Necm Suresi Okunuşu

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 3 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Necm Suresi Arapça Okunuşu
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  1. ven necmi iza heva

  2. ma dalle sahıbukum ve ma ğava

  3. ve ma yentıku anil heva

  4. in huve illa vahyuy yuha

  5. allemehu şedidul kuva

  6. zu mirrah festeva

  7. ve huve bil ufukıl a'la

  8. summe dena fe tedella

  9. fe kane kabe kavseyni ev edna

  10. fe evha ila abdihi ma evha

  11. ma kezebel fuadu ma raa

  12. efe tumarunehu ala ma yera

  13. ve le kad raahu nezleten uhra

  14. ınde sidratil munteha

  15. ındeha cennetul me'va

  16. iz yağşes sidrate ma yağşa

  17. ma zağal besaru ve ma tağa

  18. le kad raa min ayati rabbihil kubra

  19. e fe raeytumul late vel uzza

  20. ve menates salisetel uhra

  21. e lekumuz zekeru ve lehul unsa

  22. tilke izen kısmetun dıyza

  23. in hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda

  24. em lil insani ma temenna

  25. fe lillahil ahıratu ve ula

  26. ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda

  27. innellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa

  28. ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a

  29. fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya

  30. zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda

  31. ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna

  32. ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka

  33. e fe raeytellezi tevella

  34. ve a'ta kalilev ve ekda

  35. eındehu ılmul ğaybi fe huve yera

  36. em lem yunebbe' bima fi suhufi musa

  37. ve ibrahimellezi veffa

  38. ella teziru vaziratuv vizra uhra

  39. ve el leyse lil insani illa ma sea

  40. ve enne sa'yehu sevfe yura

  41. summe yuczahul cezael evfa

  42. ve enne ila rabbikel munteha

  43. ve ennehu huve adhake ve ebka

  44. ve ennehu huve emate ve ahya

  45. ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa (turkeyarena.com)

  46. min nutfetin iza tumna

  47. ve enne aleyhin neş'etel uhra

  48. ve ennehu huve ağna ve akna

  49. ve ennehu huve rabbuş şı'ra

  50. ve ennehu ehleke adenil ula

  51. ve semude fema ebka

  52. ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa

  53. vel mu'tefikete ehva

  54. fe ğaşşaha ma ğaşşa

  55. fe bi eyyi alai rabbike tetemara

  56. haza nezirum minen nuzuril ula

  57. ezifetil azifeh

  58. leyse leha min dunillahi kaşifeh

  59. e fe min hazel hadisi ta'cebun

  60. ve tadhakune ve la tebkun

  61. ve entum samidun

  62. fescudu lillahi va'budu
   

Sayfayı Paylaş