Program Geliştirme Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Kpss Eğitim Bilimleri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 23 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Program Geliştirme Test Soruları ve Cevapları
  1. Aşağıdakilerden hangisi hedef yazarken uyulması gereken ilkelerden değildir?

  A) Hedefler, öğrenci açısından ifade edilmelidir.

  B) Hedefler, öğrenme sürecine değil ürüne yönelik ifade edilmelidir.

  C) Hedefler, eyleme dönük fiillerle ifade edilmelidir.

  D) Hedefler, konu başlıkları olarak ifade edilmelidir.

  E) Hedefler birbiriyle tutarlı olarak ifade edilmelidir.


  2. Aşamalılık özelliği ağırlık taşıyan derslerde içeriği düzenlerken en fazla hangi programlama yaklaşımı kullanılır?

  A) Modüler B) Sarmal C) Pramitsel D) Konu ağı E) Doğrusal


  3. Okulöncesi eğitimde hangi program tasarım modeli ağırlık taşımaktadır?

  A) Konu merkezli

  B) Öğrenci merkezli

  C) Proje merkezli

  D) Sorun merkezli

  E) Okul merkezli


  4. Okulun yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın kendisi olması gerektiğini ve öğretimde problem çözme yönteminin esas alınması gerektiğini savunan eğitim felsefe hangisidir?

  A) İlerlemecilik (Progressivism)

  B) Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism)

  C) Esasicilik (Essentialism)

  D) Daimicilik (Prennialism)

  E) Gerçekçilik (Realism)


  5. Hangisi programlı öğretimin ilkeleri içerisinde yer almaz?

  A) Etkin katılım

  B) Küçük adımlar

  C) Anında düzeltme

  D) Bireysel hız

  E) Sürekli izleme


  6. Hangisi davranışçılığın eğitim programları üzerindeki en önemli etkisi olarak nitelendirilebilir?

  A) Hedeflerin davranışa dönüştürülmesi ve ölçülmesi

  B) Öğrenci başarısının artırılması

  C) Öğretmen-öğrenci ilişkilerinin düzenlenmesi

  D) Öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması

  E) Bilişsel öğrenmelere önem verilmesi


  7. Okul-aile işbirliğinin artırılması, daha çok eğitim programlarının hangi temeli ile açıklanabilir?

  A) Psikolojik temel

  B) Ekonomik temel

  C) Sosyal temel

  D) Felsefi temel

  E) Bireysel temel


  8. Bilgi bütününü anlamlı öğelere ayıran bir öğrenci hangi öğrenme stratejisini kullanmaktadır?

  A) Anlamlandırma

  B) Örgütleme

  C) Tekrar

  D) Karar verme

  E) Sınıflandırma


  9. Hangisi eğitim durumları değişkenleri içerisinde yer almaz?

  A) Dönüt B) İpucu C) Katılım D) Pekiştireç E) Motivasyon


  10. I. öğeleri belirleme, II. ilişkileri belirleme ve III. örgütleme ilkelerini ortaya koyma zihinsel yeterlilikleri bilişsel alanın hangi basmağıyla ilgilidir?

  A) Değerlendirme B) Kavrama C) Uygulama D) Analiz E) Sentez


  11. "Öğrencilere eleştirisel düşünme alışkanlığı kazandırmak" hedefinde, hedefler için gerekli hangi özellik dikkate alınmamıştır?

  A) Açık-seçik ifade edilmemiştir.

  B) Öğrenci davranışına dönük değildir.

  C) Yeterince genel ve sınırlı değildir.

  D) Gerçekleştirilebilir değildir.

  E) Gözlenebilir değildir.


  12. Aşağıdakilerin hangisinde Türk Milli Eğitiminin Genel hedefleri doğru ve eksiksiz olarak yorumlanmıştır?

  A) İyi insan, iyi vatandaş ve bir meslek sahibi yapmak.

  B) Çalışkan, üretken ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek.

  C) Kanunlara uyan, devlete karşı sorumluluklarını bilen ve kişilikli bireyler yetiştirmek.

  D) Bilimsel düşünen, ahlaklı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek.

  E) Kişilikli, mesleki bilgi beceriye sahip, sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek.


  13. Aşağıdakilerin hangisi davranışları bilişsel, duyuşsal ve devimsel olarak ayırma nedenleri içerisinde daha az öneme sahiptir?

  A) Kullanılacak araç-gereçlerin farklı olması

  B) Kullanılacak yöntem ve tekniklerin farklı olması

  C) Kullanılacak öğrenme ve öğretme stratejilerinin farklı olması

  D) Kullanılacak ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının farklı olması

  E) Kullanılacak ödül ve cezaların farklı olması


  14. Eğitim programı içerisinde yer verilecek hedef ve davranışları seçerken, davranışla ilgili hangi özellik daha az dikkate alınmalıdır?

  A) Davranışın sık kullanılması

  B) Davranışın önemli olması

  C) Davranışın başka davranışlar için önkoşul olması

  D) Davranışın evrensel olması

  E) Davranışın kolay olması


  15. Bir dersin öğrenme-öğretme etkinliklerinin bu ders için ayrılan zamana dağıtımın yapıldığı plana ne ad verilir?

  A) Günlük plan

  B) Ünite planı

  C) Yıllık plan

  D) Ders planı

  E) Ders programı


  16. Bir öğretmen, verdiği dersin kazandırmak istediği davranışların ne ölçüde kazanıldığını belirlemek amacıyla dönemin başında ve sonunda öğrencilere aynı testi iki defa uygulamakta ve öğrencilerin testlerden aldıkları puanlar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına bakmaktadır. Öğretmenin temel amacı neyi değerlendirmektir?

  A) Öğrencilerin öğrenme düzeylerini

  B) Öğrencilerin basan düzeylerini

  C) Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini

  D) Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini

  E) Öğrencilerin kişilik özelliklerini


  17. Karadeniz bölgesinde bir sınıf öğretmeni, hayat bilgisi dersinde meslekleri tanıyalım ünitesini işlerken, öğrencilerle balıkçılık, çiftçilik, ormancılık, futbolculuk gibi mesleklere öncelik verirken, bir başka öğretmen Akdeniz bölgesinde aynı ünitede arıcılık, turizmcilik gibi meslekleri ön plana çıkarmaktadır.turkeyarena.net Bu durum eğitim programının daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?

  A) İşlevsellik B) Güncellik C) Esneklik D) Aşamalılık E) Süreklilik


  18. Ünite planlarında yer alan bölümlerden hangisinin, ünite işlendikten sonra doldurulması gerekir?

  A) Yöntem ve gereçler

  B) Kaynak, araç ve ödevler

  C) Gezi, gözlem, deney

  D) Değerlendirme

  E) Planın işlenişine ilişkin görüşler


  19. Program geliştirme çalışmalarında yer alan bir uzman, "ne öğretelim?" sorusuna cevap aramaktadır. Sizce uzman programın hangi öğesi üzerinde çalışmaktadır?

  A) Hedef

  B) İçerik

  C) Öğretme-öğrenme süreci

  D) Değerlendirme

  E) Araştırma


  20. Eğitim programının içerik öğesiyle ilgili olarak hangisi söylenemez?

  A) Eğitim programının ikinci öğesidir.

  B) Programlarda daha çok, "konular" başlığı altında yer alır.

  C) Hedeflerle tutarlı olmalıdır.

  D) Merkezi yönetimin olduğu yerlerde, merkezi yönetim tarafından onaylanması gerekir.

  E) Seçiminde mutlaka bazı kriterlerin dikkate alınması gerekir.


  CEVAP ANAHTARI:
  1.D, 2.E, 3.B, 4.A, 5.E, 6.A, 7.C, 8.B, 9.E, 10.C, 11.B, 12.A, 13.E, 14.E, 15.C, 16.A, 17.C, 18.E, 19.B, 20.A
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1- Kapsam ve zaman bakımından en kapsamlı olan plan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ünite planı
  B) ders planı
  C) belirtke tablosu
  D) yıllık plan
  E) gözlem planı

  2- Öğrencinin okuduğu bir kompozisyona başlık bulması hangi hedef davranışa girmektedir?

  A) Bilgi
  B) Uygulama
  Q Kavrama
  D) sentez
  E) analiz

  3- Program geliştirme süreçleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) hedefler
  B) okulun fiziki durumu
  Q içerik
  D) eğitim düzeyi
  E) değerlendirme

  4- Öğretmenin derse başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  A) konuları gözden geçirmeli
  B) önceki konulara değinmeli
  C) dikkat çekmeli
  D) örnekler vermeli
  E) İpucu vermeli

  5- Öğrencilerin bir konuyu projeler hazırlayarak öğrenmesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

  A) Hayatilik
  B) Ekonomiklik
  c) Açıklık
  D) Uygulanabilirlik
  E) Yaparak-yaşayarak

  6- Planlama yapmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) sınıf içi kaynaştırmayı artırma
  B) sınıftaki öğrencileri sosyal yapma
  c) etkili öğrenmeyi sağlama
  D) sınıf düzenini sağlama
  E) öğretmene kolaylık sağlama

  7- Bir öğretim programında ön koşul öğrenmeleri anımsatılması ve önceki öğretilmelerin,onraki konulara temel olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
  A) hayatilik
  B) aktüalite
  C) açıklık
  D) kaynaşıklık
  E) aşamalılık

  7- Bir öğretim programında ön koşul öğrenmeleri anımsatılması ve önceki öğretilmelerin,sonraki konulara temel olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

  A) hayatilik
  B) aktüalite
  C) açıklık
  D) kaynaşıklık
  E) aşamalılık

  9- Ömek bir program aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir?

  A) Toplumun ihtiyaçlarını karşılar
  B) Öğrenci yaşantılarına yer verir
  C) Kişisel ayrılıklara yer verir
  D) Kişinin ilgi ve yeteneklerini geliştirir
  E) Esnek değildir.

  10- Uyancı karşısında aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenir?

  A) Hedef davranış
  B) İçerik
  C) Öğrenme yaşantısı
  D) Tam öğrenme
  E) Sınama durumu

  11- Eğitim programlarında en önemli kuram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Daimicilik
  B) Esasicilik
  C) Davranışçılık ve bilişsel alan
  D) İlericilik
  E) Yeniden kurmacılık

  12- Kişinin hayatından karşılaştığı değişik sorunlan çözme becerisini kazandığı ve bu süreçte üst düzey düşünme becerilerini kazandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ders alıp yapma yöntemi
  B) Problem çözme yöntemi
  C) Örnek olay yöntemi
  D) Tartışma yöntemi
  E) Beyin fırtınası

  13- Bir müzik öğretmeni öğrencilere flütün nasıl tutulduğunu göstermiş. Daha sonrada her öğrencinin flütün nasıl tuttuklarına bakmıştır.
  Öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Örnek - olay yöntemi
  B) Gösterip - yaptırma yöntemi
  C) Tartışma yöntemi
  D) Anlatım yöntemi
  E) Problem çözme yöntemi

  14- Ekonomi uzmanından oluşan bir grubun bir konuyu dinleyici grubunun önünde değişik boyutlanyla tartışmasını sağlayan "tartışma tekniği" aşağıdakilerden hangisidir?
  A) forum
  B) panel
  c) soru-cevap
  D) sempozyum
  E) bildiri

  15- Tartışma yönteminin kişinin çok yönlü gelişimine büyük oranda katkısı vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemin kişinin gelişimine sağladığı en önemli katkıdır?

  A) Kişilerin birbirine saygı duymasını sağlaması
  B) Etkili öğrenmeyi gerçekleştirmesi
  C) Kişilerin düşündüğünü ifade etmesini ve paylaşmasını sağlaması
  D) Kişilerin birbirini anlamasını sağlaması
  E) Konuyu ilgi çekici ve zevkli bir ortama getirmesi

  16- Öğretmen çocuk üzerinde anne mi yoksa baba mı etkili olduğunu sınıfta öğrenciler arasında tartışılmasını sağlar .öğrenciler konuşma için öğretmenden izin alır ve hemen herkes konu hakkında konuşur.turkeyarena.net

  Yukanda açıklaması yapılan tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Brifing
  B) sempozyum
  C) Panel
  D) Açık oturum
  E) Münazara

  17- Aşağıdakilerden hangisi sempozyum tekniğinin en önemli özelliğidir?

  A) Konuları her yönüyle tartışması
  B) Bilimsel bakış açısı kazandırması
  C) Dinleyenlerin uzun süre ilgisini çekmesi
  D) Organizasyonu kolay olması
  E) Ortak düşünceler ortaya çıkarma

  18- Aşağıdaki yönetim yaklaşımlanndan hangisinde öğretmen daha merkezdedir?

  A) Sunuş yoluyla öğretim
  B) Buluş yoluyla öğretim
  C) Araştırma- inceleme yoluyla öğretim
  D) Tam öğrenme
  E) İşbirlikçi öğrenme

  19- Simülasyon tekniğinin öğretimde tercih edilmesini sağlayan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öğrenci katılımını sağlaması
  B) Etkili öğrenmesini sağlaması
  C) Tehlikeli durumlarda riski ve maliyeti azaltması
  D) Öğretimde duyu organlarının etkisini artırması
  E) Dersi ilgi çekici ve zevkli bir duruma getirmesi

  20) Soru - cevap öğretim yönteminin işlevlerinden birisi aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Öğrenciyi çok yönlü bilgilendirmek
  B) Öğrencinin bilgi birikimini ölçmek
  C) Bilgiyi kullanma yollarını geliştirme
  D) Öğrenciler arasında rekabeti sağlamak
  E) Öğrenciyi de aktif kılmak

  Cevaplar

  1 B
  2 C
  3 B
  4 C
  5 E
  6 C
  7 E
  8 A
  9 E
  10 A
  11 C
  12 C
  13 B
  14 B
  15 C
  16 D
  17 B
  18 A
  19 C
  20 D
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili bir ifade değildir?

  A) Bireyde istendik davranış meydana getirme sürecidir.
  B) Toplumun gelişimini sağlar.
  C) Toplumun ürettiği maddi ve manevi değerler bütünüdür.
  D) Kasıtlı olarak bireyi etkiler.
  E) Eğitim, kültürün yeni kuşaklara aktarılmasını sağlar.

  2. Aşağıdakilerden hangisi bir örgün eğitim kurumu değüdir?

  A) Anaokulu
  B) İlköğretim
  C) Lise
  D) Halk Eğitim Merkezi
  E) Yükseköğretim

  3. Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin özelliklerinden değildir?

  A) Daha çok gönüllülük esastır.
  B) Aşamalı ve kademeli değildir.
  C) Süreklilik gösterir.
  D) Farklı yaş gruplarına yöneliktir.
  E) Okul dışı ortamlarda gerçekleştirilir.

  4. Aşağıdakilerden hangisi informal eğitimin özelliklerinden değildir?

  A) Planlı ve programlı değildir.
  B) Doğal bir süreçte gelişir.
  C) Öğreticiler amatördür.
  D) Zaman ve ortam değişkendir.
  E) Sadece istendik davranışlar öğretilir.

  5. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin temelilkelerinden değildir?

  A) Aile
  B) Öğrenci
  C) Öğretmen
  D) Hedef
  E) İçerik

  6. Program geliştirme sürecinde eğitim durumlan ve hedef-davranış kavramlarının sorulan sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ne-Nasıl
  B) Nasıl Niçin
  C) Ne Kadar - Ne
  D) Nasıl - Ne
  E) Nasıl - Ne Kadar

  7. "Bilgi nedir?", "Gerçek bilinebilir mi?", "Kesin bilgi var mıdır?" gibi soruların cevaplan-nı arayan felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aksiyoloji
  B) Ontoloji
  C) Biyoloji
  D) Metafizik
  E) Epistemoloji

  8. Aşağıda verilen eğitim felsefeleri ve temel özelliklerden yanlış eşleştirilen hangisidir?

  A) Realizim - Asıl olan maddedir.
  B) İdealizm - Bilginin kaynağı sezgidir.
  Q Pragmatizm Deneyimde esas olan faydadır.
  D) Varoluşçuluk - Bireyden çok toplum önceliklidir.
  E) Hümanizm - Eğitim birey merkezli olmalıdır.

  11. Aşağıdaki eğitim felsefesi yaklaşımlann-dan hangisi öğretmen merkezlidir?

  A) Faydacılık
  B) Esasicilik
  C) İlerlemecilik
  D) Yeniden kurmacılık
  E) Varoluşçuluk

  10. Aşağıdakilerden hangisi eğitim felsefesi yaldaşımlanndan esasiciliğe ait bir özellik değildir?

  A) İdealizm ve Realizme dayanır.
  B) Konu ve disiplin merkezlidir.
  C) Okulun görevi bilgi birikimlerini aktarmadır.
  D) Öğrenci merkezlidir.
  E) Temel beceriler ve temel konular öğretilir

  12. Aşağıdakilerden hangisi ilerlemecilik felsefi yaklaşımının dayandığı felsefi temeldir?

  A) Realizm
  B) İdealizm
  C) Pragmatizm
  D) Varoluşçuluk
  E) Hümanizm

  13.Eğitim-ögretimin amacını demokratik ve sosyal hayatı geliştirmek olarak belirleyen, öğrenciyi merkeze alan, öğrenme konularında toplumsal problemlere ağırlık veren eğitim felsefesi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Daimicilik
  B) Esasicilik
  C) ilerlemecilik
  D) Yeniden kurmacılık
  E) Naturalizm

  14. "Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır." tezini savunan Reformist Eğitim Felsefesi yaklaşımının en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dewey
  B) Lenin Q Marx
  D) J. J. Rousseu
  E) Bacon

  15. Aşağıdakilerden hangisinde eğitim programı hiyerarşisi doğru olarak verilmiştir?

  A) Öğretim programı - ünite programı -ders programı - konu plânı-- üni-konu
  B) Öğretim programı - ders programı te programı - konu plânı
  C) Ders programı ünite programı -plânı - öğretim programı
  D) Ders programı - konu plânı - öğretim programı - ünite programı
  E) Konu plânı - ünite programı - ders prog-ramı - öğretim programı

  16. Aşağıdaki hedeflerden hangisi bilişsel alan hedefleri arasında gösterilemez?

  A) Anımsama
  B) Bütünleştirme
  C) Kavrama
  D) Uygulama
  E) Analiz

  17. I. Genel Hedefler
  II. Özel Hedefler
  III. Uzak Hedefler
  Aşağıdakilerden hangisinde Türk Milli Eğnim Sisteminin hedefleri kapsamı en dar alandan, en geniş alana doğru sıralanmıştır?

  A) IIIIII
  B) II-III-I
  C) III-II-I
  D) III-I-II
  E) IIIIII

  18. Coğrafya Dersinde Amerika kıtasının özelliklerini anlatacak bir öğretmenin ilk olarak "Amerika kıtasının yerini haritada kim göstere bilir?" sorusunu yöneltmesi günlük plânın aşağıdaki basamaklarından hangisidir?

  A) Dikkat Çekme
  B) Güdüleme
  C) Gözden Geçirme
  D) Derse Geçiş
  E) Değerlendirme

  19.Yukanda bahsedilen öğretmenin "eğer bu konuyu öğrenirseniz günümüzde çok önem li olan ABD'nin ekonomisinin hangi geçim kay naklarına dayandığını kavrayacaksınız." demesi günlük plânın aşağıdaki basamaklarından hangisidir?

  A) Dikkat Çekme
  B) Güdüleme
  C) Gözden Geçirme
  D) Derse Geçiş
  E) Değerlendirme

  20. Aynı öğretmenin konu işlendikten sonra öğrencilere "Amerika kıtasında yetişen en önemli ürünler hangileridir?" sorusunu yöneltmesi günlük plânın aşağıdaki basamaklarından hangisidir?

  A) Dikkat Çekme
  B) Güdüleme
  C) Gözden Geçirme
  D) Derse Geçiş
  E) Değerlendirme

  21. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin gerçekleştirilmesi için öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

  A) Öğrencinin kavrama gücü göz önünde bulundurulmalıdır.
  B) Uyarılan insan uyarılmayana göre daha kolay öğrenir.
  C) Uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmelidir.
  D) Öğretimde ceza ödüllendirmeden daha etkilidir.
  E) Öğretimde esas başarıdır.

  22.Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinliğinde öğretmenin gözönünde bulundurmak zorunda olduğu ilkelerden değildir?

  A) Yaşama yakınlık
  B) Yaparak. Yaşayarak Öğrenme
  C) Ekonomiklik
  D) Somuttan Soyuta
  E) Uzaktan Yakına

  23. Öğretimdeki başarının temelini öğrencilerin tanıması, öğretim faaliyetierinin öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmesinde bulan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Basitten Karmaşığa
  B) Hayatilik
  C) Yaparak, Yaşayarak Öğrenme
  D) Çocuğa Uygunluk
  E) Yaşama Yakınlık

  24. "İlköğretim 1. kademede matematik dersi işleyen bir matematik öğretmeni dört iş lem konusunu anlatırken öğrencilere bu işlem leri öğrenince bakkaldan alışveriş yapıp, para üstünü hesaplayabileceklerini söylemiştir.turkeyarena.net Aşağıdakilerden hangisi bu matematik öğretmeninin kullandığı öğretim ilkesidir?

  A) Hayatilik
  B) Açıklık
  C) Öğrenciye Uygunluk
  D) Basitten Karmaşığa
  E) Ekonomiklik

  25. Aşağıdakilerden hangisi öğrenciyi merkeze alan ve öğrenmenin en etkili yolu olan öğretim ilkesidir?

  A) Öğrenciye uygunluk
  B) Hayatilik
  C) İş ilkesi
  D) Eikonomiklik ilkesi
  E) Açıklık ilkesi  Cevaplar
  1 C
  2 D
  3 C
  4 E
  5 A
  6 B
  7 E
  8 D
  9 A
  10 D
  11 B
  12 C
  13 C
  14 A
  15 B
  16 B
  17 E
  18 A
  19 B
  20 E
  21 D
  22 E
  23 D
  24 A
  25 C
   

Sayfayı Paylaş