Nur-i Muhammed (s.a.v)-Zevceleri 3

Konusu 'Peygamber Efendimiz(SAV)' forumundadır ve abdulkadir tarafından 12 Mart 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  9. Cüveyriye binti Hâris (ra):

  Müslümanlar, yapılan Müreysi gazvesinde galip gelmiş, pek çokganimet elde edilmiş, bunun yanında 700 kadar da esir alınmıştı.Esirlerin içinde, Benî Mustalik kabilesinin başkanının kızıolan Cüveyriye de bulunuyordu. Cüveyriye, Hâris b. Dırar’ın kızıidi. Hâris, Mustalikoğulları Yahudilerinin reisi idi. Cüveyriye önceMusâfi b. Saffan’la evlenmiş, Musâfi, Müreysi Muharebesi’nde ölmüştü.Cüveyriye, Hz. Peygamber’e müracaat ederek hürriyete kavuşmayıtalep etmiş, Resulullah da onun fidyesini bizzat kendisi vererek hürriyetekavuşturmuştur. Babası gelip kızını götürmekisteyince, o Müslüman olarak Medine’de kalmayı tercih etmiş,bilahare de Resulullah ile nikahı kıyılmıştır.

  Resulullah’ın bu evliliğinden sonra, Abdulmuttaliboğullarınınhissesine düşen esirler salıverilmiş, diğer Müslümanlarda bu durum karşısında, Resulullah ile akrabalık bağıbulunan bir kabilenin insanları esir edilemeyeceği düşüncesiylealınan bütün esirleri salıvermişlerdir.

  Hz. Peygamber’in bu evliliği de altmış yaşları dolayındadır.Bu evlilikte O, önemli bir kabileyle akrabalık kurmayı hedeflemiş,pek çok esirin serbest bırakılmasını sağlamış,bundan da önemlisi pek çok Yahudi’nin İslâm’la şereflenmesinevesile olmuş ve kocası savaşta ölen, dolayısıylaİslâm’a ve Müslümanlara aşırı bir şekilde kinledolu bir hanımı, şefkat kanatlarının altına alarakonu müminlerin anası mertebesine yükseltmiştir.

  Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'a hamd olsun. Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve tüm inananlarin üzerine olsun.
  10. Safiyye binti Huyey (ra):

  Asıl adı Zeynep’tir. O dönemde Arabistan’da reislere düşenganimet hissesine Safiyye denilmektedir. Bu kadın da Resulullah’ınhissesine düştüğü için Safiyye adını almıştır.Ana-babası, Yahudilerin ileri gelenlerindendi. Hatta babası Nadiroğullarınınreisi, annesi de Kureyza oğullarının reisinin kızıydı.Hayber Gazvesi’nde, babası, kocası ve kardeşi öldürülmüş,kabilesinden pek çok kimse esir alınmıştı. Safiyye, İslâm’akarşı aşırı bir şekilde kin ve nefretle doluydu.

  Savaş sonrası Resulullah onu kendi nikahına alarak, yumuşamasınısağlamış oldu. Bu evlilikle de Yahudilerin önemli bir bölümüyleakrabalık kurulmuş, onların Müslümanlığı yakındantanımaları imkânı sağlanmış, düşmanlarınkötü bir kısım emellerinin, önceden bilinmesi kolaylaşmışve Müslümanlığın sınırları bu vesileyle genişlemeyeyüz tutmuştur.

  Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'a hamd olsun. Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve tüm inananlarin üzerine olsun.
  11. Mâriyetü’l-Kıbtiyye (Ümmü İbrahim) (ra):

  Resulullah İslâm’a davet için etraftaki hükümdarlara mektuplar gönderiyordu.Bunlardan birisi de Mısır hükümdarı Mukavkıs’tı.Mukavkıs, elçiyi güzel bir şekilde karşılamış,Hz. Peygamber’e birtakım hediyelerle birlikte iki de cariye göndermişti.Yolda bu iki cariye, Müslümanlık hakkında malûmat sahibi olduktansonra, İslâm’ı seçmişlerdi. Bunlar Medine’ye varınca,Resulullah Mariye’yi kendisine almıştı. Bilahare azad ederek,onunla evlenmiştir ki, oğlu İbrahim, işte bu hanımındandır.
  Bu evlilik, bütün Mısırlılar üzerinde büyük bir te’siricra etti. Müslümanlarla Mısır’daki Bizanslılar arasındaçıkan savaşta, Mısırlılar tarafsız kalmış,Bizanslılara arka çıkmamışlardır. İşte bununsebeplerinden birisi de, kendi milletlerinden olan bir kadının, Hz.Peygamber’le evli oluşudur.


  Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'a hamd olsun. Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve tüm inananlarin üzerine olsun.
  12. Meymûne binti Hâris (ra):

  Asıl ismi Berre olup, Resulullah tarafından Meymûne olarak değiştirilmiştir.Hz. Peygamber’in son evliliğidir. Hudeybiye antlaşmasından biryıl sonra Hz. Peygamber’le Müslümanlar, Mekke’ye tavaf ziyaretinegitmişlerdi. Bu sırada Peygamberimiz’in amcası Abbas, AllahResulü’ne Meymûne’yle evlenmesini teklifi etti. Zira Meymûne, Abbas’ınbaldızı olup, nikah yetkisini ona vermişti. Peygamberimiz de buteklifi kabul buyurarak, onunla nikahlandı. Bu durum karşısındaMekkeliler: "Demek ki, Muhammed hemşehrilerine hâlâ dostluk ve hayırduyguları besliyor." yorumunu yaptılar.

  Bu evliliği yaptığında da Resulullah, altmış yaşlarıcivarındadır. Gayesi, yine dul kalan bir kadına yardım eliniuzatma, Müslüman olduğu hâlde Mekke’de müşriklerin içinde kalanbirini bu sıkıntıdan kurtarma ve Mekkeliler’e karşıbir jest yapma vardır.


  Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'a hamd olsun. Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve tüm inananlarin üzerine olsun.
   


Sayfayı Paylaş