşmesi yapılması
  Ariyet sözleşmesi yapılması

  100. Noter veya yetkili resmi makamlar tarafından düzenlenen yazılı belgelere ne ad verilir?
  Resmi Senet

  101. Gayrimenkullerin devri halinde, mülkiyet hangi anda kazanılır?
  Gayrimenkul satımının tapu siciline tescil edildiği anda
  102. Bir hakkın şahsa bağlanmasına hak ile bir şahıs arasında bağlantı kurulmasına ne ad verilir?
  Hakkın Kazanılması

  103. Medeni kanuna göre tapu siciline kaydedilecek gayrimenkul mallar nelerdir?
  Arazi
  Maden
  Tapu siciline daimi ve müstakil kaydedilen haklar
  Apartman Dairesi

  104. Subjektif iyiniyet kuralı neyde düzenlenmiştir?
  Medeni kanun

  105. Medeni kanunda belirtilen herkes haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir” ifadesi neyi açıklar?
  Objektif iyiniyet kuralını

  106. Hakkın aslen kazanılmasına bir örnek veriniz?
  Bir kişinin ormanda avlandığı tavşanın mülkiyet hakkını kazanması

  107. Bir kimsenin hakkını bizzat kuvvet kullanarak koruması için gerekli şartlar nedir?
  Borçlar Kanunu

  108. Ölüm hukuki açıdan nasıl bir olaydır?
  Hukuki olay

  109. Sahipsiz Gayrimenkuller üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasına ne denir?
  İşgal

  110. Tevdi Edilmiş mal ne demektir?
  Sahibinin elinden isteği ile çıkmış menkul maldır.

  111. Davalının yapmış olduğu bir sözleşmeden doğan borcu daha önce davacı ile takas ettiğini ileri sürmesine ne denir?
  Defi

  112. Bilinen bir takım olgulardan bilinmeyen bir sonucun çıkarılmasına ne denir?
  Karine

  113. Ölümüne muhtemel gözle bakılacak bir durumda kaybolma halinde gaibin mirası, mirasçıları tarafından kaç yıl geçtikten sonra kesin olarak kazanılır?
  5

  114. Hak ehliyetine haiz varlıklara hukukta ne denir?
  Şahıs

  115. Bir kimsenin gaipliğine hangi makam karar verir?
  Mahkeme
  116. İnfilak eden bir gemide yolculuk eden ve cesedi bulunamayan bir kimsenin öldüğünü ispat etmek için neyden yararlanılır?
  Ölüm Karinesi

  117. Dar anlamda şahsiyet neyi ifade eder?
  Hak ehliyetini

  118. Doğumu beklenen çocuğa ne denir?
  Cenin

  119. Hakiki şahsiyet hangi durumda sona erer?
  Hakiki Şahsiyet ölüm ve gaiplikle sona erer

  120. Savaşa gidip dönmeyen bir kişinin gaipliğine karar verebilmek için ne kadar zaman geçmesi gerekir?
  1

  121. İnfilak eden gemide kaybolan kimsenin öldüğünü kim karar verir?
  Mahallin en büyük mülki amiri

  122. Tek taraflı hukuki muameleye örnek?
  Vakıf Kurma

  123. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
  Ahlak Kuralları

  124. Kadınlar için fevkalede evlenme yaşı kaçtır?
  14

  125. Şahsi Haller Kapsamına girenler?
  Şahsın sahih nesepli olması
  Şahsın küçük olması
  Şahsın mahcur (kısıtlı) olması
  Şahsın bekar olması

  126. Kişinin temyiz kudretini kaldıran nedenler?
  Akıl hastalığı
  Akıl zayıflığı
  Yaş küçüklüğü
  Ayyaşlık

  127. Mümeyyiz küçüğün tek başına yapamayacağı hukuki muameleye örnek veriniz?
  Kefil olma

  128. Fiil ehliyetinin şartları nerede belirtilmiştir?
  Medeni Kanunda

  129. Medeni kanunda yeler alan rüşt 18 tamamlanması ile başlar hükmü hangi tür rüştü tanımlar
  Normal Rüşt

  130. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
  Ahlak Kuralları

  131. Kimin fiil ehliyeti tam olarak vardır?
  Tam ehliyetliler

  132. Bir şahsın bizzat kendi fiil ve muameleleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme ehliyetine ne denir?
  Fiil ehliyeti

  133. Erkek ve kadın için fevkalade evlenme rüştü kaç yaştır?
  Erkek=15
  Kız=14

  134. Mümeyyiz küçüğün babasının muvafakatiyle, mahkemece reşit kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir?
  15

  135. Medeni hak ve borçlara sahip olmaya ne denir?
  Hak Ehliyeti

  136. Fiil ehliyetinin olumsuz şartı nedir?
  Mahcur olmamak

  137. Bir kimse ile babası arasındaki hısımlık türü nedir?
  Usül-füru hısımlığı

  138. 16 yaşındaki mümeyyiz küçük Yeşimin ikametgahı neresidir?
  Babasının devamlı veya yerleşmek niyetiyle oturduğu yer

  139. Kan hısımlığı türüne örnek veriniz?
  Civar Hısımlığı

  140. Bir kimse ile karısının babası veya anası arasında ne tür hısımlık vardır? Sıhri Hısımlık

  141. Evli bir kadının ikametgahı neresidir?
  Kocasının ikametgahı

  142. Bir kimse ile kim arasında Usül Füru hısımlığı söz konusudur?
  Kardeşiyle

  143. Hısımlık türlerinden hangisi akitten doğar?
  Sıhri Hısımlık

  144. Baba ile evlatlığı arasında ne tür bir hısımlık vardır?
  Suni Hısımlık

  145. Bir kimsenin yerleşmek niyeti olmadan fiilen oturduğu yere ne denir?
  Mesken

  146. Evlenme akdi dolayısıyla eşlerin birbirlerine kan hısımları arasında meydana gelen hısımlığa ne ad verilir?
  Kayın Hısımlığı

  147. Hakiki şahısların kan veya akdi bağ nedeni ile aralarında meydana gelen yakınlık ilişkisine ne denir?
  Hısımlık

  148. iki kardeş arasındaki yakınlık kaçıncı dereceden civar hısımlığıdır?
  İkinci Dereceden

  149. Hakiki ve hükmü şahısların bir yer ile olan bağlantılarına ne denir?
  İkametgah

  150. Şahsiyet hakkı hukuka aykırı olarak tecavüze uğrayan kimse tecavüz sona ermesine karşı devam ediyorsa hukuka aykırılığın saptanmasını hangi dava ile talep edebilir?
  Tespit

  151. Ailevi durumu açığa vurulduğu için ruhi bunalıma düştüğünü iddia eden kişi hangi davayı açabilir?
  Manevi Tazminat Davası

  152. Şahsiyet haklarının özelliklerine örnek veriniz?
  Şahsa bağlı haklardan olması

  153. Kişinin manevi haklarına örnek veriniz?
  Resmi

  154. Şahsiyet haklarına yapılan tecavüzün hukuka aykırılığının mahkemece karar altına alınması için hangi dava açılmalıdır?
  Tespit

  155. Şahsiyet haklarının konuları?
  Şahsın vücut bütünlüğü
  Şahsın sır çevresi
  Şahsın resmi
  Şahsın ismi

  156. Şahsiyeti haricen koruyan davalara örnek?
  Önleme Davası

  157. Doktrine göre şahsiyet hakları arasında yer alanlar?
  İktisadi bütünlük üzerindeki haklar
  Maddi bütünlük üzerindeki haklar
  Manevi bütünlük üzerindeki haklar
  Konut edinme üzerindeki haklar

  158. Haksız saldırıda bulunan kimsenin saldırıya uğrayana tarziye vermesi ne demektir?
  Ondan özür dilemesi

  159. Hangisi kişinin manevi bütünlüğü üzerindeki haklarıdır?
  İsmi ve Resmi üzerindeki hakları
  Şeref ve haysiyeti
  İnançları
  Sır çevresi

  160. Medeni kanunda belirtilen hiç kimsenin hak ve fiil ehliyetlerinden feragat edemeyeceği hükmü ile şahsiyet kime karşı korunmaktadır?
  Kendine karşı

  161. Dar anlamda şahsiyet ile aynı anlamda kullanılan ehliyet nedir?
  Hak ehliyeti

  162. Geniş anlamında şahsiyet kapsamına dahil olanlar?
  Şahsi Haller
  Hak ehliyeti
  Fiil ehliyeti
  Şahsiyet Hakları

  163. Kişinin beden bütünlüğü üzerindeki hakları ne tür haklardandır?
  Maddi Bütünlük

  164. Kişinin şahsiyet haklarının bizzat kendisine karşı korunması nasıl bir korunmadır?
  Şahsiyetin dahilen korunması

  165. Gerçek kişilerde şahsiyet hakları ne zaman kazanılır?
  Doğum ile kazanılır

  166. Şahsiyet hakkı hukuka aykırı olarak saldırıya uğramış bir kişi bu saldırıdan dolayı zarara uğramış ise hangi davayı açabilir?
  Maddi Tazminat Davası

  167. Men davasının açılmasındaki amaç nedir?
  Haksız saldırıya son verilmesi

  168. Kamu idareleri arasında yer alanlar?
  Devlet
  Belediyeler
  İl özel idareleri
  Barolar Birliği

  169. Özel hukuk hükmi şahısları?
  Adi Şirket
  Vakıflar
  Dernekler
  Kooperatifler

  170. Hangisi bir derneğin şahsiyetinin fesih yoluyla sona ermesi nedenleri?
  Suç kaynağı haline gelmesi
  Dernekler kanunun emredici hükümlerine uyulmamış olması
  Gayenin hukuka ahlak ve adaba aykırı hale gelmesi
  Genel kurulun bu yolda karar alması

  171. Şahıs topluluğu şeklindeki şahıslar nelerdir?
  Şirketler
  Dernekler
  Devlet
  Belediyeler

  172. Mal topluluğu şeklindeki hükmi şahısa örnek?
  Hastaneler

  173. Hangisi derneklerde bulunması zorunlu olan organlara örnek?
  Yönetim Kurulu

  174. Bir derneğin kendiliğinden dağılma halinin tespitine kim karar verir?
  Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiri

  175. Derneğin dağılmasını gerektiren haller?
  Gayenin gerçekleşmiş olması
  Sürenin geçmiş olması
  Aciz haline düşmesi
  İki kez üst üste genel kurul toplantısının yapılmaması

  176. Hangisi derneğin infisahını gerektiren hallere örnek?
  Sürenin dolmuş olması

  177. Devlet, Vilayet, Belediyeler ve köyler gibi şahıs topluluğu niteliğindeki kamu hukuku hükmi şahıslarına ne ad verilir?
  Kamu İdaresi

  178. Hangisi kazanç paylaşma amacı güden özel hukuk tüzel kişisidir?
  Limited Şirket

  179. Hangisi hükmi şahıslar için söylenir?
  Belli bir amaca yönelmiş şahıs yada mal topluluklarıdır
  Ayrı bir mal varlıkları vardır
  Ayrı bir ikametgahları vardır
  Verdikleri haksız fiillerden dolayı sorumludurlar

  180. Şahıs topluluğu şeklindeki hükmi şahıslar?
  Dernekler
  Devlet
  Şirketler
  Vilayet

  181. Mal topluluğu şeklindeki şahıslara örnek?
  Hastaneler

  182. Şirketler ne zaman hak ehliyetini kazanırlar?
  Şirket sözleşmesi tescil edildiği anda

  183. Tolga ile Nalan çalışkanlar Limidet Şirketini kurmuşlardır. Bu şirket fiil ehliyetini ne zaman kazanır?
  Kanuna ve tüzüklerine göre lüzumlu organlar oluşturulduğunda

  184. Bir siyasi partinin Mahkeme kararı ile kapatılması hükmi şahsiyeti nasıl sona erdirir?
  Fesih

  185. Mahkeme tarafından kapatılarak fesholan derneklerin hak ve paraları ne olur?
  Mehmetçik Vakfına Bağışlanır

  186. Eşya üzerinde fiili hakimiyet kurulması mümkün olmayan ve bazı ayni haklar için söz konusu olan zilyetlik türü nedir?
  Hak Zilyetliği

  187. Aslı kendisine ait evini ebruya satıyor ancak evi teslim etmeyerek yaptığı bir kira sözleşmesi ile evi kullanmaya devam ediyor Aslı evi üzerindeki zilyetliği ne ile kazanır?
  Hükmen Teslim

  188. Eşya üzerinde bir başkası aracılığı ile fiili hakimiyet sahibi olan kimsenin zilyetliği ne tür bir zilyetliktir?
  Vasıtalı zilyetlik

  189. Zilyetlik hukuk dallarından hangisinin konusuna girer?
  Eşya Hukuku

  190. Emtiayı temsil eden senetlere örnek?
  Rehin Seneti

  191. Teslimsiz kazanma yolları?
  Miras yoluyla zilyetlik devri
  Zilyetliğin havalesi
  Hükmen teslim
  Kısa elden teslim

  192. Zilyetliğin maddi unsuru nedir?
  Fiili Hakimiyet

  193. Gasp edilmiş olan zilyetliğin zilyede geri verilmesini sağlayan dava nedir?
  Yeddin İadesi Davası

  194. Zilyetliğin unsurları?
  Fiili hakimiyet
  Zilyetlik İradesi

  195. Zilyetlik Türleri?
  Hak Zilyetliği
  Eşya Zilyetliği
  Asli Zilyetlik
  Birlikte Zilyetlik

  196. Ev sahibinin zilyetliği ne tür zilyetliktir?
  Asli –Vasıtalı Zilyetlik

  197. Zilyetliğin aslen kazanılmasına Örnekler?
  Denizde avlanan balık üzerindeki zilyetlik
  Ormanda avlanan kuş üzerindeki zilyetlik
  Gasp edilen araba üzerindeki zilyetlik
  Çalınan bir cüzdan üzerindeki zilyetlik

  198. Hangisi zilyetliğin teslim yoluyla kazanılmasına örnektir?
  Satım Sözleşmesi yoluyla devralma

  199. Zilyetliğin korunmasına yönelik davalar tecavüzün öğrenilmesinden itibaren en geç kaç yıl içinde açılmalıdır?
  1 Yıl

  200. İpotek ile teminat altına alınmış olan alacakların devredilmesi halinde yeni alacaklıların ad ve ikametgahlarının yazıldığı sicil nedir?
  Alacaklılar Sicili

  201. Gayrimenkullerin tapu kütüğünün bağımsız bir sayfasına yazılması işlemine ne denir?
  Kayıt

  202. Arazinin sınırlarını ve durumunu geometrik şekilde gösteren plan, neyin kapsamındadır?
  Tamamlayıcı belgelerin

  203. Tapu sicilinin gayrimenkullerin hukuki durumu hakkında bilgi verme dışındaki en önemli ikinci işlevi nedir?(turkeyarena.com)
  Gayrimenkuller üzerindeki ayni haklarda açıklığı sağlar

  204. Evrak-ı müsbite neyin kapsamındadır?
  Tamamlayıcı Belgeler

  205. Önalım(şufa), gerialım (vefa) ve alım (iştira) gibi şahsi hakların tapu sicilindeki şerh süresi en çok kaç yıldır?
  10

  206. Kanunda sınırlı olarak sayılmış bazı şahsi hakların herkese karşı ileri sürülmesini mümkün kılmak üzere tapu kütüğünün ilgili sütununa yazılması işlemine ne ad verilir?
  Şerh

  207. Tapu siciline hakim olan ilkeler?
  Güven ilkesi
  Devletin sorumluluğu ilkesi
  Açıklık İlkesi
  İlliyet İlkesi

  208. Tapu siciline yapılan ve tescile esas olan hukuki sebep geçerli değilse, bu hallerde tapu kütüğünde görülen tescile ne ad verilir?
  Yolsuz Tescil

  209. Tapu sicilinin asli sicilleri arasında yer alanlar?
  Tapu Kütüğü
  Yevmiye defteri
  Plan
  Evrakı müsbite

  210. Tapu siciline kayıt yapılmayan gayrimenkul nedir?
  Cami

  211. Tapu siciline yapılan işlemler?
  Kayıt
  Tescil
  Şerh
  Beyan

  212. Tapu sicillerinin feri sicilleri?
  Muhaberat sicili
  Hacizler sicili
  Alacaklılar sicili
  Tashihler Sicili

  213. Tapu sicilinin yanlış tutulmasından doğan zararlardan kim sorumludur?
  Devlet

  214. Gayrimenkul mülkiyeti hangi anda kazanılır?
  Tapuya Tescil anında

  215. Aralarında kanun veya sözleşme gereğince ortaklık bağı bulunan kimselerin hep birlikte bir şeyin tamamına malik omlarına ne ad verilir?
  İştirak halinde mülkiyet

  216. Gayrimenkul mülkiyetinin devren kazanılması için gerekli resmi şekil, hangi resmi makam önünde gerçekleştirilir?
  Tapu Memuru

  217. Mütemmim Cüz ne demektir Örnek veriniz?
  Ayrılmaz parça örnek Gözlük camı

  218. Sahipsiz menkul şeylerin mülkiyetinin tek taraflı olarak el koyma ve zilyetliğinin alınması yoluyla aslen kazanılmasına ne denir?
  İhraz

  219. Gayrimenkul mülkiyetinin tescilsiz kazanılma yolları?
  İşgal
  Miras
  Kamulaştırma
  Mahkeme Hükmü

  220. İstihkak Davası nedir?
  Mülkiyet hakkına haksız şekilde saldırılan malike, eşyanın iadesini sağlayan davadır?

  221. Sahibine kullanma, faydalanma ve tasarrufta bulunma yetkilerini veren ayni hak nedir?
  Mülkiyet

  222. Asıl eşyanın esaslı unsurunu teşkil eden ve ondan ayrılması mümkün olmayan eşyalara ne denir?
  Benzer Eşya

  223. Mirasçıların paylaşım yapılmadan önceki safhada , aralarındaki mülkiyet türü nedir?
  İştirak halinde mülkiyet

  224. Bir gayrimenkulun iyiniyetli zilyet adi zaman aşımı yoluyla kazanılabilmesi için kaç yıl gerekir?
  10

  225. Menkul rehni türleri?
  Hapis Hakkı
  Teslim Şartlı Rehin
  Rehinli tahvilat
  Rehin mukabilinde meşgul olanlarla yapılan rehin
  Alacak hakkı üzerindeki rehin

  226. İpoteğin tabi olduğu ilkeler?
  Açıklık
  Belirlilik
  Teminat
  Sabit dereceler

  227. Eşyanın türüne göre yapılan rehin ayrımını belirtiniz?
  İpotekli rehin
  İpoteksiz rehin

  228. Bir gayrimenkul üzerinde birden çok rehin kurulmuşsa bu rehin alacaklıların sırası nasıl belirlenir?
  Sabit dereceler sistemine göre belirlenir

  229. Bir gayrimenkul üzerinde rehin kurulabilmesi için ne gerekir?
  Rehin sözleşmesi ve rehnin tescil edilmesi gerekir

  230. Teslim şartlı rehnin sona ermesini gerektiren sebeplerin başında ne gelir?
  Şahsi İntifa hakları?

  231. Menkul Rehni Türleri?
  Teslim şartlı rehin
  Rehinli tahvilat
  Hapis Hakkı
  Alacak üzerinde rehin

  232. Sınırlı Ayni Haklar?
  Ayni İrtifaklar
  Şahsi İrtifaklar
  Gayrimenkul rehni
  Gayrimenkul mükellefiyeti

  233. İpotek hakkında neler söylenir?
  Sınırlı Ayni haklardandır
  Gayrimenkul rehni türüdür
  Alacaklıya teminat sağlar
  İpoteğin kurulması resmi şekle bağlıdır
   


Sayfayı Paylaş