Mut'a nikahı, modası, modern zinanın ta kendisidir

Konusu 'Dini Sohbet' forumundadır ve BuLuT5 tarafından 11 Temmuz 2007 başlatılmıştır.

 1. BuLuT5 Well-Known Member


  Bizim gençlerimizden bir sürü cahiller, dinin kisvesi altında fuhuşun modern çeşidi olan mut'a nikahının helal olduğunu; ve mut'a nikahının sadece Hazreti Ömer radıyallahu anhu tarafından yasaklandığını ileri sürmektedir.

  Dini ğayret ve salabetimizden tahammülsüz bir hale düştüğümden, bunun Hazreti Ömer radıyallahu anhu tarafından değil, bizzat Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklandığını ve "mut'a" nın nikah olmadığını yazmaya: bir vecibe-i İslamiyyeyi bildirmeye mecbur oldum.

  "Zinaya yaklaşmayın.Çünkü o gerçekte bir hayasızlıktır; kötü bir yoldur." ( El-İsra ayet 32) Yani zinayı irtikab etmek söyle dursun; gerek ona niyet etmek, gerekse başlangıç olabilicek sebeblere yapışmak suretiyle yaklaşmayında.. ( Hasan Basri Çantay)

  İmam Malik, Buhari, Müslim ve daha birçok hadis imamlarının tahric ettikleri hadis-i şerif aynen şöyledir:
  Yahya bin Yahya, Malik'ten, o da İbni Şihab'dan, o da Muhammed bin Ali bin Ebi Talib'in oğulları olan Abdullah ve Hasen'den; o ikiside babalarından yani Muhammed'den, o da babası Ali bin Ebi TAlib radıyallahu anhum'dan bize söyledi; Ali raduyallahu anhu dedi ki : " Gerçekte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gününde, kadınların mut'asını yasakladı. Ve ehli eşeğin etinin yenmesini yasakladı."

  Bazı hadislerde " Hayber günü " yerinde "Fetih gününde" diye varid olmuştur.
  İmam Malik bu hadisi senediyle kitab-un-nikah bab-u nikah-il-mut'ati c.2 s. 542 h.n 41=1123 te, Buhari kitab-ul-meğazi bab-u Ğazvet-i Haybere h.n. 216 yahud Kirmani'nin tertibi üzere h.n.244=3940'ta, Müslim kitab-un-nikah bab-u nikah-il-mut'ati.. h.n.29=1407 de tahric etmişlerdir.

  Ebu DAvud'dan başka Kütüb-ü Sitte'nin beşi bu hadisi tahric etmiştir.
  İmam Beğavi Şerh-us-Sünne c.9 s.99 h.n. 2292 de, Abdurrezzak el-Musannef c.7 s.501 h.n.14032 de tahric etmişlerdir. Yine Abdurrezzak aynı eserde 14034 no'lu şu hadisi tahric etmiştir:

  " Gerçekte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara mut'ayı haram kılmıştır."
  Bu hadisi Beyhaki de tahric etmiştir.

  Bütün bunlar gösteriyo ki, mut'a nikahı, bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmıştır.Kendilerine nehiy ulaşmayan ashabdan bazıları, mut'anın neshini bilmedikleri için yapmışlarıdr. Hazreti Ömer radıyallahu anhu, bu işi yapanların hakkında haddin tatbik edileceğini va'detmiştir.

  Nitekim İmam Beğavi Şerh-us-Sünne 2292 no'lu hadisin şerhinde : " Bu hadisin sıhhati üzerine ittifak edilmiştir. ... Aynı zamanda ulema, mut'a nikahının haramlığı üzerine de ittifak ettiler.Ve gerçekte Müslümanlar arasında bu, icmai ümmet gibidir." demiştir.

  Ahmed bin Hanbel'in hadisinde " Fetih günü" geçiyor. Ayni diyor ki : " Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki sefer helal, iki sefer haram kılmıştır.Artık kıyamete kadar mut'a nikahı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haram kılınmıştır."

  Anlaşıldı ki, mut'anın haramlığı hakkında Ehli Sünnet arasında ihhtilaf yoktur. Ve Şia dan başka ona (mut'a nikanına) cevaz veren olmamıştır.Şimdi Şianın akımına düşenler, bu fuhuşu din namına modern bir şekilde yapmak istemektedirler.

  Diyorlar ki :

  Alıntı:
  "...O halde onlardan hangisiyle faidelendiyseniz, ücretini takdir edildiği vechile verin..." ( En- Nisa 24) mealindeki ayet-i kerimede : "onlardan hangisiyle faidelendiyseniz" ve " ücretini takdir edildiği vechile verin" buyrulmuştur. Faidelenmek mut'adır.Aksi takdirde " ücret" yerinde "mehir" denilecekti. Şübhesiz hadislerin birçoğunda da mut'a ya cevaz verilmiştir.Ebu Bekr zamanında dahi bu iş yapılırdı.Nihayet Amr bin Hureys'in hadisesi zamanında Ömer radıyallahu anhu mut'a yı kaldırmıştır.İbni Abbas da buna fetva vermiştir."

  Şevkani diyor ki: " Mekke'nin fethinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Haccet-ul-Veda hutbesinde mut'ayı kaldırmıştır." Hattabi'den naklen de diyor ki: " Mut'anın yasaklığı üzerinde icmai ümmet olmuştur.Ancak Şia'dan bazıları mut'aya cevaz verdiler. Beyhaki, Cafer bin Muhammed'den naklen diyor ki : " Muşarun ileyh mut'a dan sorulunca: " O, zinanın ta kendisidir." demiştir."

  Yine Şevkani, İbnu Dakik-il-İd'den naklen diyor ki : " Hanefilerden bazılarının, Maliki mezhebinde mut'anın cevazına dair naklettikleri sözler yanlıştır.Çünkü Malikiler mut'a nikahına şiddetle karşı çıkmışlar ve bu sebeble muvakkat nikahının da helal olmadığını söylemişlerdir."

  Şiadan bazılarının En-Nisa' Suresi'nin 24. ayetinden aldıkları delil dört cihetle çürük ve batıldır.

  1- " ... O halde onlardan hangisiyle faidelendiyseniz..." mealindeki ayeti kerimede faidelenmek'ten maksad, nikaha dayalı olan faidelenmektir. Tabii ki nikahın şartı da müebbed olmasıdır.Aksi takdirde zinanın meşruiyetine, daha doğrusu modernleşmesine ve modalığına fetva verilmiş olur.

  2- Aynı ayetin başında, şer'an ma'ruf ve muayyen olan nikahtan bahsedilmiştir. Ayetin ortasında " faidelenme" yi, ma'ruf olan nikahtan başkası zannetmek, Kur'an-ı Hakim'in hükmünü değiştirmekten ibaret olur.

  3- Ayet-i kerimede "mehir", "ücret"le ifade edilmiştir. Binaenaleyh "...ücretini takdir edildiği..." sözünden murad, nikah mukabilinde tayin edilen mehirdir; oynaşma, flört, ve modernleşmiş zinanın ücreti değildir. Nitekim En-Nisa' 25, yine El-Maide 5, El-Ahzab 50, El-Mümtehıne 10. ayetlerinde nikahta verilecek olan " mehir", "ücret" kelimesiyle isimlendirilmiştir.Binaenaleyh mut'anın ücreti kasdedilmemiştir. Bu takdirde, En-Nisa Suresi'nin 24. ayetinde ki "mim" harfi, şart manasındadır. Yani meşru nikahla tayin edilen mehrin, zifafa girmeden evvel, zifafa girmek murad edildiği zaman verilmesi emredilmiştir.Çünkü bu şekilde veriş iki eşin arasındaki sevgiyi artırır.

  4- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bazı ğazvelerinde zarurete mebni mut'aya cevaz verdiyse de, bilahare yani veda haccında onu kaldırdı. Nitekim " Ey insanlar, gerçekte Ben kadınlardan faidelenmekten size izin vermiştim. Gerçekte Allah Teala kıyamet gününe kadar bunu haram kılmıştır.Kimin yanında kadınlardan birşey olursa, peşi bırakılsın. Önceden onlara verdiğiniz bir şeyi almayınız." buyurmuştur.

  Bu hadisi Müslim "kitab-un nikah bab-u nikah-il- mut'ati ve beyani ennehu ubiha sümme nusiha..." başlığı altında 21=1426 no'lu hadiste tahric etmiştir.

  İmam Ahmed bin Hanbek de bu hadisi tahric etmiştir.Bu hadis sahihtir.

  Artık bununla beraber mut'a nikahının haramlığını, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya isnad etmek korkunç bir hatadır.

  Mut'a nikahı: Kur'an, sünnet, icma ve akıl ile haram kılınmıştır. El-Mü'minun Suresi'nin 5 ve 6. ayetleriyle, mut'a ve muvakkat nikahı gibi zinanın her çeşidi haram kılınmıştır. İmanlı bir kimse bu işi işleyemez.

  Amma hadiste ise; yukarıdaki hadislerden başka, neshe ve mut'anın haramlığına dair yüz kadar hadis vardır.

  Amma icma'ise ; İmamiyye'den başka ümmetin ittifakıyla; Kadı İyaz'ın da dediği gibi, Rafizi müstesna diğer alimlerin icmaı ile mut'a haram kılınmıştır.

  Yukarıda Hattabi ve Beğavi'nin de, " Bu hususta icmaın vuku bulduğu" ibaresini nakletmiştik.

  Amma aklen ise ; birçok faideli maksadlar ve hayat-ı ictimaiye'nin dengesini korumak için, müebbed olan nikah meşru kılınmıştır. Tabii ki bunda neslin korunması, iki eş arasında tayyibe hayatın olması ve namusun korunması vardır.Amma mut'ada ve muvakkat nikahta, cinsel arzuların yerine getirilmesinden başka hiçbir gaye yoktur.

  Müslümanların mut'aya karşı çıkmaları ve bu işin kaldırılması için ğayrete gelmeri, zamanımızda en elzem vazifedir.

  Serseri insanlar, genelevini meşru gördükleri gibi, mut'a ve muvakkat nikahını da meşru görürler.

  İslam dininde zinanın her çeşidi ve her sureti haram kılınmıştır.Acaba Şia akımına girip, onların sapık fikirlerini yaymak maharet midir ?!.

  Ey Müslüman Türk gençleri!.. Varlığınız; namusu korumak ve zinayı kaldırmak, fuhşa karşı çıkmak içindir. Eğer Şianın modern fuhuş işlemesine ortak olursanız, Allah korusun memleketinizi, mukaddesatınızı çiğnemiş olursunuz
   


 2. arflower Well-Known Member

  güzel paylaşım için teşekkürler

  Mut'a nikahı , ücret karşılığında belli bir vakit kadınla evlenmektir. Eğer hala bu nikah uygulanıyorsa yazık insanlığa...
   

Sayfayı Paylaş