Tarih sorularımı cevaplarmısınız?

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 11 Ağustos 2011 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  YAZ OKULU UZAKTAN EĞİTİM AİL-101 ÇALIŞMA SORULARI

  1.Devrim, sadece kısa sürede gerçekleşen bir hareket değildir. Devrim koşullarının ve düşüncesinin olgunlaşması ve gerçekleşmesi yıllarca sürebilir. Aşağıdakilerden hangisi devrimin aşamalarından bir değildir?
  A) Gerçekleşme Aşaması
  B) İhtilal Aşaması
  C) Islahat Aşaması
  D) Düşünsel Hazırlık Aşaması
  E) Gelişme Aşaması

  2.Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlardan bir değildir?
  A) Divan Teşkilatı kaldırılarak “Nazırlar Heyeti” (bakanlar kurulu) oluşturuldu
  B) İlk nüfus sayımı yapılıp erkek nüfus belirlendi
  C) Islahat Fermanı yayınlandı
  D) Posta örgütü kuruldu, pasaport usulü getirildi
  E) Yeniçeri Ocağı kaldırıldı

  3.II. Meşrutiyet döneminde 23 Ocak 1913 tarihinde gerçekleşen ve bir hükümet darbesi olan Bab-Âli Baskını'nın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 31 Mart olayı sona erdi
  B) İttihat ve Terakki Partisi tam olarak yönetime egemen oldu
  C) Balkan Savaşları bitti
  D) II. Abdülhamit tekrar tahta çıkarıldı
  E) Kanun-i Esasi yürürlükten kaldırıldı.

  4.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nu eski gücüne kavuşturmak ve dağılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?
  A) Osmanlıcılık
  B) İslamcılık
  C) Hellenizm
  D) Batıcılık
  E) Türkçülük

  5.Kırım Savaşı sırasında, İngiltere ve Fransa’nın önerisiyle Osmanlılar, “borç almama” geleneğini bozarak bu iki devletten ilk borcu almıştır. Daha sonraları ise aldıkları borçları ödeyemeyince Avrupa devletleri İmparatorluğun en sağlam vergi gelirlerine el kayarak mali kontrolü ele geçirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla Avrupa devletleri tarafından kurulmuştur?
  A) Osmanlı Bankası
  B) Bank-ı Şahane Osmanlı
  C) Reji İdaresi
  D) Duyun-ı Umumiye ( Genel Borçlar İdaresinin) kurulması
  E) Tekel İdaresi

  6.Aşağıdakilerden hangisi ulusal varlığa düşman ve ayrılıkçı amaçlarla kurulan cemiyetlerden biri değildir?
  A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  B) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
  C) Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  D) Mavri Mira Cemiyeti
  E) Pontus Rum Cemiyeti


  7.Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na katılması ile savaş alanı genişleyerek yeni cepheler açılmıştır. Osmanlıların savaştığı Cephelerden hangisi savaşın uzamasına neden olmuştur?
  A) Irak
  B) Çanakkale
  C) Kanal
  D) Kafkasya
  E) Hicaz

  8.Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmak amacıyla yapılan gizli anlaşmalardan bir değildir?
  A) Paris Anlaşması
  B) Londra Anlaşması
  C) Sykes-Picot Anlaşması
  D) İstanbul Anlaşması
  E) St. Jean De Maurienne Anlaşması

  9.Mustafa Kemal Paşa'nın 25 Mayıs 1919'da Havza'ya geldikten sonra Anadolu'daki dağınık halde bulunan birlikleri kendine bağlaması, askerlerin terhisini önlemeye çalışması ve yurdun her köşesinde işgallerin mitinglerle protesto edilmesini istemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ordunun dağılmasını engellemek
  B) Ulusal mücadele hareketine ortam hazırlamak
  C) Kendine yeni taraftar bulmak
  D) İşgalleri protesto ile yetinmek
  E) Yetki alanını yurt çapında genişletmek

  10.Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini yani nasıl yürütüleceğini açıklamaktadır?
  A) Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
  B) Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır.
  C) İstanbul Hükümeti Müttefiklerin etkisinde kalarak üzerine düşen görevi yapamamaktadır
  D) Bu amaçla Sivas'ta tez elden bir kongre toplanacaktır
  E) Ulusun haklı mücadelesini bütün dünyaya duyurmak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak “ulusal” bir kurul oluşturulmalıdır.

  11.Amerikan Mandacılığına dayanarak Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını önlemek amacıyla, genellikle aydınların katılımı ile kurulan ulusal birliğe ters olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teali İslam Cemiyeti
  B) Wilson Prensipleri Cemiyeti
  C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  D) İngiliz Muhipler Cemiyeti
  E) Mavri Mira Cemiyeti

  12.Sivas Kongresi’nde; “Aynı amaç için kurulmuş olan ulusal cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir.” Alınan bu karar, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A)Manda ve himayenin reddedildiğinin
  B)Yeni bir devletin kurulduğunun
  C)Bölgesel eylemin ulusal direnişe dönüştüğünün
  D)Ulusal meclisin kurulduğunun
  E) Savaş kararının alındığının

  13.Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli kararlarını alması üzerine itilaf devletleri İstanbul’u işgal edip dağıtmış, bu durum Ankara’da yeni bir meclis açılmasına etki etmiştir.
  I. Olaylar neden-sonuç ilişkileriyle birbirine bağlıdır.
  II. Olayları bütün sonuçları olumsuz olamaz.
  III. Meclis açmak kolaydır.
  Yargılarından hangileri doğru değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  14.Erzurum ve Sivas Kongreleriyle Amasya Görüşmeleri’nin ortak siyasi sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul’un fiilen işgal edilmesi
  B) Damat Ferit Hükümetinin düşürülmesi
  C) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması
  D) TBMM’nin açılması
  E) Milli Mücadele’nin hükümet tarafından tanınması

  15.İstanbul’un işgali ve Mebusan Meclisi’nin dağıtılması Türk tarihine her ne kadar kötü bir olay olarak geçse de özünde yararlı olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu yararlar arasında gösterilemez?
  A)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin oluşumu hızlandı.
  B)Türk ulusunun kurtuluş azmi güçlendi.
  C)Milli Mücadeleye katılım arttı.
  D)TBMM’nin açılması sağlandı.
  E)İstanbul hükümetine olan destek arttı.

  16.Damat Ferit Hükümeti Mustafa Kemal’in çalışmalarını engellemek için birçok karar almasına Anadolu’da bunu uygulayacak makam bulamamıştır.
  Buna göre;
  I.Damat Ferit Hükümeti istifa etmiştir.
  II.Ulusal direnişin Anadolu’daki etkinliği artmıştır.
  III.İtilaf Devletleri İstanbul ve Anadolu arasındaki irtibat kesilmiştir.
  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  17. I. Yunanlıların İzmir’i işgali
  II. Mustafa Kemal’in genelgeler ve kongreler düzenlemesi
  III. İstanbul Hükümeti’nin Türk halkını koruyamaması
  IV.Osmanlı ordularının terhis edilmesi
  V. TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması
  Bu gelişmelerden hangileri Kuvay-ı Milliye’nin oluşmasında etkili olmamıştır?
  A) II ve III B) III ve V C) II ve V
  D) I ve V E) IV ve V

  18.Aşağıdakilerden hangisi Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinden bir değildir?
  A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  B) Kilikyalılar Cemiyeti
  C) Milli Kongre Cemiyeti
  D) Vilayat-ı Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
  E) Trakya Paşaeli Cemiyeti

  19.Osmanlı Hükümeti'nin işgaller karşısında vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikeye girmesi üzerine, Türk milletine karşı görevini yerine getiremediği ilk kez aşağıdakilerden hangisinde duyurulmaya çalışılarak hükümet halka şikayet edilmiştir?
  A) Havza Genelgesi
  B) Balıkesir Kongresi
  C) Amasya Genelgesi
  D) Erzurum Kongresi
  E) Sivas Kongresi
  20.Siyasal anlamda devrim iktidarın kökeninde değişiklik yapan olaydır. Türk devriminde Atatürk dinsel ve geleneksel iktidarı nasıl bir niteliğe dayandırmıştır?
  a) Burjuvaziye
  b) Aristokrasiye
  c) Ulusa ya da halka dayalı laik bir yapıya
  d) Ayanlara
  e) Osmanlı Hanedanına

  21. 19. yüzyılda uluslararası alanda siyasi ve ekonomik rekabet artmış, sömürgecilik hız kazanmış, yeni ekonomik ve siyasi görüşler ortaya çıkmıştır. Söz konusu olan bu gelişmeler özellikle aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
  a) Endüstri Devriminin
  b) Ulus devletlerin kurulmasının
  c) Mutlak Krallık rejimlerinin yıkılmasının
  d) Kentsel nüfusun artmasının
  e) Sosyalist düşüncenin yaygınlaşmasının

  22.Fransız Devrimi'nin yol açtığı bunalım siyasi, ekonomik ve sosyal yönden Dünya toplumlarını etkilemiş, birçok ülkede anayasal istekler ve milliyetçilik hareketleri ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?
  a) Ulus devletlerin artması
  b) Sömürgeciliğin sona ermesi
  c) Laik devlet yapılarının ortaya çıkması
  d) Parlamenter sistemlerin yaygınlaşması
  e) Çok uluslu devletlerin dağılma sürecine girmesi

  23.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş nedenlerinden bir değildir?
  a) Milliyetçilik hareketleri
  b) Kapitülasyonlar
  c) Tımar sisteminin bozulması
  d) Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa’daki sanayileşme sürecine katılması
  e) Ekonomik dengelerin bozulması

  24.Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimine karşı Meşruti yönetime geçmek, İmparatorluğun dağılmasını engellemek ve Kanun-i Esasiyi yeniden yürürlüğe koymak amacıyla aydınlar tarafından kurulan cemiyettir?
  a) Ahrar Fırkası
  b) İttihad-ı Muhammediye Cemiyeti
  c) Halaskar Zabitan Grubu
  d) Hareket Ordusu
  e) İttihat ve Terakki Cemiyeti

  25.Aşağıdakilerden hangisinin I. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında yer aldığı söylenemez?
  a) Fransa ile Almanya arasındaki Alsas- Loren Meselesi
  b) Panslavizm ve Pan-Cermenizm politikalarının Balkanlarda rekabet halinde olması
  c) Milli birliğini sağlayan Almanya'nın sömürgeciliğe yönelmesi
  d) Versay Anlaşması'nın etkileri
  e) Sanayileşmiş ülkeler arasındaki hammadde ve pazar yarışı

  26.Aşağıdakilerden hangisine, Sivas Kongresi’nde karar verilmemiştir?
  a) Kuva-yı Milliye’nin kurulması
  b) Manda fikrinin reddedilmesi
  c) Ülke bütünlüğünün korunması
  d) Heyet-i Temsiliye’nin genişletilmesi
  e) Mebuslar Meclisi’nin toplanması

  27.Aşağıdakilerden hangisi TBMM ordularının kazandığı I. İnönü zaferinin sonuçları arasında yer almaz?
  a) Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması
  b) Milli birliğin güçlenmesi
  c) TBMM ile Sovyet yönetimi arasında Moskova Antlaşması’nın imzalanması
  d) Londra Konferansının toplanması
  e) Batı Anadolu’nun tamamen Yunan işgalinden kurtarılması

  28. I. TBMM’nin (23 Nisan 1920-10 Ağustos 1923) en çok üzerinde durduğu ve öncelikli olarak gerçekleştirmeye çalıştığı en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ulusal kalkınmayı sağlama
  b) Yurdun bağımsızlığını sağlama
  c) Laikliği yerleştirme
  d) Avrupalı devletlerin güvenini kazanma
  e) Eğitim birliğini gerçekleştirme

  29.Kurtuluş Savaşı’nın “Doğu Cephesi’nde” Ermenilere karşı sürdürülen savaş sonrası imzalanan, TBMM’nin ilk askeri ve siyasi başarısı niteliğini taşıyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kars Antlaşması
  b) Brest-Litovsk Antlaşması
  c) Ankara Antlaşması
  d) Gümrü Antlaşması
  e) Moskova Antlaşması

  30.Kurtuluş Savaşı’na son veren Mudanya Ateşkes Antlaşması aşağıdaki hangi gelişmenin sonucunda imzalanmıştır?
  a) İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi
  b) Fransa’nın Güney Cephesi’nden çekilmesi
  c) Sakarya Savaşı’nda Yunan Ordusunun yenilgiye uğratılması
  d) Kütahya-Eskişehir Savaşı’nda Türk Ordusu’nun yenilmesi
  e) 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz sonucu Yunan Ordusunun Anadolu’dan atılması

  31.Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansı’nda çözümü daha sonraya bırakılan sorunlardandır?
  a) Türk-Yunan sınırı
  b) Kapitülasyonlar
  c) Azınlık Hakları
  d) Dış Borçlar
  e) Irak sınırı

  32.Lozan Antlaşmasıyla, Anadolu’nun Batılı devletlerin hammadde kaynağı ve pazar alanı olmaktan çıkması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır.
  a) Azınlıkların Türk uyruklu sayılması
  b) Borçlar Sorununun çözümlenmesiyle
  c) Kapitülasyonların tümüyle kaldırılmasıyla
  d) Eski gümrük tarifelerinin devam etmesiyle
  e) Boğazlardan geçişin düzenlenmesiyle

  33.Aşağıdakilerden hangisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden birisi değildir?
  a) Trakya Paşaeli Cemiyeti
  b) Wilson Prensipleri Cemiyeti
  c) Kilikyalılar Cemiyeti
  d) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
  e) Milli Kongre Cemiyeti

  34.Aşağıdakilerden hangisi ile Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı başlayan bölgesel direnişler ulusal direnişe dönüştürülmüştür.
  a) Sivas Kongresi
  b) Erzurum Kongresi
  c) Balıkesir Kongresi
  d) Alaşehir Kongresi
  e) Nazilli Kongresi

  35.Anadolu’da ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet aşağıdakilerden hangisi ile kurulmuştur?
  a) Erzurum Kongresi’nin toplanması
  b) Sivas Kongresi’nin toplanması
  c) Mebusan Meclisi’nin toplanması
  d) TBMM’nin açılması
  e) Halifeliğin kaldırılması

  36.İlk TBMM’de alınan “TBMM’nin üzerinde hiçbir güç yoktur” kararıyla ortaya konulmaya çalışılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Tek meclis sistemi
  b) Ulusal egemenlik
  c) Güçler birliği ilkesi
  d) Teokratik yönetim
  e) Monarşik yönetim

  37.Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
  a) Türkiye’nin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını kazanması
  b) Cumhuriyet ve devrimler için gerekli ortamın sağlanması
  c) Mudanya Ateşkes Antlaşmasına ortam hazırlaması
  d) Misak-ı Milli sınırlarına büyük ölçüde ulaşılması
  e) Sömürge olan ülkelere bağımsızlık mücadelesinde yol göstermesi

  38.Kurtuluş Savaşı'nda askeri başarı kazanıldıktan sonra saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Halifeliğin saltanata bağlı olması
  b) Mudanya görüşmelerinin başlaması
  c) Doğu Trakya'nın savaş yapılmadan kurtarılması
  d) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması
  e) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

  39.TBMM 20 Ekim 1921'de Fransızlarla Ankara Antlaşması'nı imzalamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu antlaşmanın sonuçlarından biri değildir?
  a) Fransa ile savaş durumunun sona ermesi
  b) İtilaf Devletleri'yle işbirliği sağlanması
  c) Fransa'nın yeni Türk devletini tanıması
  d) Fransızların güney cephesini tamamen boşaltması
  e) Hatay dışında bugünkü Suriye sınırının çizilmesi

  40.Kuva-i Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın sembolü gibidir. Anadolu'nun içinde bulunduğu durum Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkışını zorunlu hale getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkışında etkili olmamıştır?
  a) Orduların terhis edilmesi
  b) İşgallerin başlaması
  c) Ülke bütünlüğünün tehlikeye düşmesi
  d) İstanbul hükümetinin görevini yapmaması
  e) TBMM'ye karşı isyanların çıkması

  41.Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilk olay, ikinci olayın nedeni değildir?
  a) Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na çağrılması-Saltanatın kaldırılması
  b) I. İnönü Savaşının kazanılması-TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması
  c) Sakarya Savaşı'nın kazanılması-Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması
  d) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması-İzmir'in işgali
  e) Misak-ı Milli'nin kabulü-İstanbul'un işgali

  42.Mustafa Kemal 28/29 Mayıs 1919'da yayınladığı Havza Genelgesi'nde işgallere karşı mitingler ve gösteriler düzenlenmesini istemiştir. Bu bilgiye göre, Havza Genelgesi'nin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  a) Ulusal egemenliği sağlamak
  b) İtilaf Devletleri'ne gözdağı vermek
  c) İşgalleri durdurmak
  d) İstanbul hükümetini uyarmak
  e) Ulusal bilinç ve heyecanı canlandırmak

  43. Amasya Genelgesi'nin;
  I. Sivas'ta toplanacak olan kongreye her ilden üç temsilci gönderilmelidir.
  II. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
  III. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir.
  IV. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
  gibi maddelerinden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koymaktadır?
  a) I ve II b) II ve III c) III ve IV
  d) II ve IV e) I ve III

  44. 1921 Anayasasında yer alan;
  I. Şer'i hükümleri uygulanma yetkisi TBMM'ye aittir.
  II. Meclis, yürütme işleri için bakanlara yön ve direktif verir.
  III. Yürütme gücü ve yasama yetkisi TBMM'nindir. gibi maddelerin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
  a) Bütün yetkileri TBMM'de toplamak
  b) Mustafa Kemal'in yetkilerini artırmak
  c) Halkın yönetime katılımını artırmak
  d) Meclis'te demokratik tartışmaların yapılmasını sağlamak
  e) İstanbul hükümetiyle bağlantıyı kesmek

  45.Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM’nin açılışından önce olmuştur?
  a) Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması
  b) Takrir-i Sükûn kanununun çıkarılması
  c) Misak-ı millinin ilan edilmesi
  d) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
  e) Tekâlif-i Milliye kanununun çıkarılması
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Yapamadığın soruları belirtseydin keşke şimdi böyle çok uzun olacak.
   

Sayfayı Paylaş