Okul Araç Gereçlerini Koruma Kulübü Toplum Hizmeti

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 28 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Okul Araç Gereçlerini Koruma Kulübü Toplum Hizmeti
  Bilim fen ve teknoloji eğitici kulübü iç yönetmeliği

  Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 06. 06 1983 Tarihinde 2140 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmış olan "İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği” nde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,

  Madde 1. Fen eğitimindeki başarıyı artırabilme,

  Madde 2. Eğitim alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve önemini kavrayabilme,

  Madde 3. Fen eğitiminde çağdaş yaklaşımları kavrayabilme,

  Madde 4. Okullardaki Fen Laboratuvarı, Bilgisayar, Yazıcı, Data Show, Tepegöz, Slayt v.b. kullanma olanaklarını sürekli artırabilme,

  Madde 5. Bireylerde zekayı, özgür ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarabilme,

  Madde 6. Sınıfta hareketli bir Fen ortamı oluşturabilme ve bu ortama bütün öğrencilerin katılmasını sağlayabilme,

  Madde 7. Fen ve teknoloji okur yazarlığı geliştirebilme,

  Madde 8. Günlük hayatla Fen arasında ilişki kurabilme,

  Madde 9. Fen konularında beceriler öğrenebilme,

  Madde 10. Fen konularında heves meraklarını artırabilme, onların daha fazla araştırmacı olmalarını sağlayabilme.

  Madde 11. Fen konuları ile sosyal konular arasında ilişki kurabilme,

  Madde 12. Kullanarak, yaparak-yaşayarak, deneyerek öğrenmeyi öğrenebilme,

  Madde 13. Fen konularını kişisel düzeyde yararlı hale getirebilme,

  Madde 14. Bilimsel düşünme ve bilgiye ulaşma yollarını; oyunlaştırma, beyin fırtınası, gezi, gözlem, inceleme-araştırma, deney, proje yaptırma, örnek olay, problem çözme, soru-cevap, görüşme gibi öğrenci merkezli öğrenme yöntem ve teknikleri ile kavrayabilme.

  Madde 15. Öğrencilerin Fen çevresinde sorumluluk taşımalarına yardım edebilme,

  Madde 16. Devlet malını korumanın topluma yararlarını kavrayabilme,

  Madde 17. Sosyal etkinlik çalışmalarında öğrencilere, dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırabilme,

  Madde 18. Öğrencilere okulda ve hayatında işbölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olabilme,

  Madde 19. Araç ve gereçleri yerinde, sırasında, ekonomik olarak kullanmayı öğretebilme.

  Madde 20. Araç ve gereçlerini koruma ve temiz tutmanın önemini bütün okul öğrencilerine kavratabilme,

  Madde 21. Fen (Fizik, Kimya ve Biyoloji) konularını çeşitli etkinliklerle kavrayabilme,

  Madde 22. Toplumların ilerleme ve yükselmesinde bilim ve teknolojinin önemini kavrayabilme

  amaçlanır. ilgili yazışmaları koordine eder.

  f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.

  g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.

  h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.

  ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

  Eğitici Kulüp Genel Kurulunun Görevleri
  Madde 38. Genel kurulunun görevleri şunlardır: a. Yönetim kurulu ile denetleme kurulunu seçmek, b. İç yönetmelik ve yıllık çalışma taslağını inceleyip son şeklini vermek, c. Yönetim kurulunun hazırladığı yıl sonu faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporunu incelemek ve değerlendirmek.

  Eğitici Kulüp Yönetim Kurulunun Görevleri
  Madde 39. Eğitici kulüp iç yönetmeliğine göre yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a. Eğitici kulüp iç yönetmeliğinin taslağını hazırlamak, b. Eğitici kulüp iç yönetmelik taslağı hazırlanırken; okulun adı, kulübün adı, amacı, amaca ulaşmada faaliyetler, kulübün sorumlu olduğu kişi ve kurumlar, kulübün işbirliği yapacağı diğer eğitici kulüpler ve kuruluşlarla ilgili bilgiler vermek,

  c. Eğitici kulübün yıllık çalışma program taslağını hazırlayıp genel kurala sunmak. d. Yıllık çalışma programını hazırlayıp genel kurula sunmak.

  Denetleme Kurulunun Görevleri
  Madde 40. Denetleme kurulunun görevleri şunlardır: a. Yönetim kurulunun gelir ve gider hesaplarını yılda en az iki defa kontrol etmek. b. Hazırladığı denetleme kurulu raporunu genel kurula sunmak.

  Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri

  Madde 41- Temsilci;

  a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve

  onaylanması için danışman öğretmene verir.

  b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman

  öğretmene bildirir.

  c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.

  d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.

  e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.

  f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

  Eğitici Kulüp Temsilci Yardımcısının Görevleri:

  Madde 43. Eğitici kulüp temsilci yardımcısının görevleri şunlardır:

  a. Eğitici kulüp temsilcisinin bulunmadığı hallerde temsilcinin görevlerini yerine getirir.

  b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.

  c. Temsilcinin kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

  Sekreterin Görevleri:

  Madde 44. Sekreterin görevleri şunlardır:

  a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.

  b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.

  c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

  Saymanın Görevleri:

  Madde 45.Saymanın görevleri şunlardır:

  a. Kulübün para işlerini yürütür.

  b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Eğitici Kulüpler Yönetim Kuruluna verir.

  c. Eğitici kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi temsilci ile birlikte hazırlar.

  Öğrencilerin Görevleri

  Madde 46- Öğrenciler;

  a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.

  b) Toplantı

  ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.

  c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında

  kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.

  d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.

  e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.

  f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

  Eğitici Kulübün Çalışma Alanı:

  Madde 47. Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

  a. Eğitici kulüp;gerek kendi üyelerinin, gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

  b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

  c. Kulübün amacına uygun yarışma, şenlik, resim, sergi, film, slayt gösterileri düzenler ve gösterir.

  d. Eğitici kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

  Kulübün Tutabileceği Defter ve Dosyalar:

  Madde 48. Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

  a. Toplantı karar defteri,
  b. Evrak dosyası,

  Eğitici Kulübün Sorumlu Olduğu Kişi ve Kurullar:

  Madde 49. Eğitici kulüp yönetim kurulu:

  a. Okul müdürüne,
  b. Görevli müdür yardımcısına,
  c. Eğitici kulüp yönetici öğretmenine,
  d. Danışman öğretmenler Kuruluna,
  e. Kulüp temsilciler kuruluna,
  f. Kulüp genel kuruluna,

  karşı sorumludur.

  Kaynak: mimoza.marmara.edutr

  Okul-Araç ve Gereçlerini Koruma Kulübü
   


Sayfayı Paylaş