Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 11 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği nedir
  Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği hakkında bilgi

  POLİS ÇEVİK KUVVET YÖNETMELİĞİ

  Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1982
  Resmi Gazete Sayısı: 17914
  İçişleri Bakanlığından:
  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler (Amaç, Kapsam ve Tanımlar)
  Amaç
  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Emniyet Teşkilatı Bünyesinde kurulan polis çevik kuvvet birimleri ile bu birimlerin kadrolarında yer alan destek birliklerinin" kuruluş, görev, çalışma esas usullerini düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 - Bu yönetmelik, Çevik Kuvvet Birimleri ile kadrolarında yer almasına ihtiyaç duyulan Destek Birliklerinin kuruluş şeklini, bu birimlerde görevlendirilecek olan personelin niteliklerini, seçilmelerini, niteliklerinin değişmesi veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçirilme veya bu birimlerden alınma şartlarını, görevlerin yerine getirilme esas ve usullerini, emir ve komuta düzenini, yapılacak eğitimlerde göz önünde bulundurulacak esaslar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.
  Hukuki Dayanak
  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 11/08/1982 ve 2696 sayılı kanunla 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na eklenen Ek Madde 15 gereğince hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;
  Polis Çevik Kuvvet Birimi 2696 sayılı kanunla değişik 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa eklenen Ek 10'da belirtilen görevleri yapan, İllerde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya grup amirliği, ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği düzeyinde oluşturulan kuruluşu,
  Disiplin; kanunlara, nizamlara, emirlere mutlak itaat ve astın ve üstün hukukuna riayeti,
  Zor kullanma; kanunsuz toplu hareket haline gelen bir toplumsal olayın etkisiz hale getirilmesi veya önlenmesi veya dağıtılması için; toplu hareketin niteliğine veya dağıtma sırasında meydana gelen cebir ve şiddet veya saldırı veya direnişin derecesine göre kademeli şekilde artan ölçüde bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılması halini,
  Silah ve araç; cop, sis ve gaz bombaları, tabanca, makinalı tabanca, ve tüfek, gaz ve bomba tüfeği, dürbünlü tüfek ve benzeri vurucu, önleyici etkisiz hale getirici savunmaya elverişli aletleri, gaz, boyalı ve boyasız tazyikli su püskürten veya personeli ve malzemelerini taşıyan zırhlı veya zırhsız araçlar ile helikopterleri veya uçakları,
  Hizmet; kanunlar ve nizamlarda yapılması veya yapılmaması yazılmış olan hususlarla amirler tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işleri;
  Görev; hizmetin icap ettirdiği şeyi yapmayı veya yasakladığı şeyi yapmamayı,
  Yetki; görevlerin Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2696 sayılı kanun ve yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini sağlayacak güç ve imkanları.
  Emir; yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile bildirilmesi.
  Amir; makam memuriyet itibariyle bir şeyin yapılmasına veya yapılmamasına dair emir verme yetkisine sahip kimseyi.
  Üst; rütbe ve kıdem büyüklüğünü.
  Nöbet; bir hizmetin belli bir sıra ve süre ile değişik personel tarafından yerine getirilmesi,
  Devriye; kamu düzenini bozabilecek nitelikte toplumsal olayların meydana gelmesi muhtemel yerlerde yaya veya araçla dolaşarak yapılan önleme ve gözetleme görevini,
  TMK (Teşkilat-Malzeme-Kadro); Emniyet Teşkilatının merkez kuruluşu ve bağlı kurumları ile il ve ilçe birimlerinin gruplandırılmış kuruluş tiplerine, hizmetlerin nicelik ve niteliğine göre gerekli olan personel ve malzeme kadrolarının tespitine dair esasları ,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM : Polis Çevik Kuvvet Birimlerinin Kuruluşu
  Birimlerin kurulacağı yerler
  Madde 5 - Polis Çevik Kuvvet Birimleri il merkezlerinde Emniyet Müdürlüklerine, gerekli görülen ilçelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak kurulur.
  Birimlerin standart oluşumu
  Madde 6 - Polis Çevik Kuvvet Birimlerinde her birlik en az iki gruptan, her grup dört ekipten, her ekip ise on kişiden oluşur. Ekibin bir numaralısı ekip amiri, on numaralısı amir yardımcısıdır.
  Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri en az bir birlikten, çevik kuvvet grup amirlikleri ise dört ekipten oluşur.
  Destek Timler ekip esasına dayalı olarak (9) uncu maddede belirtilen kıstaslara göre kurulur.
  Ekip, grup ve birlik amirlikleri teşkilat, malzeme ve kadroları Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat, malzeme, kadro (TMK) esaslarında gösterilir.
  Birimlerin kuruluş esasları
  Madde 7 - Polis Çevik Kuvvet Birimleri, bir il sınırları içerisinde toplumsal olaylara hassas olan sadece bir merkezde veya gerekli görülmesi halinde özel statülü ilçelerde, illerin teşkilat, malzeme ve kadro esaslarında belirlenen ve gruplandırılmış standart kuruluş modellerine göre, il emniyet müdürlüklerinde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği adıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir plan çerçevesinde kurulur.
  Bu planda emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından özellik ve önem taşıyan il ve ilçelere öncelik verilir.
  Polis çevik kuvvet şube müdürlüğü veya grup amirliği, hizmetin esas birimlerini oluşturan grup, birlik ve Destek Timler ile idari bürolardan meydana gelir.
  İl ve ilçe birimlerinin kuruluş standardı
  Madde 8 - Polis Çevik Kuvvet Birimleri illerde ve ilçelerde TMK esaslarında belirlenen kuruluş tipleri göz önüne alınarak, özel statülü iller ile A, B ve C tipi illerde çevik kuvvet şube müdürlüğü düzeyinde kurulur, malzeme ve kadroları illerin emniyet TMK'sında gösterilir.
  Destek timlerin kuruluşu
  Madde 9 - Destek Timleri polis çevik kuvvet birimleri kadrolarına mensup personelden kurulur. Destek Timleri özel statülü il şube müdürlüklerinde bir birlikten, diğer il şube müdürlükleri ile il ilçe grup amirliklerinde bir ekipten oluşur. Destek Birlikleri Gazlı Müdahale ve Kurtarma Büro Amirlikleri ile Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliklerinden oluşur. Destek Timi olarak görevlendirilecek ekip sayısı Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile arttırılabilir. Destek Birliğinde görev alacak köpekli polislerin sayısı ve niteliği Köpek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce, Atlı Polis, Özel Tim, Gaz Timi ve Arama Kurtarma ve ilkyardım ekiplerinde görev yapan personelin sayısı ve niteliği ise Asayiş Daire Başkanlığı'nca belirlenir.
  Destek Timlerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, görevleri, kullanacakları silah, araç ve teçhizat ile eğitimlerinin yapılış şekli ve esasları bir yönerge ile belirlenir.
  Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirlikleri ve Gazlı Müdahale ve Kurtarma Büro Amirliklerinde görev alacak personelin nitelikleri, kullanacakları malzeme ve teknik cihazlar, eğitim ve görevlerin icra şekli her iki birim için hazırlanacak ayrı ayrı yönergelerle belirlenir.
  Destek Tim olarak görevlendirilecek ekip sayısının İl Emniyet Müdürünün önerisi ve Valinin onayı ile arttırılması
  Destek Tim personel sayısının Çevik kuvvet personel sayısının %10'u olarak belirlenmesi
  İlkyardım ve Arama Kurtarma Birimleri için yönerge eklenecek
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bağlılık, Emir-Komuta ve Sorumluluk
  Bağlılık
  Madde 10 - Polis çevik kuvvet birimleri illerde il emniyet müdürüne, ilçelerde emniyet amirine bağlıdır. Çevik kuvvet görevlileri taşıdıkları sorumluluk ve sahibi oldukları yetkiler bakımından emniyet teşkilatı mevzuatına tabidirler.
  Çevik kuvvet birimlerinde görevli her amir, emrindeki personelin disiplini ve moral yönünden yüksek düzeyde olmasını sağlayacak tedbirleri almak, görevlerin mevcut mevzuat ve emirlere uygun olarak yansız ve en iyi şekilde yapılmasını sağlamak, eğitimlerini verilecek talimatlara göre yaptırmak hususunda bir üst amire karşı sorumludur.
  Emir ve komuta
  Madde 11 - Mülki amir, polis çevik kuvvet birimleri ile ilgili emirlerini illerde il emniyet müdürüne, ilçelerde ilçe emniyet amirine, il emniyet müdürü veya ilçe emniyet amiri de kuruluşa göre çevik kuvvet şube müdürü veya grup amirine verir; gecikmesinde sakınca olan hallerde, mülki amir emirlerini doğrudan çevik kuvvet şube müdürü veya grup amirine verebilir.
  Mülki amir tarafından verilen emirden doğacak sorumluluk mülki amire; bu emrin hatalı uygulanmasından doğacak sorumluluk kuruluşa göre, emniyet müdürü veya ilçe emniyet amirine aittir. Mülki amir, emirlerini doğrudan çevik kuvvet şube müdürüne veya grup amirine veya grup amirine vermişse sorumluluk emri alan amire aittir.
  Gecikmesinde sakınca olan hallerde kuruluşa göre il emniyet müdürü veya ilçe emniyet amiri çevik kuvvet şube müdürü veya grup amirine, çevik kuvvet şube müdürü veya grup amiri de kendi kuruluş birimine toplumsal olaya derhal müdahale edilmesi emrini verebilir. Ancak, müdahaleden mülki amir ile illerde il emniyet müdürü, ilçelerde ilçe emniyet amiri derhal haberdar edilir. Aksi taktirde sorumluluk ilk emri verene aittir.
  Kuvvetin göreve sevki
  Madde 12 - Olay yerine gönderilecek çevik kuvvet miktarını ve gönderiliş şeklini tayin etmek il emniyet müdürüne veya ilçe emniyet amirine, olay yerinde gerekli tertip ve tedbirleri aldırmak görevi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, bulunmadığı taktirde Çevik Kuvvet şube müdürüne veya olay yerinde bulunan en yüksek rütbeli çevik kuvvetten sorumlu amirine; toplu hareketin niteliğine göre zor kullanmanın gereğini taktir ve derecesini tespit etmek yetkisi ve bundan doğacak sorumluluk olay mahallinde görevlendirilmiş daha büyük rütbede bir amir mevcutsa ona, bulunmadığı taktirde kuruluşa göre çevik kuvvet şube müdürüne veya grup amirine aittir.
  Çevik kuvvet birimlerinde bütünlüğün bozulmaması amacı ile bu kuvvet personelinin ihtiyaca göre ekip, grup veya birlik halinde görevlendirilmesi esastır.
  İllerin takviye kuvvet talebi
  Madde 13 - Emniyet ve asayişinin gerektirdiği hallerde ilgili Valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürü'nün önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile polis çevik kuvvet birimleri geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir.
  Valilik isteminde kuvvet sevkini gerektiren olayın mahiyeti, bu olayın bastırılması veya önlenmesi için mahalli kuvvetlerden azami yararlanma imkanının araştırılıp araştırılmadığı, istenilen kuvvetin miktarı ve o ilde kalacağı süre açık olarak belirtilir.
  Olay yerine diğer il ve ilçelerden gönderilecek takviye çevik kuvvetin miktarı, hareket zamanı, görev süresi ve gerekli diğer hususlar ilgili illerin Valiliklerine gönderilecek Bakanlık emrinde açık ve ayrıntılı olarak bildirilir.
  Takviye olarak görevlendirilen kuvvetin, sevkini gerektiren olaya ilişkin hizmetlerde görevlendirilmesi esastır.
  İl merkezi ve ilçelerdeki polis çevik kuvvet birimlerini il içinde kaydırmak suretiyle görevlendirme yetkisi o ilin Valisine aittir.
  Takviye kuvvetin görevlendirildiği il'e sevki
  Madde 14 - Geçici olarak görevlendirilen kuvvetin olay yerine sevki o kuvvetin bağlı bulunduğu il Valiliğince sağlanır.
  Bu kuvvetin görevlendirilmesini gerektiren olayın mahiyetine ve gideceği bölgenin iklim şartlarına göre silah, mühimmat, giyecek, teçhizat, araç ve gereç ihtiyaçları kuruluşunda bulunduğu il emniyet müdürlüklerince karşılanmak suretiyle karşılanmak suretiyle kuvvetin sevkleri yapılır.
  Takviye kuvvetin göreve hazırlanması
  Madde 15 - Olay Yerine gönderilen Çevik Kuvvet birimi Bakanlık emrinde belirtilen süre ile bağlantılı olarak o ilin Valisinin emrine girer.
  Takviye olarak gönderilen kuvvetin ile gelişinden itibaren olaya müdahaleye hazır duruma gelebilmesi için İl Emniyet Müdürlüğünce aşağıdaki tedbirler alınır:
  Kuvvet, şehrin uygun bir yerinde karşılanır ve eskort eşliğinde konaklayacağı ve ivedi durumlarda da müdahale tertibi alacağı yere sevk edilir.
  Kuvvetin o il muhabere çevrimine girmesi için gerekli muhabere araçları ile donatılır ve çağrı kodları belirlenir.
  Takviye kuvvet personelinin noksan teçhizatı tamamlanır.
  Olaya müdahalede yararlanılmak üzere ilin stratejik noktaları, cadde ve yolları tanıtılır.
  Müdahale edilecek olayın mahiyeti ve bu konuda alınan istihbarat açıklanır ve olay yerine intikal şekli ve göreve ilişkin harita, kroki ve planlar birim yetkilisine verilir.
  Mahalli çevik kuvvet birimleri ile yapılacak müşterek görevlerde, işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için belirlenen ortak çalışma esasları açıklanır.
  Madde 16 - Geçici olarak görevlendirilen kuvvetin görev yerine sevki o kuvvetin görevlendirildiği il Valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma masrafları gönderildiği ilin Valiliğince karşılanır. Bu amaçla yapılacak harcamalarda ödeme emri aranmaz.
  Faaliyet raporunun düzenlenmesi
  Madde 17 - Göreve sevk edilen çevik kuvvet biriminin yetkili amirleri olayın bastırılması sonucunda;
  Olaya müdahale için kuvvetin hareket ettiği ve olay yerine vardığı günü ve saati,
  Olayın mahiyetini, cereyan şeklini ve sonucunu,
  Personel, silah, mühimmat, araç, gereç ve teçhizatının son durumunu,
  Olaya ilişkin diğer hususları,
  kapsayan raporunu üç örnek olarak düzenler. Yakalanan zanlılarla, eylemlerine ve elde edilen suç delillerine ilişkin tutanak örnekleri bu rapora eklenerek bir örneği görevin yapıldığı ilin emniyet müdürlüğüne, ikinci örneği dönüşte çevik kuvvet biriminin bağlı bulunduğu emniyet müdürlüğüne verilir, üçüncü örneği de biriminde saklanır.
  Takviye kuvvetin geriye sevki
  Madde 18 - Kuvvet sevkini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde polis çevik kuvvet birimleri görevlendirme süresine bakılmaksızın emrine girdiği Vali tarafından derhal esas görev yerlerine gönderilirler.
  Bakanlıkça verilen sürenin bitmesine rağmen, kuvvet sevkini gerektiren olay devam ediyorsa takviye kuvvetin o ilde kalış süresi gönderilişindeki usule göre uzatılabilir.
  Kaynak: mevzuat.adalet.govtr

  1982 yılında çıkarılan Polis Çevik kuvvet yönetmeliği değişsin artık, Şark görevine çevik kuvvet olarak gidecekler nereyi tercih etmeli
   


Sayfayı Paylaş