Newton Yasaları Nelerdir

Konusu 'Fizik' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 7 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Newton un yasaları nelerdir
  Newton Yasaları Nelerdir, newton yasalari kanunları, Newton Yasaları Nedir, Newton'ın hareket yasaları Vikipedi, Isaac Newton'un buluşları nelerdir, newtonun hareket kanunları nelerdir, Newton'un Hareket Yasaları

  Newton’ın hareket yasaları, bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cisminhareketi arasındakiilişkileriortayakoyan üç yasadır.

  1. Yasa Eylemsiz referans sistemi adı verilen öyle referans sistemleri seçebiliriz ki, bu sistemde bulunan bir parçacık üzerine bir net kuvvet etki etmiyorsa cismin hızında herhangi bir değişiklik olmaz. Bu yasa genellikle şu şekilde basitleştirilir: Bir cisim üzerine dengelenmemiş bir dış kuvvet etkimedikçe, cisim hareket durumunu (durağanlık veyasabithızlı hareket) korur.

  2. Yasa Eylemsiz bir referans sisteminde, bir parçacık üzerindeki net kuvvet onun çizgisel momentumunun zaman ile değişimi ile orantılıdır: F = d (mv) / dt Momentum, (mv) kütle ile hızın çarpımına eşittir. Kuvvet ve momentum vektörel nicelikler olduğundan, net kuvvet cisim üzerine etki eden tüm kuvvetlerin vektörel toplamı ile bulunur. Bu yasa sıklıkla şu şekilde ifade edilir: F=ma: Bir cisim üzerindeki net kuvvet, cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir.

  3. Yasa Bir A parçacığı,B parçacığı üzerine bir kuvvet uyguladığında, B parçacığı A üzerine aynı anda eşit büyüklükte ve zıt yönlü bir kuvvet uygular. Burada dikkat edilmesi gereken bu kuvvetlerin aynı doğrultu üzerinde olduğudur. Bu yasa çoğu zaman şu cümleile basitleştirilebilir. Heretkine karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır.

  NEWTONUN BİRİNCİ HAREKET KANUNU (EYLEMSİZLİK PRENSİBİ)

  Herhangibir cisim üzerine bir kuvvet etki etmiyorsa, yada etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa, cisim durumunu değiştirmez; yani duruyorsa durur, deviniyorsa yani hareket ediyorsa, devinimini bir doğru boyun devam ettirir. Bir başka deyişle, cisim dengelenmiş kuvvetler etkisinde ise duruyorsa durmaya, hareket ediyorsa hareket etmeye devam edecektir.

  a) Duran bir cisme bir kuvvet etki etmedikçe cisim yine hareketsiz kalır Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır (R=0) ise, cisim o anki durumunu korur. Bir cisim için net kuvvet 0 ise a = 0 olur

  b) Hareketli bir cisme bir kuvvet etki etmezse, cismin hızı ve yönü değişmez. Cisim hareket ediyorsa düzgün doğrusal yani sabit hızlı olarak hareketine devam eder.

  Dışarıdan uygulanan bir kuvvetin etkisinde olmayan bir cismin durgun halde kalır yani hareketsiz olur yada sabit bir hızla hareket eder. Hızın sabit olması doğal olarak ivmenin sıfır olmasını gerektirir.

  Newtonun bu birinci yasası gözlem çerçevelerini de tanımlar. Çünkü genel olarak bir cismin ivmesi, yani hızındaki değişim belli bir gözlem çerçevesine göre ölçülür Newtonun birinci yasasına çoğu kez eylemsizlik yasası denir ve bunun geçerli olduğu gözlem çerçevelerine eylemsizlik gözlem çerçeveleridenir. Bu çerçeveler durağan yıldızlara göre duranyada düzgün değişmez bir hızla giden gözlem çerçeveleridir.

  Newtonun birinci yasasında görüldüğü gibi, bir cismin durması veya değişmez bir hızla gitmesi arasında fark yoktur. Buna göre, bir eylemsiz çerçevede durduğu gözlenen bir cisim, başka bir çerçeveden bakılınca değişmez bir hızla gider görünür. Her iki çerçeveye göre de cismin bir hızı yoktur. Her iki çerçeveye göre de hız değişmez. Buna göre her iki çerçevedeki gözleyici de cismin üzerine bir kuvvet etkidiği yada, etki eden kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olduğu bulunur.

  NEWTONUN İKİNCİ HAREKET KANUNU

  Birinci yasadan biliyoruz ki, kuvvet olmadığında cisminhızındabirdeğişim, yaniivmesöz konusudeğildir.O haldekuvvet olduğunda, bir ivme yani bir hız değişimi olmalıdır. Kuvvet ile ivme arasındaki bağlantıyı bulabilmek için, önce aynı bir cisme değişik şiddet ve doğrultuda kuvvet uygulanıp F ve a ölçülürse, sonrada farklı cisimlerle aynı ölçmeler yapılırsa şu sonuçlarelde edilir:

  1) Bütün durumlarda ivmenin doğrultusu kuvvetin doğrultusu yönünle aynıdır. Bu sonuç, cisim başlangıçta durgunda olsa, herhangi bir hızla belli doğrultuda gitse dedoğrudur. 2) Belli bir cisim için kuvvetin şiddetinin, ivmenin oranı değişmez kalmaktadır.

  F/a=sabit

  F = m a eşitliğinde görüldüğü gibikütle,uygulanan kuvvete karşıcisminkazanacağı ivmeyekarşıkoyan birnicelik olarak ortaya çıkmaktadır. Yani, aynı bir kuvvetle kütlesi küçük olan bir cisim daha büyük bir ivme, kütlesi büyük olan bir cisim ise daha küçük bir ivmekazanır. Sözgelimiduranyadahiçdeğişmeyenbirhızlagiden otomobilin (~1500kg)hızında, saniyede 5 m/s lik bir hız değişimi sağlayabilmek için 7500 N luk bir kuvvet gerekirken, aynı hız değişimini bir kamyonda (~2000 kg) sağlayabilmek için2500N lukbirkuvvetgerekir. Bu yönüylekütle,devinimekarşı koyan bir niceliktir; başka bir deyimle, ötelenme devinimindeki değişime karşı koyar. Bu açıdan kütleye, öteleme eylemsizliği de denir.

  Newtonun ikinci yasası olarak bilinen F = m a eşitliği vektörel bir eşitliktir. Bir cismeaynıandaçeşitli doğrultularda,çeşitli büyüklüklerde bir çok kuvvet etki ettiğinden, cisim bunların bileşkesi yönünde bir ivme kazanır.

  Devinim tek boyutta ise bu durumda kuvvetler de tek doğrultuda olacağından, kuvvetlerin büyüklüklerinin cebirsel toplamının kütleyeoranı,ivmenin değerini verir. Devini ikiboyuttaise bu durumda kuvvetler x,y bileşenleri bulunur, bunların cebirsel toplamının kütleye bölümü o yöndeki ivme bileşenini büyüklüğünü verir. İvme uygulanan kuvvetle doğru orantılıdırve kuvvet yönündedir. Cismin momentumunda zamana göre değişiminin oranı, cisme etkiyen kuvvetle doğru orantılıdır.

  NEWTONUN ÜÇÜNCÜ HAREKET KANUNU (ETKİ-TEPKİ PRENSİBİ)

  Günlük yaşantımızda bir cisme bir kuvvet uygulanması söz konusu olduğunda, onun herhangi bir yolla itilmesi yada çekilmesi aklımıza gelir. Sözgelimiasılı bir mıknatısçubuğunu yaklaştırdığımızda aynı adlı kutuplar karşı karşıya geldiğinde, asılı mıknatısın bizden uzaklaşacak yönde gittiğini; ters adlı kutupların karşıkarşıya gelmesi durumundaasılı olan mıknatısın bizedoğru geldiğini görürüz. Her iki durum için elimizdeki mıknatısın, asılı olan mıknatısa bir kuvvet uyguladığını ve bunun sonucu olarak asılı mıknatısın devinimebaşladığı söyleriz. Bunun yanında, elimizde tuttuğumuz mıknatısın da, diğermıknatısa yaklaştırılırken çekilip ittiğinihissederiz.

  Doğadaki bütün gerçek kuvvetler çevreyle etkileşme sonucu çıkarlar. Bir cisim diğer bir cisme bir kuvvet etki ettirdiğinde, diğer cisim de bu cisme bir kuvvet etkiler Buna ek olarak bu kuvvetlerin değerleri eş kuvvetleri zıttır. Bu durumda, yalıtılmış tek bir kuvvetten söz edilemez. İkicisim arasındakietkileşimedebu kuvvetlerden birine «etki» diğerine « tepki» kuvveti denir. Başka bir deyimle, kuvvetlerden birisi«etki» olarak alınırsa, diğeri birinciye karşı « tepki» olarak alınır.

  Herhangibir etkiye karşı her zaman bir tepki vardır; yada iki cisminkarşılıklıetkisi daimaeşit fakatzıtözelliklidir.Etki kuvveti ve tepki kuvveti aynı cisim üzerine etki etmez. Örneğin masa üzerinde duran kitap ile masa arasındaki etki ve tepki kuvvetlerini düşünelim Kitaptan kaynaklanan etki kuvveti masa üzerinde olur, masanın tepkisi ise kitap üzerinde bir tepki kuvveti olarak ortaya çıkar. İki cisim arasında oluşan etkileşmede F kuvveti, ikincinin birinciye etkidiği F kuvvetine eşit fakat zıt yönlüdür.
   


Sayfayı Paylaş