Meryem Suresi Okunuşu

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 23 Temmuz 2009 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Meryem Suresi Arapça Okunuşu
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  1. kef ha ya ayn sad

  2. zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya

  3. iz nada rabbehu nidaen hafiyya

  4. kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya

  5. ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya

  6. yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya

  7. ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya

  8. kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya

  9. kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a

  10. kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya

  11. fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya

  12. ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya

  13. ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya

  14. ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya

  15. ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya

  16. vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya

  17. fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya

  18. kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya

  19. kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya

  20. kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya

  21. kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya

  22. fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya

  23. fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya

  24. fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya

  25. ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya

  26. fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya

  27. fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya

  28. ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya

  29. fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya

  30. kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya

  31. ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya

  32. ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya

  33. vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya

  34. zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun

  35. ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun

  36. ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym

  37. fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym

  38. esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın

  39. ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun

  40. inna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun

  41. vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya

  42. iz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a

  43. ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya

  44. ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya

  45. ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya

  46. kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya

  47. kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya

  48. ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya

  49. felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya

  50. ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya

  51. vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya

  52. ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya

  53. ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya

  54. vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya

  55. ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya

  56. vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya

  57. ve rafa'nahü mekanen aliyya

  58. ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya

  59. fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya

  60. illa men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a

  61. cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya

  62. la yesmeune fıha bükratev ve aşiyya

  63. tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya

  64. ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. ayet secde ayetidir.)

  65. rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya

  66. ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya

  67. e ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a

  68. fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya

  69. sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya

  70. sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya

  71. ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya

  72. sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya

  73. ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya (turkeyarena.com)

  74. ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya

  75. kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda

  76. ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda

  77. e fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda

  78. ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda

  79. kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda

  80. ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda

  81. vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza

  82. kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda

  83. e lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza

  84. fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda

  85. yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda

  86. ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda

  87. la yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda

  88. ve kalittehazer rahmanü veleda

  89. le kad ci'tüm şey'en idda

  90. tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda

  91. en deav lirrahmani veleda

  92. ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda

  93. in küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda

  94. le kad ahsahüm ve addehüm adda

  95. ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda

  96. innellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda

  97. fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda

  98. ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza
   
 3. Misafir Guest

  kuran'ı kerimde meryem suresi kaçıncı sayfada acaba?
   
 4. ot-gu Genel Sorumlu

  Kuran-ı Kerim'de Meryem suresi
  Sayfa ve cüz bilgileri
  Cüz: 16
  Meryem suresi sayfa: 304-310
   

Sayfayı Paylaş