Ramazan Duası ve Anlamı

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 28 Temmuz 2008 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Ramazan Duası ve Anlamı
  BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHIYM
  Allâhümme inni es’elüke bismikel hüsna. Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh
  Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an
  Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ
  Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin
  Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm
  Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk
  Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm
  Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz
  Yâ Aziyz
  ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ
  Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir
  Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn
  Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham
  Yâ Bâriül Musavvir
  Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin
  Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr
  Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd
  Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin
  Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû
  Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
  Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd
  Yâ Haliym innehû le aliymün haliym
  Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ
  Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym
  Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase
  Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir
  Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr
  Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn
  Yâ Vâris, Ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard
  Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz
  Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd
  Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü
  Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa
  Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ
  Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb
  Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm
  Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ
  Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ
  Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl
  Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd
  Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn
  Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ
  Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym
  Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym
  Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn
  Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr
  Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym
  Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk
  Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ
  Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş
  Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh
  Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ
  Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk
  Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym
  Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr
  Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ
  Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn
  Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd
  YâMennân, be lillâhü yemünnü aleyküm
  Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm
  Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad
  Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn
  Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ’
  YÂ Bedi’, bediy’as semâvâti vel ard
  Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh
  Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym
  Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt
  Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk
  Yâ Samed, Allâhüs samed
  Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba
  Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
  Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma
  Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih
  Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl
  Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad
  Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
  Vel lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym.
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile

  Ey Rabbim!
  Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur
  Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin
  Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!
  Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim!
  Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.
  Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır
  Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim
  Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir
  Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan varetmek ancak sana aittir
  Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin
  Zat'ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin
  Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim! Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim!
  Ey herşeyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur
  Hay ve Kayyum olan Rabbim!
  Ey ilmiyle herşeyi kuşatan! Sen herşeyi bilen ve işitensin!
  Ey herşeyi gören, mutlak surette kulların hert haline nigahban olan Rabbim!
  Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle herşeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin
  Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Sendedir
  Herşeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin
  Ey herşeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır
  Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin
  Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin
  Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin
  Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin
  Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin
  Ey yoktan varden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin
  Ey tevbeleri, yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin
  Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin
  Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle
  Ey herşeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kafisin
  Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin
  Ey bakıp gözeten Allah’ım Savaşta mü’minleri gözetip muvaffak kılan sensin
  Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin
  Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen’sin
  Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah'’m! Şükredenleri ancak bilen sensin
  Ey yoktan var eden Allah'’m! Yoktan var eden ve bilen sensin
  Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'’ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin
  Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin
  Ey herşeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin
  Ey yücelten!Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin
  Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşınsahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir
  Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan Sen’sin!
  Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik Sen’sin
  Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sen’sin
  Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden Sen’sin
  Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı Sen’sin
  Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir
  Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi Sen’sin
  Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız Sen Baki’ sin. Celal ve İkram sahibi Sen’sin
  Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak Sen’sin
  Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak Sen’sin
  Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen’ sin
  Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan Sen’sin
  Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen Sen’sin
  Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen Sen’sin
  Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin (turkeyarena.com)
  Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren Sen’sin
  Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin
  Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın
  Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey Sen’in kudret elindedir
  Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, Sen’in kudret elindedir
  Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen’sin
  Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah’ım! Sen’in eşin ve bir benzerin yoktur
  Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın
  Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.
   

Sayfayı Paylaş