Neml Suresi Türkçe Okunuşu

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 12 Ekim 2011 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Neml Suresi Türkçe Okunuşu
  1. ta sın tilke ayatül kur'ani ve kitabim mübın
  2. hüdev ve büşra lil mü7minın
  3. ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun
  4. innellezıne la yü'minune bil ahırati zeyyenna lehüm a'malehüm fe hüm ya'mehun
  5. ulaikellezıne lehüm suül azabi ve hüm fil ahırati hümül ahserun
  6. ve inneke le tülekkal kur'ane mil ledün hakımin alım
  7. iz kale musa li ehlihı innı anestü nara seatiküm minha bi haberin ev atıküm bi şihabin kabeşil lealleküm tastalun
  8. felemma caeha nudiye em burike men fin nari ve men havleha ve sübhanellahi rabbil alemın
  9. ya musa innehu enellahül azızül hakım
  10. ve elkı asak felemma raaha tehtezzü ke enneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb ya musa la tehaf innı la yehafü ledeyyel murselun
  11. illa men zaleme sümme beddele husnem ba'de suin fe innı ğafurur rahıym
  12. ve edhıl yedeke fı ceybike tahruc beydae min ğayri suin fı tis'ı ayatin ila fir'avne ve kavmih innehüm kanu kavmen fasikıyn
  13. felemma caethüm ayatüna mübsıraten kalu haza sıhrum mübın
  14. ve cehadu biha vesteykanetha enfüsühüm zulmev ve ulüvva fenzur keyfe kane akıbetül müfsidın
  15. ve le kad ateyna davede ve süleymane ılma ve kalel hamdü lillahillezı faddalena ala kesırim min ıbadihil mü'minın
  16. ve verise süleymanü davude ve kale ya eyyühen nasü ullimna mentıkat tayri ve utına min külli şey' inne haza le hüvel fadlül mübın
  17. ve huşira li süleymane cünudühu minel cinni vel insi vet tayri fe hüm yuzeun
  18. hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemletüy ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm la yahtımenneküm süleymanü ve cünudühu ve hüm la yeş'urun
  19. fe tebesseme dahıkem min kavliha ve kale rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahü ve edhılnı bi rahmetike fı ıbadikes salihıyn
  20. ve tefekkadet tayra fe kale maliye le eral hüdhüde em kane minel ğaibın
  21. le üazzibennehu azaben şedıden ev le ezbehannehu ev le ye'tiyennı bi sultanim mübın
  22. fe mekese ğayra beıydin fe kale ehattü bi ma lem tühıt bihı ve ci'tüke min sebeim bi nebiy yekıyn
  23. innı vecedtümraeten temlikühüm ve utiyet min külli şey'iv ve leha arşün azıym
  24. vecedtüha ve kavmeha yescüdune liş şemsi min dunillahi ve zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe saddehüm anis sebıli fehüm la yehtedun
  25. ella yescüdu lillahillezı yuhricül hab'e fis semavati vel erdı ve ya'lemü ma tuhfune ve ma tu'linun
  26. allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym
  27. kale senenzuru e sadakte em künte minel kazibın
  28. izheb bi kitabı haza fe elkıh ileyhim sümme tevelle anhüm fenzur maza yarciun
  29. kalet ya eyyühel meleü innı ülkıye ileyye kitabün kerım
  30. innehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahıym
  31. ella ta'lu aleyye ve'tunı müslimın
  32. kalet ya eyyühel meleü eftunı fı emrı ma küntü katıaten emrah hatta teşhedun
  33. kalu nahnü ülu kuvvetiv ve ülu be'sin şedıdiv vel emru ileyki fenzurı maza te'mürın
  34. kalet innel müluke iza dehalu karyeten efseduha ve cealu eızzete ehliha ezilleh ve kezalike yefalun
  35. ve innı mürsiletün ileyhim bi hedeyyetin fe nazıratüm bime yarciul mürselun(25. ayet secde ayetidir.)
  36. felemma cae süleymane kale etümidduneni bi malin fema ataniyellahü hayrum mimma ataküm bel entüm bi hediyyetiküm tefrahun
  37. ircı'ileyhim fe lene'tiyennehüm bi cünudil la kıbele lehüm biha ve le nuhricennehüm minha ezilletev ve hüm sağırun
  38. kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye'tını bi arşiha kable ey ye'tunı müslimın
  39. kale ıfrıtüm minel cinni ene atıke bihı kable en tekume mim mekamik ve innı aleyhi le kaviyyün emın
  40. kalellezı ındehu ılmüm minel kitabi ene atıke bihı kable ey yertedde ileyke tarfük felmma raahü müstekırran ındehu kale haza min fadli rabbı li yeblüvenı e eşküru em ekfür ve men şekera fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe inne rabbı ğaniyyün kerım
  41. kale nekkiru leha arşeha nenzur e tehtedı em tekunü minellezıne la yehtedun
  42. felemma caet kıyle e hakeza arşük kalet keennehu hu ve utınel ılme min kabliha ve künna müslimın
  43. ve saddeha ma kanet ta'büdü min dunillah inneha kanet min kavmin kafirın
  44. kıyle lehedhulis sarh felemma raethü hasibethü lüccetev ve keşefet an sakayha kale innehu sarhum mümerradüm min kavarır kalet rabbi innı zalemtü nefsı ve eslemtü mea süleymane lillahi rabbil alemın
  45. ve le kad erselna ila semude ehahüm salihan enı'büdüllahe fe izahüm ferıkani yahtesımun
  46. kale ya kavmi lime testa'cilune bis seyyieti kablel haseneh lev la testağfirunellahe lealleküm türhamun
  47. kalüt tayyerna bike ve bi mem meak kale tairuküm ındellahi bel entüm kavmün tüftenun
  48. ve kane fil medıneti tis'atü rahtıy yüfsidune fil erdı ve la yuslihun
  49. kalu tekasemu billahi le nübeyyitennehu ve ehlehu sümme le nekullenne li veliyyihı ma şehidna mehlike ehlihı ve inna le sadikın
  50. ve mekeru mekrav ve mekerna mekrav ve hüm la yeş'urun
  51. fenzur keyfe kane akıbetü mekrihim enna demmernahüm ve kavmehüm ecmeıyn
  52. fe tilke büyutühüm haviyetem bima zalemu inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya'lemun
  53. ve enceynellezıne amenu ve kanu yettekun
  54. ve lutan iz kale li kavmihı ete'tunel fahışete ve entüm tübsırun
  55. e inneküm le te'tuner ricale şehvetem min dunin nisa' bel entüm kavmün techelun
  56. fe ma kane cevabe kavmihı illa en kalu ahricu ale lutım min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun
  57. fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kaddernaha minel ğabirın
  58. ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın
  59. kulil hümdü lillahi ve selamün ala ıbadihillezınastafa allahü hayrun emma yüşrikun
  60. emmen halekas semavati vel erda ve enzele leküm mines semai maa fe embetna bihı hadaika zate behceh ma kane leküm en tümbitu şeceraha e ilahüm meallah bel hüm kavmüy ya'dilun
  61. emmen ceallel erda kararav ve cealle hılaleha enharav ve ceale leha ravasiye ve ceale beynel bahrayni haciza e ilahüm meallah bel ekseruhüm la ya'lemun
  62. emmey yücıbül mudtarra iza deahü ve yekşifüs sue ve yec'alüküm hulefael ard e ilahüm meallah kalılem ma tezekkerun
  63. emmey yehdıküm fı zulümatil berri vel bahri ve mey yursilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih e ilahüm meallah tealellahü amma yüşrikun
  64. emmey yebdeül halka sümme yüıydühu ve mey yerzükuküm mines semai vel ard e ilahüm meallah kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn
  65. kul la ya'lemü men fis semavati vel erdıl ğaybe illellah ve ma yeş'urune eyyane yüb'asun
  66. belid darake ılmühüm fil ahırati bel hüm fı şekkim minha bel hüm minha amıun
  67. ve kalellezıne keferu e iza künna türabev ve abaüna einna le muhracun
  68. le kad vüıdna haza nahnü ve abaüna min kablü in haza illa esatıyrul evvelın
  69. kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mücrimın
  70. ve la tahzen aleyhim ve la tekün fı daykım mimma yemkürun
  71. ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
  72. kul asa ey yekune radife leküm ba'dullezı testa'cilun
  73. ve inne rabbeke le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun
  74. ve inne rabbeke le ya'lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun
  75. ve ma min ğaibetin fis semai vel erdı illa fı kitabim mübın
  76. inne hazel kur'ane yekussu ala benı israıle ekserallezı hüm fıhi yahtelifun
  77. ve innehu lehüdev ve rahmetül lil mü7minın
  78. inne rabbeke yakdıy beynehüm bi hukmih ve hüvel azızül alım
  79. fe tevekkel alellah inneke alel hakkıl mübın
  80. inneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın
  81. ve ma ente bi hadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fe hüm müslimun
  82. ve iza vekaal kavlü aleyhim ahracna lehüm dabbetem minel erdı tükellimühüm ennen nase kanu bi ayatina la yukınun
  83. ve yevme nahşüru min külli ümmetin fevcem mimmey yükezzibü bi ayatina fehüm yuzeun
  84. hatta iza cau kale e kezzebtüm bi ayatı ve lem tühıytu biha ilmen emma za küntüm ta'melun
  85. ve vekaal kavlü aleyhim bima zalemu fe hüm la yentıkun (turkeyarena.com)
  86. e lem yerav enna cealnel leyle li yeskünu fıhi ven nehara mübsıra inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
  87. ve yevme yünfehu fis suri fe fezia men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah ve küllün etevhü dahırın
  88. ve teral cibale tahsebüha camidetev ve hiye temürru merras sehab sun'allahillezı etkane külle şey' innehu habırum bima tefalun
  89. men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve hüm min fezeıy yevmeizin aminın
  90. ve men cae bis seyyieti fe kübbet vücuhühüm fin nar hel tüczevne ila ma küntüm ta'melun
  91. innema ümirtü en a'büde rabbe hazihil beldetillezı harrameha ve lehu küllü şey'iv ve ümirtü en ekune minel müslimın
  92. ve en etlüvel kur'an fe menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe kul innema ene minel münzirın
  93. ve kulil hamdü lillahi seyürıküm ayatihı fe ta'rifuneha ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta'melun
   


Sayfayı Paylaş