Saffat Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 18 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Saffat Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı
  Bismillahirrahmanirrahim
  1. Vessaffati saffa

  2. Fezzacirati zecra

  3. Fettaliyati zikra

  4. İnne ilaheküm le vahıd

  5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık

  6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib

  7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid

  8. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib

  9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb

  10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb

  11. Festeftihim ehüm eşddühalkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib

  12. Bel acibte ve yesharun

  13. Ve iza zükkiru la yezkürun

  14. Ve iza raev ayetey yesteshırun

  15. Ve kalu in haza illa sıhrum mübın

  16. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun

  17. E ve abaünel evvelun

  18. Kul neam ve entüm dahırun

  19. Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun

  20. Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın

  21. Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun

  22. Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun

  23. Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym

  24. Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun

  25. Me leküm la tenasarun

  26. Bel hümül yevme müsteslimun

  27. Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun

  28. Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın

  29. Kalu bel lem tekunu mü'minın

  30. Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn

  31. Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun

  32. Fe ağveynaküm inna künna ğavın

  33. Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun

  34. İnna kezalike nef'alü bil mücrimın

  35. İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun

  36. Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun

  37. Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın

  38. İnneküm lezaikul azabil elım

  39. Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun

  40. İlla ıbadellahil muhlesıyn

  41. Ülaike lehüm rizkum ma'lum

  42. Fevakih ve hüm mükramun

  43. Fı cennatin neıym

  44. Ala sürurim mütekabilın

  45. Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn

  46. Beydae lezzetil lişşaribın

  47. La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun

  48. Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn

  49. Ke ennehünne beydum meknun

  50. Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun

  51. Kle kailüm minhüm innı kane lı karın

  52. Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn

  53. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun

  54. Kale hel entüm müttaliun

  55. Fattalea fe raahü fı sevail cehıym

  56. Kale tellahi in kidte le türdın

  57. Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın

  58. E fe ma nahnü bi meyyitın

  59. İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın

  60. İnne haza le hüvel fevzül azıym

  61. Li misli haza felya'melil amilun

  62. E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum

  63. İnna cealnaha fitnetel liz zalimın

  64. İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym

  65. Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn

  66. Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün

  67. Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum

  68. Şümme inne merciahüm le ilel cehıym

  69. İnnehüm elfev abaehüm dallın

  70. Fe hüm ala asarihim yühraun

  71. Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın

  72. Ve le kad erselna fıhim münzirın

  73. Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın

  74. İlla ıbadellahil muhlesıyn

  75. Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun

  76. Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym

  77. Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn

  78. Ve terakna aleyhi fil ahırın

  79. Selamün ala nuhın fil alemın

  80. İnna kezalike neczil muhsinın

  81. İnnehu min ıbadinel mü'minın

  82. Sümme ağraknel aharın

  83. Ve inne min şıatihı le ibrahım

  84. İz cae rabbehu bi kalbin selım

  85. İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun

  86. E ifken aliheten dunellahi türıdun

  87. Fe ma zannüküm bi rabbil alemın

  88. Fe nezara nazraten fin nücum

  89. Fe kale innı sekıym

  90. Fe tevellev anhü müdbirın

  91. Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun

  92. Ma leküm la tentıkun

  93. Ferağa aleyhim darbem bil yemın

  94. Fe akbelu ileyhi yeziffun

  95. Kale e ta'büdune ma tenhıtun

  96. Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun

  97. Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym

  98. Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın

  99. Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın

  100. Rabbi heb lı mines salihıyn

  101. Fe beşşernahü bi ğulamin halım

  102. Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzurmaza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın

  103. Felemma eslema ve tellehu lil cebın

  104. Ve nadeynahü ey ya ibrahım

  105. Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinın

  106. İnne haza le hüvel belaül mübın

  107. Ve fedeynahü bi zibhın azıym

  108. Ve terakna aleyhi fil ahırın

  109. Selamün ala ibrahım

  110. Kezalike neczil muhsinın

  111. İnnehu min ıbadinel mü'minın

  112. Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn

  113. Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın

  114. Ve le kad menenna ala musa ve haun

  115. Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym

  116. Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın

  117. Ve ateynahümel kitabel müstebın

  118. Ve hedeynahümes sıratal müstekıym

  119. Ve terakna aleyhima fil ahırın

  120. Selamün ala musa ve harun

  121. İnna kezalik enczil muhsinın

  122. İnnehüma min ıbadinel mü'minın

  123. Ve inne ilyase le minel murselın

  124. İz kale li kavmihı ela tettekun

  125. E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn

  126. Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın

  127. Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun

  128. İlla ıbadellahil muhlesıyn

  129. Ve terakna aleyhi fil ahırın

  130. Selamün ala ilyasın

  131. İnna kezalike neczil muhsinın

  132. İnnehu min ıbadinel mü'minın

  133. Ve inne lutal le minel mürselın

  134. İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn

  135. İlla acuzen fil ğabirın

  136. Sümme demmernel aharın

  137. Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn

  138. Ve bil leyl e fe la ta'kılun

  139. Ve inne yunüse le minel murselın

  140. İz ebeka ilel fülkil meşhun

  141. Fe saheme fe kane minel müdhadıyn

  142. Feltekamehül hutü ve hüve mülım

  143. Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn

  144. Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun

  145. Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym

  146. Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn

  147. Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün

  148. Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn

  149. Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun

  150. Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun

  151. E la innehüm min ifkihim le yekulun

  152. Veledellahü ve innehüm le kazibun

  153. Astafel benati alel benın

  154. Ma leküm keyfe tahkümun

  155. E fe la tezekkerun

  156. Em leküm sültanüm mübın

  157. Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn

  158. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun

  159. Sübhanellahi amma yesıun

  160. İlla ıbadellahil muhlesıyn

  161. Fe inneküm ve ma ta'büdun

  162. Ma entüm aleyhi bi fatinın

  163. İlla men hüve salil cehıym

  164. Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum

  165. Ve inna le nahnüs saffun

  166. Ve inna le nahnül müsebbihün

  167. Ve in kanu le yekulun

  168. Lev enne ındena zikram minel evvelin

  169. Lekünna ıbadellahil muhlesıyn

  170. Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun

  171. Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın

  172. İnnehüm le hümül mensurun

  173. Ve inne cündena lehümül ğalibun

  174. Fe tevelle anhüm hatta hıyn

  175. Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun

  176. E fe biazabina yesta'cilun

  177. Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın

  178. Ve tevelle anhüm hatta hıyn

  179. Ve ebsır fe sevfe yübsırun

  180. Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun

  181. Ve selamün alel murselın

  182. Vel hamdü lillahi rabbil alemın
   


Sayfayı Paylaş