Mümin Suresi Okunuşu

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 1 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Mümin Suresi Arapça Okunuşu
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  1. ha mım

  2. tenzılül ktabi minellahil azızil alım

  3. ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr

  4. ma yücadilü fi ayatillahi illellezıne keferu fe la yağrurke tekallübühüm fil bilad

  5. kezzebet kablehüm kavmü nuhıv vel ahzabü mim ba'dihim ve hemmet küllü ümmetim bi rasulihim li ye'huzuhü ve cadelu bil batılı li yüdhüdu bihil hakka fe ehaztühüm fe keyfe kane ıkab

  6. ve kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezıne keferu ennehüm ashabün nar

  7. ellezıne yahmilunel arşe ve men havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü'minune bihı ve yestağfirune lillezıne amenu rabbena vesı'te külle şey'ir rahmetev ve ılmen fağfir lillezıne tabu vettebeu sebıleke vekıhim azabel cehıym

  8. rabbena ve edhılhüm cennati adninilletı veadtehüm ve men salehü min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim inneke entel azızül hakım

  9. vekıhimüs seyyiat ve men tekıs seyyiati yevmeizin fe kad rahımteh ve zalike hüvel fevzül azıym

  10. innellezıne keferu yünadevne le maktüllahi ekberu mim maktiküm enfüseküm iz tüd'avne ilel imani fe tekfürun

  11. kalu rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa'terafna bi zünubina fe hel ila hurucim min sebıl

  12. zaliküm bi ennehu iza düıyellahü vahdehu kefartüm ve iy yüşrük bihı tü'minu fel hukmü lillahül aliyyil kebır

  13. hüvellezı yürıküm ayatihı ve yünezzilü leküm mines semai rizka ve ma yetezekkeru illa mey yünıb

  14. fed'ullahe mhlisıyne lehüd dıne ve lev kerihel kafirun

  15. rafıud deracati zül arş yülkır ruha min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı li yünzira yevmet telak

  16. yevme hüm barizun la yahfa alellahi minhüm şey' li menil mülkül yevm lillahil vahıdil kahhar

  17. elyevme tücza küllü mefsim bima kesebet la zulmel yevm innellahe serıul hısab

  18. ve enzihüm yevmel azifeti izil kulubü ledel hanaciri kazımın ma liz zalimıne min hamımiv ve la şefııy yüta'

  19. ya'lemü hainetel a'yüni ve ma tuhfis sudur

  20. vallahü yakdıy bil hakk vellezıne yed'une min dunihı la yakdune bi şey' innellahe hüves semıul besıyr

  21. e ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne kanu min kablihim kanu hüm eşedde minhüm kuvvetev ve asaran fil erdı fe ehazehümüllahü bi zünubihim ve ma kane lehüm minellahi miv vak

  22. zalike bi ennehüm kanet te'tıhim rusülühüm bil beyyinati fe keferu fe ehazehümüllah innehu kaviyyün şedıdül ıkab

  23. ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın

  24. ila fir'avne ve hamane ve karune fe kalu sahırun kezzab

  25. fe lemma caehüm bil hakkı min ındina kaluktülu ebnaellezıne amenu meahu vestahyu nisaehüm ve ma keydül kafirıne illa fı dalal

  26. ve kale fir'avnü zerunı aktül musa vel yed'u rabbeh innı ehafü ey yübeddile dıneküm ev ey yuzhira fil erdıl fesad

  27. ve kale musa innı ustü bi rabbı ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü'minü bi yevmil hısab

  28. ve kale racülüm mü'minüm min ali fir'avne yektümü ımanehu etaktülune racülen ey yekule rabbiyellahü ve kad caeküm bil beyyinati mir rabbiküm ve iy yekü sadikay yüsıbküm ba'dullezı yeıdüküm innellahe la yehdı men hüve müsrifün kezzab

  29. ya kavmi lekümül mülkül yevme zahirıne fil erdı fe mey yensuruna mim be'sillahi in caena kale fir'avnü ma ürıküm illa ma era ve ma ehdıküm illa sebıler raşad

  30. ve kalellezı amene ya kavmi innı ehafü aleyküm misle yevmil ahzab

  31. misle de'bi kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba'dihim ve mellahü yürıdü zulmel lil ıbad

  32. ve ya kavmi innı ehafü aleyküm yevmet tenad

  33. yevme tüvellune müdbirın ma leküm minellahi min asım ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had

  34. ve le kad caeküm yusüfü min kablü bil beyyinati fe ma ziltüm fı şekkim mimma caeküm bih hatta iza heleke kultüm ley yeb'asellahü mim ba'dihı rasula kezalike yüdıllüllahü men hüve müsrifüm mürtab

  35. ellezıne yücadilune fi ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm kebüra makten ındellahi ve ındellezıne amenu kezalike yatbeullahü ala külli kalbi mütekebbirin cebbar

  36. ve kale fir'avnü ya hamanübni lı sarhal le allı eblüğul esbab

  37. esbabes semavati fe attalia ila ilahi müsa ve innı le ezunnühu kaziba ve kezalike züyyine li fir'avne suü amelihı ve sudde anis sebıl ve ma keydü fir'avne illa fı tebab

  38. ve kalellezı amene ya kavmit tebiuni ehdiküm sebıler raşad

  39. ya kavmi innema hazihil hayatüd dünya meta'uv ve innel ahırate hiye darul karar

  40. men amile seyyieten fe la yücza illa misleha ve men amile salihüm min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe ülaike yedhulunel cennete yürzekune fıha bi ğayri hısab

  41. ve ya kavmi malı ed'uküm ilen necati ve ted'unenı ilen nar

  42. ted'unenı li ekfüra billahi ve üşrike bihı ma leyse lı bihı ılmüv ve ene ed'uküm ilel azızil ğaffar

  43. la cerame ennema ted'unenı ileyhi leyse lehu da'vetün fid dünya ve la fil ahırati ve enne meraddena ilellahi ve ennel müsrifıne hüm ashabün nar

  44. fe setezkürune ma ekulü leküm ve üfevvidu emrı ilellah innellahe basıyrum bil ıbad

  45. fe vekahüllahü seyyiati ma mekeru ve haka bi ali fir'avne suül azab

  46. ennaru yu'radune aleyha ğudüvvev ve aşiyya ve yevme tekumüs saatü edhılu ale fir'avne eşeddel azab

  47. ve iz yetehaccune fin nari fe yekulud duafaü lillezınestekberu inna künnü leküm tebean fe hel entüm muğnune anna nasıybem minen nar

  48. kalellezı nestekberu inna küllün fıha innellahe kad hakeme beynel ıbad

  49. ve kalellezıne fin nari li hazeneti cehennemed'u rabbeküm yühaffif anna yevmem minel azab

  50. kalu eve lem tekü te'tıküm rusülüküm bil beyyinat kalu bela kalu fed' ve ma düaül kafirıne illa fı dalal

  51. inna henensuru rusülena vellezıne amenu fil hayatid dünya ve yevme yekulül eşhad

  52. yevme la yenfeuz zalimıne ma'ziratühüm ve lehümül la'netü ve hehüm suüd dar

  53. ve le kad ateyna musel hüda ve evrasna benı israilel kitab

  54. hüdev ve zikra li ülil elbab

  55. fasbir inne va'dellahi hakkuv vestağfir li zembike ve sebbıh bi hamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar

  56. innellezıne yücadilune fı ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm in fı sudurihim illa kibrum ma hüm bi baligıyh festeız billah innehu hüves semıul besıyr

  57. le halkus semavati vel erdı ekberu min halkın nasi ve lakinne ekserannasi la ya'lemun

  58. ve ma yestevil a'ma vel besıyru vellezıne amenu ve amilus salihati ve lel müsi' kalılem ma tetezekkerun

  59. innes saate le atiyetül la raybe fıha ve lakinne ekseran nasi la yü'minun

  60. ve kale rabbükümüd'unı estecib leküm innellezıne yestekbirune an ıbatetı seyedhulune cehenneme dahırın

  61. allahüllezı ceale lekümül leyle li teskünu fıhi ven nehara mübsıra innellahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun

  62. zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey' la ilahe illa hüve fe enna tü'fekun

  63. kezalike yü'feküllezıne kanu bi ayatillahi yechadun

  64. allahüllezı ceale lekümül erda kararav ves semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm ve razekaküm minet tayyibat zalikümüllahü rabbükam fe tebarakellahü rabbül alemın

  65. hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisıyne lehüd dın elhamdü lillahi rabbil alemın

  66. kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillahi lemma caeniyel beyyinatü mir rabbı ve ümirtü en üslime li rabbil alemın (turkeyarena.com)

  67. hüvellezı halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme yuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm sümme li tekunu şüyuha ve minküm mey yüteveffa min kablü ve li teblüğu ecelem müsemmev ve lealleküm ta'kılun

  68. hüvellezı yuhyi ve yümıt fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun

  69. e lem tera ilellezıne yücadilune fı ayatillah enna yusrafun

  70. ellezıne kezzebu bil kitabi ve bima erselna bihı rusülena fe sevfe ya'lemun

  71. izil ağlalü fı a'nakıhim ves selasil yüshabun

  72. fil hamımi sümme fin nari yüscerun

  73. sümme kıyle lehüm eyne ma küntüm tüşrikun

  74. min dunillah kalu dallu anna bel lem nekün ned'u min kablü şey'a kezalike yüdıllüllahül kafirın

  75. zaliküm bima küntüm tefrahune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm temrahun

  76. üdhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe bi'se mesvel mütekebbirın

  77. fasbir inne va'dellahi hakk fe imma nüriyenneke ba'dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna yürceun

  78. ve le kad erselna rusülem min kablike minhüm men kasasna aleyke ve minhüm mel lem naksus aleyk ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah fe iza cae emrallahi kudiye bil hakkı ve hasira hünalikel mübtılun

  79. allahüllezı ceale lekümül en'ame li terkebu minha ve minha te'külun

  80. ve leküm fiha menafiu ve li teblüğu aleyha haceten fı suduriküm ve aleyha ve alel fülki tuhmelun

  81. ve yürıküm ayatihı fe eyye ayatillahi tünkirun

  82. e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eksera minhüm ve eşedde kuvvetev ve asaran fil erdı fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun

  83. felemma caethüm rusülühüm bil beyyinati ferihu bima ındehüm minel ılmi ve haka biham ma kanu bihı yestehziun

  84. felemma raev be'sena kalu amenna billahi vahdehu ve kefarna bima künna bihı müşrikın

  85. fe lem yekü yenfeuhüm ımanühüm lemma raev be'sena sünnetellahiletı kad halet fı ıbadih ve hasira hünalikel kafirun
   

Sayfayı Paylaş