Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları Test Soruları ve Cevapları
  1. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri, savaşı kazanan devletlerin Osmanlı Devleti'ni paylaşma ve Türk ulusunu yok etme planlarını açıkça ortaya koymamasına rağmen, bu planların gerçekleşmesinin koşullarını oluşturmakta idi.

  Mondros Ateşkes Antlaşması'nın,

  I. Osmanlı Devleti, Bağlaşık Devletlerle olan bütün ilişkilerini kesecek
  II. Osmanlı Devleti'nin elindeki tüm esirler serbest bırakılacak
  III. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden durumlarda stratejik noktaları işgal edebilecek

  maddelerinden hangileri bu durumu daha belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve il E) I ve III


  2. Padişah Vahdettin'in Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra,

  I. Saltanat Şu'rası'nı toplaması
  II. İngiliz yanlısı Damat Ferit Paşa'yı sadrazamlığa getirmesi
  III. Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kapatması

  uygulamalarından hangileri doğrudan millet iradesini yok etmeye yöneliktir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


  3. I. Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti'nin bağımsız yaşaması imkânsız hale gelmişti. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra imzalanacak barış antlaşmasının da hafif hükümler taşıması mümkün değildi. Artık İstanbul yönetimi savaşı kazananların denetimi altına girmiş ve Osmanlı Devleti, devlet olma özelliğini yitirmişti.

  Bu bilgiye dayanarak;

  I. Osmanlı Devleti resmensona ermiştir.
  II. Halkın İstanbul Hükümeti'ne güveni kaybolmuştur.
  III. İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri'nin uygulamalarına karşı çıkmamıştır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


  4. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasının, savaşı sona erdiren bir ateşkes antlaşması olma özelliğinden çok, Osmanlı Devleti adına bir teslimiyet belgesi olarak değerlendirilmesinde,

  I. Anadolu'nun işgal edilmesini kolaylaştırması,
  II. ülke kaynaklarının Anlaşma Devletleri'nin denetimine bırakılması,
  III. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısının muhafaza edilmesi

  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


  5. Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre,

  — İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktır.

  — Osmanlı Devleti'ne ait telsiz, telgraf ve haberleşme hatları Anlaşma Devletleri tarafından denetlenecektir.

  Bu hükümlere dayanarak İtilaf Devletleri ile ilgili olarak,

  I. İşgallere yasallık kazandırılması amaçlanmıştır.
  II. Olası bir direnişin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
  III. Azınlıklara bağımsız devlet kurma hakkı tanınmıştır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


  6. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra özellikle düşman işgallerinin beklendiği yörelerde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmaya başlamıştır. Bu örgütler silahlı bir savaştan çok dünya kamuoyunu aydınlatma, etkileme ve böylece bütünlüğü koruma amacına yönelmişlerdir.

  Bu bilgiler dikkate alındığında Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin kurulmalarının,

  I. hukuk yoluyla direnişin haklılığını kanıtlama,
  II. ülkede milli bilinci uyandırma,
  III. İstanbul Hükümeti'nin Ulusal Mücadele'ye katılmasını sağlama

  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


  7. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurtuluş için planlar yaparken Paris Konferansı'nda Osmanlı Devleti hakkında olumsuz gelişmeler yaşanmaktaydı. Konferansta İngiltere Başbakanı Lloyd George, Yunanların İzmir ve çevresine çıkması için destek veriyordu, italyanlar ise Yunan ordularının İzmir'e çıkmalarına direniyordu. ABD'nin bu olaya müdahale etmemesi sonucu büyük devletlerin desteğiyle Yunanlar, İzmir'i işgal etmiştir.

  Paris Barış Konferansı'nda bu kararın çıkması,

  I. sömürgeci devletler arasında çıkar çatışmalarının yaşandığı,
  II. İtalya'nın Paris Konferansı'nda amaçlarını gerçekleştirdiği,
  III. sömürge paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkların yeni sorunlara yol açtığı

  durumlarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?


  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III


  8. I. Dünya Savaşı sonunda Rusya'da Romanof, Almanya'da Hohenzollern, Avusturya - Macaristan'da da Habsburg Hanedanı, iktidarı bırakmak zorunda kalmıştır. Osmanlı padişahı ise ülkenin iç ve dış politikasını elinde tutarak duruma hakim olmak istemiş, ateşkes görüşmelerine giden delegasyona "Hilafet, saltanat ve hanedan haklarının korunması" talimatını vermiştir.

  Padişah bu tutumuyla,

  I. Halkın saltanata olan bağlılığını sürdürme
  II. Milli egemenlik anlayışını benimseme
  III. Ulusal mücadeleyi tek elden yürütme

  amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


  9. Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan
  başbakanının, Türklerin İzmir'deki Hıristiyanları katletmeye hazırlandıkları yönünde açıklamalar yapmasının,

  I. Avrupa'daki kamuoyu desteğini sağlama
  II. İzmir'in işgaline ortam hazırlama
  III. İtilaf Devletleri arasındaki güç dengelerini değiştirme

  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


  10. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasını sağlayan ve İzmir'in işgaline karşı çıkan Kolordu Komutanı Nurettin Paşa, Rum Metropoliti ve İngiltere'nin baskısı sonucu İstanbul Hükümeti tarafından görevden alınmıştır.

  Bu bilgiye dayanarak;

  I. Osmanlı Devleti'nin içişlerine müdahale edilmiştir.
  II. istanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri'nin çıkarlarına hizmet etmiştir.
  III. Halkın Osmanlı yönetimine olan güveni azalmıştır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III


  11. İtilaf Devletleri'nin Anadolu'da işgallere başlamaları üzerine Sivaslı kadınlar, Anadolu Kadınları Müdafaa-I Hukuk Cemiyeti'ni kurmuştur.

  Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?


  A) Anadolu halkının işgallere karşı örgütlenmeye başladığının
  B) Milli mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmeye çalışıldığının
  C) Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı sessiz kaldığının
  D) Ulusal egemenlik anlayışının benimsendiğinin
  E) Osmanlı Devleti'nin Türk ulusuna olan görevlerini yerine getiremediğinin.


  12. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması için, "Osmanlı Hükümeti bu antlaşma ile kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmiştir." demiştir.turkeyarena.com

  Mustafa Kemal'in bu sözünü, ateşkesin;

  I. Boğazların denetimi İtilaf Devletleri'ne bırakılacak,
  II. Osmanlı orduları dağıtılacak, silah ve cephaneleri İtilaf Devletleri'ne teslim edilecek,
  III. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa istediği yerleri işgal edecek

  hükümlerinden hangileri destekler niteliktedir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


  13. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra başlayan işgallere karşı Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yerel direniş
  örgütleri kurulmuştur.

  Bu cemiyetlerin bölgesel isimler taşımaları aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  A) Ulusal bağımsızlık anlayışının benimsendiğinin
  B) Vatanın bütünlüğü düşüncesinden yoksun olunduğunun
  C) İşgallere karşı birlikte hareket edildiğinin
  D) Padişah ve hükümetine bağlılığın sürdürüldüğünün
  E) İşgallere karşı silahlı mücadelenin başlatıldığının


  14. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ülkenin çeşitli yerlerinde direniş cemiyetleri kurulmuş ve Kuvayi Milliye oluşturulmuştur.

  Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  A) Manda yönetiminin benimsendiğinin
  B) İşgallere karşı direnişin başlatıldığının
  C) Vatanın bir bütün olarak kurtarılmak istendiğinin
  D) Wilson İlkeleri'nin uygulamaya konulduğunun
  E) Devlet otoritesinin güçlü tutulmaya çalışıldığının


  15. İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgallere başlaması sonrasında kurulan örgütlerden İngiliz Muhipler Cemiyetinde Osmanlı padişahı, sadrazamı ve içişleri bakanının da olması,

  I. İşgaller karşısında Osmanlı yöneticilerinin halk ile aynı düşüncede oldukları,

  II. devlet adamlarının bir bölümünün İngiltere'nin himayesinde ülke bütünlüğünün korunacağını düşünmeleri,

  III. hükümet üyelerinin ulusal bağımsızlığı sağlamak için her türlü yola başvurmaları

  durumlarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


  16. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da giriştikleri işgaller sırasında, Avrupa kamuoyunda Türkler aleyhinde propaganda yapmaya başlamışlardır.

  İtilaf Devletleri bu girişimleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

  A) İşgallerini haklı gerekçelere dayandırmayı
  B) Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü korumayı
  C) Osmanlı hanedanının yönetimde devamlılığını sağlamayı
  D) Wilson İlkeleri'ne geçerlilik kazandırmayı
  E) Osmanlı Devleti'nde demokratik bir yönetim kurmayı


  Cevap Anahtarı: 1)C 2)C 3)E 4)C 5)D 6)C 7)C 8)A 9)D 10)E 11)D 12)E 13)B 14)B 15)B 16)A
   


Sayfayı Paylaş