Önemli Dualar Nelerdir

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 16 Aralık 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Duânın önemi var, duâ etmeyenin ne önemi var!

  Dua Arapça bir kelime olup çağırmak, birisine mesaj vermek, onunla irtibat kurmak manalarına gelir. Özel kullanımı esas alındığında ise kulun Allah'a yalvarması, halini arzetmesi, içini dökmesi, ihtiyaçlarını dile getirmesi demektir.

  Dua günümüzde sadece beş vakit namazın veya belli bir kısım ibadetlerin sonuna sıkıştırılarak küçültülmüştür. Öncelikle dua, imanın en önemli göstergelerinden birisidir. Duâ, Allah'la kul arasında kuvvetli bir bağdır. Başka bir ifade ile, kulun düşüncesinin Rabb'e arz edilmesi şeklidir duâ. Kul erişemeyeceği ve iktidarıyla elde edemeyeceği her şeyini, mutlak iktidar sahibi olan Kadîr-i Mutlak'tan ister; işte bu isteğin adıdır duâ. O, helezonlar hâlinde kuldan Rabb'e yücelen tatlı bir nağmedir...

  Duâ imanın en berrak bir göstergesi olduğu gibi aynı zamanda kulluktur, ibadettir. Hatta Peygamber efendimizin beyanıyla ibadetin özüdür o. Duâ Rabb'e dönüş ve yönelişin adıdır. Yine duâ, kuldan Rabb'e yükselen kulluk nişanı, Rab'den kula inen rahmet simgesidir. Daha doğrusu o, Allah'la kul arasında olan münasebetin tam odak noktasıdır. Kulluktan bahsedilen bir yerde, duâdan bahsetmemek mümkün değildir.

  Bazı önemli dualar ve anlamları

  • Sabah akşam 100 kere okununca bütün günahların affedileceği tesbih:
  (Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm)
  Manası:
  Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allahı hamd ile tesbih ederim.

  • Namazda tesbihleri çektikten sonra duaya eller kaldırırken okunursa günahların affedileceği dua:
  (Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey in kadîr)
  Manası:
  Allah tan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız Allahtır, O birdir, ortağı yoktur, kâinat Onun mülküdür, hamd Ona mahsustur, O her şeye kadirdir.

  • Sıkıntılardan kurtulmak için okunan kelime-i temcid:
  (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm)
  Manası:
  Allah tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce Allah tır.

  • Korku ve belalardan kurtulmak için sabah akşam üç kere okunan dua:
  (Bismillâhillezi lâ yedurru measmihi şey ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi ul alim)
  Manası:
  Allah ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez, O, her şeyi işitir ve bilir.

  • Nazardan ve her türlü zarardan korunmak için okunan dua:
  (Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka)

  Manası:
  Bütün yaratıkların şerrinden Allah ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur'ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.]

  • Nazar değene okunacak dua:
  (Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin) [Bu dua her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur.]

  Manası:
  Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur'ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.]

  • Günahları affettiren en kıymetli tesbih:
  (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber)

  Manası:
  Allah ı hamd ve tesbih ederim. Allah tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür.

  • Sabah akşam okunması gereken istiğfar:
  (Allahümme ente rabbi lailahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatü euzü bike min şerri ma sanatü ebuü leke bi-nimetike aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli zünubi feinnehü la yağfirüzzünübe illa ente. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zâlimin) [Bunu sabah okuyan, akşama kadar, akşam okuyan, sabaha kadar ölürse, şehid olur.]

  Manası:
  Allah ım, sen benim rabbimsin, senden başka mabud yoktur, ancak sen varsın, beni yoktan yaratan sensin, ve ben senin kulunum, gücüm nispetinde sana verdiğim ahdimde ve sözümde duruyorum, işlemiş olduğum kötü şeylerin şerrinden sana sığınırım, bana olan nimetlerini ve günahlarımı da sana itiraf ederim, benim günahlarımı affet çünkü senden başka bağışlayıcı yoktur. Senden başka hiç bir ilâh yoktur, seni bütün noksanlıklardan, tenzîh ederim. Gerçekten ben, nefsime haksızlık edenlerdenim.

  • Dinde sebat edip son nefeste iman ile ölmek için:
  (Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik)

  Manası:
  Ey büyük Allah ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma!

  • Tecdid-i iman ve nikah duası:
  (Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne ven-nikaha tecdîden bikavli la ilahe illallah Muhammedün Resulullah)

  Manası:
  Ya Rabbi, la ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum.

  • Peygamberimizin çok okuduğu dua:
  (Allahümme inni eselükes-sıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdae bilkaderi birahmetike ya Erhamerrahimin)

  Manası:
  Ya Rabbi, senden, sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!

  • Öfkelenince okunacak dua:
  (Allahümmağfir li-zenbi ve ezhib gayza kalbi ve ecirni mineşşeytan)

  Manası:
  Ya Rabbi! Günahımı af eyle. Beni kalbimdeki öfkeden ve şeytanın vesvesesinden kurtar.

  • Sabah ve akşam okunan iman duası:
  (Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şey-en ve ene alemü ve estağfirü-ke li-ma la-alemü inneke ente allamül-guyub)

  Manası:
  Allah ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek koştumsa beni affet, sen her şeyi bilirsin.

  • Yemek duası:
  (El-hamdü-lillahillezi eşbeana ve ervana min-gayrı-havlin minna ve la kuvveh. Allahümme at'imhüm kema at'amuna. Allahümmerzukna kalben takıyyen, mineşşirki beriyyen la kâfiren ve şakıyyen velhamdülillahi rabbilalemin)

  Manası:
  Bizim gücümüz kuvvetimiz olmadan, bizi nimetleri ile doyuran ve susuzluğumuzu gideren Allahü teâlâya hamd olsun. Ya Rabbi, bize bu yemeğin hazırlanmasında emeği geçen ve bize bu nimetleri ikram edenlere sen de ikram et. Ya rabbi, bizim kalbimizi şirk ve kötülüklerden koru. Bizlere, dinimizin emirlerine uyan bir kalb nasip eyle.

  • Şükür duası:
  (Allahümme mâ esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür)

  Manası:
  Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz.
  [Akşam okurken (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsa) demelidir.]

  • Salevat:
  Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed:

  Manası:
  Allah ım Muhammed aleyhisselama ve Onun âline salat-ü selam olsun.
   


Sayfayı Paylaş