Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri

Konusu 'Etüt Merkezi' forumundadır ve Nysa tarafından 16 Mayıs 2018 başlatılmıştır.

 1. Nysa Well-Known Member


  1-) Öğretmenlik, insanlar,öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir.
  2-) Öğretmenlerin büyük bir bölümü devlet memurudur.
  3-) Öğretmenlik tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen bir meslektir.
  4-) Öğretmenlik kadınların yoğun olarak çalıştığı bir meslek alanıdır.
  5-) Öğretmenlik,daha çok orta ve ortanın altında gelire sahip grupların tercih ettiği meslektir.
  6-) Öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.
  7-) Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.
  :cool: Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir.
  9-) Öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir.

  KİMİ AVRUPA ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
  Almanya'da öğretmen yetiştirme
  Almanya'da öğretmen eğitimi eyalatlerinin sorumluluğunda olup, yükseköğretim, 1.devlet sınavı, stajyerlik eğitimi ve 2. devlet sınavı olmak üzere dört aşamayı kapsar.

  Fransa'da öğretmen yetiştirme
  günümüzde fransada, öğretmen ortaöğretimden sonra beş yıllık bir yükseköğretimden geçmeyi gerektirmektedir.ilk öğretim ve ortaöğretim I. basamakta görev yapacak öğretmenler, lise olgunluk diplomalarını aldıktan sonra üç yıllık bir yüksek öğrenim görürler ve bu öğrenim sonrası bir sınavdan geçerek eğitim yüksek okullarında iki yıl daha öğrenim görürler.
  ortaöğretim II.basamakta öğretmen olmayı amaçlayan adaylar ise üniversitelerde ya da yüksekokullarda en az üç yıllık bir öğrenim görürler, daha sonra da bir seçme sınavı ile öğretmen eğitim ensititülerine alınırlar.Adaylar, bu enstitülerde amaçladıkları öğretmenlik alanlarına göre 2-3 yıl daha öğrenim görürler.
  fransa da tüm öğretmenler,hizmetçi eğitim etkinliklerine katılmak zorundadırlar.

  İngiltere'de öğretmen yetiştirme
  ingiltere'de öğretmenlere,eğitim kolejleri,üniversitelerin öğretmen yetiştiren fakülteleri ya da bölümlerinden yetiştirilmektedir.

  TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN DURUMU
  1982 yılında çıkartılan yasa gücündeki kararname ile öğretmen yetiştiren tüm yükseköğretim kurumları üniversitelerin yapısında toplanmış ve üniversiteler bu tarihten başlayarak öğretmen yetiştirme göreviyle doğrudan yetkili kılınmıştır.

  1989-1990 öğretim yılında ilköğretim I. devreye öğretmen yetiştiren eğitim yüksek okullarının öğrenim süresi dört yıla çıkartılmış ve bu konularda da dört yıllık lisans uygulaması başlatılmıştır.
  ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş milli eğitim bakanlığının denetimindedir.
  Türkiye'de öğretmenlerin mesleki örgütlenme hareketleri 1908 yılına kadar dayanmaktadır.ancak öğretmenler gerçek anlamda mesleki örgütlenme haklarını 1961 anayasası ile elde etmişler ve türkiye öğretmenler sendikasını (TÖS) kurmuşlardır.1971 yılında devlet memurlarının sendika kurma hakları ellerinden alınınca,öğretmenler dernek kurma yoluna gitmişler ve çeşitli dernekler altında örgütlenmişlerdir.Bu dernek öğretmenler arasında dayanışmayı sağlamaktan daha çok kamplaşmaya yol açtığı gerekçesiyle 12 eylül 1980 harekatından sonra kapatılmıştır.1990 lı yıllardan sonra öğretmenler yeniden sendikalar kurarak örgütlenme çalışmalarını başlatmışlardır.

  TÜRKİİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELLERİ
  Türkiye öğretmen yetiştirme bakımından 150 yılı aşkın bir geçmişe ve zengin bir deneyime sahiptir.ülkemizde öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirme konusu,her dönemde güncelliğini korumuş önemini hiç bir zaman yitirmemiş, tam tersine değişik boyutlar kazanmıştır.

  Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra, eğitime yapılan en önemli katkı, öğretmenliğin yasal olarak "meslek" durumuna getirilmesidir.1924 tarih ve 439 sayılıo yasada "öğretmenlik devletin genel hizmetlerinden eğitim ve öğretim görevini üstüne alan, bağımsız sınıf ve derecelere ayrılan bir meslek" olarak tanımlanmıştır.

  Cumhuriye döneminde geliştirilen başlıca öğretmen yetiştirme modelleri:
  * köy muallim mektepleri
  * köy enstitüleri
  * ilk öğretim okulları
  * üç yıllık eğitim enstitüleri
  * yüksek öğretmen okulları

  ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİNDE YETİŞTİRİLMESİ
  Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri ne kadar önemli ise, mesleğe atandıktan sonra hizmet içinde eğitilmeleri de o kadar önemlidir. çünkü, öğretmenlerin bilimsel, teknolojik ve mesleki gelişmelerden haberdar olabilmeleri, kendilerini yenileyebilmeleri, görevlerini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmeleri, sürekli olarak eğitilmelerini gerektirmektedir.bu da, ancak öğretmenlerin hizmet içinde eğitilmeleriyle olanaklıdır.
  hizmetçi eğitim belirli bir maaş ya da ücret karşılığında çalışan personele görevleri ile ilgili bilgi,beceri ve tutumlar kazandırmak amacıyla yapılan eğitimdir.
  Öğretmenlere dönük hizmet için, eğitim,öğretmenlerin meslek yaşantıları içinde performans ve verimliliklerini geliştirmeye yönelik her türlü eğitsel etkinlikleri kapsar.
  Öğretmenlerin hizmetçi eğitim programları,merkezde milli eğitim bakanlığı hizmet içi eğitim dairesi başkanlığı, illerde il milli eğitim müdürlüğü tarafından planlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır.
   


 2. Nysa Well-Known Member

  Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Sorular ve Cevapları


  1) öğretmenlerin mesleki örgütlenme haklarını elde ettiği Türkiye öğretmenler sendikasının kurulduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
  a. 1971
  b. 1982
  c. 1961
  d. 1940
  e. 1985


  cevap: "c"dir.


  2) aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde geliştirilen başlıca öğretmen yetiştirme modelleri arasında yer almaz?
  a. köy muallim mektepleri
  b. güzel sanatlar akademisi
  c. köy enstitüleri
  d. ilk öğretmen okulları
  e. yüksek öğretmen okulları


  cevap: "b" dir.


  3) belirli bir maaş ya da ücret karşılığında çalışan personele görevleri ile ilgili bilgi beceri ve tutumlar kazandırmak amacıyla yapılan eğitime ne denir?
  a. informal eğitim
  b. formal eğitim
  c. yaygın eğitim
  d. örgün eğitim
  e. hizmet içi eğitim


  cevap : "e"dir.


  4) öğrencileri bulundukları ortamdan uzaklaştırmadan onları köy yaşamının içinde yetiştiren ,öğretmenlik sağlık memurluğu ve ebelik olmak üzere 3 dalda program uygulayan 1940 yılında kurulan öğretmen yetiştiren eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
  a. köy enstitüleri
  b. köy muallim mektepleri
  c. ilk öğretmen okulları
  d. üç yıllık eğitim enstitüleri
  e. yüksek öğretmen okulları  cevap: "a"dır.


  5) aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğine ilişkin söylenecek olumlu özelliklerden biridir?
  a. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.
  b. öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.
  c. öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir.
  d. öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
  e. öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir.  cevap:"d" dir.


  6) öğretmenlik mesleğinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a.öğretmenlik insanı,öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir.
  b. öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
  c. öğretmenlik genelde orta ve ortanın altında gelire sahip aile çocukları tarafından tercih edilmektedir.
  d. öğretmenlik diğer mesleklere oranla toplumsal statüsü en yüksek olan bir meslektir.
  e. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.


  cevap: "d"dir.


  7) ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş denetimi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
  a. başbakanlık
  b. milli eğitim bakanlığı
  c. devlet planlama teşkilatı
  d. üniversiteler
  e. öğretmen sendikaları


  cevap: "b" dır.


  8) aşağıdakilerden hangisi öğretmen meslek örgütlerinin sağladığı yararlardan biri değildir?
  a. üyeler arasında tanışma ve kaynaşmayı sağlama
  b. mesleğe ilişkin standartlar geliştirme
  c. mesleki yayınlar yapma
  d. meslek ahlakının oluşmasına katkıda bulunma
  e. üyelerinin maaşlarını arttırma


  cevap : "e" dir.


  9) Türkiye'de öğretmenlik ilk kez hangi yasayla meslek durumuna getirilmiştir?
  a. 1924 tarih ve 439 sayılı yasa
  b. 1926 tarih ve 789 sayılı yasa
  c. 1940 tarih ve 3803 sayılı yasa
  d. 1954 tarih ve 6234 sayılı yasa
  e. 1973 tarih ve 1739 sayılı yasa  cevap: "a" dır.  10) aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesini gerektiren etmenlerden biri değildir?
  a. bilim ve teknolojideki gelişmeler
  b. öğretmenlik mesleğindeki gelişmeler
  c. öğretmenlerin bilgilerini tazelemek istemeleri
  d. öğrenilen bilgilerin kısa sürede işlevini yitirmesi
  e. öğrencilerin toplumsal ekonomik konumlarındaki değişmeler.


  CEVAP "e "
   

Sayfayı Paylaş