Muhasebecilik Muhasebe Mesleği

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 11 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Muhasebe Mesleği Ve Muhasebecilik
  Muhasebecilik nedir, Muhasebe Mesleği hakkında bilgi

  Muhasebe mesleği günümüz Türkiye'sinde en çok önem verilen ve en çok iş alanına sahip olan bir meslektir. Türkiye de şu an en çok aranan nitelikli elemanların başlarında muhasebe elemanları gelmektedir. Böyle ilgi gören bir alanın da, mesleğinin önemi ve ilgisi büyük olmaktadır.

  Muhasebe mesleği çok kapsamlı olduğundan kendi içinde de kısımlara ayrılmıştır. Bunların en önemlileri; serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik, muhasebe müdürlüğü, muhasebe uzmanlığı, muhasebe elemanı, muhasebe öğretmenliği v.b. Bu branşlardan hangisi olursa olsun ilk önce muhasebe eğitimi almak gererktiği unutulmamalıdır.

  Muhasebe mesleği için gerekli eğitimi almak ortaöğretim kurumlarından başlayarak üniversite eğitimine kadar devam edebilmektedir. Tabiki tek bir eğitim sistemi söz konusu değildir. Muhasebe mesleğini seçecek olan kişiler ortaöğretim kurumlarında muhasebe ve finansman bölümü seçerek işe başlayabilirler. Ortaöğretim kurumlarından sonra, muhasebe bölümü ile ilgili meslek yüksek okullarına ve yüksek öğretim kurumlarına devam edebilirler. Bunun yanı sıra muhasebe eğitimi almadan ortaöğretimi bitirmiş bir kişi, ilgili üniversite bölümlerini okuyarak muhasebe mesleğini tercih edebilmektedir.
  Muhasebecilik Mesleği, 1989 yılında çıkarılan "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu" Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin şartlarını ve çalışma konularını belirlemiştir. Bu sayede bir süre sonra tek düzen muhasebe sistemine geçilmiş ve muhasebeciler arasında uygulama farklılıkları ortadan kalkmıştır. Türkiye’de muhasebe meslek mensupları üç ünvana ayrılmaktadır. Fakat son çıkan kanun ile Serbest muhasebecilik ünvanı kaldırılmış ve böylece iki ünvan bulunmaktadır:

  - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  - Yeminli Malî Müşavir

  Ön Muhasebe; birinci planda, günlük ticari hareketlerden ve firmanın ticari gidişatından haberdar olmak isteyen, Firma ortakları ile

  Firma yöneticilerine karşı yapılan muhasebedir.İkinci planda ise firmaya ait işlem ve değerlerin Genel muhasebeden önceki sınıflama ve kaydetme safhasıdır.Resmi evrakların Genel muhasebeye düzgün olarak akışını sağlar. Ön muhasebede bir firmanın ;

  -Stok takibi, (Stok: Henüz satılmamış ve depoda veya ambarda bekleyen mala stok(envanter) denir.

  -Cari hesap takibi(Cari hesap; Borç/Alacak ilişkisi içinde olduğumuz firmalardır.kime ne kadar borcumuz var veya kimden ne kadar alacağımız var , olduğunu bu program modülünde takip ederiz.)

  -Banka takibi,(Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paralar,ödenen çekler,yapılan veya gelen havaleler bu moülde izlenir.)

  -Çek/Senet Takibi,(Müşterilerden almış olduğumuz Çek ve Senetler ile Satıcılara vermiş olduğumuz Çek ve Senetlerin takibi burada yapılır.)

  -Faturaların Takibi,(Fatura, mal veya hizmetin teslim edildiğini veya teslim alındığını gösteren resmi belgedir.Fatura ile yapılan Mal ve Hizmet alım/satımları bu modülde takibe alınır.)

  -İrsaliyelerin Takibi,(İrsaliye mal sevkinde ve tesliminde kullanılan resmi belgedir.Henüz fatura edilmemiş ancak tesllimi yapılmış mallar bu program modülünde izlenecektir.)

  -Bordrolar,(Bordro modülünde de; bir firmanın çalıştırmış olduğu personellerin ücret hesaplaması yapılır.İlgili personelin o ay içersinde kaç gün çalıştığı ne kadar ücreti hak ettiği ve bu ücretten yapılan yasal kesintiler, bu kesintilerin nereye,nasıl ve ne şekilde ödeneceğinin takibi yapılır.

  Ayrıca resmi evrakların düzenlenmesi, tasnifi ve düzgün bir şekilde klase edilerek ilgili yerlere işlenmesi de ön muhasebenin konusudur.


  Genel Muhasebe: Herhangi bir firmaya ait işlem ve değer hareketlerinin , yetkili meslek mensupları tarafından(Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)Tek düzen hesap planı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca , kaydedilip , sınıflandırılıp ilgili kişilere ve resmi mercilere sunulmasıdır.

  Tek Düzen Hesap Planı

  Hesap =Aynı tür ve özellikteki işlemlerin ve bu işlemlere ilişkin artış ve azalışların kaydedildiği kodlama sistemidir. Her hesabın mutlaka bir adı ile artışlarının ve azalışlarının yazılabileceği iki taraf bulunur. Hesabın sol tarafı borçlu tutarların, sağ tarafı ise alacaklı tutarların yazıldığı taraftır. Örnek ; kasa hesabı

  Alt Hesap :Ana hesabın altında açılan hesaplara denir.Örneğin;

  Borç 100-KASA HESB. Alacak

  120-ALICILAR ( ana hesp) 320-SATICILAR(Ana Hesp)

  120 01 A Alıcıcı (alt hesap) 320 01 X Satıcısı(Alt Hesap)

  120 02 B Alıcısı (alt hesap) 320 02 Y Satıcısı(Alt Hesap)

  120 03 C Alıcısı (alt hesap) 320 03 Z Satıcısı(Alt Hesap)

  Ülkemizde 01.01.1994 tarihinden itibaren Tek düzen hesap planı kabul edilmiştir. Bu plana göre işletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap planı doğrultu- sunda kurmak zorundadırlar.Kabul edilen bu hesap planına göre ; bütün ticari işlem değerlerinin kaydedildiği bir hesap adı ve bu hesaba ait birde kodu vardır.bu hesaplar iki grupta toplanır.

  Bunlar;

  100 KASA...........................782 Finansman Giderleri Fark Hesb.(7/A Hesap Planı)

  100 KASA...........................799 Üretim Maliyet Hesabı (7/B Hesap Planı) şeklindedir.hesapların işleyiş mantığı; “Alan Hesaplar borçlu ,Veren hesaplar Alacaklıdır”şeklindedir.

  Genel Muhasebedeki işlemler ;

  -Tahsil Fişleri,

  -Tediye Fişleri,

  -Mahsup Fişleri, yardımıyla ; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire aktarılır.

  TAHSİL FİŞİ : Kasaya para girişleri olduğunda ,tahsil fişi kullanılır.

  TEDİYE FİŞİ : Kasadan para çıkışları olduğunda tediye fişi kullanılır.

  MAHSUP FİŞİ: Kasayı ilgilendirmeyen , değer hareketleri de mahsup fişine kaydedilir.

  BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

  BİLANÇO : Bir işletmenin belirli bir süre sonunda sahip oldukları varlıklar ile bu varlıkların kaynaklarını gösteren mali tablodur.

  Bilançonun sol tarafına aktif , Sağ tarafına pasif denir.Diğer bir deyişle de Aktif tarafı Varlıkları,

  Pasif tarafı da bu varlıkların kaynaklarını gösterir.Bilançonun aktif ve pasif tarafı birbirine eşittir.

  Varlıklar : İşletmenin sahip olduğu para ,mal ,makine ,araç-gereç , alacaklar gibi iktisadi değerleri ifade eder.

  Sermaye : İşletme sahibi veya sahiplerinin işletme varlıkları üzerindeki haklarını ifade eder.

  Borçlar : İşletme sahipleri dışındaki üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder.

  Görüldüğü üzere tek düzen hesap planındaki ;

  100 ile 299 arasındaki hesaplar Bilançonun aktifinde ,

  300 ile 599 arasındaki hesaplar Bilançonun pasifinde yer alır.

  600 ve sonrası hesaplar kar ve zararı belli edecek hesaplar olduğu için , bilançoda gözükmezler.

  Bilançonun Aktifinde yer alan bilgiler

  A-Mevcutlar : İşletmenin elinde bulundurduğu faaliyeti için gerekli olan kıymetler ve varlıklardır.Borç Bakiyesi verir. Örneğin ; Kasa, Mal, Demirbaş vb.

  B-Alacaklar :İşletmenin Faaliyeti sırasında ilişkide bulunduğu , işletme dışı kişi ve kuruluşlardan olan alacaklarıdır.Borç bakiyesi verir. Senetli veya Senetsiz alacak olabilir.

  C-Zarar : İşletmenin,dönem sonunda geliri ile gideri arasındaki olumsuz farktır.
   


Sayfayı Paylaş