Milli Mücadele Dönemi (Kpss) Test Soruları ve Çözümleri

Konusu 'Kpss B Grubu' forumundadır ve RüzGaR tarafından 22 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Milli Mücadele Dönemi(Hazırlık-Eylem-İnkılap) Test Soruları ve Çözümleri
  42-Amasya Genelgesi’nin, Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A) Anadolu ve Trakya’nın her yanına duyurulmuş olmasından
  B) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçe ve yöntemini belirtmesinden
  C) İşgâllerin başlamasını izleyen günlerde hazırlanmış olmasından
  D) Halkı, düşmana karşı silâhlı direnişe çağırmış olmasından
  E) İstanbul Hükûmeti’ne karşı bir hareket niteliği taşımasında
  Cevap: B

  43-Osmanlı Hükûmeti’nin millete olan sorumluluğunu yerine getirmediği, ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kamu oyuna duyurulmaya çalışılmıştır?
  A) Erzurum Kongresi C) Amasya Görüşmesi E) Sivas Kongresi
  B) TBMM D) Amasya Genelgesi Cevap: D

  44-M. Kemâl’in, Millî Mücadele’nin sürdüğü yıllarda Türk milletine, “milletin geleceğini, milletin kendi iradesi belirleyecektir” ilkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak
  B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek
  C) Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını sağlamak
  D) Yönetim şeklini değiştirmek
  E) Padişahın yetkilerine ortak olmak
  Çözüm: Bir milletin kendi geleceğini kendisini belirlemesi cumhuriyet yönetiminin veya onun ileri adımı olan demokrasinin tanımıdır. Cevap: D

  45-Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongreye katılacak delegelerin, Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler aracılığıyla seçilmeleri istenmiştir.
  Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kararların, halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak
  B) Anadolu’da toplanacak kongrelerin ayısını arttırmak
  C) Bölgesel direnişleri başlatmak
  D) İşgâl güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak
  E) İstanbul Hükûmeti’nin gözünü korkutmak
  Çözüm: Amasya Genelgesi olağanüstü bir dönemde yayınlanmıştır. Durum acildir. Dolayısıyla bu günkü anlamda bir seçim yapılabilmesi mümkün değildir. Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri ve belediye başkanları halkı temsil eden kurumlardır. Onların kararları, dolaylı da olsa halkın kararları olacaktır.

  46-Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongre için gelecek delegelerin seçimini Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyelerin yapması istenmiştir.
  Bu yolla ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasını teşvik etme
  B) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin gücünü halka duyurmak
  C) İşgâl güçlerinin dikkatini Sivas’ta yapılacak kongreye çekmek
  D) Millî Mücadele taraftarı kişilerin seçilmesini sağlamak
  E) Delegelerin can ve mal güvenliklerini sağlamak
  Çözüm: Bu kuruluşlar Millî Mücadele taraftarıdırlar. Doğal olarak bunların seçeceği kişiler de aynı düşüncede olacaktır.

  47-Kurtuluş Savaşı’nın başladığı günlerde M. Kemâl, askerî alandan çok bir millet meclisi kurmaya öncelik vermiştir. O’nun bu yolla ulaşmak istediği amaç nedir?
  A) Millî güçleri birleştirmek
  B) Dışarıdan ekonomik yardım almak
  C) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmakta haklı olduklarını dünyaya duyurmak
  D) Kendi yetkilerini arttırmak
  E) İç isyânlara son vermek Cevap: A

  48-“Millî egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi”ne ilk kez nerede karar verilmiştir?
  A) Erzurum Kongresi’nde D) Sivas Kongresi’nde
  B) Amasya Görüşmesi’nde E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
  C) İlk TBMM’de Cevap: A

  49-Erzurum Kongresi kararları arasında,
  “millî iradenin ve toplanan millî güçlerin Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracağı” hükmü de yer almıştır.
  Millî egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtilâf Devletlerinden çekinilmesi
  B) Ortamın rejim değişikliğine uygun olmaması
  C) İmparatorluğun çökmesinin önlenmek istenmesi
  D) Osmanlı Hükûmeti’nin desteğine ihtiyaç duyulması
  E) Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi
  Çözüm: Millî bağımsızlık sağlanmadan, millî egemenliği gerçekleştiremezsiniz. Ülkenin kurtarılması da ancak halkın ezici çoğunluğunun birlik ve beraberliği içinde sağlanabilirdi. Dolayısıyla mücadelede saltanat ve hilafet yanlısı halkın da desteğine ihtiyaç vardı. Cevap: B

  50-Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde Anadolu’ya geçerek mücadeleye katılanlardan bazıları, M. Kemâl’in, “İzmir cephesi’ne gidip komutayı eline alması gerekirken, kendi tutkusunu gidermek için hükûmet kurmakla uğraştığını” ileri sürmüşlerdir.
  Bu görüş, aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmış olamaz?
  A) Ülkenin bir an önce düşman işgâlinden kurtarılması isteğinden
  B) Hükûmet kurma çalışmalarının savaşı uzatacağı düşüncesinden
  C) İstanbul Hükûmeti’nin ülkeyi kurtarabileceği inancından
  D) M. Kemâl’in daha çok askerî alanda başarılı olacağı inancından
  E) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurtuluş için yeterli görülmesinden
  Çözüm: Millî Mücadele’ye katılanlar, İstanbul Hükûmeti’nden umudu kestikleri için harekete dahil olmuşlardır. Cevap: C. Diğer şıklar, farklı kesimlerin bakış açılarıdır.

  51-“Heyeti Temsiliye, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararı, “Heyeti Temsiliye, yurdun bütününü temsil eder” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
  Bu yeni düzenleme, aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
  A) Balıkesir Kongresi C) Erzurum Kongresi E) Sivas Kongresi
  B) Alaşehir Kongresi D) Nazilli Kongresi
  Çözüm: İlk karar Erzurum, ikincisi Sivas Kongresi’nde alınmıştır.

  52-İtilâf Devletleri, Erzurum ve Sivas kongrelerinin dağıtılması yönünde ciddi önlemler almazlarken, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misâk-ı Millî’yi kabûl ve ilân etmeleri üzerine bu meclisi kapatmışlardır.
  İtilâf Devletlerinin Erzurum ve Sivas kongrelerine karşı önlem almamış olmaları nasıl açıklanabilir?
  A) Kongre üyelerinin tepkilere karşı çok geniş önlemler almış olmalarıyla
  B) Erzurum ve Sivas’ın İstanbul’dan uzak olmasıyla
  C) Anadolu Hareketi’nin önemini anlamaktan uzak olmalarıyla
  D) Kendi aralarında ortak bir amacın sağlanmamış olmasıyla
  E) İstanbul Hükûmeti’nin gücüyle bu kongrelerin dağıtılacağına
  inanmalarıyla Cevap: C

  53-Sivas Kongresi’nden sonra Temsilciler Kurulu, İstanbul Hükûmeti ile yönetim yönünden ilişki ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul’dan Anadolu’ya atanan komutan ve valileri kabûl etmeyerek geri göndermiştir.
  Temsilciler Kurulu’nun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) İtilâf devletlerinin dostluğunu kazanmak
  B) Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak
  C) İstanbul Hükûmeti’ne bağlı olmadığını göstermek
  D) Düzenli ordu kurmak
  E) Anadolu’daki ayaklanmaları önlemek Cevap: C

  54-Aşağıdakilerden hangisinde millî güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir?
  A) Erzurum Kongresi B) Amasya Görüşmesi
  C) Sivas Kongresi E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi
  D) Amasya Genelgesi Cevap: C

  55-Kurtuluş Savaşı sürerken, M. Kemâl, “Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil tâbi olmak mecburiyetindedir” görüşünü savunmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir gerekçe olamaz?
  A) İstanbul’un işgâl edilmesi
  B) Millî Mücadele hareketinin güç kazanması
  C) M. Kemâl’in Çanakkale Muharebelerinde büyük başarı kazanması
  D) Anadolu’da düzenli ordunun kurulması
  E) Osmanlı Devleti’nin işgâller karşısında etkisiz kalması Cevap: C

  56-Kurtuluş savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde yerel ve millî kongreler yapılmış, ardından TBMM açılmıştır.
  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık sayılamaz?
  A) Yeni bir devlet kurma D) Millî egemenliği hâkim kılma
  B) Millî bağımsızlığı kazanma E) Yerel yönetimlere ağırlık verme
  C) Demokratikleşme sürecini başlatma
  Çözüm: Yerel yönetimler veya yerel direniş örgütlerinin faaliyetleri bölgeseldir; millî değildir. Kurtuluş Savaşı, ancak, millî bilincin sağlanabilmesi ve millî güçlerin birleştirilmesiyle kazanılabilirdi. Millî bütünlük sağlanmaya çalışılırken, yerel yönetimlere ağırlık verilmesi düşünülemez.

  57-Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Hareketi’nin İstanbul Hükûmeti’nce de tanındığını gösterir?
  A) Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın Amasya’ya gönderilmesi
  B) M. Kemâl’in Temsilciler Kurulu Başkanı seçilmesi
  C) Ali Fuat Paşa’nın batı Cephesi Komutanlığı’na atanması
  D) Millî direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
  E) Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi Komutanlığı’na atanması
  Cevap: A

  58-Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin, Sivas Kongresi’nde seçilen Temsilciler Kurulu’nu tanıdığına kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Londra Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte temsilci
  göndermesi
  B) M. Kemâl ile Amasya Görüşmesi’ni yapması
  C) Mebusan Meclisi’nin toplanmasını kabûl etmesi
  D) Misak-ı Millî’nin kabûl edilmesine ses çıkarmaması
  E) Lozan Konferansı’na temsilci göndermek için TBMM’ye başvurması
  Cevap: B

  59-Amasya Protokolü ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti, yasal bir kuruluş olarak İstanbul Hükûmeti’nce tanınmıştır.
  İstanbul Hükûmeti tarafından tanınması, bu cemiyete hangi konuda önemli bir imkân sağlamıştır?
  A) Temsilciler Kurulu’nun oluşturulması
  B) M. Kemâl’i başkan seçmesi
  C) Üyelerini seçimle belirlemesi
  D) Millî cemiyetleri bünyesinde toplaması
  E) Siyasî etkinliğini arttırması
  Çözüm: Anadolu Hareketi’ne kuşkuyla bakan vatanseverlerin Millî Mücâdele içinde yer almalarını sağlamış, böylece, hareketin siyasî etkinliği giderek artmaya başlamıştır.

  60-İstanbul Hükûmeti, Amasya Protokolünde yer alan “Temsil Kurulu’nun rızası olmadan düşmanlarla barış görüşmelerine gidilmemesi” kararını reddetmiş, “Mebusan Meclis’nin toplanması” kararını ise kabûl etmiştir. İstanbul Hükûmeti’nin, Temsil Kurulu’na verilmek istenen yetkiyi kabûl etmemekle ulaşmak istediği amaç, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul’un işgâl edilmesini engellemek
  B) Temsil Kurulu’nu Osmanlı Meclisi’nde etkili hâle getirmek
  C) İtilâf Devletleriyle ilişkileri geliştirmek
  D) Merkezî otoriteyi korumak
  E) Millî birliği sağlamak Cevap: D

  61-Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde alınacak kararların taslağını M. Kemâl hazırlamıştır. Sadece vatanın bütünlüğünü korumaya yönelik (Misâk-ı Millî) kararlarda taslağa uyulmuş, diğerlerinde uyulmamıştır.
  Milletvekillerini böyle farklı kararlar almalarında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?
  A) Çoğunluğun saltanata bağlı olması
  B) Kendi çıkarlarını koruma çabasına girmeleri
  C) Demokratik kurallara uymaya çalışmaları
  D) İtilâf Devletlerinin baskısından korkmaları
  E) Çoğunluğun manda taraftarı olması
  Çözüm: Misâk-ı Millî kararları, Sivas Kongresi kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Milletvekillerinin çoğu saltanata bağlı oldukları için, millî egemenlikle ilgili kararlar taslaktan çıkartılmış, sadece vatanın bütünlüğünü ilgilendiren kararlar kabûl edilmiştir.

  62-Misâk-ı Millî’de Batum, Ardahan, Kars ve Batı Trakya için gerekirse halk oyuna gidilebileceği görüşüne yer verilmiştir.
  Bu yörelerin hangi özelliğinden dolayı halk oylamasının çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür?
  A) Stratejik bakımdan önemli bölgelerde olmaları
  B) Uzun süreden beri Osmanlı yönetiminde bulunmaları
  C) Halkının çoğunluğunun Türk olması
  D) Verimli tarım topraklarına sahip olmaları E) Temsilcilerinin Meclis-i Mebusan’da etkili olmaları Cevap: C

  63-Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Misâk-ı Millî’de de yer almıştır?
  A) Milletin iradesini egemen kılmak esastır
  B) Azınlıklara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz
  C) Manda ve himaye kabûl olunamaz
  D) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez
  E) Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması karşısında, millet tümden direnişe ve
  savunmaya geçecektir
  Çözüm: Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Misak’ı Millî’nin ortak kararı, “millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez” dir.

  64-Osmanlı Devleti’nde, İtilâf Devletlerinin aşağıdaki girişimlerinden hangisi doğrudan millî iradeyi yok etmeyi amaçlamıştır?
  A) Boğazların yönetimine el koymaları
  B) Meclis-i Mebusan’ı dağıtmaları
  C) Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünü terhis ettirmeleri
  D) Toros tünellerini denetim altına almaları
  E) Ulaşım ve haberleşmeye el koymaları
  Çözüm: Millî irade, millî egemenlik demektir. Millî irade, halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan meclis tarafından yürütülür. Meclisin yok edilmesi demek millî iradenin yok edilmesi demektir. İçinde meclis olan şık aranır bu tip sorularda.

  65-Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemâl’e, Millî Mücadele’yi padişah adına da yürüttüğünü söyleme imkânı vermiştir?
  A) İstanbul’un İtilâf Devletleri tarafından işgâl edilmesi
  B) M. Kemâl’in istifa ederek hem askerlik hem görevinden ayrılması
  C) İstanbul Hükûmeti’nin M. Kemâl’i öldürtmek istemesi
  D) Bazı devlet adamlarının İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmesi
  E) M. Kemâl’in Amasya’da İstanbul Hükûmeti temsilcisiyle görüşmesi
  Çözüm: Millî Mücadele, işgâlcilere karşı başlatılmıştır. İşgâl sözünün geçtiği bir şık aranmalıdır. İstanbul işgâl edildiğine göre, padişah İtilâf Devletlerinin tutsağı durumuna düşmüş demektir. Kendi isteği doğrultusunda karar verebilmekten yoksundur. M. Kemâl, bunu kullanarak TBMM’deki saltanat yanlılarının da desteğini almak istemiştir.

  66-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın onayından geçmiştir?
  A) Takrir-i Sükûn Kanunu D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
  B) İstiklâl Mahkemeleri E) Misâk-ı Millî
  C) Tekâlif-i Milliye Emirleri
  Çözüm: Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı, M. Kemâl ile Salih Paşa arasında yapılan Amasya Protokolü’nde alınan karar gereği 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanmıştır. 28 Ocak 1920’de, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü esas alan Misâk-ı Millî Kararları’nı kabûl ve ilân etmiştir. Millî Mücadele’yi destekleyen bu karar, İtilâf Devletlerinin işine gelmediği için, İstanbul’u bu kez resmî olarak işgâl etmiş, Meclis-i Mebusan’ı dağıtmışlardır. Diğer seçenekler ilk TBMM’nin faaliyetleri içinde yer alır. Burada bir konuya dikkat! Diyelim; Sınav Komisyonu, Tekâlif-i Millîye Emirlerini M. Kemâl’in tek başına değil TBMM ile birlikte çıkarttığını kabûl edebilir.

  67-I. İstanbul’un İtilâf Devletlerince gayri resmî işgâl edilmesi
  II. Heyet-i Temsiliye (Temsil Kurulu)’nin Ankara’ya gelişi
  III. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması
  IV. Sivas Kongresi
  V. Amasya Genelgesi
  VI. Erzurum Kongresi
  VII. Amasya Görüşmesi
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) V-VI-VII-IV-II-I-III D) VII-VI-V-IV-III-II-I
  B) I-V-VI-IV-VII-II-III E) III-II-VI-V-IV-I-VII
  C) II-III-V-VI-IV-VII-I Cevap: ?

  68-İtilâf Devletlerinin Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nı kapatmaları, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?
  A) Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılmasına
  B) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
  C) Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına
  D) Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasına
  E) TBMM’nin Ankara’da açılmasına Cevap: E
  69-M. Kemâl, millî güçleri birleştirmek amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ağırlık vermiştir?
  A) Düzenli bir ordu D) Bölgesel cemiyetler
  B) Yeni bir meclis E) İstanbul Hükûmeti ile diyalog
  C) Devletlerle iyi ilişkiler
  Çözüm: Amasya Genelgesi’nde alınan kararlardan biri, “milletin geleceğini, milletin kendi iradesi belirleyecektir” idi. Bu da ancak, bir meclisin açılması ve mevcut hükûmetin, meclisin denetimine girmesiyle mümkün olabilirdi.

  70-Erzurum ve Sivas kongrelerinde seçilen Temsil Kurulu’nun görevi, aşağıdaki oluşumların hangisiyle sona ermiştir?
  A) TBMM’nin açılmasıyla
  B) Batı Cephesi’nin oluşturulmasıyla
  C) İstanbul’un işgâl edilmesiyle
  D) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasıyla
  E) Kuvva-i Millîye’nin oluşturulmasıyla
  Çözüm: Temsil(ciler) Kurulu (Heyet-i Temsiliye), ilk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuş, kongre adına “yürütme” görevini üstlenmiştir. Yetkileri Doğu Anadolu ile sınırlanmıştır. Sivas Kongresi’nde yetkileri arttırılmış, bütün yurdu temsil eder hâle getirilmiştir. İlk yürütme yetkisini de Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Komutanlığı’na (Kuvva-i Millîye Komutanlığı) atamakla kullanmıştır. Milleti temsil eden bu kurulun varlığı, TBMM’nin açılmasıyla sona ermiştir.

  71-Misak-ı Milli’de; (1999)
  I. Batı Trakya
  II. Kars, Ardahan, Artvin
  III. Arap ülkeleri
  IV. Doğu Trakya
  yörelerinden hangilerinin siyasi geleceklerinin belirlenmesi için halkoylaması yapılması istenmiştir?
  A) Yalnız I C) I, II ve III E) Yalnız II
  B) II, III ve IV D) I ve IV Cevap: C

  72-Millî Mücadele’nin temelini oluşturan ve M. Kemâl’in başkanlığını yaptığı millî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kuvva-i Millîye C) Merkez Heyeti E) Kuvva-i İnzibatîye
  B) Hareket-i Millîye D) Heyet-i Temsilîye Cevap: D

  73-Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’ne katılması aşağıdakilerden hangisiyle meşrûluk kazanmıştır? (1999)
  A) Erzurum’da bulunan XV. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’in
  Mustafa Kemal’i desteklemesi
  B) Mustafa Kemal’in Ordu Müfettişliği görevinde bulunması
  C) Kongre üyelerinden birinin istifa etmesi ve Mustafa Kemal’in onun
  yerine geçmesi
  D) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına seçilmesi
  E) İstanbul Hükümeti’nin Erzurum Kongresi’nin toplanmasını
  engelleyememesi Cevap: C

  74-Milli Mücadele döneminde (1999)
  I. Ulusal cemiyetler kurulması
  II. TBMM’nin açılması
  III. Saltanatın kaldırılması
  IV. TBMM’nin yetkilerinin bir süre için Mustafa Kemâl’e verilmesi
  V. 1876 Anayasası’nın yürürlükte kalması
  Konularının hangilerinde görüş ayrılığı olmuştur?
  A) I ve II B) III ve IV C) I ve III D) IV ve V E) II ve III
  Cevap : ?
  Not : TBMM’de, yetkilerin 3 aylığına M. Kemâl’e devredilmesi konusunda görüş ayrılığı olduğu yaygın bir kanı; yanlış; bkz. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri.

  75-Kurtuluş Savaşı’nda; (1999)
  I. Mevcut siyasi partilerin hiç birinin amaçlarına hizmet edilmemesi
  II. Ali Fuar Paşa’nın Kuva-i Milliye Kumandanlığına getirilmesi
  Kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
  A) Amasya Görüşmesi C) Erzurum Kongresi E) Sivas Kongresi
  B) Alaşehir Kongresi D) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Cevap: E
  76-Milli Mücadele Dönemi’nde; (1999)
  I. Padişah iradesine karşı bir ayaklanma başlatılmalıdır.
  II. Türk ulusu işgallere katlanmak yerine, bağımsız yaşamak için
  savaşmalıdır.
  III. Ordu, alınan kararların uygulanmasında görevlendirilmelidir.
  düşünceleri ilk kez aşağıdakilerden hangisinde ele alınmıştır?
  A) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi E) Amasya Genelgesi
  B) İlk TBMM D) Amasya Görüşmesi Cevap: E
  77-Sivas Kongresi’nde delegeler, vatanın kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiç bir kişisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiç birinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir. (2000)
  Aşağıdakilerden hangisi, böyle bir yemine gereksinim duyulmasının nedenlerinden biridir?
  A) Ülkede birlik ve beraberliğe gerek duyulması
  B) Azınlık milletvekillerinin meclise girmesinin sakıncalı olacağı
  düşüncesi
  C) Müdafaa-i Hukuk kuruluşlarının yaygınlaştırılmak istenmesi
  D) Kongrenin toplanmasının Cemiyetler Kanunu’na aykırı olması
  E) Mebuslar Meclisi’nin kapalı olması Cevap: A

  78-Erzurum Kongresi’nde alınan “Temsilciler Kurulu doğuyu temsil eder” kararı, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu vatanın tümünü temsil eder” şeklinde değiştirilmiştir. (2000)
  Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
  bir kanıttır?
  A) Katılan üye sayısının daha az olduğuna
  B) Ulusal bir kongre olduğuna
  C) Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor geçtiğine
  D) Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğuna
  E) Manda ve himayenin kesinlikle reddedildiğine Cevap: B
  79-Temsilciler Kurulu, (2000)
  I. İstanbul Hükümeti’nin yaptığı işlerin Mebuslar Meclisi’nce kontrol
  edilmesini
  II. Anlaşma Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak barış
  konferansına Temsilciler Kurulu’nca da uygun bulunacak kimselerin
  katılmasını
  III. İstanbul Hükümeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
  Cemiyeti’ni resmen tanımasını istemiştir.
  Temsilciler Kurulu’nun bu isteklerinin hangilerinde, Anadolu
  Hareketi’ni siyasallaştırmak amacı vardır?
  A) Yalnız I C) Yalnız II E) II ve III
  B) Yalnız III D) I ve III Cevap: B

  80-I. Alaşehir Kongresi (2001)
  II. Sivas Kongresi
  III. Afyon Kongresi
  IV. Erzurum Kongresi
  Yukarıdaki kongrelerden hangilerinde, manda ve himayenin
  reddedilmesi kararsı alınmıştır?
  A) I ve II C) I, III ve IV E) II ve IV
  B) I ve III D) II, III ve IV
  Çözüm: Manda ve himayecilik ilk kez Erzurum Kongresi’nde reddedilmiştir. Sivas Kongresi’nde bir daha gündeme gelmemek üzere tekrar reddedilmiştir. Cevap : E
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  81-28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından alınmıştır? (2002)
  A) Erzurum Kongresi C) Meclis-i Mebusan E) Sivas Kongresi
  B) Temsil Heyeti D) I. TBMM Cevap: C
  82-Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri’nde İstanbul Hükümeti’nden Sivas Kongresi’nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir. Buna göre; Temsilciler Kurulu’nun aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur? (2004)
  A) Yabancı sermayeden yararlanması
  B) Malta sürgünlerinin geri getirilmesi
  C) Manda ve himayenin reddi
  D) Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanması
  E) Anlaşma Devletleri ile barış görüşmesi yapılması
  Çözüm: Bu soruda cevaba yönelik ip ucu dış politika sözünde. Cevap: C

  83-Misak-ı Milli’de alınan “Türkiye’deki azınlıklara komşu memleketlerdeki Türklere verilen haklar kadar hak verilecektir” kararı ile ne yapılmak istenmiştir? (2004)
  A) Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır
  B) İtilaf devletleri ile iyi ilişkiler kurulmak istenmiştir
  C) Azınlıklara daha çok hak verilmiştir
  D) Yabancı memleketlerdeki Türklerin yönetime katılması amaçlanmıştır
  E) Azınlıkların göç etmesi istenmiştir Cevap: A

  84-Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM’nin açılışından önce olmuştur?
  A) Misâk’ı Millî’nin ilân edilmesi
  B) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
  C) Hıyanet-i vataniye Kanunu’nun çıkarılması
  D) İstiklâl Mahkemeleri’nin kurulması
  E) Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin çıkarılması Cevap: A

  85-M. Kemâl, 23 Nisan 1920’de Meclise verdiği önergede “geçici kaydıyla bir hükûmet reisi tanımak veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir” demiştir.
  M. Kemâl bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
  A) İstanbul Hükûmeti ile anlaşmaya çalışılacağını
  B) Halifeliğin kaldırılacağını
  C) Kendisinin meclis başkanı seçileceğini
  D) Hükûmet ve meclis başkanlarının aynı kişi olacağını
  E) Meclisin, kararlarında bağımsız olması gerektiğini
  Çözüm: Geçici bir hükûme t başkanı veya padişah vekili atamak TBMM’nin
  padişaha bağlı olduğu izlenimini yaratırdı. Bu durum da bağımsız karar alınmasını engellerdi.

  86-Aşağıdakilerden hangisi, I. TBBM’nin kuruluş amaçları arasında yer almamıştır?
  A) Millî birliği gerçekleştirme D) Düzenli bir ordu kurma
  B) Vatanı düşmandan kurtarma E) Halifeliği kaldırma
  C) Millî iradeyi egemen kılma
  Çözüm: Bağımsızlık sağlanmadan inkılâplar yapılamazdı. Halifeliğin kaldırılması inkılap hareketleri içinde gerçekleştirilmiştir; I.Meclis’in kuruluş amaçları arasında yer almaz.

  87-I.TBBM yeni Türk Devleti’ne işlerlik kazandırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha önce gerçekleştirmiştir?
  A) Saltanatı kaldırmak
  B) Yeni bir anayasa hazırlamak
  C) Başkomutanlık Kanunu’nu kabûl etmek
  D) Meclis Hükûmeti kurmak
  E) Sovyet Rusya ile dostluk antlaşması yapmak
  Çözüm: Bir devletin işlerlik kazanabilmesi için, öncelikle, işleri yürütecek olan bir hükûmetin kurulması gerekir. TBMM başkanını seçtikten hemen sonra bir meclis hükûmeti kurmuştur.

  88-I.TBMM Hükûmeti üyeleri kimler arasından seçilmiştir?
  A) Kurtuluş Savaşı’nı yürüten komutanlar
  B) Meclis dışındaki yetenekli kişiler
  C) Osmanlı Meclis-i Mebusan üyeleri
  D) Meclis Başkanlığı’nca belirlenen kişiler
  E) TBMM üyeleri
  Çözüm: 1921 Anayasası’na göre, yasama, yürütme ve yargı gücü sadece TBMM’ye aittir. Hükûmet de, yürütme görevini üstlenen organdır. Kendi üzerinde bir güç tanımayan bu meclisin, dışarıdan bakan ataması düşünülemez. Cumhuriyet’in ilânı ile Meclis Hükûmeti sisteminden Kabine sistemine geçilince, dışarıdan da bakan alınır duruma gelinmiştir.

  89-TBMM’nin aşağıda aldığı kararların hangisinde, cumhuriyet yönetimine geçileceği en kesin bir şekilde ifade edilmiştir?
  A) Bakanlar TBMM’ye karşı sorumludur
  B) TBMM başkanı hükûmetin de başkanıdır
  C) Kurulacak hükûmet sürekli olacaktır
  D) Yasama ve yürütme görevleri TBMM’ye aittir
  E) Padişah ve halife, TBMM’nin çıkracağı yasaya göre yerini alacaktır
  Çözüm: Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız-şartsız millete aittir. Millet, egemenlik hakkını, seçtiği milletvekillerinden oluşan TBMM aracılığıyla kullanır (Temsili Demokrasi). Madem ki, yasama ve yürütme görevi TBMM’ye aittir, yönetim de cumhuriyet olacaktır.

  90-Aşağıdakilerden hangisi, I.TBMM’nin aldığı kararlardan biri değildir?
  A) İstiklâl marşı’nın kabûl edilmesi
  B) Millî Hükûmet’in kurulması
  C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabûl edilmesi
  D) Moskova’ya bir kurul gönderilmesi
  E) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûl edilmesi Cevap: E

  91-Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın dayandığı ilkelerden değildir?
  A) Millî egemenlik C) Güçler birliği E) Meclisin üstünlüğü
  B) Tek meclis D) Tek dereceli seçim
  Çözüm: Bu soru ancak eleme yoluyla yapılabilir; özel ilgi duyulmadıkça 1921 Anayasası’ndaki seçim sistemini bilmek mümkün değildir. 1921 Anayasası’nın ilk üç maddesinde “hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu; yasama, yürütme ve yargı gücünün TBMM’de toplandığı ve Türkiye Devleti TBMM tarafından idare olunur” esasları vardır. Türkiye’de sadece 1876 Kanun-i Esâsî’si ve 1961 Anayasası çift meclis sistemini ön görmüştür. Milletvekili seçimleri iki dereceli seçim sistemine göre yapılmıştır. Önce milletvekilini seçecek delegeler belirlenmiş, sonra bu delegeler milletvekillerini seçmişlerdir. Cevap: D

  92-I. Vatan ve milletin kurtuluşunu her şeyin üstünde tutma
  II. Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olma
  III. Kurduğu hükûmeti devam ettirme
  IV. Lâik düzene geçmeyi amaçlama
  V. Dış ilişkilerde güçlü olma prensibini benimseme
  Yukarıdakilerden hangileri, I.TBMM’nin Millî Mücadele’nin sonuna
  kadar düzenli çalışmasını ve süratle karar almasını sağlamıştır?
  A) I ve II B) III ve IV C) I ve V D) V ve IV E) II ve V

  Çözüm: TBMM, güçler birliği sistemini benimsediği için, ülke yönetiminde tek söz sahibi güçtür. Dolayısıyla işler hızlı yürümektedir. Ayrıca, vatan ve milletin kurtuluşunu her şeyin üzerinde tuttuğu için, farklı fikirleri bir amaç etrafında birleştirebilmiştir. Bu durum da, işlerin hızlı ve düzenli biçimde yürümesini sağlamıştır. Cevap: A

  93-Millî Mücadele’nin devam ettiği günlerde Batı Anadolu’daki Kuvva-i Millîye birliklerine emir gönderilerek, suçlu görülen vatandaşların cezalandırılmaması, bunların İstiklâl Mahkemeleri’ne verilmesi istenmiştir.
  Bu emrin, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez?
  A) Devlet otoritesini gerçekleştirme
  B) Suçluların cezalandırılmasını geciktirme
  C) Millî birliklerin, savunma dışındaki yetkilerini sınırlandırma
  D) Halkın Kuvva-i Millîye’ye olan güvenini koruma
  E) Suçluyu suçsuzdan ayırma
  Çözüm: Yargılama görevi mahkemelere aittir. Belirli hukuk kuralları içinde yapılır. Kuvva-i Millîye şeflerinin yargılaması keyfîdir. Hukuk devleti olma yolunda çaba gösteren ve ordu birliklerinin sadece savaşla ilgilenmesini isteyen TBMM’nin bu duruma izin vermesi söz konusu olamazdı. Bu emirde, suçluların cezalandırılmasının geciktirilmesi amacı yoktur.

  94-TBMM Hükûmeti Osmanlı yönetiminin aşağıdaki uygulamalarından hangisine karşı çıkmamıştır?
  A) Sevr Antlaşması’nı imzalaması
  B) Lozan barışı görüşmelerine katılmak istemesi
  C) Kuvva-i İnzibatiye’yi Anadolu’da harekete geçirmesi
  D) Damat Ferit Paşa’yı görevden alması
  E) İtilâf Devletleri’yle iş birliği yapması
  Çözüm: TBMM, kendisinin yararına olacak bir duruma karşı çıkmamıştır. Şu hâlde, seçeneklerden hangisi TBMM’nin işine gelir? Elbette Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın görevden alınması. “Manikürlü-pedikürlü” Damat Ferit, ülkeyi İngiliz mandasına sokmak için var gücüyle çalışmış, Millî Mücâdele’yi boğmak için her yola başvurmuştur.

  95-I.TBMM’nin yeni bir devlet düzenine geçilmesini sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plâna çıkartılmamıştır.
  Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtilâf Devletlerinin,TBMM’ye karşı düşmanca davranmalarını önlemek
  B) Vatanın kurtarılmasına öncelik vermek
  C) Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek
  D) Komşu devletlerin güvenini kazanmak
  E) Kanun-i Esâsî’den yararlanmayı sürdürmek. Cevap: B

  96-Aşağıdakilerden hangisi, I.TBMM Dönemi gelişmelerinden değildir?
  A) Yeni bir hükûmet kurulması D) Düzenli ordunun kurulması
  B) Çok partili düzene geçilmesi E) Vatanın düşmandan temizlenmesi
  C) Yeni bir anayasa yapılması
  Çözüm: Türkiye’de çok partili düzene 1946’da geçilmiştir. 1924 ve 1930’da -ki girişimler başarısız olmuştur.  97-23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin 1 Nisan 1923’te yenilenmesinin ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Meclisin, o yılların zor koşulları altında yıpranmış olması
  B) Çok partili hayata geçilmeye çalışılması
  C) M. Kemâl’in etrafında idealistlerin toplanması
  D) Lozan görüşmelerine yeniden başlanacağı düşüncesinin güçlenmesi
  E) Yeni bir seçim sisteminin denenmek istenmesi
  Çözüm: I.TBMM açıldığında, kesin barış sağlanıncaya kadar göreve devam etme kararı almıştır. Ancak, seçimlerin yenilenmesi TBMM’nin yetkileri arasında idi. Meclisin yıprandığını gören M. Kemâl, yaptığı kulislerle TBMM seçimlerinin yenilenmesi kararını aldırmıştır. ( Öte yandan, M. Kemâl, Eylem Evresi’nden sonra yapmayı düşündüğü inkılâplara destek verecek kişileri meclise sokmak istemiştir).

  98-I. Yeni Türk Devletinin ilk anayasasının kabûlü
  II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
  III. Saltanatın kaldırılması
  IV. Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
  V. Ankara Antlaşması (*)
  Yukarıdaki olayların kronolojik dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I-IV-V-II-III C) III-IV-I-II-V E) IV-I-V-II-III
  B) II-V-III-I-IV D) V-I-IV-III-II Cevap: ?

  99-1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Kars ve dolayları aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle yeniden topraklarımıza katılmıştır?
  A) Moskova Antlaşması B) Ankara Antlaşması
  C) Kars Antlaşması D) Lozan Antlaşması E) Gümrü Antlaşması
  Çözüm: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yenilgimizle sonuçlanmasının ardından imzalanan 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Kars, Ardahan, Artvin ve Batum, Rusya’da ihtilâlden sonra kurulan Sovyet Rusya ile yapılan Brest-Litowsk Antlaşması’yla yeniden Osmanlı yönetimine katılmıştır. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkınca, 1917’de bağımsız olan Ermenistan Kars ve Batum, Gürcistan da Artvin ve Ardahan’ı işgâl etmişlerdir. TBMM Ordusu, Doğu Cephesi’nde Ermenileri yenmiş, Gümrü Antlaşması ile Kars ve Batum’u yeniden topraklarımıza katmıştır. Ardahan ve Artvin ise 23 Şubat 1921’de Sovyet uydusu Gürcistan ile yaptığımız bir antlaşma sonucu topraklarımıza katılmış, karşılığında Batum barışçıl bir biçimde Sovyet Rusya’ya terk olunmuştur. Kesin olarak ise Kars Antlaşması ile bırakılmıştır bu güzel Türk yurdu. Şimdi, 1991’de bağımsız olan Gürcistan’ın Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkentidir.

  100-Çerkez Ethem’in TBMM Hükûmeti’ne isyân etmesi üzerine siyasî ve askerî durumu kendi lehine gören Yunanistan işgâl hareketlerini hızlandırmıştır.
  TBMM Ordusu’nun Yunanlıları durdurmak amacıyla yaptığı muharebe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eskişehir-Kütahya C) Birinci İnönü E) Sakarya
  B) Dumlupınar D) İkinci İnönü
  Çözüm: İç isyânların bastırılmasında önemli hizmetler gören Çerkez Ethem, düzenli ordunun kurulması üzerine, kişisel otoritesini kaybedeceği endişesiyle ayaklanmıştır. Bunu fırsat bilen Yunanlıların saldırısı I.İnönü Muharebesi ile durdurulmuştur. Bu zaferden sonra Çerkez Ethem İsyânı da sona erdirilmiştir.
  Bu arada, Çerkez Ethem konusunun, objektif olarak yeniden incelenmesi gerekmektedir. Ürdün’de gazeteci Feridun Kandemir’e söyledikleri ilginçtir.

  101-I.İnönü Zaferi’nden sonra, hangi devletler, Yunanistan’ın Londra Konferansı’na katılmasını sağlamaya çalışmışlardır.
  A) Fransa ve İtalya C) İngiltere ve İtalya E) İngiltere ve Fransa
  B) Rusya ve ABD D) Japonya ve ABD
  Çözüm: Fransa ve İtalya , I. İnönü zaferimizden sonra, Anadolu’yu işgâllerinin bir macera olduğunu düşünmeye başlamış, İngiltere’ye baskı yaparak, Yunanistan’ı barış masasına oturtmaya çalışmışlardır. Konferans, TBMM’nin İtilâf Devletleri tarafından ilk kez hukukî alanda tanınması anlamına gelmektedir.

  102-Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin açılmasından sonra İtilâf Devletlerinin Londra’da bir konferans düzenlemeye karar vermelerinde etkili olmuştur?
  A) Kars Antlaşması’nın imzalanması
  B) Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması
  C) II.İnönü Muharebesi’nin kazanılması
  D) Moskova Antlaşması’nın imzalanması
  E) I.İnönü Muharebesi’nin kazanılması Cevap: E

  103-TBMM’nin Londra Konferansı’na çağırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A) TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya’nın yakınlaşması
  B) Fransızlara karşı Güney Cephesi’nde başarı kazanılması
  C) Çekez Ethem İsyânı’nın bastırılması
  D) Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması
  E) İtalya’nın arabuluculuk rolünü üstlenmesi Cevap: D

  104-I.TBMM üyeleri arasında, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak bir görüş ayrılığı ortaya çıkmamıştır?
  A) Ordunun Sakarya Irmağı doğusuna çekilmesi
  B) Yeni bir ordunun kurulması
  C) Başkomutanlık Kanunu ile tanınan sürenin uzatılması
  D) TBMM’nin Kayseri’ye taşınması
  E) Londra Konferansı’na temsilci gönderilmesi Cevap: E

  105-I.TBMM Hükûmeti, Londra Konferansı’na katılarak Misâk-ı Millî’yi dünya kamu oyuna duyurmayı amaçlamıştır. Ayrıca, konferansa katılmakla İtilâf Devletlerinin hangi konuda Türkler aleyhine bir propaganda başlatmalarını önlemiştir?
  A) Türklerin Anadolu’da azınlıklara baskı yaptıkları
  B) Anadolu Hareketi’nin Osmanlı Hükûmeti’ne karşı bir hareket olduğu
  C) Türklerin Anadolu’dan çıkartılmaları gerektiği
  D) Türklerin, konferans teklifini reddederek savaşı sürdürmek istedikleri
  E) Saltanat ve Halifeliğin korunması gerektiği Cevap: D

  106-TBMM, ilk siyasî ilişkiyi aşağıdaki hangi Avrupa ülkesiyle kurmuştur?
  A) İngiltere B) İtalya C) Fransa D) Sovyet Rusya E) Almanya
  Cevap: D


  (*) Eylem Evresi içinde bir Ankara Antlaşması vardır; İngilizlerle
  imzaladığımız 1926 Ankara Antlaşması burada yer almaz.
  107-TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nda, “Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılmış olan antlaşmalar geçersizdir” hükmü yer almaktadır.

  Antlaşmada bu hükmün yer alması, aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda bir gelişmedir?
  A) Uşi Antlaşması D) Brest-Litowsk Antlaşması
  B) İstanbul Antlaşması E) Bükreş Antlaşması
  C) Atina Antlaşması
  Çözüm: Soruda yer alan taraflar, TBMM ile Sovyet Rusya’dır. Bu durumda, bu iki devleti ilgilendiren bir tercih aranmalıdır. Fakat o zaman diğer seçeneklerde yer alan antlaşmaların kimler arasında yapıldığını bilme zorunluluğu vardır. Brest-Litowsk Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Çarlık Rusyası’nın sona erdiğini ve yeni Sovyet yönetimini tanıdığını kabûl etmiştir. Moskova Antlaşması ile de Osmanlı Devleti’nin sona erdiği ve yeni Türk Devleti kurulduğu Sovyet Rusya tarafından kabûl edilmiştir. Moskova Antlaşması, 1918 Brest-Litowsk Antlaşması’nın uzantısı durumundadır.

  108-Moskova Antlaşması’nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi, TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya’nın siyasî alanda birlikte hareket edecekleri anlamını taşımaktadır?
  A) Sovyetler Birliği’nin Misâk-ı Millî’yi tanıması
  B) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanmış antlaşmaların
  geçersiz sayılması
  C) Taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğerinin de
  tanımaması
  D) Sovyetler Birliği’nin kapitülasyonların kaldırılmasını kabûl etmesi E) İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılması Cevap: C

  109-Millî Mücadele’nin 1920 – 1921 yılları arasına rastlayan en sıkıntılı günlerinde, yeni Türk Devleti’nin gelirleri savaş giderlerini karşılayamıyordu.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile önlenmeye çalışılmıştır?
  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Hıyanet-i vataniye Kanunu’nun çıkartılması
  C) Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin çıkartılması
  D) Asker sayısının azaltılması
  E) Plânlı ekonomiye geçilmesi Cevap: C

  110-Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçlarından
  biri değildir?
  A) Moskova Antlaşması’nın imzalanması
  B) İtilâf devletlerinin, TBMM’ye ateşkes önerisinde bulunması
  C) Yunanistan’ın, saldırı gücü kırıldığı için savunmaya çekilmesi
  D) İtalya’nın, Anadolu’da işgâl ettiği toprakları boşaltmaya başlaması.
  E) TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması
  Cevap: A (Moskova Antlaşması, I. İnönü Muharebesi’nin sonucudur).

  111-Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması, TBMM’nin tanınması ile ilgili olarak Fransa’nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün somut göstergesidir?
  A) Ankara Antlaşması D) Kars Antlaşması
  B) Gümrü Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Moskova Antlaşması
  Çözüm: TBMM ile Fransa arasında imzalanan bir antlaşma aramak gerek. O da Ankara Antlaşması’dır. Avrup’da Fransa ile Almanya arasında büyük sorun olan Alsas-Loren Bölgesi konusunda İngiltere, Almanya’dan yana bir politika izlemeye başlamıştır. Bu konu, Fransa için Anadolu’dan çok daha önemli idi. Ankara Antlaşması, TBMM’nin Fransa tarafından resmen tanınması anlamına gelmektedir.

  112-TBMM, Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletlerle imzalamıştır?
  Gümrü Moskova Ankara
  A) Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
  B) Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
  C) Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
  D) Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
  E) Fransa Sovyet Rusya Ermenistan Cevap: A

  113-Aşağıdakilerden hangisi ikili antlaşmalara bir örnektir?
  A) Sevr Antlaşması D) Londra Konferansı
  B) Londra Konferansı E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Ankara Antlaşması Cevap: C

  114-Sakarya zaferinden sonra, İtilâf Devletlerinin, Türk ve Yunan devletlerine ateşkes önerisinde bulunmalarının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yunanlılara zaman kazandırıp ordusunu güçlendirmek
  B) Sorunları barışçı yoldan çözmek
  C) Aralarında fikir birliği olduğu izlenimini yaratmak
  D) Sevr Antlaşması şartlarını hafifleterek kabûl ettirmek
  E) Yunanistan’daki ekonomik sorunlara çözüm bulmak Cevap: D

  115-TBMM,
  I. I. ve II. İnönü Savaşlarını kazanması üzerine Sovyetler Birliği ile
  Moskova Antlaşması’nı,
  II. Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazanması üzerine Fransa ile Ankara
  Antlaşması’nı,
  III. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni kazanması üzerine de, İtilâf
  Devletleriyle Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır.
  Bu bilgilerin ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A) TBMM, haklarını savaşarak alma yanlısıdır.
  B) Sovyetler Birliği ile Fransa Yunanistan’a karşıdır.
  C) TBMM, varlığını askerî alandaki başarıları ile kabûl ettirmiştir.
  D) Sovyetler Birliği ile Fransa, Türklerle savaşı göze alamamışlardır.
  E) Sovyetler Birliği, İtilâf Devletlerini TBMM ile anlaşmaya zorlamıştır.
  Cevap: C

  116-I. Birinci İnönü Muharebesi
  II. Sakarya Meydan Muharebesi
  III. Başkomutanlık Meydan Muharebesi
  Aşağıdakilerden hangisi, bu muharebelerin bir sonucu değildir?
  A) Londra Konferansı D) Lozan Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  Çözüm: Önceden olan bir olay, sonradan olan bir olayın sonucu olamaz. Cevap: C

  117-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması’na ortam hazırlayan sebeplerden biri değildir?
  A) Yunanistan’ın kesin yenilgiye uğraması
  B) İngiltere’nin, Türkiye ile yeni bir savaş olasılığı karşısında yalnız
  kalacak olması
  C) İngiliz dominyonları ve kamu oyunun savaştan bıkması
  D) M. Kemâl’in diplomatik başarıları
  E) Fransa ve İtalya’nın Türklere karşı savaşa girmeleri olasılığı
  Çözüm: Fransa ve İtalya TBMM ve dolayısıyla Misâk-ı Millî’yi tanı*** Mudanya’dan önce savaşı kesin olarak sona erdirmişlerdir. Cevap : E

  118-Aşağıdakilerden hangisinde, Yunanlıların Doğu Trakya’yı boşaltmaları hükmü yer almaktadır?
  A) Ankara Antlaşması D) Mondros Ateşkes Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması E) Gümrü Antlaşması
  C) Mudanya Ateşkes Antlaşması Cevap: C

  119-Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini göstermektedir?
  A) Doğu Trakya’da Meriç Irmağı’nın sol kıyısına (batı) kadar olan bölge,
  15 gün içinde Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır.
  B) Doğu Trakya’nın devir-teslim işi, İtilâf Devletleri memurları aracılığı
  ile 30 gün içinde yapılacaktır.
  C) Lozan Konferansı’nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya’da 8.000
  asker bulunduracaklardır.
  D) İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti yönetimine bırakılacaktır.
  E) İtilâf Devletlerinin kuvvetleri, Lozan Antlaşması’nın imzasına kadar
  İstanbul’da kalacaktır. Cevap: D

  120-Aşağıdaki şehirlerden hangisi, düşman işgâlinden savaş yapmadan kurtarılmıştır?
  A) İzmir B) Edirne C) Antep D) Urfa E) Kars
  Çözüm: Mudanya Ateşkes Antlaşması gereği Doğu Trakya savaşmadan Yunanlılar tarafından boşaltılmıştır (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne).

  121-Lozan Barış görüşmelerinde, TBMM temsilcisi İsmet Paşa aşağıdakilerin hangisinde İtilâf Devletlerine kesinlikle ödün vermemiştir?
  A) Dış boçlar C) Onikiada E) Musul sorunu
  B) Kapitülasyonlar D) Boğazlar
  Çözüm: TBMM, İsmet Paşa’ya Kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu konusunda ödün vermemesi talimatını vermiştir. Sonuçta, Ermeni konusu gündeme alınmamış, kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır.

  122-Lozan Barış görüşmelerinde Türkiye’nin isteklerine en çok direnen devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Fransa - İngiltere - Sovyet Rusya
  B) Japonya - İtalya - Yunanistan
  C) Yunanistan - Romanya - Fransa
  D) İngiltere - Fransa - İtalya
  E) Romanya - Sovyet Rusya - İtalya
  Çözüm: Millî Mücadele, Anadolu’yu işgâl eden sömürgeci devletlere karşı kazanılmıştır. Lozan Konferansı da, bu harekâtın zaferle sona ermesi üzerine toplanmıştır. Anadolu’yu işgâl eden ve sömürgeleştirmeye çalışan devletler İngiltere, Fransa ve İtalya’dır. Yunanlılar İngilizlerin maşası durumundadır. Öte yandan, Türk Kurtuluş Savaşı’nın diğer sömürge milletlerine de örnek olacağından korkan İngiltere-ki Hindistan’a olmuştur-bunu önlemeye çalışmıştır. Her üç devletin birlikte bulunduğu bir tercih aranmalıdır.

  123-Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele’nin kazanılması ile doğrudan ilişkili değildir?
  A) Düzenli ordunun kurulması
  B) Mustafa Kemâl’e geçici olarak Meclis’in yetkilerinin verilmesi
  C) 1921 Anayasası’nda güçler birliğinin temel alınması
  D) Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin çıkartılması
  E) Lozan Barış görüşmeleri
  Çözüm: Zafer kazanılmamış olsaydı Lozan görüşmeleri yapılamazdı.

  124-Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşmamıştır?
  A) Azınlık hakları C) Savaş tazminatı E) Türkiye – Irak sınırı
  B) Kapitülasyonlar D) Dış borçlar
  Çözüm: İngilizlerin, Musul petrolleri üzerindeki denetimini bırakmak istememesi yüzünden, Misâk-ı Millî sınırları içinde yer alan Musul’un geleceği sonraya bırakılmış, 1926 Ankara Antlaşması ile aleyhimize çözümlenmiştir. Boğazlar, Patrikhane, Hatay, Onikiada, Ege adaları Lozan’da diğer çözülemeyen sorunlardır.

  125-Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması’na önemli bir uluslar arası antlaşma niteliği kazandırmaktadır?
  A) Bu antlaşmayı bütün dünya devletlerinin onaylaması
  B) Bu antlaşmanın geçerliliğini uzun süre koruyabilmesi
  C) Bu antlaşmanın, uzun süren görüşmeler sonunda imzalanabilmesi
  D) Bu antlaşmanın, bir çok antlaşmaya örnek oluşturması
  E) Bu antlaşmayla, ilgili tarafların tüm isteklerinin gerçekleşmesi
  Çözüm: Lozan Antlaşması günümüzde de geçerliliğini korumaktadır(gerçi Yunanistan Midilli, Sakız ve Susam adalarında asker-silâh bulundurmayacağı taahhüdünü bozmuştur). I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar kısa sürede yürürlükten kalktığı hâlde, Lozan hâlâ yürürlüktedir.

  126-Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu antlaşmanın uluslar arası düzeyde önemli bir belge hâline gelmesinde en az etkilidir?
  A) Çok sayıda devlet tarafından imzalanmış olması
  B) Türkiye’nin diğer devletlerle ilişkilerinde esas alınması
  C) Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlayan hükümler içermesi
  D) Boğazlar için, devletlerin rol aldığı bir komisyon yönetimi getirmesi
  E) Türkiye’de Cumhuriyetin ilânına ortam hazırlaması
  Çözüm: E seçeneği Türkiye’nin bir iç meselesidir; diğer devletleri pek ilgilendirmez.

  127-Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’dan Lozan Barış Antlaşması’nda savaş tazminatı olarak alınmıştır?
  A) Edirne C) Gökçeada E) Karaağaç
  B) Kırklareli D) Bozcaada Cevap: E

  128-Aşağıdakilerden hangisi ile meclis başkanının aynı zamanda hükûmet başkanı olması ilkesinden vazgeçilmiştir?
  A) Mudanya Mütarekesi D) Lozan Antlaşması
  B) Saltanatın kaldırılması E) Cumhuriyetin ilânı
  C) Halifeliğin kaldırılması Cevap: E

  129-TBMM’nin hukukî varlığının uluslar arası alanda tanınmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi D) İstanbul’un resmî işgâli
  B) I. İnönü Muharebesi’nin kazanılması E) Cumhuriyetin ilânı
  C) Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
  Çözüm: I. İnönü Zaferi üzerine İtilâf Devletleri TBMM Hükûmeti’ni Londra Konferansı’na çağırmışlardır.
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  130-Sevr Antlaşması’nın son hazırlıkları aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
  A) İstanbul Konferansı’nda D) Londra Konferansı’nda
  B) San Remo Konferansı’nda E) Paris Konferansı’nda
  C) Berlin Konferansı’nda Cevap: B

  131-Aşağıdakilrden hangisi I. TBMM’nin yaptığı çalışmalardan biri değildir?
  A) Ayaklanmaların bastırılması
  B) Misâk-ı Millî kararlarını alması
  C) İşgâlcilerin yurttan atılması
  D) Bazı devletlerle siyasî ilişki kurulması
  E) Mudanya Mütarekesi’ni imzalaması
  Çözüm: Misâk-ı Millî kararları son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı tarafından, TBMM açılmadan önce alınmıştır.

  132-Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesin şeklini almıştır?
  A) Gümrü Antlaşması C) Sevr Antlaşması E) Kars Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması D) Ankara Antlaşması Cevap: E

  133-M. Kemâl’in Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayınlaması hangi yetkiyi kullandığını gösterir?
  A) Yasama yetkisini C) Güçler birliği E) Yargı yetkisini
  B) Askerî yetkisini D) Yürütme yetkisini
  Cevap: A

  134-Aşağıdakilerden hangisi Kütahya – Eskişehir Muharebelerinden sonra alınan önlemlerden biridir?
  A) Barış görüşmelerine başlamak
  B) Hükûmet merkezini Kayseri’ye taşımak
  C) İtilâf Devletlerine ateşkes önerisinde bulunmak
  D) Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayınlamak
  E) Saldırıya geçmek Cevap: D

  135-Aşağıdakilerin hangisinin çözümünde Misâk-ı Millî’den ödün verilmiştir?
  A) Kapitülasyonlar C) Nüfus mübadelesi E) Yabancı okullar
  B) Dış borçlar D) Musul sorunu Cevap: D

  136-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?
  A) Yunan saldırı gücünün kırılması
  B) İtilâf Devletlerinin Türklere karşı oluşturduğu birliğin tamamen
  parçalanması
  C) Hatay dışında Türkiye – Suriye sınırının çizilmesi
  D) Ülkenin düşmandan temizleneceği inancının daha da güçlenmesi
  E) 1921 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi
  Çözüm: 1921 Anayasası I. İnönü Muharebesi’nden sonra yürürlüğe girmiştir.

  137-Birinci İnönü Muharebesi’nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) TBMM’ye olan güvenin artması
  B) Londra Konferansı’nın toplanması
  C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
  D) İtilâf Devletleri arasındaki anlaşmazlıkların iyice belirginleşmesi
  E) Fransızların Anadolu’yu boşaltmaları
  Çözüm: Fransızların Anadolu’yu boşaltmaları Sakarya Meydan Muharebesi’nin bir sonucudur.

  138-Aşağıdakilerden hangisinde sebep - sonuç ilişkisi yoktur?
  A) I. İnönü Muharebesi – TBMM’ye güvenin artması
  B) Ermenilerle savaş – Gümrü Antlaşması
  C) Büyük Taarruz – Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D) II. İnönü Muharebesi – Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin yayınlanması
  E) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri – M. Kemâl’in Başkomutan olması
  Çözüm: Tekâlif-i Millîye, Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin bir sonucudur.

  139-TBMM’de M. Kemâl’i destekleyen Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun (1. Grup) kurduğu parti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tesanüd Grubu D) Halk Fırkası
  B) Serbest Fırka E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  C) Hürriyet ve İtilâf Fırkası
  Cevap: D ( 9 Eylül 1923’de M. Kemâl tarafından kurulmuştur)

  140-Millî Mücadele Dönemi’nde meydana gelen;
  I. TBMM’nin açılması
  II. İç isyânların başlaması
  III. Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılması
  IV. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
  V. Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması
  Olaylarından hangileri dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ancak
  İçte de güçlü bulunmakla gerçekleşeceğine kanıt olarak gösterilebilir?
  A) I-II B) IV ve V C) II ve III D) III ve V E) III ve IV Cevap: D

  141-Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü ve Sakarya Savaşlarının ortak özelliklerinde biri değildir? (1999)
  A) Savunma amaçlı olması
  B) Sovyet Rusya ile yakınlaşma sağlaması
  C) Anlaşma Devletlerinin TBMM ile ilgili görüşlerinin değişmesini
  sağlaması
  D) Ulusal orduyla yapılması
  E) İsmet Paşa’nın komutasında yapılması
  Çözüm: I.İnönü İsmet Paşa, Sakarya M. Kemâl komutasında yapılmıştır.

  142-Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir? (1999)
  A) Batıda Yunanlılara karşı açılan cephede rahatlık sağlaması
  B) I. İnönü zaferinden sonra imzalanması
  C) Ermenilerin, Sevr Barış Antlaşması’nı tanımadıklarını belirtmesi
  D) TBMM’nin uluslar arası alanda varlığını ilk kez kanıtlaması
  E) Bir Türk devletinin Türklüğünü vurgulayan ilk antlaşma olması
  Cevap: B (Antlaşmada, Osmanlı yerine Türkiye Devleti ibâresi yer almıştır).

  143-I. Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi (1999)
  II. Nerenin başkent olacağının belirlenmesi
  III. Milletvekili seçimlerinin 2 yılda bir yapılacağının öngörülmesi
  özelliklerinden hangileri 1921 Anayasası’nda yoktur?
  A) Yalnız I C) II ve III E) Yalnız II
  B) I ve II D) Yalnız III
  Cevap: E (Ankara, 13 Ekim 1923’de başkent olmuştur).

  144-Türkiye’deki yabancıların, hukuk alanındaki ayrıcalı durumu aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle sona ermiştir? (1999)
  A) Lozan Antlaşması C) Sevr Antlaşması E) Moskova Antlaşması B) Kars Antlaşması D) Ankara Antlaşması Cevap: A

  145-Hükümetin kurulması ile ilgili 2 Mayıs 1920 tarihli yasaya göre, bakanlar, TBMM üyeleri arasında mutlak çoğunlukla seçilirdi. Daha sonra bu
  kural, bakanların TBMM başkanının meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar
  arasından mutlak çoğunlukla seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir. (2000)
  Yapılan bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
  A) Meclisin hükümeti denetlemesini kolaylaştırmak
  B) Bakanlıkların sayısının azaltılmasını sağlamak
  C) Hükümet düşürmeyi kolaylaştırmak
  D) Hükümette görüş birliğinin sağlanmasını kolaylaştırmak
  E) Ulus egemenliği ilkesini pekiştirmek
  Cevap: D (mutlak çoğunluk = salt çoğunluk)

  146-I. Gümrü Antlaşması’nın yapılması (2000)
  II. Moskova Antlaşması’nın yapılması
  III. Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
  Gelişmelerinden hangileri Eskişehir-Kütahya Savaşlarının sonuçları
  arasında yer alır?
  A) Yalnız I C) Yalnız II E) Yalnız III
  B) I ve II D) II ve III Cevap: E

  147-Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti temsilcileriyle Bilecik’te yaptığı görüşmede kendisini “TBMM ve Hükümet Başkanı” şeklinde tanıtmıştır. Mustafa Kemal’in kendisini böyle tanıtmasındaki amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? (2000)
  A) Meclis ve hükümetin yetkilerine sahip olduğunu hatırlatmak
  B) İstanbul Hükümeti ile ilişkileri kesmek
  C) İstanbul Hükümeti temsilcilerinin hükümetten çekilmesini sağlamak
  D) İstanbul Hükümeti üyeleri arasında görüş ayrılığı yaratmak
  E) Padişahı, yeni bir hükümetin kurulmasına razı etmek
  Cevap: D (Damat Ferit Hükûmeti’nin görevden ayrılması üzerine kurulan Tevfik Paşa Hükûmeti, Ankara ile uzlaşmak için görüşme isteğinde bulunmuştur. Mustafa Kemâl Paşa, yanında İsmet İnönü olduğu hâlde hükûmet temsilcileri ile Bilecik İstasyonu’nda bir araya gelmiştir. M. Kemâl, bir oldu bitti ile temsilcileri Ankara’ya götürmüş, TBMM’nin çalışmalarını yakından izlemelerini sağlamıştır. Bir ay süreyle Ankara’da konuk edilen temsilcilerin, İstanbul Hükûmeti’nde yeniden görev almamaları şartıyla İstanbul’a dönmelerine izin verilmiştir. Bunları bilmeden, bu sorunun doğru cevabının D seçeneği olduğu anlaşılamaz).

  148-Anlaşma Devletlerinin Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansı’nı düzenlemelerinde, (2000)
  I. Birinci İnönü Savaşı
  II. Çerkez Ethem Ayaklanması’nın bastırılması
  III. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması
  Gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
  A) Yalnız I C) I ve II E) Yalnız III
  B) II ve III D) Yalnız II Cevap: A

  149-I. Yeni devletin yönetim şeklinin ne olduğu (2000)
  II. Yasama ve yürütme erklerinin nerede toplandığı
  III. Vekillerin (Bakanların) nasıl seçileceği
  Yukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasası’nda açıkça
  belirtilmemiştir?
  A) Yalnız I C) I ve II E) Yalnız II
  B) II ve III D) Yalnız III Cevap: A

  150-I. Batum’un Gürcistan’a bırakılması (2000)
  II. Türkiye’nin Batum Limanı’ndan gümrük ödemeksizin
  yararlanabilmesi
  III. Nahçıvan bölgesinin özerk bir yönetime sahip olması
  aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasındadır?
  A) Ankara Antlaşması D) Brest-Litowsk Antlaşması
  B) Gümrü Antlaşması E) Lozan Antlaşması
  C) Kars Antlaşması Cevap: C

  151-5 Ağustos 1921 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir. (2000)
  Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu savunulamaz?
  A) Mustafa Kemal’in hükümet başkanlığı görevini bırakması
  B) Uygulamalarda birlik ve beraberliğin sağlanması
  C) Askerin moral gücünün artması
  D) Hazırlıklarda zaman kazanılması
  E) Tekalif-i Milliye buyruklarının çıkarılması Cevap: A

  152-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi’nin koşullarından biri değildir? (2000)
  A) Doğu Trakya’nın boşaltılması
  B) Türk-Yunan çarpışmasının durması
  C) Anlaşma Devletlerinin barışa kadar bulundukları yerde kalması
  D) Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması
  E) İstanbul ve çevresinin TBMM yönetimine bırakılması
  Cevap: D (Batı Trakya Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan’la imzaladığımız 1913 İstanbul Antlaşması ile onlara bırakılmış, Bulgaristan I. Dünya Savaşı’nda yenilince, ellerinden alınarak Yunanistan’a verilmiştir. Türkiye Misâk-ı Millî’de Batı Trakya’da halk oyuna başvurulmasını istemişse de, sonradan konunun üzerine gitmemiştir).

  153-Türkiye’deki Rumlar ile Yunanistan’daki Türklerin mübadele (değiş-tokuş) edilmesi; ancak Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarının bu mübadele dışında tutulması, aşağıdakilerden hangisinin kararları arasındadır? (2000)
  A) Lozan Antlaşması C) Belgrat Antlaşması E) İstanbul Antlaşması B) Bükreş Antlaşması D) Atina Antlaşması Cevap: A

  154-I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp (Tuzluca) ve Iğdır’ın yeniden Türk
  topraklarına katılması (2001)
  II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması
  III. Kafkas petrollerinin işletilmesi
  Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması’nın kapsamındadır?
  A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) Yalnız II E) II ve III
  Cevap: A

  155-Türk ordusunun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur? (2001)
  A) I. İnönü Savaşı D) Çerkez Ethem Ayaklanması
  B) III. İnönü Savaşı E) Kütahya-Eskişehir Savaşları
  C) Sakarya Savaşı Cevap: E

  156-Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirmiştir? (2001)
  A) Lozan Antlaşması C) İstanbul Antlaşması E) Atina Antlaşması
  B) Mudanya Antlaşması D) Ankara Antlaşması
  Çözüm: Türkiye, Lozan görüşmeleri sırasında, patrikhane’nin İstanbul dışına çıkarılmasını gündeme getirmiş, ancak başarılı olunamamıştır. Bununla birlikte, Lozan’da, Patrikhane’nin siyasî ve hukukî yetkileri elinden alınmıştır.

  157-I. Doğu Trakya (2001)
  II. İstanbul
  III. Boğazlar
  IV. Batı Trakya
  Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili bir
  karar alınmamıştır?
  A) Yalnız I C) Yalnız III E) Yalnız IV
  B) I ve II D) I, II ve III
  Çözüm: Mudanya’da, Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM’ye bırakılmıştır. Balkan Savaşları sırasında kaybettiğimiz Batı Trakya konusu gündeme gelmemiştir.

  158-I. İrade-i Milliye Gazetesi (2002)
  II. Yenigün
  III. Anadolu Ajansı
  IV. Peyam-i Sabah
  Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadele’yi destekleyen yayın
  organlarındandır?
  A) I-II C) II-III E) I-II-IV
  B) I-II-III D) I-II-III-IV

  Çözüm: İrade-i Milliye, Yenigün ve Anadolu Ajansı Millî Mücadele’yi desteklemişlerdir. İrade-i Millîye Sivas Kongresi’nden sonra Sivas, Anadolu Ajansı TBMM açıldıktan sonra Ankara’da bizzat M. Kemâl’in talimatıyla kurulmuşlardır. Yunus Nadi’nin çıkardığı Yenigün de, önce İstanbul, sonra Ankara’da Millî Mücadele yanlısı yayın yapmıştır. Ali Kemâl’in çıkardığı Peyam-i Sabah Millî Mücadele aleyhinde yayın yapmıştır.turkeyarena.com
  Millî Mücâdele aleyhinde yayın yapanlar: Alemdar, Peyami Sabah, Ümit, İstanbul, Aydede, Güleryüz, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tan, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif.
  Millî Mücâdele lehinde yayın yapanlar: İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, Tevhid-i Efkar, Minber, Vakit, İkdam, Akşam, Yeni Gün, Tanin, Hukuk-u Beşer, Öğüt, Açıksöz, İleri, Tercüman, Dergâh, Albayrak, İkdam.

  159-21 Şubat 1921’de İtilaf Devletleri Londra’da Sevr Antlaşması’nı gözden geçirip yeni Türk Devleti’ne kabul ettirmek istediler. İtilaf Devletlerini böyle bir davranışa yönelten Türk askeri başarısı hangi savaşla sağlanmıştır? (2002)
  A) Sakarya C) Gediz Muharebeleri E) I. İnönü
  B) Büyük Taarruz D) II. İnönü Cevap: E

  160-I. Milis güçlerini destekleme (2002)
  II. İstanbul Hükümeti’ne açıkça karşı çıkma
  III. Bölgelerinin Türklüğünü kanıtlama
  IV. İşgal güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme
  Yukarıdakilerden hangileri,Kurtuluş Savaşı’nda toplanan kongrelerin
  ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) I ve II C) Yalnız II E) Yalnız I
  B) II ve IV D) III ve IV
  Çözüm: Millî Mücadele Dönemi’nde Türkiye’nin bir çok bölgesinde kongreler düzenlenmiştir. Bu kongrelerin hepsinde milis güçlerini (Kuvva-i Millîye) destekleme, bölgelerinin Türklüğünü kanıtlama ve işgâl güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme hedeflenmiştir. Ancak, İstanbul Hükûmeti’ne açıkça karşı çıkma bütün kongrelerin ortak özelliği değildir. Erzurum ve Sivas Kongreleri dışında kalan kongrelerde İstanbul Hükûmeti’ne açıkça karşı çıkılmamıştır.

  161-22 Ağustos – 12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır? (2002)
  A) Tekalif-i Milliye kararları alındı
  B) Ordu herhangi bir yenilgiye karşı ikiye ayrıldı
  C) Meclis tüm yetkilerini M. Kemâl’e devretti
  D) Meclis Başkomutanlık Yasası’nı onayladı
  E) Ordunun savunma eğitimine ağırlık verildi
  Çözüm: Ordu ikiye ayrılmamış, aksine Doğu ve Güney cephesindeki birlikler Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.

  162-Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği dönemde TBMM siyasi antlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır. (2003)
  Bu dönemde TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine ilk olarak kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettirmiştir?
  A) Sovyet Rusya’ya C) Almanya’ya E) Fransa’ya B) İngiltere’ye D) İtalya
  Çözüm: Kurtuluş Savaşı sırasında Rusya, İtilâf Devletlerine karşı TBMM’nin yanında yer almıştır. Bu süreç içerisinde TBMM ile Rusya arasında ilişkiler gelişmiş, ve Moskova Antlaşması ile Rusya’ya kapitülasyonların kaldırılması kabûl ettirilmiştir (1921). İtilâf devletleri kapitülasyonların kaldırılmasını Lozan Antlaşması ile kabûl etmişlerdir (1923). Almanya’ya verilen kapitülasyonlar TBMM kurulmadan önce, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında girme aşamasında tek yanlı olarak tarafımızdan kaldırılmıştır (1914). İşin ibret verici yanı, Almanlar bunu protesto etmişlerdir. Daha da ibret verici olanı, İngilizler Kudüs’ü elimizden alınca müttefiklerimiz Alman ve Avusturya başkentlerinde halk, Kudüs’ü Müslümanların elinden aldık diye sevinç gösterileri yapmıştır. Cevap: A

  163-21 Şubat – 12 Mart tarihleri arasında Londra’da yapılan konferansın ardından İngilizler Yunanlıları uyararak Türklere karşı hazırlıklı olmalarını, her an savaşın başlayabileceğini belirtmişlerdir. (2003)
  İngilizlerin her an savaşın başlayabileceği beklentisi içinde olmalarının
  sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türk ordusunun yeni hazırlıklara girişmesi
  B) TBMM’nin Londra Konferansı’nda barış önerisini reddetmesi
  C) TBMM’nin Rusya ile dostluk antlaşması imzalaması
  D) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
  E) TBMM Hükümeti’nin ayaklanmaları bastırması
  Cevap: B (Rusya ile imzalanan dostluk antlaşmasından kasıt Moskova Antlaşması).

  164-Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin yanında yer alarak onu desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2003)
  A) Rusya’nın İtilaf Devletlerinin yenilmesini istemesi
  B) Fransa’nın Anadolu’dan çekilmesi
  C) Bolşevik Devrimi’nin yerleşmesini ve güçlenmesini sağlamak istemesi
  D) Rusya’nın İtilaf Devletlerinden ayrılması
  E) TBMM Hükümeti’nin Ermenilerle anlaşma yapması
  Çözüm: TBMM ile Sovyet Rusya’nın ortak düşmanı İtilâf Devletleridir. Ortak düşmana karşı birlikte hareket etmek, dış politikanın önemli etkenlerindendir. Cevaba gelecek olursak , A da C de doğru.

  165-I. Sakarya Savaşı (2003)
  II. Eskişehir-Kütahya savaşı
  III. Birinci İnönü Savaşı
  IV. TBMM’nin açılması
  Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) III-I-II-IV C) IV-III-I-II E) IV-II-III-I
  B) IV-II-I-III D) IV-III-II-I
  Cevap: D (Târih ezberlemek yerine olayların oluş sırasından hareket edelim).

  166-TBMM, 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal’e yetkilerini üç ay süre
  ile devrederek Başkomutanlığa atadı. (2003)
  TBMM’nin böyle bir karar almasında aşağıdakilerden hangisinin
  etkisi en fazladır?
  A) TBMM’nin ayaklanmaları bastıramaması
  B) Sovyet Rusya’nın savaştan ayrılması
  C) İtilaf Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi
  D) Mustafa Kemal’in güçlenmesini sağlamak
  E) Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
  Cevap: E (soruda “en fazladır” sözleri gereksiz; diğer seçeneklerin hiç ilgisi yok çünkü).

  167-TBMM açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşmıştır. TBMM bu tehditlerin giderilmesi için bir takım önlemler almıştır. (2003)
  Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kendini korumaya yönelik aldığı
  tedbirlerden biri değildir?
  A) TBMM’nin “Meclis Hükümeti” sistemini kabul etmesi
  B) İstiklal Mahkemelerini kurması
  C) Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlaması
  D) Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması
  E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarması
  Cevap: A (Meclis Hükümeti Sistemi’nden Cumhuriyetin ilânı ile birlikte bu gün de kullanılan Kabine Sistemi’ne geçilmiştir).

  168-1923 sonbaharında Fethi Okyar Hükümeti’nin çekilmesiyle meydana gelen hükümet bunalımı aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır? (2003)
  A) Meclis Hükümeti sisteminin benimsenmesine
  B) Cumhuriyetin ilanına
  C) Halifeliğin kaldırılmasına
  D) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
  E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına
  Çözüm: 24 maddeden oluşan 1921 Anayasası’na göre, hükûmeti, Meclis, kendi içinden bire bir oylayarak seçiyordu. 1923’de TBMM kendi içinden bir türlü hükûmet seçememiştir. Bu gelişme, Cumhuriyetin ilânı ve ardından Kabine Sistemi’ne geçilmesi sonucunu vermiştir.

  169-Türkiye, Lozan görüşmeleri sırasında ABD ile olan ilişkilerine önem vermiştir. (2003)
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu ilişkiye önem vermesinin
  amacı olamaz?
  A) Batılı devletler üzerinde etkili olmak
  B) ABD’nin gücünden yararlanmak
  C) Demokratik ülkelerin yanında yer almak
  D) Kendi tanıtımını yapmak
  E) Rusya ile ABD arasında güvensizlik yaratmak
  Çözüm: ABD ile Rusya arasında güvensizlik çıkarma II. Dünya Savaşı sonrası meydana gelen bir gelişmedir.

  170-Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir? (2004)
  A) Mebuslar meclisi C) Temsilciler Kurulu E) İç İşleri Bakanlığı
  B) Bakanlar Kurulu D) TBMM Cevap: D

  171-Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın TBMM ile Ankara Antlaşması’nı yapması aşağıdakilerden hangisini gösterir? (2004)
  A) Fransa’nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istemesini
  B) TBMM’nin uluslar arası alanda ilk kez tanındığını
  C) Fransa ile TBMM arasında dostluğun uzun süreceğini
  D) İngiltere’nin Yunanistan’ı desteklediğini
  E) İtalyanların işgal ettiği Anadolu’dan geri çekildiğini
  Cevap: A (TBMM’nin uluslar arası alanda fiilen ilk kez tanınması Londra Konferansı’na çağırılmasıyla gerçekleşmiştir).

  172-I. Batı Anadolu’da yaşayan Rumlar (2004)
  II. Gümülcine ve Selanik’te yaşayan Türkler
  III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul’da yaşayan Rumlar
  IV. Teselya ve Makedonya’da yaşayan Türkler
  Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda nüfus değişimi dışında
  tutulmuştur?
  A) I-II B) I-II-III C) II-III D) II-III-IV E) III-IV
  Cevap: E

  173-1923 yılında 1921 Anayasası’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden birisi değildir? (2004)
  A) Başbakanı Cumhurbaşkanının seçmesi
  B) “Türkiye Devletinin dini İslamdır” hükmünün çıkarılması
  C) Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi
  D) Bakanlar Kurulunun Başbakan tarafından oluşturulması
  E) Cumhurbaşkanının bir seçim dönemi için oluşturulması
  Çözüm: “...dini İslamdır” hükmü, 1924 Anayasası’ndan, 1928’de çıkartılmıştır.

  174-I. Hıyaneti vataniye Kanunu (2004)
  II. Ağnam vergisinin arttırılması hakkında kanun
  III. Tekâlif-i Milliye (ulusal yükümlülük) Emirleri
  Yukarıdakilerden hangisini TBMM çıkarmıştır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
  Cevap: E (Ağnâm: Küçük baş hayvanlar için alınan vergi; kelime, koyunlar anlamına gelmektedir zâten)

  175-Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yakından ilgisi vardır?
  A) Eğitim alanında yapılan yenilikler
  B) Uluslar arası takvim, saat ve rakamların kabûlü
  C) Şapka Kanunu’nun kabûlü
  D) Ekonomi alanında yapılan yenilikler
  E) Kadın haklarında yapılan yenilikler Cevap: A

  176-Yasama gücünün TBMM’ye, yürütmenin ise Cumhurbaşkanının atadığı Bakanlar Kuruluna bırakılacağı hükmü, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
  A) Cumhuriyetin ilânında D) 1924 Anayasası’nda
  B) Mudanya Mütarekesi’nde E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nda
  C) Medenî Kanun’da Cevap: D

  177-1924 Anayasası’nda yer alan hükümlerden hangisi 1921 Anayasası’nda da yer almıştır?
  A) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir D) Egemenlik milletindir
  B) Yargı bağımsızdır E) Seçimler dört yılda bir yapılır
  C) Türk Devleti’nin resmî dili Türkçedir Cevap: D

  178-Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Tanzimat Dönemi’nde çıkan kültür ikiliğinin ortadan kalkmasını kolaylaştırmıştır?
  A) Cumhuriyetin ilânı
  B) Medreselerin kapatılması
  C) Bazı elbiselerin giyilmeyeceğine dair kanun çıkartılması
  D) Harf inkılâbı
  E) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  Cevap: B (Tanzimat Dönemi: 1839-1876).

  179-Aşağıdakilerden hangisi devlet yapısındaki lâikleşmenin aşamalarından bir değildir?
  A) Çok partili hayata geçilmesi D) Saltanatın kaldırılması
  B) Halifeliğin kaldırılması E) Tekke ve Zâviyelerin kapatılması
  C) Lâiklik ilkesinin anayasaya konması Cevap: A
   
 4. RüzGaR Super Moderator

  180-Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilânından sonra gerçekleşen yeniliklerden biri değildir?
  A) Medenî Kanun’un kabûl edilmesi
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Halifeliğin kaldırılması
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûlü
  E) Latin alfabesine geçiş Cevap: B

  181-Aşağıdakilerden hangisi millî egemenliğin gerçekleştirilmesi yönünde atılan adımlardan biri değildir?
  A) Halifeliğin kaldırılması D) TBMM’nin açılması
  B) Saltanatın kaldırılması E) Cumhuriyetin ilânı
  C) Latin alfabesinin kabûlü
  Cevap: C (Latin alfabesine geçiş, Toplumsal-Eğitim alanında yapılan bir inkılâpken diğerleri siyasî alandaki yeniliklerdir ayrıca).

  182-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sanayi alanında yapılan inkılâplardan biri değildir?
  A) Etibank’ın kurulması
  B) I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın yapılması
  C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
  D) Aşâr vergisinin kaldırılması
  E) Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması
  Cevap: D (Aşâr, ürün üzerinden peşin olarak alınan vergi idi. Onda bir anlamına gelmekte olup öşür kelimesinin çoğuludur. Cumhuriyete, Osmanlı Devleti’nden intikâl etmiş, 1925’te kaldırılmıştır. Halkçılık İlkesi ile ilgilidir).

  183-Cumhuriyet Döneminde tarım alanında yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisinde başarılı olunamamıştır?
  A) Ziraat okullarının açılması
  B) Köylüye kredi verilmesi
  C) Aşâr vergisinin kaldırılması
  D) Topraksız köylüye toprak dağıtılması
  E) Tohum ıslah evlerinin açılması
  Çözüm: 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde alınan Misâk-ı İktisadî kararları içinde topraksız köylüye toprak dağıtılması da vardı. 1929’da bu konuda çalışmalara başlanmış, başarılı olunamamıştır. 1945’de, köylüyü toprak sahibi yapmak için Toprak Reformu Kanunu çıkartılmıştır. Ancak büyük toprak sahibi milletvekillerinin engellemesi sonucu bu kez de uygulanamamıştır.

  184-Aşağıda verilenlerden hangisinde, ikinci olay birinci olayın sonucu değildir?
  A) Saltanatın kaldırılması - Cumhuriyetin ilânı
  B) Cumhuriyetin ilânı - 1924 Anayasası’nın hazırlanması
  C) Şeyh Sait İsyânı - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
  D) Menemen Olayı - Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanması
  E) Halifeliğin kaldırılması - Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
  Çözüm: Şeyh Sait İsyânı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduktan sonra patlak vermiş, hatta, isyânın çıkmasında etkisi olduğu gerekçesiyle parti kapatılmıştır.

  185-M. Kemâl, inkılâplarını gerçekleştirirken, kamu oyunun inanç ve düşüncelerine ters düşmemeye özen göstermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemâl’in bu tutumunu kanıtlar?
  A) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması
  B) Şer’iyye Bakanlığı’nın kaldırılması
  C) Bir süre, Güçler Birliği ilkesini benimsemesi
  D) halifeliği saltanatla birlikte kaldırmaması
  E) Ordunun siyasetten ayrılması Cevap: D

  186-I. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
  II. Devletçilik ilkesinin uygulanması
  III. Yabancı işletmelerin millîleştirilmesi
  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A) Askerî C) Hukukî E) Ekonomi
  B) Kültürel D) Siyasî Cevap: E

  187-İzmir İktisat Kongresi’nde “ekonomide bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik” ilkesi benimsenmiştir.
  Lozan Antlaşması’nın bu ilkeyi destekleyici hükmü, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Osmanlı borçlarının ödenmesinin kabûl edilmesi
  B) Kapitülasyonların kaldırılması
  C) Azınlık mahkemelerine son verilmesi
  D) Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanması
  E) Boğazlar Komisyonu’nun kurulması Cevap: B

  188-Aşağıdakilerden hangisi lâik devlet yönetiminin tam karşıtıdır?
  A) Monarşi B) Teokrasi C) Meşrutiyet D) Mutlakiyet E) Oligarşi
  Çözüm: Yasama-yürütme-yargı güçleri tek elde toplanıyorsa Mutlakiyet, Monarşi veya Otokrasi denilir; bir zümrenin elinde toplanıyorsa Oligarşi adını alır. Meşrutiyet, yetkilerin hükümdar ve meclis arasında bölüşüldüğü rejimdir. Teokrasilerde, devlet yönetiminde din kuralları etkindir. Devlet otoritesi, gücünü dinî kaynaklardan alır; dinî inanç ve ibadetlere doğrudan müdahildir.

  189-Atatürk İlke ve İnkılâplarında, aşağıdaki düşüncelerden hangisinin yeri yoktur?
  A) Devletin bağımsızlığını korumak
  B) Yönetimde millet egemenliğini sürdürmek
  C) Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak
  D) Kalkınmada aklın, bilimin rehberliğini esas almak
  E) Amaca ulaşmak için her yolu uygun görmek Cevap: E

  190-I. Sanayicilere kredi sağlama
  II. Ücretsiz arazi sağlama
  III. Vergi ve taşımacılıkta indirim yapma
  Yukarıdakilerden hangileri Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
  kapsamındadır?
  A) Yalnız I C) I ve II E) Yalnız II
  B) I, II ve III D) Yalnız III Cevap: B

  191-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılâplarının amaçları arasında gösterilemez?
  A) Modern Avrupa devletleriyle Türkiye’yi bütünleştirmek
  B) Türk milletinin refah seviyesini yükseltmek
  C) Demokrasinin Türkiye’de yerleşmesini sağlamak
  D) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılmasını sağlamak
  E) Türkiye’de millî egemenlik ilkesinin yerleşmesini sağlamak Cevap: D

  192-1926’da kabûl edilen Medenî Kanun ile toplum hayatımızda büyük değişiklikler meydana gelmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Medenî Kanun’un getirdiği yeniliklerden biri
  değildir?
  A) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
  B) Kadınlara da boşanma hakkı verilmesi
  C) Kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi
  D) Resmî nikâh zorunluluğu getirilmesi
  E) Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanınması
  Çözüm: Medenî Kanun, kadına, siyasî değil, sosyal ve ekonomik haklar getirmiştir. 1930’da kabûl edilen Belediye Kanunu ile kadınların belediye seçimlerine katılmaları sağlanmıştır. 5 Aralık 1934’de de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

  193-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün siyasî alandaki inkılâpları arasında gösterilemez?
  A) Saltanatın kaldırılması D) Halifeliğin kaldırılması
  B) Cumhuriyetin ilânı E) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
  C) Siyasî partilerin kurulması
  Çözüm: Türk tarih kurumu’nun açılması, Eğitim alanındaki bir inkılâptır.

  194-I. Yeni Türk devletinin rejiminin belirlenmesi
  II. M. Kemâl’e Gâzilik unvanı verilmesi
  III. Kabine sistemine geçilmesi
  Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetin ilânının sonuçları arasında
  gösterilemez?
  A) Yalnız I C) I ve II E) Yalnız III
  B) Yalnız II D) II ve III
  Çözüm: M. Kemâl’e Gâzilik unvanı, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra TBMM tarafından verilmiştir.

  195-İlk TBMM’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Cumhuriyetin ilânı ile sona ermiştir?
  A) Yasama yetkisinin kullanılması
  B) Meclis Hükûmeti sisteminin benimsenmesi
  C) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
  D) Milletin tek temsilcisi olması
  E) Millet egemenliğini temel ilke alması
  Çözüm: Cumhuriyetin ilânı ile Meclis Hükûmeti sisteminden, günümüzde de devam eden Kabine Hükûmeti sistemine geçilmiştir.

  196-I. Saltanatın kaldırılması
  II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
  III. Cumhuriyetin ilânı
  Yukarıdaki inkılaplardan hangileri “Egemenlik kayıtsız şartsız
  milletindir”. İlkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?
  A) Yalnız I C) I ve III E) Yalnız II
  B) Yalnız III D) II ve III Cevap: C

  197-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilânından önce meydana gelen olaylardan biri değildir?
  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Sevr Antlaşması’nın imzalanması
  C) Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
  D) Teşkilât-ı Esâsîye’nin hazırlanması
  E) Halifeliğin kaldırılması Cevap: E

  198-Yeni Türk Devleti’nin hukuk alanında lâikleşmesinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
  A) Cumhuriyetin ilân edilmesi D) Saltanatın kaldırılması
  B) Halifeliğin kaldırılması E) Medenî Kanun’un kabûl edilmesi
  C) Anayasanın lâikleştirilmesi
  Çözüm: Padişahla halifenin aynı kişi olduğunu gözden uzak tutmayalım. Saltanatın kaldırılmasıyla Halifenin elinden yürütme yetkisi alınmıştır. Dolayısıyla, Saltanatın kaldırılması lâik düzene geçişte ilk büyük adımdır.

  199-Milli Eğitim Bakanlığı, aşağıdakilerden hangisinin kabûl edilmesiyle eğitim ve öğretimin tek sorumlusu hâline gelmiştir?
  A) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun
  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
  C) Medenî Kanun’un
  D) Maarif Teşkilâtı hakkında kanun’un
  E) Varlık Vergisi Kanunu’nun Cevap: B

  200-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ekonomi ve ticaret alanlarındaki işlemleri kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?
  A) Tek dereceli seçim sisteminin uygulanması
  B) Kılık-kıyafetin düzenlenmesi
  C) Uzunluk ve ağırlık ölçülerinin uluslar arası sisteme uygun hâle
  getirilmesi
  D) Tekke ve zâviyelerin kapatılması
  E) Teşvik-i Sanayi kanunu’nun kabûl edilmesi Cevap: C

  201-I. İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
  II. Teşvik-i sanayi Kanunu’nun çıkarılması
  III. Birinci beş Yıllık Plân’ın hazırlanması
  Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
  hangisinde yer almıştır?
  A) III, I ve II C) I, III ve II C) II, I ve III
  B) I, II ve III D) II, III ve I Cevap: B

  202-Millî ekonominin ilkelerinin belirlenmesi için, 1923’te İzmir’de Türkiye İktisat kongresi toplanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi kongrede alınan kararlar arasında yer almaz?
  A) Milli bankaların kurulması
  B) Sanayinin teşvik edilmesi
  C) Özelleştirmeye önem verilmesi
  D) Demir yollarının inşasına önem verilmesi
  E) Özel sektörün desteklenmesi Cevap: C

  203-Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmeye yönelik olarak yapılmıştır?
  A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûl edilmesi
  B) Aşâr vergisinin kaldırılması
  C) Etibank’ın kurulması
  D) kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  E) Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulması Cevap: B

  204-Türk denizleri ve limanları arasında taşımacılık hakkının Türklerin eline geçmesi aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Medenî Kanun’un kabûl edilmesi
  C) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  D) İzmir İktisat kongresi’nin toplanması
  E) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûl edilmesi Cevap: C

  205-Aşağıdaki inkılâplardan hangisi diğerlerinden farklı alanda yapılmıştır?
  A) Türk Dil Kurumu’nun açılması
  B) Latin alfabesinin kabûl edilmesi
  C) Medreselerin kapatılması
  D) Darülfünûn’un kaldırılması
  E) Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesi
  Çözüm: Soyadı Kanunu Toplumsal alanda yapılan bir inkılâptır. Diğerleri Eğitim alanına girer. Bununla birlikte, Latin harflerinin kabûlü hem eğitim hem toplumsal alanla ilgilidir. Cevap: E

  206-İzmir (Türkiye) İktisat kongresi’nde özel teşebbüsün desteklenmesi kararı alınmıştır.
  Bu kararın uygulamaya konulması için yapılan yenilik aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Kabotaj kanunu’nun çıkarılması
  B) Aşâr vergisinin kaldırılması
  C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
  D) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
  E) Devletçilik politikasının uygulanması Cevap: C

  207-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde ticaret ve sanayi alanında yapılan yeniliklerden değildir?
  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) İş Bankası’nın kurulması
  C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
  D) Birinci Beş Yıllık Plân’ın kabûl edilmesi
  E) Aşâr vergisinin kaldırılması Cevap: E

  208-Aşağıdakilerden hangisi 25 Kasım 1925’te çıkarılan Şapka Kanunu’nun dışında tutulmuştur?
  A) Profesörler C) Diyanet İşleri başkanları E) Başbakanlar
  B) Bakanlar D ) TBMM başkanları
  Çözüm: Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Hahambaşı kapsam dışında tutulmuştur.

  209-I. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
  II. Tekke ve zâviyelerin kapatılması
  III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  Yukarıdaki inkılâplardan hangileri toplumsal hayatı düzenlemeye
  yöneliktir?
  A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) Yalnız II E) II ve III
  Cevap: B

  210-Yeni Türk devletinin ilk yıllarında özel teşebbüsün desteklenmesine rağmen girişimler yetersiz kalmıştır.
  Bu yetersizlik aşağıdakilerden hangisini zorunlu hâle getirmiştir?
  A) Halka ekonomik yatırımlarda kolaylık sağlanmasını
  B) Önemli ihtiyaç ve hizmetlerin devlet tarafından karşılanmasını
  C) Tarım alanına krediler sağlanmasını
  D) Yeni bankaların kurulmasının sağlanmasını
  E) Her türlü üretimin devlet eliyle gerçekleştirilmesini Cevap: B

  211-Türkiye’de bütün vatandaşlara aynı hukukun uygulanması aşağıdakilerden hangiyle gerçekleşmiştir?
  A) Lozan Barış Antlaşması ile
  B) Halifeliğin kaldırılması ile
  C) Medenî Kanun’un kabûl edilmesi ile
  D) Aşâr vergisinin kaldırılması ile
  E) Devletçilik İlkesi’nin uygulanması ile Cevap: C


  212-Türkiye, hukuk alanında aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden önce gerçekleştirmiştir?
  A) Türk Medenî Kanunu’nun kabûl edilmesi
  B) Türk Ceza Kanunu’nun yapılması
  C) Borçlar Kanunu’nun yapılması
  D) Türk Ticaret Kanunu’nun yapılması
  E) Anayasanın lâik hâle getirilmesi
  Çözüm: Medenî Kanun (İsviçre) 17 Şubat 1926, Borçlar kanunu (İsviçre) 8 Mayıs 1928, Ticaret kanunu (Almanya) 10 mayıs 1928, Ceza Kanunu (İtalya) 1 temmuz 1928’den itibaren uygulanmaya başlamıştır.

  213-Aşağıdaki inkılâplardan hangisi çağdaşlaşmaya yönelik olarak yapılmıştır?
  A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  B) Milâdî Takvimin kabûl edilmesi
  C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûl edilmesi
  E) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması Cevap: B

  214-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu için kapatılmıştır?
  A) Millet egemenliğine D) Çok partili sisteme
  B) Lâik devlet düzenine E) Plânlı ekonomiye
  C) Saltanat ve halifeliğe
  Çözüm: Lâiklik İlkesi, 1924 Anayasası’na 1937’de girdi. Oysa, bu parti 1925’te kapatıldı demeyin; halifeliğin kaldırılmasını (3 Mart 1924) aklınıza getirin.

  215-Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemâl ile Türk milleti arasında karşılıklı gelişen güven duygusundan doğan bir sonuç değildir?
  A) Cumhuriyetin kurulması
  B) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
  C) TBMM’nin kurulması
  D) Kadınlara siyasi haklar tanınması
  E) Bölgesel cemiyetlerin kurulması
  Çözüm: M. Kemâl ile Türk milleti arasındaki güven duygusu, O’nun Samsun’a çıkışıyla başlamış, gelişerek devam etmiştir.Soru olumsuz olduğuna göre, Samsun’a çıkıştan önce bir olay aramak gerek. O da, Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan bölgesel cemiyetlerdir.

  216-Türkiye’de “saltanat” ve “millî devlet” taraftarları arasındaki tartışmanın en yoğun olduğu dönem hangi yıllar arasını kapsar?
  A) 1908-1912 C) 1923-1925 E) 1912-1918
  B) 1925-1928 D) 1920-1923
  Çözüm: Türkiye’de millî devlet 23 Nisan 1920’de kurulmuştur. 1921 Anayasası hazırlanırken de en çok tartışma “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” maddesi üzerinde olmuştur. M. Kemâl, öncelikle vatanın kurtarılmasını düşündüğü için, bu tartışmayı geçiştirmiştir. Askerî zafer kazanılıp, Lozan Konferansı’na İstanbul Hükûmeti’nin de çağırılması üzerine, TBMM saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir. Böylece, saltanat ve millî devlet yanlılarının mücadelesi 1 Kasım 1922’de sona ermiştir. Şu durumda 1920-1922 yıllarının içinde olduğu bir dönem aranmalıdır. Cevap: D

  217-I. İlk TBMM’nin kurulması
  II. Saltanatın kaldırılması
  III. Cumhuriyetin kurulması
  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacı taşıma-
  mıştır?
  A) Ulusal iradeyi hâkim kılmak
  B) Yeni bir devlet kurmak
  C) Anayasal düzeni kurmak
  D) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek
  E) Seçim sistemini değiştirmek
  Çözüm: M. Kemâl’in amacı, millî bağımsızlığı sağladıktan sonra, millî iradeye dayalı, demokratik lâik bir cumhuriyet kurmaktı. Devletin dayandığı temel esaslar da anayasasında tanımlanmıştır. Seçim sisteminin değiştirilmesi veya aynı kalması millî iradeyi etkilemez; ayrıntı niteliktedir.

  218-“ulusal egemenlik demokrasinin vazgeçilmez temel ögelerinden biridir.”
  Aşağıdakilerden hangisi, bu ilkeye uygun bir uygulama olabilir?
  A) Milletvekilliği süresinin sınırsız olması
  B) Yasama-yürütme-yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
  C) Milletvekili sayısının 450’den 150’ye indirilmesi
  D) Hükümet yetkilerinin, meclis yetkilerinden üstün olması
  E) Reşit olan her vatandaşın oyunu serbestçe kullanması
  Cevap: E (Bütün vatandaşların hiç bir ayrım ve sınırlama olmadan oy hakkına sahip olmasına “Genel Oy” denilir).

  219-Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
  I. Lâikliğin kabul edilmesi
  II. Saltanatın kaldırılması
  III. Halifeliğin kaldırılması
  IV. TBMM’nin açılması
  V. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
  VI. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  Bu gelişmelerden hangileri, “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur”
  ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?
  A) I-III B) I-V C) II-IV D) V-V E) III-IV
  Çözüm: Egemenlik ülkeyi yönetmektir. Soruyu bu mantıkla düşünmek gerekir. “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusun” olacağına göre de, ulusun seçtiği bir meclis olmalı (çünkü “Doğrudan demokrasi” artık kullanılamaz; “Temsilî demokrasi” zorunludur) ve kişisel yönetime(saltanata) son verilmeli.
  Cevap: C
   
 5. RüzGaR Super Moderator

  220-Türkiye’de, çağdaşlaşma yolundaki değişmelerin en yoğun olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1923-1933 C) 1945-1950 E) 1933-1938
  B) 1950-1960 D) 1938-1945 Cevap: A

  221-Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulanmasıyla sağlanan gelişmelerden biri değildir?
  A) Eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması
  B) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması
  C) Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması
  D) Medreselerin kapatılması
  E) Okuma yazma öğrenmenin kolaylaştırılması
  Çözüm:Okuma yazma öğrenmenin kolaylaştırılması Harf İnkılâbı ile ilgilidir.

  222-Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin geliştirilmesi amacına hizmet etmiştir?
  A) Düzenli ordunun kurulması D) Kurtuluş Savaşı
  B) Saltanatın kaldırılması E) Lozan Antlaşması
  C) Lâik devlet anlayışı
  Çözüm: C dışındaki seçenekler cumhuriyetin ilânından önceki gelişmelerdir. Bunlar, cumhuriyetin kurulması aşamalarıdır.

  223-Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Medeni Kanun’un kabulüyle sağlanan gelişmelerden biri değildir?
  A) Kadına meslek seçme hakkı verilmesi
  B) Mahkemede şahitlikte kadın erkek eşitliğinin getirilmesi
  C) Ailelere soyadı alma zorunluluğu getirilmesi
  D) Vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemesi
  E) Patrikhanenin dünya işleriyle ilgili yetkilerinin kaldırılması
  Çözüm: Medenî kanun 1926, Soyadı kanunu 1934’de yürürlüğe girmiştir. Medenî Kanun’un kabûlünden önce Mecelle yürürlükte idi. Mecelle, İslâm hukuk kurallarına göre hazırlanmış olduğu için, azınlıklar bu kanunun kapsamı dışında tutulmuşlardı. Dolayısıyla patrikhanelerin azınlıkların haklarını izleme yetkileri vardı. Bu yetki, Medenî Kanun’un kabûlüyle kaldırılmış, mahkemelere devredilmiştir.

  224-I. Şapkanın kabul edilmesi
  II. Lâikliğin kabul edilmesi
  III. Kadınlara siyasal haklar tanınması
  IV. Öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat Kanunu)
  V. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  Türkiye’yi ilgilendiren yukarıdaki olayların kronolojik sırası nedir?
  A) V-III-I-II-IV C) IV-I-V-II-III E) III-V-I-IV-II
  B) II-III-IV-V-I D) I-IV-III-II-V
  Çözüm: Kronolojik sıralamalarda, zaman kazanmak açısından, ilk veya son olay bulunmalıdır. İlk olay, Tevhid-i Tedrisat Kanunu olup sadece C tercihinde vardır. Veya, son olay olan Kadınlara siyasî haklar verilmesi sadece C seçeneğindedir. Tevhid-i Tedrisat 1924, Şapka 1925, Medenî kanun 1926, lâklik 1928, kadınlara siyasî haklar 1934’de kabûl edilmiştir. Lâkliğin kabûl edilmesi için illa da adının geçmesi şart değildir; anayasadan 1928’de “devletin dini İslamdır” hükmünün çıkartılması aynı anlama gelir. İlke olarak anayasaya 1937’de girmiştir.

  225-Türk kadınlarına,
  I. Milletvekili seçme ve seçilme
  II. Belediye meclislerine üye seçme ve seçilme
  III. İstediği mesleğe girebilme
  hakları tanınmıştır.
  Aşağıdakilerin hangisi ilgili hakların tanınma sırasını gösterir?
  A) I-III-II B) II-I-III C) III-II-I D) III-I-II E) II-III-I
  Cevap: C

  226-Türkiye’de,
  I. Saltanatın kaldırılması
  II. TBMM’nin kurulması
  III. Çok partili sisteme geçilmesi
  IV. Kadınlara siyasal haklar tanınması
  gibi demokratikleşme gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) II-I-IV-III B) I-II-IV-III C) II-III-I-IV D) I-IV-III-II E) IV-II-I-III
  Çözüm: İlk gerçekleşen TBMM’nin açılmasıdır. En son gerçekleşen de, çok partili döneme geçiştir (1946).

  227-Atatürk döneminde Türkiye’de tarım, ticaret, sanayi ve bayındırlık işlerinin bir bütün olarak ele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bu alanlardaki gelişmelerin birbirine bağlı olması
  B) Halktan alınan ağır vergilerin kaldırılmak istenmesi
  C) Dış kaynaklardan kredi almanın kolaylaşmış olması
  D) Halkçılık ilkesinin yaygın olarak uygulamaya konması
  E) Türkiye’nin bir tarım ülkesi haline getirilmiş olması
  Çözüm: Tarım ürünleri, sanayi için gerekli olan ham maddeyi sağlar. Yol, üretilen mal veya ham maddenin taşınması için gereklidir. Üretilen mal satılamazsa, yenilerini üretmek imkânsızlaşır.

  228-Toplumsal olaylarda başarı sağlamak için zamanlamanın uygun olması gerekir.
  Türkiye’de aşağıdaki olayların hangisinin zamanlaması bu ilkeye uy-
  gun olmamıştır?
  A) Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin ilan edilmesi
  B) Cumhuriyetin ilanından sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın
  kurulması
  C) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin kapatılmasından sonra TBMM’nin
  açılması
  D) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra kadınlara siyasal
  haklar verilmesi
  E) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra Millet Mekteplerinin
  açılması
  Çözüm: Toplumsal olayların başarısında, zamanlama kadar, toplumun o yeniliğe hazır olup olmadığı da önemlidir. Ülkede demokrasiyi gerçekleştirmek için Cumhuriyetin ilânından sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ancak, mevcut yönetime karşı olanlar, bu partiyi istismar ederek Şeyh Sait İsyânı’nı çıkarmışlardır. Böylece, toplumun çok partili hayata geçiş (Çoğulculuk) için henüz hazır olmadığı görülmüş, Takriri-i Sükûn kanunu’na dayanılarak bu parti kapatılmıştır.

  229-Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra çıkarılan bir kanundur? (1999)
  A) Tekke, türbe ve zâviyelerin kapatılmasıyla ilgili kanun
  B) Türk Medenî Kanunu
  C) Takrir-i Sükûn Kanunu
  D) Hilafetin kaldırılmasıyla ilgili kanun
  E) Soyadı Kanunu Cevap: E

  230-Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda, ithalat konusu olan temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? (1999)
  A) Her alanda sanayileşme D) Dışa bağımlılığı azaltma
  B) Fabrikalar açma E) Yatırımlar yapma
  C) Dış kredi sağlama Cevap: D

  231-I. Kişi hakları (2000)
  II. Kişilerin evlat edinme koşulları
  III. Kişilerin aile kurması
  IV. Kişilerin eğitimi
  Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir?
  A) I-II C) I-III-IV E) I-III
  B) II-III-IV D) I-II-III Cevap: D

  232-Atatürk dönemindeki, (2000)
  I. Anadolu tarihinin araştırılması
  II. Arkeolojinin geliştirilmesi
  III. Müzeciliğin geliştirilmesi
  Çalışmalarından hangileri, Osmanlı Devleti’nde Türk tarihinin salt
  Osmanlı saltanatı açısından öğretilmesine karşı çıkan inkılapçı anlayışı
  yansıtır?
  A) I B) II-III C) II D) I-II-III E) I-II
  Cevap: E Atatürk Dönemi’nde, İlk Çağ Anadolu uygarlıklarını aydınlatmak için, arkeolojik çalışmalara hız verilmiş, çok sayıda makale yazılmış, biraz da “uçularak”, eski Anadolu uygarlıklarının Türk kökenli oldukları ileri sürülmüştür. Hititler(Orta Anadolu), Frigler(Orta Anadolu), Lidyalılar(Batı Anadolu), İyonlar(Kıyı Ege), Urartular(Doğu Anadolu) ve Truvalılar (Çanakkale) dır bu uygarlıklar. Bizde müzeciliğin kurucusu -gerçekte o değil- Osman Hamdi Bey’dir. Kendisi aynı zamanda iyi de bir ressamdır. Müzayedede rekor fiyata alıcı bulan “Kaplumbağa Terbiyecisi” ona aittir.

  233-I. Aşar vergisinin kaldırılması (2001)
  II. Doğu Anadolu’da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun
  kabul edilmesi
  III. Ziraat Bankası’nın kurulması
  Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacıyla yukarıdaki
  gelişmelerden hangileri Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?
  A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III
  Çözüm: Türk köylüsü üzerinde önemli bir yük olan Aşâr vergisinin 1925’de kaldırılması tarımsal alanda büyük bir rahatlama sağlamıştır. 1945’de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkartılmış, toprak ağası milletvekillerinin kösteklemesi sonucu uygulanamamıştır. Ziraat Bankası, Padişah II. Abdülhamit’e I. Meşrutiyet’i ilân ettiren, sonra da onun tarafından boğdurulan Sadrazam Mithat Paşa’nın girişimleriyle Osmanlı Devleti’nde çiftçilere kredi sağlamak amacıyla 1863 yılında kurulmuştur.

  234-1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır. (2001)
  İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanamamasında aşağıdakilerden
  Hangisi etkili olmuştur?
  A) Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması
  B) II. Dünya Savaşı’nın çıkması
  C) Özel girişimcilerin sayıca az olması
  D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasının gecikmesi
  E) Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması
  Çözüm: Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı, Devletçilik İlkesi doğrultusunda, devlet tarafından 1934’den itibaren uygulanmaya başlamıştır. Dünya Ekonomik Bunalımı 1929’da patlak vermiştir. Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927’de kabûl edilmiş, fakat, özel girişimin elinde yeterli sermaye ve teknolojik birikim olmadığı ortaya çıkınca, 1933’den itibaren Devletçilik İlkesi uygulanmıştır. 1939’da II. Dünya Savaşı’nın başlaması Türkiye’yi de olumsuz yönde etkilemiş, İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânı’nın uygulanamamasına sebep olmuştur.

  235-Cumhuriyet Dönemi’nde erkeğin aile kurumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır? (2001)
  A) Lâiklik ilkesinin anayasa güvencesine alınması
  B) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
  C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  D) İtalyan Ceza Kanunu’nun adapte edilerek yürürlüğe girmesi
  E) Çok partili demokratik hayata geçilmesi Cevap: C

  236-Aşağıdakilerden hangisi Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir? (2001)
  A) Basılan kitap sayısını artırmak
  B) Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak
  C) Eğitim ve öğretimi birleştirmek
  D) Okuma yazma oranını artırmak
  E) Yüksek okul sayısını artırmak
  Cevap: D (Millet Mektepleri, ilkokul seviyesini geçmiş vatandaşlara yeni harflerle okumayı öğretmek için açılmıştır. Sınav Komisyonu D seçeneğini kabûl etmişse de doğrusu B şıkkıdır. Bununla birlikte, Millet Mekteplerinin açılmasından sonra 2,5 milyondan fazla insan okuma-yazma öğrenmiştir).

  237-I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi (2001)
  II. Miladi takvimin kabul edilmesi
  III. Medreselerin kapatılması
  Yukarıdaki inkılapların hangileri, inkılabın ilgili olduğu alanda birlik
  sağlamak amacıyla yapılmıştır?
  A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) I, II ve III E) Yalnız III
  Çözüm: Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesiyle okka ve arşın gibi ölçülerin kullanılması, Milâdî Takvim’e geçilmesi ile Rûmî Takvim’in kullanılması, medreselerin kapatılması ile de eski eğitim sistemi sona ermiştir. Cevap : D

  238-I. Saltanatın kaldırılması (2001)
  II. Halifeliğin kaldırılması
  III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
  İnkılapların gerçekleştirilme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru
  olarak verilmiştir?
  A) I-II-III B) II-III-I C) I-III-II D) III-II-I E) II-I-III
  Cevap: A

  239-Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? (2001)
  A) Teşvik-i Sanayi Kanunu D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
  B) Kabotaj kanunu E) Birinci İzmir İktisat Kongresi
  C) Lozan Antlaşması Cevap: B

  240-Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi, diğerlerini zorunlu hale getirmiştir? (2001)
  A) Tekke ve türbelerin kapatılması
  B) Medreselerin kapatılması
  C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
  D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması
  E) Yabancı okulların Türkiye Cumhuriyeti müfettişlerinin denetiminde
  olması Cevap: C

  241-I. Halkevleri (2001) (2004)
  II. Millet Mektepleri
  III. Köy Enstitüleri
  Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde kurulmuştur?
  A) I B) I-II C) II D) I-II-III E) III
  Çözüm: Millet Mektepleri 1928, Halk Evleri 1932, Köy Enstitüleri 1940’da kurulmuştur.

  242-Cumhuriyetin ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hangisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir? (2001)
  A) Tarım B) Ulaştırma C) Ticaret D) Turizm E) Sanayi
  Çözüm: Tarım, ticaret, sanayi ve ulaştırma alanlarında, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yatırım yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında turizm alanına öncelik verilmemiştir. Hatta, söylentiye göre, turizm, bir gelir kaynağı olmaktan çok uzak olduğu için, güney sahillerimizde miras paylaşımında kızlara tarımsal verimi olmayan kumsallar ve oralara yakın yerler verilmiş. Erkeklerimiz ileri görüşlülükten uzak mı diyeceğiz şimdi?

  243-Atatürk’ün en önemli eserlerinden biri de bizzat kaleme aldığı “Nutuk”tur. Bu eserde Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu anlatır. (2002)
  Atatürk bu eserinde,
  I. 1919 – 1920
  II. 1920 – 1923
  III. 1923 – 1927
  IV. 1927 – 1938
  dönemlerinden hangilerini anlatmaktadır?
  A) I-III B) I-II-III C) II-III D) I-II-III-IV E) III-IV
  Çözüm: 19 Mayıs 1919 tarihinden başlayıp 1927 yılına kadar geçen olayları anlatmıştır. Ekim 1924’e kadar ayrıntılıdır. Cevap: B

  244-Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına neden olmuştur. (2002)
  Cumhuriyet döneminde,
  I. Eğitim
  II. Turizm
  III. Hukuk
  Alanlarından hangilerinde ikili uygulamalara son verecek uygulamalar
  yapılmıştır?
  A) Yalnız I B) I-III C) Yalnız II D) II-III E) Yalnız III
  Çözüm: Medenî kanun’un kabûl edilmesiyle hukuk, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de eğitim alanında birlik sağlanmıştır.

  245-I. Aşar vergisinin kaldırılması (2002)
  II. Miladi takvimin kabulü
  III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  IV. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
  V. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü
  Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağlamak amacıyla yapılan
  değişiklikler yukarıdakilerden hangileridir?
  A) II-IV B) III-IV-V C) I-II D) I-II-III-IV-V E) II-III-IV
  Çözüm: Milâdî Takvim’in kabûl edilmesi ve hafta sonu tatilinin pazara alınması Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında ticareti kolaylaştıran bir durumdur. Aşâr vergisinin kaldırılması çiftçilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yöneliktir. Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarından yabancı işletmeler kaldırılmıştır. Teşvik-i Sanayi Kanunu özel sektörün sanayi yatırımlarını kolaylaştırma amacıyla çıkartılmıştır. Cevap: A

  246-I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması (2002)
  II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi
  III. Tarih Kurumu’nun kurulması
  IV. Medreselerin kapatılması
  V. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
  Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılması-
  na yönelik yapılan inkılaplardandır?
  A) I-II-V C) I-IV-V E) III-IV-V
  B) I-II-IV D) II-IV Cevap: B

  247-I. Ulusçuluk (2002)
  II. Devletçilik
  III. Ümmetçilik
  Yukarıdakilerden hangileri halifelikle ilgilidir?
  A) I B) I-III C) II D) I-II-III E) III
  Cevap: E (Ümmetçilik, bütün Müslümanları halifenin önderliğinde birleştirmeyi ve tek bir toplum hâline getirmeyi amaçlar).

  248-Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927’de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun amacıdır? (2002)
  A) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı uygulamak
  B) Devletçilik ilkesini uygulamak
  C) Yer altı zenginliklerini çıkarmak
  D) Özel teşebbüsü güçlendirmek
  E) İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak Cevap: D

  249-Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir. (2002)
  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir?
  A) Milletvekili seçme hakkı
  B) Milletvekili seçilme hakkı
  C) Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
  D) Belediye seçimlerine katılma hakkı
  E) Miras ve boşanma hakkı
  Çözüm: Kadınlara, miras ve boşanma hakkı Medenî Hukuk’la 1926, Belediye seçimlerine katılma hakkı 1930, muhtarlık seçimlerine katılma hakkı 1933, milletvekili seçme ve seçilme hakkı 1934’de verilmiştir.

  250-I. Hıfzısıhha Enstitüsü’nün açılması (2002)
  II. Müze açılması
  III. Konservatuvar açılması
  IV. Kız öğretmen okullarının açılması
  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?
  A) I-III B) I-IV C) III D) II-III E) III-IV
  Çözüm: Hıfzısıhha Enstitüsü 1928, Cumhuriyetin ilk konservatuvarı olma özelliği taşıyan Ankara Devlet Konservatuvarı 1936’da açılmıştır. Müzecilik, Osmanlı Devleti’nde 1881’de İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurulmasıyla başlamıştır. Tanzimat Dönemi (1839-1876)’nde de Kız Öğretmen okullarının açılmasına başlanmıştır.

  251-I. Halifeliğin kaldırılması (2003)
  II. Çok partili sisteme geçiş
  III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  IV. Medreselerin kapatılması
  V. Dini kıyafetlerin giyilmesine sınırlama getirilmesi
  Yukarıda verilen olaylardan hangisi İslamiyetin siyasete alet edilmesini
  önlemeye yönelik değildir?
  A) I B) IV C) II D) V E) III Cevap: C

  252-Osmanlı’nın son dönemlerinde yapılan ıslahatlarla ülkede bazı alanlarda ikili uygulamalar meydana gelmiştir. (2003)
  Cumhuriyet döneminde hangi alanlarda yapılan inkılaplarla bu
  uygulamalar son bulmuştur?
  A) Tarım – Ticaret
  B) Eğitim – Hukuk
  C) Tarım – Din
  D) Din – Siyaset
  E) Yönetim – Ekonomi
  Çözüm: Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim, Medenî Kanun ile hukuk alanındaki ikili uygulama ortadan kalkmıştır.

  253-Atatürk kaleme aldığı Nutuk adlı eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir? (2003)
  A) Kadınlara seçilme hakkının tanınması
  B) Millet Mekteplerinin açılması
  C) 1929 Dünya Ekonomik bunalımı
  D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  E) Türk devleti’nin kuruluşu Cevap: E

  254-Cumhuriyet döneminde hangi yıl yapılan anayasa değişikliği ile “Devletin dini İslam dinidir” maddesi anayasadan çıkartılmıştır? (2003)
  A) 1921 değişikliği ile
  B) 1924 değişikliği ile
  C) 1928 değişikliği ile
  D) 1937 değişikliği ile
  E) 1961 değişikliği ile
  Çözüm: 1924 Anayasası’ndan, 1928’de “Devletin dini İslamdır” hükmü çıkartılmış, 1937’de Altı İlke anayasaya girmiştir.

  255-I. Evrensel nitelikte olması (2003)
  II. Anayasal haklara uygun olması
  III. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi
  1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu bu özelliklerden hangisine
  uygundur?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız II D) I-II E) I-II-III
  Cevap: E

  256-1934’de çıkartılan bir kanunla “ağa, hacı, molla, efendi, hazret vb” unvanların kullanılması yasaklanmıştır. (2003)
  Bu yasaklamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halifeliğin gücünü azaltmak
  B) Osmanlı hanedanının etkisini kırmak
  C) Modern toplumlara uyum sağlamak
  D) Toplumda ayrıcalıklı olmayı önlemek
  E) Lâikliği yaymak Cevap: D

  257-Halifeliğin kaldırılmasında, (2004)
  I. Menemen olayı
  II. Saltanatın kaldırılması
  III. Cumhuriyetin ilanı
  gelişmelerinden hangilerinin etkisi görülmüştür?
  A) Yalnız I B) I-II C) Yalnız II D) II-III E) Yalnız III
  Cevap: D (Menemen Olayı halifeliğin kaldırılmasından sonra, 1930’da gerçekleşmiştir)

  258-I. Ürün üzerinden alınması (2004)
  II. Her bölgeden farklı oranda toplanması
  III. Gayri Müslimlerden alınması
  Yukarıdakilerden hangisi Aşar vergisinin özelliklerindendir?
  A) Yalnız I B) I-II C) Yalnız II D) I-II-III E) Yalnız III
  Cevap: A

  259-Devlet eliyle sanayinin kurulması “Birinci Beş Yıllık Plan” hangi yılda uygulanmaya başlandı? (2004)
  A) 1931 B) 1932 C) 1934 D) 1935 E) 1936
  Çözüm: 1933’de yapılmış, 1934’de uygulamaya konulmuştur.

  260-Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir? (2004)
  A) Yurtta ve dünyada barışın D) Bağımsızlığın
  B) Ulusal egemenliğin E) Uluslar arası ilişkilerin
  C) Özerkliğin Cevap: B

  261-Soyadı kanunu ile; (2004)
  I. Sosyal
  II. Siyasi
  III. Ekonomik
  alanlarından hangisinde kolaylık sağlanmıştır?
  A) Yalnız I B) I-II C) Yalnız II D) I-II-III E) Yalnız III
  Cevap: A

  262-Türkiye Cumhuriyeti’nde, (2004)
  I. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
  II. Miladi takvimin kabulü
  III. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
  Gelişmelerinden hangisinde uluslar arası resmi ilişkilere uyum
  sağlama amacı vardır?
  A) Yalnız I B) I-II C) Yalnız II D) II-III E) Yalnız III
  Cevap: B

  263-Türkiye’de, (2004)
  I. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış olan vergi verme
  şartının kaldırılması
  II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması
  III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  Gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu
  savunulabilir?
  A) Yalnız I B) II-III C) Yalnız II D) I-II-III E) Yalnız III
  Cevap: D

  264-I. Köy Enstitüleri (2001) (2004)
  II. Halk Evleri
  III. Millet Mektepleri
  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi’nde kurulmuştur?
  A) Yalnız I B) I-II C) Yalnız II D) II-III E) Yalnız III
  Cevap: D
   
 6. umay0104 Well-Known Member

  çok teşekkür ederim süper olmuş
   
 7. steelserkan Member

  emeğine sağlık teşekkürler.
   

Sayfayı Paylaş