Mehmed Hasîb Dürrî

Konusu 'Peygamber Efendimiz(SAV)' forumundadır ve OrKuN tarafından 21 Şubat 2008 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Mehmed Hasîb Dürrî


  Gâziantep velîlerinden. 1848 (H. 1264) senesinde Anteb'in Karacaoğlan mahallesinde doğdu. Babası, Şam ve Mısır'da ilim tahsîl etmiş âlim bir zât olan Hacı Hâfız Ahmed Efendidir. İlim ehli bir âilenin çocuğu olarak dünyâya gelen Hasib Dürrî, küçük yaşta ilim tahsîline başladı. İyi bir medrese tahsîli gördü. Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrendi. Şuaybzâde Ali Âkif Efendinin feyzli sohbetlerine katılarak ona talebe oldu. Ali Âkif Efendinin hoca silsilesi Abdullah-ı Dehlevî hazretlerine ulaşır.

  Hasîb Dürrî Efendinin ikisi matbû olmak üzere üç eseri vardır. Bunlardan Tecvîd-i Dürrî matbû değildir. Bu eser akıcı bir dille tecvid kâidelerini anlatmaktadır. İkinci eseri Zübdet-ül-Ferâiz olup, İslâm hukûkunda mîrâs taksimini anlatır. İstanbul'da basılmış olan eserin bir özelliği de yarısı manzum, yarısı nesir olmasıdır. Son eseri ise Âteş-i Sûzân'dır ve şiir risâlesidir.

  Hasîb Dürrî, hayâtının sonlarına doğru yakalandığı kemik vereminden kurtulamayarak 1913 (H.1332) senesinde vefât etti. Kabri Gâziantep'tedir.

  Hasîb Dürrî, şiirle sık sık Abdülhamîd Hanı medhederdi. Bu şiirlerinden birisi şöyledir:

  Şâh-ı cihânbân Abdülhamîd Han
  Rûy-ı zemini kıldı gülistân
  Soyulmuştu güller bâd-ı hazândan
  Olmuştu sümbül gâyet perişân


  Ezhâr-ı gülşen hep tâzelendi
  Oldu zamânı mânend-i nisan
  Bağı cihâna geldi taravet
  Her sebze oldu bir verd-i handân


  Her millet ister anın bakâsın
  Her fırka olmuş lütfuyla şâdân
  Kadr-i maârif buldu terakkî
  Baş tâcı oldu erbâb-ı irfân


  Mektepler açtı her memlekette
  Cümle fünûnu öğrendi sıbyân
  Sorsam felekten görmüş mü eyâ
  Âlemde böyle bir şâh-ı zîşân


  Mehmed Hasîb Dürrî'nin tasavvuf esaslarından bahseden şiirlerinden biri:

  Tarik-i Nakşibendde şart-ı evvel terk-i bid'attır
  İkinci, îtikâd-ı ehl-i sünnet ve'l cemâattir
  Üçüncü gaflet ile ettiği cürme edip tevbe
  Maâsî semtine gitmem deyü azm ile niyyettir.
  Düşerse kalbine bir katre nâgeh çirk-i isyândan
  Anın sabunu istiğfârdır, âbı inâbettir.
  Azimet râhını derpiş edip her bir umûrunda
  Güzel ahlâk ile her dem tahallük istikâmettir
  Bu ilmin haddi terk-ı mâsivâ, hem hubb-ı fillahdır


  1) Gâziantep Evliyâları
   


Sayfayı Paylaş