Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 16 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Soruları ve Cevapları
  1. Osmanlı Devleti'nin, Kanuni zamanında yapılan Mohaç Savaşı ile Macar ordusunu imha ederek, Macaristan'ı bağlı bir devlet haline getirmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

  A) Osmanlı - Rus Savaşlarının başlamasına

  B) Osmanlı - Avusturya Savaşlarının başlamasına

  C) Osmanlı - Fransa Savaşlarının başlamasına

  D) Osmanlı - İran Savaşlarının başlamasına

  E) Osmanlı - Venedik Savaşlarının başlamasına

  2. Ümit Burnu'nu dolaşarak Hint okyanusuna yerleşen Portekizlileri bölgeden çıkarmak için Kanuni döneminde Hint deniz seferleri yapılmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Portekizlileri bölgeden çıkarmak istemesinin amaçlarından biri olamaz?

  A) Baharat Yolu'na işlerlik kazandırmak

  B) Arap Yarımadası'nda tam denetim kurmak

  C) Bölgedeki Müslüman devletlere yardımcı olmak

  D) Osmanlı ticarî gelirlerindeki azalmayı durdurmak

  E) Portekizlilere karşı İngilizlere yardımcı olmak

  3. Fatih döneminde;

  I. Amasra'nın alınması,

  II. Trabzon'un alınması

  III. Kınm'ın alınması

  Osmanlı Devletini aşağıdaki alanlardan hangisinde daha çok geliştirmiştir?

  A) Tarım

  B) Sanat

  C) Ticaret

  D) Eğitim

  E) Hukuk

  4. Aşağıdaki padişahlardan hangisi Halife unvanını taşımaz ?

  A) Fatih Sultan Mehmet

  B) Yavuz Sultan Selim

  C) Kanuni Sultan Süleyman

  D) II. Selim

  E) III. Murat

  5. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır?

  A) Çaldıran Savaşı

  B) Turnadağ Savaşı

  C) Mercidabık Savaşı

  D) Ridaniye Savaşı

  E) Mohaç Savaşı

  6. Haçlı Donanması ile Osmanlı Donanması arasında yapılan, Osmanlı Donanmasının yenilgisiyle sonuçlanan İnebahtı Deniz Savaşı'na aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

  A) Rodos'un fethi

  B) Belgrat'ın Fethi

  C) Kıbrıs'ın Fethi

  D) Trablusgarp'ın Fethi

  E) Malta kuşatması

  7. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferinin sonuçlarından biri değildir?

  A) Müslümanların kutsal şehirlerinin Osmanlı hakimiyetine alınması

  B) Kıbrıs için Venediklilerin Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödemesi

  C) Osmanlı Devleti'nin İpek Yolu üzerinde denetim kurması

  D) Halifeliğin Osmanlı soyuna geçmesi turkeyarena.net

  E) Mısır'ın zenginlikleriyle Osmanlı ekonomisinin güçlenmesi

  8. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın batıda izlediği politikalardan biri olarak söylenemez?

  A) Şarlken'in oluşturmaya çalıştığı Avrupa Hristiyan birliğini bozmak

  B) Şarlken'e karşı Fransa'yı korumak

  C) Katoliklere karşı protestanları desteklemek

  D) Kapitülasyonları Avrupa devletlerine yaygınlaştırmak

  E) Fransa'ya kapitülasyonlar vererek, Osmanlı Devleti yanına çekmek

  9. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

  A) İran ile imzalanan ilk antlaşmadır.

  B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.

  C) Bugünkü Türkiye - İran sınırını çizen antlaşmadır.

  D) Osmanlı Devleti'nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.

  E) İran ile imzalanan son antlaşmadır.

  10. İlk defa Osmanlı - Memlûk savaşları hangi padişah zamanında yapılmıştır?

  A) Fatih Sultan Mehmet

  B) II. Bayezit

  C) Yavuz Sultan Selim

  D) Kanuni Sultan Süleyman

  E) II. Selim


  Cevaplar: 1-B 2-E 3-C 4-A 5-E 6-C 7-C 8-D 9-A 10-B
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. Kanuni Döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonların "iki hükümdarın sağlığında geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.

  Bu hüküm Kanuni Sultan Süleyman'ın hangi özelliğini gösterir?

  A) Ticarete önem verdiğini
  B) İleri görüşlülüğünü

  C) Kendisinden sonrasını düşünmediğini

  D) Askerî tecrübesini

  E) Cesur olduğunu

  2. Tanım: Fatih Kanunnamesine göre hükümdar olanın, Devletin güçlü olmasını sağlamak için kardeşlerini öldürmesi caizdir.

  Durum: II. Bayezit henüz hükümdar iken çocukları taht mücadelesine başlamıştır.

  Yukarıdaki tanım ve durum göz önüne alındığında Fatih Kanunnamesi aşağıda-kilerden hangisine neden olmuştur?

  A) Taht kavgalarının önlenmesine

  B) Taht kavgalarının daha da erken başlamasına

  C) Merkezî yönetimin zayıflamasına

  D) Yönetiminde saray görevlilerinin etkilerini yitirmelerine

  E) Osmanlı Devlet anlayışının değişmesine


  3. Yavuz Sultan Selim zamanında:

  I. Çaldıran Savaşı ile Safevilerin yenilgiye uğratılmasının,

  II. Dulkadiroğulları ve Ramazanoğullarının ortadan kaldırılmasının,

  Osmanlı Devleti için sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  A) Anadolu Türk birliğinin sağlanması

  B) Baharat yolu üzerinde tam hakimiyet kurulması

  C) Kutsal yerlerin Osmanlı ülkesine katılması

  D) Osmanlı - Memlûk çekişmesinin sona ermesi

  E) Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurulması

  4. Atman imparatoru Şarlken'in Avrupa birliğini kurmak için Fransa ile savaştığı, Almanya'da ortaya çıkan Protestanları yok etmeye çalıştığı sırada Kanuni Alman seferlerine başlamıştır. Kanuni'nin Alman seferleri Osmanlı Devletine net bir kazanç sağlamamıştır.

  Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

  A) Alman Seferlerinin Osmanlı Devleti'ne yararı olmamıştır.

  B) Kanuni'nin Alman seferleri amaçsız yapılmıştır.

  C) Kanuni'nin Alman seferleri Fransa ve Protestanlar için yararlı olmuştur.

  D) Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

  E) Osmanlı Devleti Alman seferleri ile uğraşmış, doğudaki sorunlarla ilgilenememiştir.

  5. Sokullu Mehmet Paşa döneminde, Don ile Volga nehirlerinin birbirlerine en çok yaklaştıkları yerden bir kanalla birleştirilmesi projesine başlandı, ancak başarılamadı.

  Bu projenin gerçekleşmesi halinde Osmanlı Devleti'ne kazandıracağı avantajlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Donanmanın Hazar Denizi'ne geçebilmesi

  B) İran Savaşlarında donanmadan yararlanılması

  C) Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurulması

  D) Rusların güneye, Karadeniz'e inmelerinin önlenmesi

  E) Avusturya'ya karşı Kırım kuvvetlerinin yardımının sağlanması

  6. İstanbul'un fethi sırasında İtalya'ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.

  Bu gelişme Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?

  A) Coğrafî keşiflerin

  B) Rönesans hareketlerinin

  C) Reform hareketlerinin

  D) Sanayi İnkılâbının

  E) Fransız İhtilâlinin

  7. Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi ile Baharat Yolu'nu denetim altına almasına rağmen, bu yoldan büyük bir yarar sağlayamamıştır.

  Bu duruma yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'e hakim olması

  B) İpek Yolu'ndan gelen ticarî kervanların Baharat Yolu'na önem kaybettirmesi

  C) Avrupalıların Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaşmaları

  D) Osmanlı Devleti'nin batılı devletlerle yapılan ticarete önem vermesi

  E) Akdeniz etrafındaki ticarî faaliyetlerin önem kazanması

  8. Fatih, sefer yaptığı ülkelerden dönerken alimleri yanına alarak İstanbul'a getirmiştir. İstanbul'da Sahn-ı Seman Medresesi de Fatih zamanında açılmıştır.

  Yukarıdaki bilgilerden çıkarılacak doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fatih döneminde bilimsel çalışmalara önem verilmiştir.

  B) Osmanlı ülkesindeki alimler bilimsel alanda yetersizdir.

  C) Fatih'in seferleri bilimsel çalışmaları geliştirmek için yapılmıştır.

  D) Sahn-ı Seman Medresesi o çağın en ileri eğitim kurumudur.

  E) Fatih zamanında bilim dili olarak Türkçe kullanılmıştır.

  9. İstanbul'un Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi üzerine Papa, Avrupa halkına çağrı yaparak yeni bir Haçlı Seferi düzenlenmesini istemiştir.turkeyarena.net Ancak bu istek gerçekleşmemiştir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  A) Avrupalıların Osmanlı Devleti ile baş edemeyeceklerini anladıklarının

  B) Papanın Avrupa halkı üzerindeki etkisinin zayıfladığının

  C) Avrupa halkının Bizans'a yardım etmekten bıktığının

  D) Osmanlı Devleti'nin Avrupalılara tanıdığı kapitülasyonların etkili olduğunun

  E) Osmanlı yönetim anlayışının Avrupalılarca beğenildiğinin

  10. II. Bayezit ile mücadeleye girişen Şehzade Cem'in Rodos şövalyelerine sığınması ile Avrupa devletleri arasında bir Cem'i ele geçirme yarışı başlamıştır. Fransa, Venedik ve Papalık Cem'i elde etmeye çalışmıştır.

  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

  A) Cem'in Avrupalılar için kıymetli olduğu

  B) Cem olayının uluslararası problem olduğu

  C) Avrupalıların Cem'i kullanarak Osmanlı Devleti'nin büyümesini önlemeye çalıştıkları

  D) Bazı Avrupa devletlerinin Cem üzerine plânlar yaptıkları

  E) II. Bayezit'e yardımcı olmaya çalıştıkları

  11. Kanuni'nin Avusturya ile yaptığı ilk antlaşma olan İstanbul antlaşmasına göre, Avusturya kralı Osmanlı veziriazamına denk sayılmıştır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Avusturya kralının yönetim bilgisi Osmanlı Veziriazamının bilgisi kadardır.

  B) Padişah devletlerarası görüşmelerle ilgilenmeyecektir.

  C) Padişah, bütün devlet işlerini veziriazama bırakmıştır.

  D) Avusturya, Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir.

  E) Osmanlı - Avusturya - Savaşları sona ermiştir.


  Cevaplar: 1-B 2-B 3-A 4-C 5-E 6-B 7-C 8-A 9-B 10 -E 11-D
   
 3. aslı0607 Well-Known Member

  çok teşekkürler süper olmuş
   

Sayfayı Paylaş