Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Test Soruları ve Cevapları
  1. Aşağıda ilk Türk devletleri, Türk-İslam devletleri ve Osmanlı ile ilgili bazı kavramlar eşleştirilerek verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kurultay – ilk Türk Devletleri
  B) Toy – Osmanlı Devleti
  C) İkta – Türk-İslam Devletleri
  D) Yeniçeriler – Osmanlı Devleti
  E) Divan-ı Saltanat – Türk-İslam Devletleri


  2.
  I. Toprak Sistemi
  II. Merkeziyetçi Yapı
  III. Ordu Sistemi
  Osmanlı Devleti yukarıdaki özelliklerden hangileri ile kendinden önceki Türk Devletlerinden ayrılır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) II-III


  3.
  I. Saltanat
  II. Hilafet Yetkisi
  III. Kanun Koyma Yetkisi
  Yukarıdaki özelliklerden hangisi hem Osmanlı hükümdarları hem de Osmanlı’dan önceki Türk Devletlerindeki hükümdarların sahip oldukları ortak özelliklerdendir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) I-III

  4.
  I. Şeyhülislam
  II. Nişancı
  III. Vezir

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Divan-ı Hümayun üyesi değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) II-III


  5. Aşağıda Osmanlı Devleti ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

  A) Federatif bir yapıya sahiptir.
  B) Üniter devlettir.
  C) Saltanat monarşisi vardır.
  D) Teokratiktir.
  E) En önemli yönetim birimi Divan-ı hümayun’dur.


  6. Aşağıda Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti ile ilgili aynı özelliklere sahip bazı eşleştirmeler yapılmıştır. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  --Selçuklu-----Osmanlı
  A) İkta Tımar
  B) Hassa Ordusu Kapıkulu Ordusu
  C) Ahi Lonca
  D) Kadı Leşker Kadıasker
  E) Müstevfi Nişancı


  7.
  I. Kazasker
  II. Şeyhülislam
  III. Nişancı
  Yukarıdakilerden hangileri ilmiye sınıfına mensup değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) II-III

  8.
  I. Nişancı
  II. Kazasker
  III. Şeyhülislam
  IV. Defterdar
  V. Yeniçeri Ağası
  VI. Reisülküttap

  Yukarıdakilerden hangileri sayıları zamanla 2’ye çıkan devlet adamlarından biri değildir?


  A) II-III-IV
  B) II-IV
  C) I-III-V-VI
  D) I-III-V
  E) IV-V-VI


  9. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  A) Örfi ve şer’i konular görüşülür.
  B) Savaş ve barış kararı buradan çıkar.
  C) Fatih’ten sonra sadrazam başkanlık yapmıştır.
  D) Temyiz mahkemesi görevi de yapar.
  E) Osmanlı’nın Yükselme Döneminde kurulan kurumlarından biridir.


  10.
  I. Üç ayda bir ulufe maaşı alırlar.
  II. Toprağa bağlı askerlerdir.
  III. Tımar sisteminden gelirler.
  IV. Padişah değişikliğinde cülus bahşişi alırlar.

  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Kapıkulu Ordusuna ait değildir?

  A) I-IV
  B) II-III
  C) I-III
  D) I-III-IV
  E) II-III-IV


  11.
  I. Asayişi sağlamak
  II. Savaş zamanında orduya katılmak
  III. Vergi toplamak

  Yukarıdakilerden hangileri Tımarlı Sipahinin görevlerinden değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) II-III

  12.
  I. Beylerbeyi
  II. Kadı
  III. Tımarlı Sipahi
  IV. Kazasker
  V. Subaşı

  Yukarıdakilerden hangileri mülki amir değildir?

  A) II-IV-V
  B) IV-V
  C) I-II-III
  D) I-III-V
  E) III-IV-V

  13.
  I. Ekber ve Erşed Kanunu
  II. Fetvalar
  III. Kanunname-i Âli Osman

  Yukarıdakilerden hangileri örfi hukuka örnek olarak verilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) I-III

  14.
  I. Kadıasker
  II. Muid
  III. Ehli Hibre
  IV. Derbentçi

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı eğitim sistemi içinde yer alan görevlilerden biri değildir?

  A) III-IV
  B) I-II-III
  C) I-III-IV
  D) II-IV
  E) I-II

  15.
  I. Subaşı
  II. Yiğitbaşı
  III. Muhtesip

  Yukarıdakilerden hangileri esnaf örgütü olan lonca içinde yer alan görevlilerden biri değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) I-III


  16. Miratül Memalik adlı eser hangi ünlü Türk denizcisine aittir?

  A) Piri Reis
  B) Seydi Ali Reis
  C) Hızır Reis
  D) Oruç Reis
  E) Barbaros Hayrettin Paşa


  17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın sürekli silâhaltında olan ve sürekli eğitim gören askeri birliklerinden değildir?(turkeyarena.com)

  A) Yeniçeriler
  B) Cebeciler
  C) Sağ ve sol ulufeciler
  D) Sağ ve sol garipler
  E) Tımarlı sipahiler


  18.
  I. Ağnam
  II. Avarız
  III. Haraç
  IV. Öşür
  V. Cizye

  Yukarıdakilerden hangileri şer’i vergilerdendir?

  A) I-II
  B) I-II-III
  C) III-IV-V
  D) I-IV-V
  E) I-III-V

  19.
  I. Ağnam
  II. Haraç
  III. Çiftbozan
  IV. Öşür

  Yukarıdakilerden hangilerinin alınışı tarımsal üretimle ilgilidir?

  A) Yalnız I
  B) II-III
  C) II-III-IV
  D) I-II-IV
  E) II-IV

  20.
  I. Öşür
  II. Haraç
  III. Cizye
  IV. Ağnam

  Sınırların batıya doğru genişlemesi ile ilk etapta yukarıdaki vergilerden hangilerinde artış beklenebilir?

  A) Yalnız I
  B) I-II-III
  C) Yalnız II
  D) II-III-IV
  E) I-II-III-IV


  Cevap Anahtarı
  1 B 11 C
  2 B 12 B
  3 E 13 E
  4 A 14 A
  5 A 15 A
  6 E 16 B
  7 C 17 E
  8 C 18 C
  9 E 19 C
  10 B 20 D
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1.
  I. Bad-ı Heva
  II. Avarız
  III. Aşiyab
  Yukarıdakilerden hangilerinin alınışı bir üretim sonucunda olur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I-II
  E) I-III


  2.
  I. Dirlik
  II. Mukataa
  III. Yurtluk
  Yukarıdaki arazi birimleri genişlik olarak büyükten küçüğe doğru sıralanırsa doğru sıralama nasıl olur?

  A) I-II-III
  B) III-II-I
  C) I-III-II
  D) II-I-III
  E) II-III-I


  3.
  I. Has
  II. Zeamet
  III. Tımar
  Yukarıdaki araziler devlet memurlarına maaş karşılığı verilen arazilerdir. Bu araziler devlet memurlarına rütbe ve kıdemlerine göre verilirdi.
  Buna göre bu araziler verildikleri kişilerin rütbelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanırsa doğru sıralama nasıl olur?

  A) I-II-III
  B) II-III-I
  C) I-III-II
  D) II-I-III
  E) III-II-I


  4.
  I. Mültezim
  II. Muid
  III. Muhassal
  IV. Defterdar

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı vergi düzeni ile ilgili memurluklardan değildirler?

  A) Yalnız III
  B) Yalnız II
  C) I-III-IV
  D) II-III
  E) I-II-III


  5. Beyan-ı Menazil-i Irakeyn adlı 128 minyatürden oluşan eser hangi ünlü Osmanlı sanatkârına aittir?

  A) Nakkaş Osman
  B) Nigari
  C) Levni
  D) Osman Hamdi Bey
  E) Matrakçı Nasuh


  6. Aşağıdakilerden hangisi bir hat yazısı türü değildir?

  A) Sülüs
  B) Rika
  C) Siyakat
  D) Reyhanî
  E) Tezhip


  7.
  I. Rumeli Hisarı
  II. Topkapı Sarayı
  III. Sultan Ahmet Camii
  IV. Dolmabahçe Sarayı

  Yukarıdakilerden hangileri Yükselme Dönemi sivil mimari eserlerinden değildir?

  A) Yalnız IV
  B) III-IV
  C) I-III-IV
  D) II-IV
  E) I-II-III


  8.
  I. 16. yy.
  II. 17. yy.
  III. Lale Devri
  IV. 19. yy.

  Yukarıdaki devirlerden hangisinde Osmanlı mimari alanda batıdan etkilenmiştir?

  A) Yalnız III
  B) Yalnız IV
  C) I-II
  D) II-III-IV
  E) III-IV


  9. Keşfüzzünun, Cihannüma ve Fezleke-i Osmanî adlı eserlere sahip ünlü seyyahımız kimdir?

  A) İbn-i Batuta
  B) Koçi Bey
  C) Kâtip Çelebi
  D) Evliya Çelebi
  E) Hoca Sadettin Efendi


  10.
  I. Müderris
  II. Mekkari Taifesi
  III. Ehli Hibre
  IV. Muid
  V. Yeniçeri Ağası

  Yukarıdakilerden hangileri Reaya sınıfından değildir?

  A) I-IV-V
  B) II-III
  C) I-III-V
  D) II-III-IV
  E) III-IV-V


  11.
  I. Sadece nakdi olarak alınan bir vergidir.
  II. Bölgeden bölgeye oranı değişirdi.
  III. Müslüman çiftçilerden alınırdı.
  IV. Ürün üzerinden alınırdı.

  Yukarıdakilerden hangileri öşür ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız IV
  D) I-II-IV
  E) II-III-IV


  12.
  I. Buğday
  II. Üzüm
  III. Koyun
  IV. Bal
  V. Arazi

  Osmanlı yukarıdakilerden hangilerinden öşür alırdı?

  A) Yalnız I
  B) I-II
  C) III-V
  D) I-II-IV-V
  E) I-II-IV


  13.Osmanlı’da Vezir, Beylerbeyi ve Sancakbeyleri emekliye ayrıldıklarında kendilerine bir kazanın geliri tahsis edilirdi. Bundan amaçlanan ise bu yöneticilerin rüşvetten uzak durmalarını sağlamaktı.turkeyarena.com
  Osmanlıda uygulanan bu sisteme ne denirdi?

  A) Arpalık
  B) Gedik
  C) Müsadere
  D) Ulufe
  E) Hibe


  14. İslamiyet öncesi oluşturulan ve daha sonra da birçok Türk-İslam devletinde de bir süre devam eden federal devlet sistemi aşağıdakilerden hangisinde görülmez?

  A) Anadolu Selçukluları
  B) Osmanlılar
  C) Gazneliler
  D) Büyük Selçuklular
  E) Karahanlılar


  15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemine ait bir hat yazısı türü değildir?

  A) Siyakat
  B) Kûfî
  C) Rik’a
  D) Celi Hat
  E) Reyhanî

  16. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi ilim adamları arasında yer almaz?

  A) Ebussuud Efendi
  B) Molla Fenari
  C) Kadı zade-i Rumi
  D) Ahmedi
  E) Davud-u kayseri


  17. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde görülen askeri birliklerden biri değildir?

  A) Yeniçeri Ocağı
  B) Nizamı Cedit
  C) Azaplar
  D) Tımarlı Sipahiler
  E)Yaya ve müsellemler

  18. “Osmanlı’da ordunun süvari kanadını ve asli unsurunu oluşturan tımarlı sipahilerin bozulmaya başlaması ve tımarları ellerinden alınan askerlerin sayısının çoğalması sonucunda isyanlar çıkmaya başlamıştır.”

  Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilebilir?

  A) İstanbul ayaklanmaları
  B) Şeyh Bedrettin
  C) Celali ayaklanmaları
  D) Korkut Bey ayaklanması
  E) Eyalet isyanları


  19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde ilmiye teşkilatıyla ilgili değildir?

  A) Mülazım
  B) Müderris
  C) Muid
  D) Sahn-ı Seman
  E) Enderun


  20. Osmanlı Devleti’nin milletleri bir arada tutan bir devlet olmayı başarması aşağıdakilerden hangisi ile en iyi ifade edilebilir?

  A) Tımar sistemi
  B) Osmanlı sistemi
  C) Millet sistemi
  D) Askeri sistem
  E) Vakıf sistemi

  21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir eyalet adı değildir?

  A) Bosna-Hersek
  B) Kıbrıs
  C) Cezair-i Bahr-i Sefid
  D) Eflak-Boğdan
  E) Erdel


  22. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk askeri sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeniçeri
  B) Acemi Ocağı
  C) Yaya ve Müsellemler
  D) Topçular
  E) Humbaracılar


  23.
  I. Ahilik teşkilatı
  II. Tımar sistemi
  III. Lonca sistemi
  IV. Pencik sistemi
  V. Vakıf sistemi

  Osmanlı Devleti’nde, yukarıdaki sistemlerden hangisinde askeri bir özelliğin olmadığı söylenebilir?

  A) l - III- V
  B) II - III - IV
  C) II - III – V
  D) II - IV – V
  E) I-II-III


  24.Osmanlı’da ilmiye sınıfı Divanı Hümayun’da kim tarafından temsil edilirdi?

  A) Kadıasker
  B) Şeyhülislam
  C) Sadrazam
  D) Nişancı
  E) Reisulküttab

  Cevap Anahtarı

  1 C 13 A
  2 D 14 B
  3 A 15 D
  4 B 16 A
  5 E 17 B
  6 E 18 C
  7 C 19 A
  8 E 20 C
  9 C 21 B
  10 A 22 C
  11 A 23 A
  12 E 24 A
   

Sayfayı Paylaş