Şuara Suresi Türkçesi

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 8 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Şuara Suresi Türkçesi
  Bismillahirrahmanirrahim
  1. Ta sım mım

  2. Tilke ayatül kitabil mübın

  3. Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü'minın

  4. İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn

  5. Ve ma ye'tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu'ridıyn

  6. Fe kad kezzebu fe seye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun

  7. E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım

  8. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

  9. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

  10. Ve iz nada rabbüke musa eni'til kavmez zalimın

  11. Kavme fir'avn e la yettekun

  12. Kale rabbi innı ehafü ey yükezzibun

  13. Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun

  14. Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun

  15. Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun

  16. Fe'tiya fir'avne fe kula inna rasulü rabbil alemın

  17. En ersil meana benı israiyl

  18. Kale e lem nürabbike fına velıdev ve lebiste fına min umürike sinın

  19. Ve fealte fa'letekelletı fealte ve ente minel kafirın

  20. Kale fealtüha izev ve ene mined dallın

  21. Fe ferartü minküm lemmahıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın

  22. Ve tilke nı'metün temünnüha aleyye en abbedte benı israıl

  23. Kale fir'avnü ve ma rabbül alemın

  24. Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma inküntüm mukının

  25. Kale li men havlehu ela testemiun

  26. Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelın

  27. Kale inne rasulekümüllezı ürsile ileyküm le mecnun

  28. Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta'kılun

  29. Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec'alenneke minel mescunın

  30. Kale e ve lev ci'tüke bi şey'im mübın

  31. Kale fe'ti bihı in künte mines sadikıyn

  32. Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübın

  33. Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın

  34. Kale lil melei havlehu inne haza lesahırun alım

  35. Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te'mürun

  36. Kalu ercih ve ehahü veb'as fil medaini haşirın

  37. Ye'tuke bi külli sehharin alım

  38. Fe cümias seharatü li mıkati yevmim ma'lun

  39. Ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun

  40. Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibın

  41. Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibın

  42. Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabın

  43. Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun

  44. Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir'avne inna le nahnül ğalibun

  45. Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye'fikun

  46. Fe ülkıyes seharatü sacidın

  47. Kalu amenna bi rabbil alemın

  48. Rabbi musa ve harun

  49. Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhrfe le sevfe ta'lemun le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn

  50. Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun

  51. İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü'minın

  52. Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun

  53. Fe ersele fir'avnü fil medaini haşirın

  54. İnne haülai le şirzimetün kalılun

  55. Ve innehüm lena le ğaizun

  56. Ve inna le cemıun hazirun

  57. Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun

  58. Ve künuziv ve mekamin kerım

  59. Kezalik ve evrasnaha benı israıl

  60. Fe etbeuhüm müşrikıyn

  61. Felemma terael cem'ani kale ashabü musa inna le müdrakun

  62. Kale kella inne meıye rabbı seyehdın

  63. Fe evhayna ila masa enıdrib bi asakel bahr fenfeleka fe kane küllü firkın ket tavdil azıym

  64. Ve ezlefna semmel aharın

  65. Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeıyn

  66. Sümme ağraknel aharın

  67. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

  68. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

  69. Vetlü aleyhim nebee ibrahım

  70. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun

  71. Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifın

  72. Kale hel yesmeuneküm iz ted'un

  73. Ev yenfeuneküm ev yedurrun

  74. Kalu bel vecedna abaena kezalike yef'alun

  75. Kale e feraeytüm ma küntüm ta'büdun

  76. Entüm ve abaükümül akdemun

  77. Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın

  78. Ellezı halekanı fe hüve yehdın

  79. Vellezı hüve yut'ımünı ve yeskıyn

  80. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın

  81. Vellezı yümıtünı sümme yuhyın

  82. Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın

  83. Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn

  84. Vec'al lı lisane sıdkın fil ahırın

  85. Vec'alnı miv veraseti cennetin neıym

  86. Vağfir li ebı innehu kane mined dallın

  87. Ve la tuhzinı yevme yüb'asun

  88. Yevme la yenfeu malüv ve la benun

  89. İlla men etellahe bi kalbin selim

  90. Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn

  91. Ve bürrizetil cehıymü li ğavın

  92. Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun

  93. Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun

  94. Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun

  95. Ve cünudü iblıse ecmeun

  96. Kalu ve hüm fıha yahtesımun

  97. Tellahi in künna le fı dalalim mübın

  98. İz nüsevvıküm bi rabbil alemın

  99. Ve ma edalleha illel mücrimun

  100. Fe ma lena min şafiıyn

  101. Ve la sadıkın hamım

  102. Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın

  103. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

  104. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

  105. Kezzebet kavmü nuhınil murselın

  106. İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun

  107. İnni leküm rasulün emın

  108. Fettekullahe ve etıy'un

  109. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

  110. Fettekullahe ve etıy'un

  111. Kalu enü'minü leke vettebeakel erzelun

  112. Kale vema ılmı bima kanu ya'melun

  113. İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş'urun

  114. Ve ma ene bi taridil mü'minın

  115. İn ene illa nezırum mübın

  116. Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın

  117. Kale rabbi inne kavmı kezzebun

  118. Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü'minın

  119. Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun

  120. Sümme ağrakna ba'dül bakıyn

  121. İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

  122. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

  123. Kezzebet adünil murselın

  124. İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun

  125. İnnı leküm rasulün emın

  126. Fettekullahe ve etıy'un

  127. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

  128. E tebnune bi külli riy'ın ayeten ta'besun

  129. Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun

  130. Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın

  131. Fettekullahe ve etıy'un

  132. Vettekullezı emeddeküm bima ta'lemun

  133. Emeddeküm bi en'amiv ve benın

  134. Ve cennativ ve uyun

  135. İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym

  136. Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn

  137. İn haza illa hulükul evvelın

  138. Ve ma nahnü bi müazzebın

  139. Fe kezzebuhü fe ehleknahüminne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

  140. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

  141. Kezzebet semudül murselın

  142. İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun

  143. İnnı leküm rasulün emın

  144. Fettekullahe ve etıy'un

  145. Ve ma es'elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

  146. E tütrakune fı ma hahüna aminın

  147. Fı cennativ ve uyun

  148. Ve züruıv ve nahlin tal'uha hedıym

  149. Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın

  150. Fettekullahe ve etıy'un

  151. Ve la tütıy'u emral müsrifın

  152. Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun

  153. Kalu innema ente minel müsahharın

  154. Ma ente illa beşerum mislüna fe'ti bi ayetin in künte mines sadikıyn

  155. Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma'lum

  156. Ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabü yevmin azıym

  157. Fe akaruha fe asbehu nadimın

  158. Fe ehazehümül azab inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

  159. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

  160. Kezzebet kavmü lutınil murselun

  161. İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun

  162. İnnı leküm rasulün emın

  163. Fettekullahe ve etıy'un

  164. Ve es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

  165. E te'tunez zükrane minel alemın

  166. Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun

  167. Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın

  168. Kale innı li ameliküm minel kalın

  169. Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya'melun

  170. Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn

  171. İlla acuzen fil ğabirın

  172. Sümme demmernel aharın

  173. Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın

  174. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

  175. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

  176. Kezzebe ashabül eyketil murselın

  177. İz kale lehüm şüaybün ela tettekun

  178. İnnı leküm rasulün emın

  179. Fettekullahe ve etıy'un

  180. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

  181. Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın

  182. Vezinu bil kıstasil müstekıym

  183. Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdı müsidın

  184. Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın

  185. Kalu innema ente minel müsahharın

  186. Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın

  187. Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn

  188. Kale rabbı a'lemü bi ma ta'melun

  189. Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym

  190. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

  191. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

  192. Ve innehu le tenzılü rabbil alemın

  193. Nezele bihir ruhul emın

  194. Ala kalbike li tekune minel münzirın

  195. Bi lisanin arabiyyim mübın

  196. Ve innehu lefı zübüril evvelın

  197. E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü benı israıl

  198. Ve lev nezzelnahü ala ba'dıl a'cemın

  199. Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü'minın

  200. Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın

  201. La yü'minune bihı hatta yeravül azabel elım

  202. Fe ye'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun

  203. Fe yekul hel nahnü münzarun

  204. E fe bi azabina yesta'cilun

  205. E feraeyte im metta'nahüm sinın

  206. Sümme caehüm ma kun yuadun

  207. Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun

  208. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun

  209. Zikra ve ma künna zalimın

  210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn

  211. Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy'un

  212. İnnehüm anis sem'ı le ma'zulun

  213. Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın

  214. Ve enzir aşiratekel akrabın

  215. Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın

  216. Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta'melun

  217. Ve tevekkel alel azızir rahıym

  218. Ellezı yerake hıyne tekum

  219. Ve tekallübeke fis sacidın

  220. İnnehu hüves semıul alım

  221. Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn

  222. Tenezzelü ala külli effakin esım

  223. Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun

  224. Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun

  225. E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun

  226. Ve ennehüm yekulune ma la yef'alun

  227. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba'di ma zulimu ve seya'lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun
   


Sayfayı Paylaş