Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Soruları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 29 Kasım 2008 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Osmanlı Kuruluş Dönemi Test Soruları
  1)Osmanlı Kuruluş Döneminde doğudan gelen büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’ye geçirerek bu bölgede yerleşmesini sağlamasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması gerçekleşmiştir.
  B) Bizansın fethi kolaylaşmıştır.
  C) Rumeli’nin Türkleştirilmesi sağlanmıştır.
  D) Osmanlı Devleti bölgede devşirme sistemini uy
  gulamıştır.
  E) Timur’un Anadolu’ya saldırmasına neden
  olmuştur.

  2. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin;
  - Karesibeyliğinden Balıkesir ve çevresini
  - Germiyanoğullarından Kütahyaıı,
  - Ahilerden Ankara ve Çankıryı alması, aşağıdaki
  lerden hangisine yöneliktir?

  A) Rumeli’ye geçişi kolaylaştırmaya
  B) Devleti imparatorluk haline getirmeye
  C) Anadolu’da siyasal birliği kurmaya
  D) Taht kavgalarını önlemeye
  E) Islöm Dünyasına kendisini kabul ettirmeye

  3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parasının bastırılmasını kolaylaştırmıştır?

  A) Anadolu’daki Moğol hakimiyetinin zayıflaması
  B) Moğol istilası sonrasında ticaret hayatının sönmesi
  C) Anadolu’da beylikler döneminin başlaması
  D) Anadolu Selçuklularının merkezi otoritesini kaybetmesi
  E) Bizans’a ait toprakları ele geçirmesi

  4. Osmanlı Beyllğl’nin Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerin en küçüğü olmasına rağmen, kısa sürede büyüyerek önce devlet, sonra da imparatorluğa dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

  A) Moğolların yardımından yararlanması
  B) Bizans’ın eski gücünde olmaması
  C) Balkan ların siyasal birlikten yoksun oluşu
  D) Bulunduğu bölgenin coğraff konumunun etkisi
  E) Türk beylikleriyle mücadeleden çok, “cihad” yapmaya ağırlık vermesi

  5. Osmanlı Kuruluş Devri’nde,
  • Yeniçeri Ocağının kurulması
  • Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
  • Haçlı zihniyetinin canlanması
  görülen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin sonucu gerçekleştiği söylenebilir?

  A) Anadolu Beyliklerinin hakimiyet altına alınması
  B) Devletin merkezi otoritesinin güçlenmesi
  C) Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi
  D) Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması
  E) Osmanlının bölge ticaretini ele geçirmesi

  6. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde;
  1. Hamidoğullarından para ile toprak satın alınması
  Il. Germiyanoğulları’ndan çeyiz olarak Kütahya ve çevresinin alınması
  111. Taht kavgalarından yararlanılarak Karesioğulları Beyliği’nin topraklarına el konulması
  Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılarnaz?

  A) Sınırlarını genişlettiklerine
  B) Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmaya çalıştıklarına
  C) Sınırlarını genişletmek için değişik yöntemler uyguladıklarına
  D) Karesioğulları’nın Osmanlı egemenliğini kabul ettiğine
  E) Anadolu Selçuklu Devleti ile politik ilişkilerini sürdürdüklerine

  7) XIll. Yüzyıl’da doğudan gelen Moğol - t Ihanlı baskısı nedeniyle Anadolu’daki Türk toplumu batı bölgelerine yönelmiş, böylece bölgedeki Bizans etkisi zayıflamıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

  A) Osmanlı Devleti’nin kurulup, gelişmesinde
  8) Anadolu’da Türk siyasal birliğinin kurulmasında
  C) Anadolu Selçuklarının gücünü artırmasında
  D) Bizans’ın askere ve siyasf gücünü korumasında
  E) Türklerin Rumeli’ye geçmesinde

  8. Orhan Bey döneminde eli kalem tutan, yazışmaları yürütebilecek kişilerin önemi artmaya başladı ve bunlar önemli görevlere getirildiler. Bu kişiler daha sonra vezir adını almaya başladılar.
  Kuruluş döneminde gerçekleşen bir anlamda siyasi bir reform sayılan bu uygulamanın siyasi yapılanmada aşağıdakllerden hangisinirı gerçeldeşmesinin öncüsü

  A) Beylikten, devlete geçişin ilk önemli aşaması
  gerçekleştirildi.
  B) Eğitim ve öğretime önem verilmeye başlandı.
  C) Devlet memurluğu sistemi yaygınlaşmaya
  başladı.
  D) Din adamlarının devlet içindeki otoritesi arttı.
  E) Devletin yargı sisteminin altyapısı oluşturuldu.

  9. Kuruluş DönemI’nde Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda sınırlarının genlşlemeslne paralel olarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez?

  A) Devletin çok uluslu bir yapı kazanması
  B) Vergi gelirlerinin artması
  C) Farklı kültürler ile karşılaşılması
  D) Fethedilen yerlerde din birliğinin sağlanması
  E) Devlet teşkilatlanmasında yeni kurumlara ihtiyaç

  10. Kuruluş Dönemi’nde;
  - Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi’den aldığı aşireti bir uç beyliği haline getirmiştir.
  - Orhan Bey, babasından devraldığı uçbeyliğini devlet statüsüne ulaştırmıştır.
  - 1. Murad ise; babası Orhan Bey’den devraldığı devleti küçük bir imparatorluğa dönüştürmüştür.
  Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan
  hanglsine ulaşılamaz?

  A) Kuruluş Dönemi’nde yöneticilerin yetenekleri ön
  plana çıkmıştır.
  B) 1. Murad, devleti önceki hükümdarlardan daha
  güçlü hale getirmiştir.
  C) Osmanlı Beyliği sürekli gelişim halinde olmuştur.
  D) Denizlerde egemenlik Kuruluş Döneminde
  başlamıştır.
  E) Sınırlar genişledikçe, devletin siyasi teşkilatı da
  gelişmiştir.

  11. Aşağıdakilerden hangisi 1. Murat Dönemi’nde uygulanan devşirme sisteminin Balkanlar’ın Türkleştirilmesl amacıyla uygulanmadjğının bir kanıtı olabilir?

  A) Anadolu’da da bu sistemin uygulanması
  8) Devşirmelerin yerleşik alanlardan seçilmesi
  C) Düzenli ordu kurmak amacıyla oluşturulması
  D) Balkanlarda fethedilen topraklarda uygulanması
  E) Devşirmenin küçük yaşlarda yapılması

  12. Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’dan getirdiği büyük Türlcmen kitlelerini Rumell’de fethettiği topraklara iskan etmesi, aşağıdakilerden hangisini daha da kolaylaştırmıştu’?

  A) Bizansın yıkılmasını
  B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasını
  0) Anadolu’da Osmanlıların egemen olmasını
  D) Balkanların Türkleşmesini ve t slmlaşmasını
  E) Balkanlardaki Bizans tekfurlarının etkisinin kırıl
  duyulması masını

  13. Anadolu beylikleri içerisinde Karamanoğulları en güçlü olanıydı. Bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayıyor ve diğer Türk beyliklerine karşı politikalarını ona göre belirliyordu. Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini yeniden kurmaktı. Böyle hareket eden daha birçok beylik vardır.
  Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki hangi yargıya ulasılamaz?

  A) Anadolu Türk beylikleri siyasal mücadale içindedir.
  Anadolu’da Türk siyasal birliği bozulmuştur.
  Karamanoğulları Anadolu’ya egemen olmak istemiştir.
  D) Karamanoğullan Selçukluların mirasını sahiplenmiştir.
  E) Türk siyasal birliğinin kurulmasında Türk beylikleri Karamanoğullarıyla ortak hareket etmiştir.

  14. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde
  • Osman Bey başkenti Söğüt’ten Bilecik’e taşıdı.
  • Orhan Bey başkenti Bilecik’ten Bursa’ya taşıdı.
  • 1. Murat başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.
  gerçekleşen başkent değişikliklerinin temel aerekçesi
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi
  B) Fetihlerin daha kolay gerçekleştirilmek istenmesi
  C) Devletin merkezi otoritesinin güçlendirilmesinin amaçlanması
  D) Fethedilen yerlerin Türkleştirilmek istenmesi
  E) Devlet teşkilatlanmasının tamamlanmak istenmesi

  15. Fetret Devri’ni sona erdiren Çelebi Mehmet’in öncelikle Anadolu’daki Türk siyasi birliğini yeniden kurmayı hedeflemesl Osmanlı dış politikasında aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

  A) Mısır’da bulunan Islam Halifesi’nden destek alınmasını
  B) Balkan Devletleri’ne savaş ilan edilmesini Bizans üzerindeki baskıların artırılmasını
  Barış politikasının ağırlık kazanmasını
  C)Bizans üzerindeki baskıların artırılması
  D)Barış politikasının ağırlık kazanması
  E) Türkmenlere yeni yurtlar sağlanmasını

  16. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yaşanan bazı olaylar şunlardır;
  1. Ankara Savaşı’ndaki yenilgi ile Anadolu’da Türk siyasal birliğinin bozulması
  Il. 1. Mehmet’in devleti toparlayarak, ikinci kurucu ünvanını alması
  111. Il. Kosova Savaşı’yla Balkanlarda Türk yerleşmesinin kesinleşmesi
  Bu bilgilere bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılamaz?

  A) Ankara Savaşı, Osmanlıların bir süre için merkezi otoritesirıi bozmuştur.
  B)Balkanlardaki Türk egemenliğinin kesinleşmesi sağlanmıştır.
  C) Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da beylikler bağımsızlıklarını yeniden kazanmıştır.
  D) 1. Mehmet, Osmanlı Devletini siyasal kargaşadan kurtaran hükümdardı.
  E) Ankara Savaşı Osmanlı Beyliği’nin yıkılmasına neden olmuştur.

  17. 1. Divan Örgütü’nün kurulması
  Il. Yaya ve Müsellem adıyla düzenli orduların kurulması
  111. Akçe adı ile gümüş paranın bastırılması
  IV. Medreselerin kurulması
  Osmanlı Devleti’nde, Orhan Bey zamanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

  A) Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmaya
  B)Osmanlı soyunu devlet yönetiminde etkin kdmaya
  C)Beylikten devlete geçiş sürecini başlatmaya
  D)Devletin askeri gücünü artırmaya
  E)Balkanlara geçişi kolaylaştırmaya

  18. Bizans’ın merkezi gücünün zayıflamış olması
  Il. Ahilerin desteğini alması
  Il. Balkanların siyasi açıdan parçalanmış olması
  IV. Cihad politikasının izlenmesi.turkeyarena.com
  V. Moğol baskısından uzakta olmaları Osmanlı’nın küçük bir beylik iken güçlü bir devlet olmasında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dinsel niteliklidir?

  A)YalnızlV B)lllveV C)llvelV
  D) t ve IV E) Yalnız 1

  19-• Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parasının bastırılması
  • Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adıyla düzenli birliklerin kurulması
  • 1. Murat döneminde eyalet sistemine geçilmesi
  Buna göre Kuruluş Döneml’nde aşağıdakilerden hangisine öncelik verildiği söylenebilir?

  A) Ekonomik yönden güçlü bir devlet yapısı oluşturmak
  B) Devlet teşkilatlanmasını gerçekleştirmek
  C) Genişleyen coğrafyada merkezi otoriteyi güçlendirmek
  D) Balkanlarda 1 slamiyet’in yayılmasını sağlamak
  E) Devletin askeri yönden güçlenmesini sağlamak

  20-Yıldırım Bayezid Istanbul’u kuşattığında Anadolu’daTimur tehlikesi baş gösterince, Bizans ile bir antlaşma yapılarak kuşatma kaldırılmıştır.
  Antlaşrna hükümlerine göre;
  1. Istanbul’da bir cami yaptırılacaktır.
  Il. Istanbul’da bir Türk mahallesi oluşturulacaktır.
  111. Türklerin davalarına bakmak üzere bir kadı görevlendirilecektir.
  IV. Türk tüccarlar Istanbul’a serbetçe giriş - çıkış yapacaktır.
  V. Bizans her yıl Osmanlı’ya vergi ödeyecek
  Bizans Imparatorluğu’nun kabul ettiği bu koşullardan hangileri Osmanlı Devleti’ne doğrudan ekonomik kazanç sağlamıştır?

  A)lVveV B)lvell C)lllvelV
  D)lvelV E)lveV

  21-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneml’nde batı yönünde fetih siyaseti izlemesinin nedeni olarak;
  1. Bizans’ın zayıflığından faydalanmak istemesi
  Il. Gaza ve cihat geleneğinin sürdürülmesi
  111. Doğudan gelen Türkmenlere yurt sağlama isteği
  IV. Ganimet elde etme düşüncesi
  V. Anadolu’da siyasi birliğin kurulmak istenmesi hangisini söylemek doğru olamaz?

  A)l. B)ll. 0)111. D)lV. E)V.

  22-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde, özellikle Osman ve Orhan Beyler devlet yönetiminde Şeyh Edebali’nin görüşlerinden yararlanmışlardır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Osmanlı Beyliği demokratik bir yapıya kavuşturulmaktadır.
  B) Osmanlı devlet yönetiminde ulemanın (bilim adamının) görüşleri de etkili olmaktadır.
  C) Osmanlılar Kuruluş Dönemi’nde hoşgörüye dayanan uygulama yapmamıştır.
  D) Osmanlılar fethedilen yerlerin kültürlerinden yararlanarak kurallarını oluşturmuştur.
  E) Osmanlı hükümdarları devlet yönetiminde mutlak egemendir.

  23-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’da kurulan Türk Beyllklerinln birbirleriyle sürekli mücadele etmelerlnln sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  A) Anadolu’da siyasi ve ekonomik düzen bozulmuştur.
  B) Beyliklerin daha kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.
  C) Anadolu’da Türk birliğinin kurulması gecikmiştir.
  D) Bizans’ın Anadolu’daki ömrü uzamıştır.
  E) Anadolu’ya doğudan gelen Türkmen göçü durmuştur.

  24-Osmanlı Devleti, Balkanlardaki fetihleri sonrasında bölge halkını müslüman yapmaktan çok, onların devlet otoritesine girmesini sağlamaya çalışmıştır.
  Bu durumun Osmanlı Devletl’nde aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?

  A) Osmanlı’nın imparatorluk düzeyine yükselmesini
  B) Osmanlı toplumu arasındaki kültürel bütünleşmeyi
  C) Osmanlı sınırlarının genişlemesini
  D) Haraç ve cizye vergilerinin artmasını .
  E) Devletin teokratik özelliğini

  25-Anadolu beylikleri içerisinde Karamanoğulları en güçlü olanıydı. Bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayıyor ve diğer Türk beyliklerine karşı politikalarını ona göre belirliyordu. Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini yeniden kurmaktı. Böyle hareket eden daha birçok beylik vardır.
  Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki hangi yargıya ulasılamaz?

  A) Anadolu Türk beylikleri siyasal mücadale içindedir.
  Anadolu’da Türk siyasal birliği bozulmuştur.
  Karamanoğulları Anadolu’ya egemen olmak istemiştir.
  D) Karamanoğullan Selçukluların mirasını sahiplenmiştir.
  E) Türk siyasal birliğinin kurulmasında Türk beylikleri 26-Karamanoğullarıyla ortak hareket etmiştir.

  26-Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde
  • Osman Bey başkenti Söğüt’ten Bilecik’e taşıdı.
  • Orhan Bey başkenti Bilecik’ten Bursa’ya taşıdı.
  • 1. Murat başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.
  gerçekleşen başkent değişikliklerinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi
  B) Fetihlerin daha kolay gerçekleştirilmek istenmesi
  C) Devletin merkezi otoritesinin güçlendirilmesinin amaçlanması
  D) Fethedilen yerlerin Türkleştirilmek istenmesi
  E) Devlet teşkilatlanmasının tamamlanmak istenmesi

  27-Göçmen aileleri Anadolu’dan seçilirken, özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi tercih edilir ve bu aileler iskan edilecek bölgelere yerleştirilirdi. Balkanlardaki Hristiyan ailelerin yerlerinin değiştirilmesinde
  de aynı yöntem uygulanırdı.
  Yukarıda Osmanlıların Kuruluş Döneml’nde uyguladık
  ları iskan politikası ile ilgili özelliklerinden blrl verilmiştir. Buna göre, Osmanlılar aşağıdakilerden han gisini amaçlamışlardır?

  A) Göçmen seçilen bölgelerde huzur ve güveni sağlamayı
  B) Eşitlik ve hoşgörüyü sağlamayı
  c) Devlet gelirlerini artırmayı
  D) Göçmen seçilen bölgelerde ekonomiyi canlandırmayı
  E) Ülkedeki taht kavgalarının olumsuz etkilerini
  azaltmayı

  28-Kuruluş Döneminde Osmanlılar Türk kıyılarında ticaret yapan Venedik ve Cenevizli tüccarlara bazı ticari kolaylıklar sağlamışlardır.
  Osmanlıların böyle bir politika izlemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Avrupa’da yapılacak fetihlere ortam hazırlamak
  B) Tüccarlardan alınacak vergiyle hazineyi
  güçlendirmek
  C) Venedik ve Cenevizliler ile ortak bir politika izlemek
  D) Dış ticaretten aldığı payları artırmak
  E) Anadolu Beylikleri ile bu devletlerin bağlantısını
  kesmek
   


 2. BaRıŞ Well-Known Member

  teşekkurler rüzgar kardeş
   
 3. canselduz New Member

  Bunun cevaplatıı nerde
   
 4. canselduz New Member

  Soru var cevap yukkkk nasıl iş anlamadımm rüzgarrr
  yada var ben göremiyom herhalde
   
 5. oguzturk Administrator Staff Member

  doğru görüyorsun cevap anahtarı yok rüzgar arkadaşımız gerekli açıklamayı yapacaktır ama sanırım oda bulamamıştır bulsa eklerdi diye düşünüyorum.
   
 6. Misafir Guest

  sorunun cevaplarını vermiyosunuz soruları ne die koyuyosunuz ya deli oldum walla
   
 7. ot-gu Genel Sorumlu

  1. Osman Bey zamanında fetih hareketleri aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır?
  A) Anadolu Beylikleri B) Bizans
  C) Balkanlar D) Ege adaları

  (1995-DPY-A)

  2. Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir?
  A) Aşiret toplumundan devlet hayatına geçildiğini
  B) Dine bağlı bir devlet kurulduğunu
  C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığını
  D) Devletin dini yasalarla idare edildiğini


  3. Orhan Bey dönemi ne ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli askeri birliklerin kurulması
  B) Divan teşkilâtının kurulması
  C) Marmara kıyılarının ele geçirilmesi
  D) Edirne'nin başkent olması

  (1998 - KML)

  4. Kuruluş Dönemi'nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı (birleşik) orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
  A) istanbul Boğazı'nı ele geçirmek
  B) Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğine son vermek
  C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
  D) Türkleri Balkanlardan çıkartmak

  (1995 - FUAÖL)

  5. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Bizans ve Balkanlar üzerine gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
  A) Bizans'ta siyasi durumun karışık olması
  B) Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması
  C) Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması
  D) Anadolu Beyliklerinin Osmanlı'dan güçlü olması

  6. Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinde, satın almak suretiyle toprak kazanmıştır?
  A) Karamanoğullan'ndan
  B) Hamitoğullan'ndan
  C) İsfendiyaroğullan'ndan
  D) Saruhanoğullan'ndan

  (1997-FL)

  7. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlamak için yapılan mücadelelerden biri değildir?
  A) Karesioğullarmm alınması
  B) Çimpe Kalesi'nin alınması
  C) Germiyanoğulları ile akrabalık kurulması
  D) Hamitoğullarmın alınması

  8. Aşağıdakiierden hangisi Türklerin Balkanlardan kolay kolay atılamaycağım gösteren savaşlardan biri değildir?
  A) Maltepe Savaşı
  B) Sırpsındığı Savaşı
  C) l. Kosova Savaşı
  D) l!. Kosova Savaşı

  9. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde sadece Bizanslılarla yaptıkları savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
  A) Ankara -1. Kosova
  B) Niğbolu - Koyunhisar
  C) Maltepe -II. Kosova
  D) Koyunhisar - Maltepe

  10. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
  A) l. KosovaB) Varna
  C) Niğbolu D) II. Kosova

  (1998-DPY)

  11. Yıldın m Bayezit, istanbul'un fethine hazırlık olarak aşağı-data'lerden hangisine daha çok önem vermiştir?
  A) Boğazlarda Türk denetimini arttırmak
  B) Bizans'ta iç karışıklıklar çıkarmak
  C) Anadolu'yu tehdit eden Timur'a karşı önlem almak
  D) Anadolu Türk beyliklerini kendine bağlamak

  12. Anadolu Beyliklerini Osmanlı yönetimine bağlıyarak Anadolu Türk Birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıda-kilerden hangisidir?
  A) Osman Bey
  B) Yıldırım Bayezit
  C) l. Murat
  D) II. Murat

  13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
  A) Niğbolu Savaşı
  B) l. Kosova Savaşı
  C) Ankara Savaşı
  D) Varna Savaşı

  14. l. Bulgar krallığına son verilmesi II. Anadolu Hisarfmn yaptırılması
  Yukarıda verilenler aşağıdakiierden hangisin gerçekleştirmek için yapılmıştır?
  A) Balkanlarda güvenliği sağlamak
  B) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek
  C) Bizans'a gelebilecek yardımları önlemek
  D) Karamanoğuliarı Beyiiği'ni ortadan kaldırmak

  15. Fetret Devri*ni sona erdiren, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakiierden hangisidir?
  A) i. Murat
  B) II. Murat
  C) I. Mehmet
  D) Fatih Sultan Mehmet

  16. l. Düzmece Mustafa İsyam'nın bastırılması
  II. Şeyh Bedrettin isyanı'mn bastırılması
  III. Fetret Devrine son verilmesi
  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde görülmüştür?
  A) Yıldırım Bayezit
  B) l. Murat
  C) l. Mehmet
  D) II. Murat


  17. Osmanlılarda flk deniz savaşı hangi padişah döneminde olmuştur?
  A) l. Murat
  B) Yıldırım Bayezit
  C) l. Mehmet
  D) II. Murat

  18. Edime - Segedin Antlaşması, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında imzalanmıştır?
  A) Yıldırım Bayezit
  B) I. Mehmet
  C) I. Murat
  D) II. Murat

  19. Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi, aşağıdakiierden hangisinin sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır?
  A) l. Kosova
  B) II. Kosova
  C) Niğbolu
  D) Varna

  20. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
  A) Otlukbeli Savaşı
  B) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
  C) İznik ve İzmit'in alınması
  D) İlk defa Rumeli'ye geçilmesi

  Cevap Anahtarı: 1.B 2.A 3.D 4.D 5.C 6.B 7.B 8.A 9.D 10.C 11.A 12.B 13.C 14.C 15.C 16.C 17.C 18.C 19.C 20.A
   
 8. aşk Guest

  olmaz böyle cevapsız sorular
   
 9. BaRıŞ Well-Known Member

  evet ilk sayfadakilerin cevabı yok ama sonradan ot-gu nun verdiklerinin cevapları var arkadaşlar. ilk verilenleri çerez niyetine çözünüz ;)
   

Sayfayı Paylaş