Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Nasıl Olunur?

Konusu 'Diğer Dersler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Aralık 2008 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Nasıl Olunur?
  Staj dosyasını tamamlayıp, TESMER'e kaydınızı yaptırdıktan sonra:

  İlgili dönemde Staj Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca "STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ SINAVINA" girmeniz gerekmektedir. Bu değerlendirmede "60" ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır.

  Başvuru ayları "Nisan, Ağustos ve Aralık'tır".
  Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi 'nin sorumluluğundadır.

  Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.(Yanlış Doğruyu Götürmez)
  Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olmak şartı aranacaktır.

  Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.

  İlk başvuru sırasında staj yeri bulamayan adaylar, sınavı kazandıktan sonra 1 yıl içerisinde staj yeri bulup staja başlamak zorundadır. Stajın başlatılmasında sınav tarihi veya yılda kaç Staja Başlama Sınavının yapıldığı değil, sınav için adayın başvurduğu staj dönemi esas alınmaktadır.
  Bu nedenle adayların stajları, başarılı oldukları sınav için başvurulan staj döneminde başlatılır. Staja Başlama Değerlendirmesinde 60 ve yukarı puan almanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamina gelir.

  Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. ve 2 yıl sürer, bu 2 yıl zarfındada ayrıca Meslek Odası tarafından yapılan sınavlara girmeniz ve en az 60 puan almanız gerekmektedir.
  Aday meslek mensubu ilgili staj döneminin ilk 10 günü içinde staja fiilen başlamak zorundadır. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir.
  Adayların stajları, başarılı oldukları sınav için başvurulan staj döneminde başlatılır. Staj; denetim altında staj, meslek mensubu bordrolu/gözetim altında staj, büroda staj, şahıs firmasında staj olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Stajyer hangi grup altında yer alıyorsa, o grup için olan evrakları hazırlamalıdır. Sınav kazandı belgenizin aslı ile birlikte evraklarınızı hazırlayarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

  STAJA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajına kimlerin başvurabileceği 3568 sayılı Yasa ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

  I- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR-LİK STAJINA 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A –a maddesindeki öğrenim koşul-larını taşıyanların staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerine değinilmektedir.
  Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muha-sebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylan-mış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumla-rından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, yuka-rıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir.

  II- SERBEST MUHASEBECİLİK STAJINA 3568 Sayılı Kanunun 5/B maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların başvuruda bulunabileceklerine değinilmiş-tir. Buna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ola-bilmek için gereken fakülte ve yüksek okulların konu-ları ile ilgili ön lisans düzeyinde mezun olanlar ile tica-ret ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar serbest muhasebecilik stajı için başvuruda bulunabileceklerdir.

  Serbest Muhasebecilik stajına yapılacak başvurularda diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması koşuldur. Ön lisans mezunu olunabileceğini gösterir yazı ile staj başvuruları kabul edilmediği gibi, yanlışlıkla başlatılmış stajlar da iptal edilecektir.
  Limme mezunları 3568 sayılı Yasa kapsa-mında olmadığından staj başvuruları kabul edilmemektedir.

  STAJA BAŞVURU VE SÜRESİ

  3568 sayılı Yasa’nın öngördüğü koşullara sahip olanlar her yıl Nisan-Ağustos ve Aralık aylarında staj başvurusunda bulunabilirler.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için staj süresi 2 yıl,
  Serbest Muhasebecilikte;
  * Ön Lisans mezunları için 4 yıl,
  * Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi me-zunları için ise 6 yıl’dır.

  Stajın kesintisiz yapılması esas olup, sürelerin hesa-bında ay 30, yıl ise 360 gün olarak değerlendirilir. Ya-sal izinler dışında ilgili ayda eksik staj yapılması söz konusu değildir. Mücbir sebepler dışında stajına ara veren veya düzenli olarak stajlarını devam ettirme-yen adayların stajları Oda ve/veya TESMER Yöne-tim Kurulu kararı ile iptal edilir. Adayların stajlarına devamını Odalar ve/veya TESMER Şubeleri ile yanın-da staj yapılan meslek mensupları denetler ve kontrol ederler. Yanında staj yapılan meslek mensubu stajyerlerin devamsızlıklarını bağlı oldukları odaya bildirmek zorun-dadırlar. Bu durumda da stajın iptali söz konusudur.

  STAJ YAPILABİLECEK YERLER

  1- Serbest Muhasebecilik Stajı, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.
  2- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı ise Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve deneti-minde yapılabilir.

  İLK BAŞVURULAR

  İlk defa staj başvurusunda bulunacak adaylar staj dosyası açtırarak kişisel evraklar (aşağıdaki 8 madde) ile başvuru yapacaklardır. Staj dosyasında bulunan matbu formlardan sadece 1.sayfa (staj başvuru formu) doldurulacak ve teslim edilecektir. Diğer matbu evraklar sınavı kazandıktan sonra işyeri evrakları ile birlikte teslim edilecektir.

  Kişisel Evraklar
  1) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (noter veya muhtar-lıktan)
  (T.C.Kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası adresinden öğrenerek yazı-cıdan bir örneğini alıp ekleyiniz.)
  2) İkametgah senedi
  3) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi)
  4) Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi
  5) 3 adet fotoğraf (Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru Formuna yapıştırılacak fotoğraf son 6 ay için-de çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte olmalıdır. Aksi taktirde hiçbir uyarıya gerek olmadan adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başı kapalı veya peruklu adaylar sınava alınmayacaktır.)
  6) Staj başvuru ve sınav bedeline ait banka dekont-larının asılları
  7) Staj dosyasının 1.sayfasındaki form (staj başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.)
  8) Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular Temel Eğitim ve Staj Merkezi web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Web sitesine girerek matbu formu doğru ve eksiksiz olarak dol-durup, onayladıktan sonra yazıcıdan bir örneğini alarak, ilgili alana fotoğraf yapıştırıldıktan sonra sınav harcı dekontuyla birlikte bağlı bulunduğu Odaya tes-lim edeceklerdir. Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.


  STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİNDE YER ALAN KONULAR

  -TİCARET LİSESİ VE MALİYE MESLEK LİSESİ MEZUNLARI

  Genel Kültür ve Yetenek
  Türkçe
  Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  Alan Bilgisi
  Muhasebe
  - Finansal Muhasebe
  - Maliyet Muhasebesi
  - Mali Tablolar Analizi

  Ekonomi
  - İktisat
  - Kıtlık Tercih ve Fayda
  - Arz ve Piyasa Dengesi
  - Talep ve Arz Esnekliği
  - Arz ve Talep Uygulamaları
  - Tam Rekabet Piyasası ve Monopol
  - Faktör Piyasaları
  - Milli Gelirle İlgili Kavramlar
  - Milli Gelir Denge Düzeyi
  - Para Teorisi ve Politikası
  - Dış Ticaret Politikası
  - Döviz Piyasası
  - Ödemeler Bilançosu
  Maliye
  - Maliye İlminin Esasları
  - Kamu Ekonomisi
  - Kamu Giderleri
  - Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
  - Bütçe
  - Devlet Borçları
  - Yerel İdareler
  Meslek Hukuku
  Hukukun Temel Kavramları

  -ÖN LİSANS (2 YILLIK YÜKSEK OKUL) MEZUNLARI

  Genel Kültür ve Yetenek
  Türkçe
  Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  Alan Bilgisi
  Muhasebe
  - Finansal Muhasebe
  - Maliyet Muhasebesi
  - Mali Tablolar Analizi
  - Denetim
  Ekonomi
  - İktisat
  - Kıtlık Tercih ve Fayda
  - Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
  - Talep ve Arz Esnekliği
  - Arz ve Talep Uygulamaları
  - Tüketici Dengesi Analizi
  - Üretim ve Maliyetler
  - Tam Rekabet Piyasası
  - Monopol
  - Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
  - Faktör Piyasaları
  - Milli Gelirle İlgili Kavramlar
  - Milli Gelir Denge Düzeyi
  - Para Teorisi ve Politikası
  - Uluslararası Ticaret Teorisi
  - Uluslararası İktisat Politikası
  - Döviz Piyasası
  - Ödemeler Bilançosunun Tanımı
  - İktisadi Kalkınma ve Büyüme
  Maliye
  - Maliye İlminin Esasları
  - Kamu Ekonomisi
  - Kamu Giderleri
  - Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
  - Bütçe
  - Devlet Borçları
  - Yerel İdareler
  Hukuk
  - Meslek Hukuku
  - Hukukun Temel Kavramları
  - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  - Vergi Hukuku
  - Ticaret Hukuku

  LİSANS(4 YILLIK) / YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI

  Genel Kültür ve Yetenek
  Türkçe
  Matematik
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  Alan Bilgisi
  Muhasebe
  - Finansal Muhasebe
  - Muhasebe Standartları
  - Maliyet Muhasebesi
  - Mali Tablolar Analizi
  - Denetim
  Ekonomi
  -İktisat
  - Kıtlık Tercih ve Fayda
  - Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
  - Talep ve Arz Esnekliği
  - Arz ve Talep Uygulamaları
  - Tüketici Dengesi Analizi
  - Üretim ve Maliyetler
  - Tam Rekabet Piyasası
  - Monopol
  - Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
  - Faktör Piyasaları
  - Milli Gelirle İlgili Kavramlar
  - Milli Gelir Denge Düzeyi
  - Para Teorisi ve Politikası
  - Uluslararası Ticaret Teorisi
  - Uluslararası İktisat Politikası
  - Döviz Piyasası
  - Ödemeler Bilançosunun Tanımı
  - İktisadi Kalkınma ve Büyüme
  Maliye
  - Maliye İlminin Esasları
  - Kamu Ekonomisi
  - Kamu Giderleri
  - Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
  - Bütçe
  - Devlet Borçları
  - Yerel İdareler
  Hukuk
  - Meslek Hukuku
  - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  - Vergi Hukuku
  - Ticaret Hukuku
  - Borçlar Hukuku

  STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ HAZIRLIK KURSLARI VE EĞİTİM SETLERİ

  Merkezi olarak Anadolu Üniversitesi tarafından ya-pılan bu değerlendirme sınavında konularla ilgili genel anlamda bir düzey saptaması yapılmaktadır. Sınav ko-nuları incelendiğinde stajyerlerin almış oldukları eği-timle paralel bir ilişki olduğu görülecektir.
  Staja Başlama Değerlendirmesine hazırlık ama-cıyla, Anadolu Üniversitesi ile TESMER arasında yapılan protokolde belirlenen Staja Başlama De-ğerlendirmesi konularına göre Eğitim Setleri hazır-lanmıştır. İsteyen adaylar odalarından alabilirler
  Staja Başlama Değerlendirmesine kabul edilen Staj-yerler isterlerse odalarının açmış olduğu hazırlık kursla-rına devam edebilirler.
  *SINAVI KAZANAN ADAYLAR, sınav sonuçları açıklandıktan sonraki, staj başlama döneminden itiba-ren 2 yıl içerisinde staja başlamak zorundadırlar. Staja Başlayacak adayların Ocak, Mayıs, Eylül aylarının en geç 10’una kadar işe başlaması gerekmektedir. İşe baş-ladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, sınav sonuç belgesinin aslı ile birlikte staja ilişkin evraklarını odası-na teslim etmesi gerekmektedir.

  ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMI

  Staj Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince; Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarına yönelik “Zorunlu Eğitim Programları” teo-rik ve uygulamalı olarak hazırlanmış olup; 2005/1 Ocak döneminden itibaren stajı başlayan adaylarla bir-likte uygulamaya geçilmiştir.

  Sürekli stajyer eğitim programı çerçevesinde teorik ve uygulamalı olarak hazırlanan eğitim setleri staj süresince adayların rehberi olacaktır. Stajı başlayan adaylar staj başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi adresinde yer alan, TESMER Uzaktan Sürekli Eğitim( e-USE) Ön Kayıt Formunu doldurarak kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt yaptı-ran adaylara eğitim setleri gönderilecektir. Bu eğitim programı web tabanlı olup; ders programında yapılacak değişiklikler anında güncellenecek, deneme sınavları ile Ticaret lisesi ve önlisans mezunu stajyerlerin tabi oldukları (A) ve (B) Grubu Ara Dönem Değerlendirmeleri de ileri aşamalarda internet aracılığı ile takip edilebilecektir.

  Zorunlu Eğitim; Merkezimizde oluşturulan Bilgi İşlem Merkezinde izlenecek olup; bu eğitime ve bu eğitim sırasında yapılacak sınavlara katılmayan yada başarısız olan stajyerlerin stajları Staj Yönetmeli-ğinin 24/b maddesi gereğince iptal edilecektir.
  Öğrenim durumlarına göre hazırlanan eğitim setleri staj süresince yılda 3 kez(4 ayda bir) düzenli olarak gön-derilecektir. Adaylar staj süresince alacakları eğitime ilişkin; eğitim seti katkı payı ödeyeceklerdir. Bu katkı payı, staj süresince taksitli olarak stajının türüne göre ;

  a) T.Lisesi Mezunu Stajyerler : 6 taksit
  b) Önlisans Mezunu Stajyerler : 4 taksit
  c) Lisans Mezunu Stajyerler : 2 taksit şeklinde ödeyeceklerdir

  STAJIN BAŞLATILMASI VE STAJ DOSYASI

  Serbest Muhasebecilik veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapmak için odaya başvuran Stajyerler Odalar tarafından kendilerine verilecek bir staj dosyası düzenlemek zorundadır. Staja Başlama Değer-lendirmesinde başarılı olup staja başlayan stajyerlerin, başvuru anında düzenlemiş oldukları staj dosyası staj süresince bağlı olduğu odasında kalacak olup, staj boyunca stajyerle ilgili TESMER tarafından istenen tüm belgeler bu staj dosyasında yer alacaktır.

  I. MESLEK MENSUBU YANINDA (SM, SMMM, YMM Bürolarında/Şirketlerinde) STAJ YAPANLARIN STAJ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGE VE BİLGİLER

  TÜRMOB tarafından düzenlenmiş olan staj dosya-sında (mezuniyet durumuna göre) bulunan matbu bel-gelerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Dosyada istenen,
  1- Staj başvuru formu, (matbu)
  2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
  3- İkametgah belgesi,
  4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
  5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabı-kası olanlardan mahkeme kararı,
  6- Staj Onay Belgesi Meslek mensubunun doldur-ması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMMM-YMM) doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir.
  7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
  8- 3 adet renkli fotoğraf,
  9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
  10- İşe giriş bildirgesi,
  11- Meslek mensubunca verilecek Adayın staja baş-ladığına ilişkin yazı,
  12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilemez),
  13- Staja onay veren Meslek Mensubu SMMM/YMM/Ltd.A.Ş. Ortağı ise Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
  14- Adayların ayda bir, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
  15- Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı,
  16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması (Staj onay belgesi meslek mensubu Oda kayıt/faaliyet belgesi …vb.)
  17- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan yerlerde form doldurulmayacak)
  18- Adayın stajının mutlaka ilgili staj döneminde (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,

  19- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,

  20- Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini ka-zandığına ilişkin belge,

  21- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
  22- Askerlik durum belgesi,

  23- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (Çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),

  24- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak sure-tiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  II- GÖZETİM VE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLARIN STAJ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGE VE BİLGİLER

  1- Staj başvuru formu, (matbu)
  2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muh-tarlıktan)
  3- İkametgah belgesi,
  4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
  5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabı-kası olanlardan mahkeme kararı,
  6- Staj Onay Belgesi, Meslek mensubunun doldur-ması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMM-YMM) dol-durmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir,
  7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
  8- 3 adet renkli fotoğraf,
  9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
  10- İşe giriş bildirgesi,
  11- Meslek mensubunca verilecek adayın staja baş-ladığına ilişkin yazı,
  12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilmez),
  13- Staja onay veren Meslek mensubu SMMM/YMM, Ldt. Şti. A.Ş. ortağı ise şirketin Genel imza sirküleri fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
  14- Adayların ayda bir aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildir-geleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
  15- Staj yapılan şirketin, en son yayınlanan, merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
  16- Staj yapılan Şirketin en son düzenlenen genel imza sirküleri fotokopisi,
  17- Şahıs Firmasında Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamina ek olarak aşağıdaki evraklar
  - Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı, (şirketin adresi de belirtilecektir.)
  - Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi
  - Defter-i Kebir’in ön yüzünün fotokopisi
  Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamina ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Fotokopisi,
  - Şirketin Ticaret Odası’ndan faaliyet belgesi,
  - Şirketin Kuruluş gazetesi fotokopisi,
  İktisadi İşletmelerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamina ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV beyannamelerinin fotokopisi,
  - Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir,
  18- Meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşme ve buna ilişkin fatura veya serbest mes-lek makbuzları. Geriye dönük kesilen makbuz ör-nekleri veya faturalar dikkate alınmayacaktır. (Örneğin 2002 yılına ilişkin muhasebe ücreti 2004 yılında kesilmiş ise bu adayların stajları kabul edilmeyecektir)
  19- Meslek mensubu firmada bağımlı çalışıyorsa, işe giriş bildirgesi, aylık SSK bildirgeleri,
  20- Meslek mensubu bağımlı ise adayın ve meslek mensubunun aynı firmada ve bordroda olmasına dikkat edilmeli,
  21- Tek kişi staj belgesi (matbu). Tek kişinin staj yaptığına ilişkin işletme yetkilisi ve meslek mensubu imzalı beyan. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir,
  22- Stajın başlangıcında ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigor-talılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
  23- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması,
  24- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile tes-lim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan yerlerde form doldurulmayacak),
  25- Adayın stajının mutlaka ilgili staj aylarında (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitiril-mesi gerekir,
  26- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
  27-Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazan-dığına ilişkin belge,
  28- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
  29- Askerlik durum belgesi,
  30- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tara-fından gönderilen inceleme formları doldurulmak sure-tiyle incelenir ve TESMER’e gönderilir.

  III. YASANIN 6/b KAPSAMINDA STAJLARI SAYILANLAR VE STAJ YAPANLAR

  1- Staj başvuru formu, (matbu)
  2-Nüfus cüzdanı örneği, (noter onaylı veya muhtar-lıktan) ve T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası adresinden alınacak TC kimlik numarasını gösterir belge,
  3- İkametgah belgesi,
  4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
  5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabı-kası olanlardan mahkeme kararı,
  6- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
  7- 3 adet renkli fotoğraf,
  8- TESMER hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu,dosya inceleme bedeli,
  9- İşe giriş bildirgesi, staj yapılan işyerinin vergi levhası fotokopisi
  10- Adayların her ay, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK’dan alınmış SSK Sigortalı hizmet cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
  11- Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığının ticari sicil gazete-sinde yayınlanmış olması,
  12- Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği dosyada bulunması,
  13- Şirketin Genel imza sirkülerinin bulunması, (imza yetkili çalışan süreyi kapsayan.)
  14- İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
  15- Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulun-maması gerekmektedir,
  Şahıs Firmasında Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamina ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı,
  - Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi,
  - Defteri Kebir’in ön yüzünün fotokopisi
  Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj için şirketlerde is-tenen evraklarının tamamina ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
  - Şirketin Ticaret Odası’ndan faaliyet belgesi,
  - Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi,
  İktisadi İşletmelerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamina ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
  - Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.
  16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması (yetki evrakları, imza sirküleri ....vb),
  17- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak sure-tiyle incelenir ve dosyanın üstüne takılır,
  18- 6/b kapsamında 23 Ağustos 1997 tarihinden önceki çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, Yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde çalışmış ve yukarıda sıralanan evrakları tamamladıkları takdirde çalıştıkları sürelerin değerlendirilmesi için TESMER’e gönderilir. TESMER’in olumlu görüş bil-dirmesi halinde adaylar sınavlara kabul edilecektir,
  19- Askerlik durum belgesi,
  20- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
  21- Tek kişi Staj Belgesi (matbu)
  23 Ağustos 1997 tarihinden sonra çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, aynen aday meslek mensuplarının staj koşullarına bağlıdırlar. Bu kişiler bağlı oldukları Odalara staj başvurusunda bulunacaklar, staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar ve uygun görülmeleri halinde staja başlayacaklar veya stajdan sayılacaktır.

  STAJ ESNASINDA İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

  İşleri değişikliklerinin Odaya bildirilme süresi 15 gündür. 15 gün içerisinde işyeri değişikliğinin Oda-ya bildirilmemesi durumunda adayın stajı iptal edile-cektir. İşyeri değişikliklerinde yeni staj yerinin bulunma süresi 3 aydır. Bu süre sonunda staj yeri bulunmazsa adayın stajı sona erer.

  STAJA ARA VERME

  Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajlarının kesintisiz yapılması esastır. Stajyerler mücbir nedenlerden dolayı stajlarına ara vermek zorunda kaldıklarında, mücbir nedeni belgelemek koşulu ile stajlarına Oda veya TESMER Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile ara verebilirler. Ancak bu nedenler-den dolayı verilen ara, süre olarak staj süresine ilave edilir ve tamamlatılır.

  Yurt dışı eğitimi (Meslek-Yabancı dil vb.) nedeniyle sınav ve staj süresi en fazla bir yıl dondurabilir. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için TESMER tarafından Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekmektedir. turkeyarena

  Askere giden aday meslek mensupları askerlik sonrası 3 ay içinde staja başlamak zorundadır.
  Bayan stajyerlerden, hamilelik dönemleri sorunlu geçenler için, ilgili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporlarını Odalarına sunmak koşuluyla ve Odanın onayı doğrultusunda stajlarına ara vermeleri uygundur. Ancak bu süre raporda belirtilen süreyi aşmayacaktır. Aynı zamanda yasal ücretsiz izin kullanmaları durumunda da stajlarını Oda Yöne-tim Kurulu Kararı ile dondurabilirler.
  Odalar arasında yapılan nakil işlemleri sırasında stajyer isteğini bir dilekçe ile eski ve yeni odasına bildirecektir. Yeni Odanın yazılı talebiyle adayın dosyası istenir ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile staj dosyası nakil olacak odaya gönderir. Bu işlemler ve stajyerin yeni Odasında staja başlama süresi 4 ayı geçemez. Yeni Oda Yönetim Kurulu kararı ile adayın stajını kaldığı yerden devam ettirir.

  Sonuç olarak;

  İşyeri değişikliğinde iki işyeri arasındaki ara 3 ay,
  İşyeri kapanması durumundaki ara 4 ay,
  Askerlik sonrası staja başlama 3 ay,
  Nakil işlemlerinde iki işyeri arasındaki ara 4 ay olarak uygulanacaktır.
  Yukarıda sıralanan sürelerin dışında, stajlarına ara verenlerin stajları iptal edilecektir.

  STAJDAN SAYILAN SÜRELER

  A- KAMU KURULUŞUNDA GÖREV YAPANLAR

  Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip o-lanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.
  1- Bu kapsamda Maliye Müfettişlerinin, Hesap Uz-manlarının, Bankalar Yeminli Murakıplarının, Gelirler Kontrolörlerinin ve bunların yardımcılarının veya stajyerlerinin hizmette geçen süreleri,
  2- Defterdarların ve Yardımcılarının, Vergi Dairesi Müdürlerinin, Vergi Denetmenlerinin, bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerin malmüdürlerinin kamu hizmetlerinde geçen süreleri, yukarıda sayılan hizmetlerini kurumlarınca düzenlenen hizmet cetvelleri ile bel-gelemeleri kaydıyla staj süresi olarak değerlendirilir.
  3- Kamu kurumlarının bilanço esasına göre defter tutan kuruluşlarının Genel Müdürlük muhasebe birim-lerinde birinci derece imza yetkisine sahip, muhasebe-nin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu, Muhasebe Müdürü, Mali İşler Müdürü veya benzer bir unvanla çalışanların bu hizmetlerinde geçen süreleri de, bu hizmetlerin belgelenmesi koşuluyla staj süresi olarak değerlendirilir. Genel müdürlüğe bağlı bölge müdürlükleri, temsilcilik, şube vb. kuruluşlardaki çalışmalar değerlendirme kapsamında değildir.
  Kamu kurumlarının bilanço esasına göre defter tutan kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birin-ci derece imza yetkisine sahip olarak çalışanların başvurularında bağlı bakanlıklarınca veya kurum genel müdürlüğünce düzenlenecek hizmet belge-lerinin dışında, staj süresi olarak değerlendirilen zaman aralığına ait bu yetki ile çalıştıklarını gösteren, imza sirküleri, varsa yönetim kurulu kararları ve bu kararların ilan ve tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile kurumun onaylanmış son üç yıla ilişkin mali tabloları (Bilanço-Gelir Tablosu) başvuru anında sunulacaktır.
  Yukarıdaki koşulları taşımayıp hizmetlerini staj süresinden saydırmak isteyenlere ilişkin kamu kurumu çalışanlarının başvuruları TESMER’in görüşü alınarak karara bağlanacaktır. Karar alınmasına yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki kamu kuruluşlarının çalışanlarının hizmetleri staj koşullarını taşıyorsa, yukarıda istenilen belgelerin sunulması durumunda stajdan sayılabilecektir.
  - Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapanlar,
  - Kamu Bankaları Müfettiş ve Yardımcıları,
  - Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları,
  - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçi ve Yardımcıları,
  -Vergi Denetmenleri ve Yardımcıları,

  B- ÖZEL KURULUŞLARDA GÖREV YAPANLAR

  Bilanço esasına göre defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine sahip, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminde sorumlu olarak muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer unvanla çalışanlar ise çalıştıkları kurumda bu koşullarda sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, SSK işe giriş bildirgesi ve dört aylık dönem bordroları ile mali denetimden sorumlu olduğuna ilişkin belge ile belgelendirildiğinde bu süreler staj süresi olarak değerlendirilir. Yine bu kişiler bu süreye ilişkin, kuruluşlarının vergi dairelerine verdikleri mali tabloların bir meslek mensubu tarafından onaylı birer örneklerini de kuruluşun faaliyette olup olmadığının saptanması bakımından sunmak zorundadırlar.
  Çalışmalarını staj süresinden saydırmak isteyen özel ve kamu kuruluş çalışanları, tamamen aday meslek mensuplarının staj koşullarına bağlıdır. Adaylar bulun-dukları ildeki Odaya ve/veya TESMER şubesine staj başvurusunda bulunacak, stajyer kütüğüne kaydını yaptıracak, ilgili staj giderlerini ödeyecek, staja başlama değerlendirmesine ile TESMER’in yaptığı yoklama ve değerlendirmelere katılacak ve bununla birlikte çalıştık-ları hizmete ilişkin istenen belge ve bilgileri yine vere-ceklerdir. Özel kuruluşlara ilişkin yapılacak başvu-rularda da son karar TESMER’in yazılı görüşü doğrultusunda karara bağlanacaktır.
  Hizmetleri staj süresinden sayılabilecek özel kuru-luşların listesi aşağıdadır. Bunların dışında bulunan kuruluşlardaki hizmetlere ilişkin başvurularda da TESMER’in görüşü istenecektir.
  - Şahıs ve sermaye şirketlerinde birinci derece imza yetkisi ile muhasebe müdürü, mali işler müdürü vb. unvanla çalışanlar, (şirket müdürleri, şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir).

  C- ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPANLAR

  Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullarda bu alanlarda öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların çalışma süreleri stajdan sayılır.
  Bu sürelere ilişkin hizmetler, ilgili kuruluşlardan alı-nacak ve öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrosunda görev yapıldığını gösteren rektörlük onaylı hizmet belgesi ile kanıtlanması koşuluyla staj süresinden değerlendirilecektir.

  D- DİĞER YAPILAN İŞLER

  Yönetmelik hükümleri uyarınca yüksek lisans ve doktora eğitiminde geçen sürelerde stajdan sayılır. Bu çalışmaların stajdan sayılma koşulları aşağıdaki gibidir.
  1-İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Finansman, Denetim ve Vergi ile ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri, yüksek lisans diplomasının ve tezinin teslim edilmesi koşuluyla bir yıl olarak stajdan sayılır. Adayın yükseklisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda, stajının bir yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir. Tezsiz yüksek lisans eğitimi yapanlarda bu süreden yararlanabilirler.
  2-Yukarıda sayılan konularda doktora yapmış olan-ların ise, bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diploması ve tezinin verilmesi koşuluyla staj süresi olarak değerlendirilir. Bu haktan yararlananlar ise, yüksek lisans ile ilgili haktan yararlanamazlar.
  Stajları sırasında Yüksek Lisans diplomalarını sunan adayların stajlarından (1 yıl), Doktora diplomalarını sunan adayların stajlarından (18 ay) düşülecektir.
  3-Kanunun belirlediği alanların dışında lisans eğitimi yapanlardan, bu yönetmelikteki alanlarda yüksek lisans yada doktora derecesine sahip olanların staj süre-leri normal aday Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler gibidir. Diğer bir ifade ile bu adaylara ait staj süresi iki yıl olup, yüksek lisans ve doktoradan dolayı stajdan sayılan hallerden yararlanamazlar.

  STAJ BİTİRME NOTU

  Aday meslek mensuplarına yanında, gözetim ve denetimde staj yapılan meslek mensupları tara-fından her yıl için 100 puan üzerinden Staj Değerlendirme Formu düzenlenir. Yanında veya gözetim ve denetiminde üç aydan az staj yapan adaylar için Staj Değerlendirme Formu düzenlenmez. Staj değerlendirme Notu 60 puanın altında olan adayların stajları iptal edilir. Formlar eksiksiz olarak meslek mensupları tarafından düzenlenerek, kapalı ve mühürlü zarf içinde odaya gönderilecektir. Açık olarak gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır. Her yıl için düzenlenecek formların ilgili dönemlerde Odaya teslim edilmesi gerekmektedir.

  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKİ YETERLİK SINAVLARI

  Lisans ve Lisansüstü mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin iki yıllık staj sürelerinin sonunda girmeleri gereken sınavdır.
  Bağımsız oluşturulmuş sınav komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarına staj koşullarını yerine getirmiş olan tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri katılmak zorundadırlar. Meslek ünvanının elde edilmesi için bu sınavlarda başarılı olmak esastır.

  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKİ YETERLİK SINAVLARININ AYRINTILI KONULARI(4 Yıllık Yüksek Okul ve Fakülte Mezunları)

  1- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
  2- 23 Ağustos 1997 tarih ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği”
  3- 4 Ekim 1997 tarih ve 23130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği”
  4- 03.01.1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
  5- 22 Haziran 1990 tarih ve 20556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşa-virlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği”
  6- Muhasebe
  a) Muhasebenin Temel Kavramları
  b)Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
  c) Muhasebe Kayıt Araçları
  -Muhasebe Belgeleri
  -Muhasebe Defterleri
  -Muhasebe Defter Sistemleri
  d) İşletme Defteri Esası
  e) Bilanço Esası
  -Tekdüzen Hesap Planı
  -Hesapların İşleyişi
  -Dönem Sonu İşlemleri
  -Mizanlar
  -Temel Mali Tablolar (Bilanço-Gelir Tablosu)
  f) Diğer Mali Tablolar
  -Satışların Maliyeti Tablosu
  -Fon Akım Tablosu
  -Nakit Akım Tablosu
  g) Şirketler Muhasebesi
  -Şirket Türleri
  -Şirketlerin Kuruluşu, Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı, Devir, Birleşme, Tasfiye, Kar Dağıtımı
  h) Maliyet Muhasebesi
  -Temel Kavramlar
  -Giderlerin sınıflandırılması
  -Gider Dağıtımları
  -Maliyet Yöntemleri
  -Maliyetlerin muhasebeleştirilmesi
  -Maliyet, Hacim, Kar Analizleri
  7-Finansal Tablolar Analizi
  -Mali Analizin Ön Koşulları
  -Mali Analiz Teknikleri
  -Karlılık Analizi
  -Kredi Analizi
  -Yatırım Analizi
  -Dikey Analiz(Yüzde Analizi)
  -Yatay Analiz
  -Oran Analizi
  8-Sosyal Güvenlik Hukuku ve Mevzuatı
  a)Sosyal Sigortalar Kanunu
  -Kişiler açısından uygulanma alanı
  -Sosyal Sigortalardan yararlananlar
  -İşveren, İşveren Vekili ve aracılar
  -Yer açısından uygulanma alanı
  -Pirim kavramı, Hesaplanması, Prim Belgeleri ve Ödenmesi
  -Sigorta Türleri
  b)Bağ-Kur Kanunu
  -Kişiler açısından uygulanma alanı
  -Zorunlu Sigortalılık
  -İsteğe Bağlı Sigortalılık
  -Pirim Kavramı, Hesaplanması, Ödenmesi
  -Sigorta Türleri
  C) İş Kanunu
  -İş Sözleşmesinin Unsurları
  -İş Sözleşmesinin Türleri
  -İşverenlerin Yükümlülükleri
  -Çalışma Süreleri
  -Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
  -İş Güvencesi Uygulaması ve İş Sözleşmesinin Feshi
  -İhbar ve Kıdem Tazminatları
  9-Vergi Hukuku ve Mevzuatı
  -Vergi Hukukunun Kaynakları
  -Vergi Hukukunda Yorum
  -Vergilendirme Yetkisi
  -Vergi Yükümlüsü, Sorumlusu
  -Tarh, Tebliğ, Tahakkuk, Tahsil
  -Vergi Hukukunda Süreler
  -Vergi Borcunun Sona Ermesi
  -Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
  -Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları
  -Vergi Suç ve Cezaları
  -Gelir Vergisi
  -Kurumlar Vergisi
  -Katma Değer Vergisi
  10- Denetim
  -Denetim Standartları
  -Denetim Planlanması
  -Denetim Çalışma Kanıtları
  -İç kontrol Sistemi
  -Denetim Kanıtları ve Kanıt Toplama Teknikleri
  -Denetim Teknikleri
  -Denetim Raporları
  11-Proje Değerlendirme
  -Proje Değerlendirme Yöntemleri
  -Ekonomik Rapor
  -Teknik Rapor
  -Mali Rapor
  -Proforma Mali Tablolar

  SINAV SONUÇLARININ İLANI VE BAŞARILI OLMA KOŞULLARI

  Sınav sonuçları, sınavın yapılış tarihinden itibaren iki ay içerisinde odalarda ilan tahtasına asılmak yoluyla ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların oda-larda ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir di-lekçe ve ekinde itiraz bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzla birlikte Odalar kanalı veya doğrudan TÜRMOB’a yapılır. Matbu itiraz dilekçeleri Odalardan veya http://www.tesmer.org.tr Internet aracılığı ile sağla-nabilir. İtiraz sonuçları stajyerlerin kendilerine bildirilir

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeter-lilik sınavlarında başarılı olabilmek için her bir sınav konusundan 100 üzerinden en az 50 puan almak koşu-luyla, tüm sınav konularından alınan notların ortalamasının 60 puan olması gerekir. Yanında veya gözetim denetiminde staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen staj değerlendirme notu, not ortalamasının hesaplanmasında ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.
  Stajyerlerin ilk sınavda başarısız olmaları halinde sınav sonuçlarının odalarda ilan edildiği tarihten itibaren en çok iki yıl içerisinde başarısız oldukları her dersten dört sınav hakkı vardır.
  Sınav konularının tümünden başarılı olunduğu halde ortalamanın 60 puanın altında olması durumunda stajyerler geçmiş oldukları derslerden istedikleri konu-larda not yükseltmek için tekrar sınava katılabilirler. Ancak not yükseltmek için sınavına girilecek olan ders-lerle ilgili stajyerlerin sınav haklarının ve süresinin bu-lunması gerekmektedir. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavda alınan en yüksek not geçerlidir.

  SINAV HAKLARININ DURDURULMASI

  Sınav haklarını kullanırken işyerinin görevlendirmesi veya eğitim amaçlı yurt dışına giden adaylardan;
  İşyeri görevlendirmesi için gidenlerden, bir dilekçe ekinde işyeri yazısı, pasaport, yurtdışında bulunan şu-beden alınacak yazı, (aslı ve Türkçe tercümesi)
  Eğitim amaçlı gidenlerden, kabul belgesi (yurtdışın-daki ilgili kurumdan), pasaport fotokopisi, sertifika veya diploma sunulmak koşulu ile bu süreleri mücbir sebep olarak değerlendirilir. Sınav hakları ilgili Odaya ve/veya TESMER’ e bilgi vermek koşulu ile Yönetim Kurulu Kararı ile dondurulur.
  Bu süreler bir yıldan fazla olamaz. Adayların yazılı başvuruları halinde sürenin uzatılması ile ilgili talepleri TESMER tarafından yeniden değerlendirmeye alına-caktır. Aday yurtdışından döndükten hemen sonra sınavlara kaldığı yerden devam edecektir.
  İlk sınav hakkını kullandıktan sonra, sınavlara yeniden katılmak için başvurup rapor göndermek suretiyle sınalara katılmayan adaylar sınava girmemiş kabul edilir, yatırmış oldukları sınav bedeli iptal edilir. Ancak adayın sınav süresi devam eder. Rapordan dolayı ek sınav hakkı verilmez.

  SINAV KONULARI

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeter-lik Sınav konuları ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca 7 ayrı dersten oluşmaktadır.
  Sınav konularını oluşturan dersler aşağıdadır;
  1. Finansal Muhasebe
  2. Finansal Tablolar ve Analizi
  3. Maliyet Muhasebesi
  4. Muhasebe Denetimi
  5. Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
  6. Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Mevzuatı)
  7. Muhasebecilik
   
 3. ot-gu Genel Sorumlu

  açılan konular kanun değişikliği ile güncel liğini kaybetmiş olabiliyor, elimizden geldiğince takip edip güncel tutmaya çalışıyoruruz, resmi kurumlardan kanun değişikleri olup olmadığını kontrol edebilirsiniz...
   
 4. tesmer.gen.tr New Member

  Smmm sınavlarına ilişkin tüm bilgileri w w w . tesmer . gen . tr web sayfasında bulabilirsiniz.
   
 5. EmRe Well-Known Member

  teşekkurler rüzgar, bende düşünüyorum.
   
 6. Misafir Guest

  Bir şey öğrenmek istiyorum....2.üniversitemi okuyorum (örgün) bu arada smmm staj başlatma sınavını kazanmam durumunda ne olacak acaba?Okul sürem stajdan sayılır mı? Ya da okul bitene kadar staj için süre verirler mi?
   
 7. mydg Member

  Tesmer, tesmer anadolu, tesmer sınav sonuçlarını bulabileceğiniz bilgi ve tesmer smmm sınavlarına yönelik eğitim konuları
   
 8. mydg Member

  SMMM staja başlama ve smmm staj için gerekli tüm bilgilerin bulunduğu bilgi ve eğitim portalı.
   

Sayfayı Paylaş