Maliye Politikası 2007 Final Soruları ve Cevapları

Konusu 'Aöf' forumundadır ve RüzGaR tarafından 30 Mart 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Maliye Politikası 2007 Final Soruları ve Cevapları
  1 Keynesyen yaklaşım dikkate alındığında, toplam talep ile ilgili aşağıdaki İfadelerden hangisi söylenemez?

  A) Kamu harcamalannın toplam talep üzerinde etkisi vardır.
  B) Talebi azaltarak tasarruflan ve yatırımları artırmak mümkündür.
  C) Toplam talebin yetersizliği işsizliğe neden olmaktadır.
  D) Üretim ve istihdam toplam talebe bağlıdır.
  E) Aşır toplam talep enflasyona neden olmaktadır.

  2. Ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken bîr yandan da ekonomik istikrarın bozulması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

  A) Maliye politikasının amaçları arasındaki bir çatışmaya
  B) Mali sürüklenmenin varlığına
  C) Maliye politikasının etkilerinin ÖlçülrnesiniN zorluğuna
  D) Maliye politikasının yapısal sınırlamalarının geçerliliğine
  E) Maliye politikasının politik sınırlamalannır varlığına

  3. Keynesyen yaklaşımda tüketim neyin fonksiyonudur?

  A) Geleceğe İlişkin beklentilerin
  B) Kamu harcamalarının
  C) Yatınm mİktannır
  D) Kullanılabilir kişisel gelirin
  E) Yaşam boyu gelirin

  4. Para arzındaki artışın sermaye malları ve dayanıklı tüketim malları gibi reel varlıkların üretim düzeyinde artışa neden olacağını iddia eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Keynesven
  B) Klasik
  C) Arz yönlü
  D) Çağdaş Keynesyen
  E) Monetarist


  5. Toplam arz eğrisinin yatay olduğu bîr durumda toplam talep artışının ekonomi üzerindeki etkisi ne yönde olacaktır?

  A) Hem üretim ve istihdam artmakta hem de fiyat düzeyi yükselmektedir.
  B) Üretim ve istihdam değİşmemekte, fiyat düzeyi artmaktacır.
  C) Üretim ve istihdam düşmekte fiyat düzeyi değişmemektedir.
  D) Üretim ve istihdam artmakta, fiyat düzey değişmemektedir.
  E) Üretim ve istihdam artmakta, fiyat düzey düşmektedir.

  6.Bir ekonomide gelir düzeyindeki değişikliklere karsı vergi miktarındaki değişikliklerin ne olduğunu gösteren kavrama ne ad verilmektedir?

  A) Vergi kapasitesi
  B) Verginin gelir esnekliği
  C) Otomatik istikrar sağlayıcı
  D) Vergi gayreti
  E) Formül esnekliği

  7 Aşağıdaki maliye politikası önlemlerinden hangisi enflasyonu düşürücü yönde etki yapar?

  A) Dolaylı vergilerin oranlannın düşürülmesi
  B) Gelir vergisi oranlannın düşürülmesi
  C) Bütçe açıklarının azattılması
  D) Devletin kısa vadeli borç almaş
  E) İşsizlik Ödeneklerinin arttırılması

  8. Klasik görüşe göre, ücret artış ve azalış yönünde nasıl bir esnekliğe sahiptir?

  A) Artış yönünde esnek azalış yönünde esnek değildir
  B) Her iki yönde de esnek değildir.
  C) Artış yönünde esnek değil, azalış yönünde esnektir.
  D) Her iki yönde de esnekliği belirlenernez.
  E) Her İki vönde de esnektir.

  9.Bir ekonomideki demografik değişikliklerin veya toplu sözleşme alanındaki yasa değişikliklerinin Phillips eğrisini etkileyebileceğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Arz yanlı görüş
  B) Monetarist görüş
  C) Çağdaş Keynesyen görüş
  D) Ricardiyan görüş
  E) Rasyonel beklentiler görüşü

  10. Yaşam boyu servetteki bir artışın cari tüketim üzerinde yaratacağı etkiye ne ad verilir?

  A) Tüketim etkisi
  B) Servet etkisi
  C) Gelir etkisi
  D) İkame etkisi
  E) Lİkitite etkisi

  11. Aşagıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin tamamında görülen istikrarsızlık kaynaklarından biri değildir?

  A) Doğal kaynakların yetersizliği
  B) Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlılığı
  C) Hızlı şehirleşme
  D) Üretim yapısının katılığı
  E) İşletme büyüklüklerinin değişken olmayışı

  12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980'li yılların sonuna değin görülen sürekli büyümenin olumsuz sonuçlarından biri değildir?

  A) Enflasyonist baskılar
  B) Artan dış borç
  C) DÖvİz dengesinin zorlanması
  D) Vergilerdeki yüksek oranlı artışlar
  E) Artan iç borç


  13. Kişi başına büyüme düzeyi hangi olgular arasındaki fark tarafından belirlenir?

  A) Kişi başına GSMH ile ekonomik büyüme oranı
  B) Nüfus artışı ile ekonomik büyüme oranı
  C) Hanehalkı sayısı ile kişi başına milli gelir
  D) Kİşİ başına milli gelir İle kişi başına düşen borç miktarı
  E) Nüfus artışı İle çalışan nüfusun verimliliği

  14. Bîr ekonomide vergi değişiklikleri gelirin sadece bir kısmını hedef alıyorsa, bundan etkilenecek tasarruf çeşidine ne ad verilir?

  A) Toplam tasarruf
  B) Servet tasarrufu
  C) Denge tasarruf
  D) Gönüllü tasarruf
  E) Zorunlu tasanuf

  15.Bİr ülkede kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan talep hangi olgu yardımıyla belirlenmektedir?

  A) Sosyal seçiş
  B) Teknokratlar
  C) Bürokrasi
  D) Yargı sistemi
  E) Oligarşik yapı

  16. Gelişmekte olan ekonomilerin piyasaya acık kesimi ile piyasaya açılmamış geleneksel öztüketim kesiminin yan yana bulunması haline ne ad verilir?
  A) Bağımlı ekonomik yapı
  B) İkili ekonomik yapı
  C) Rekabetçi ekonomik yapı
  D) Asimetrik ekonomik yapı
  E) Paralel ekonomik yapı

  17. Tam rekabet koşullarının geçerli olduğu bir durumda sosyal faiz oranı aşağıdakilerdenhangisine eşittir?

  A) Nominal faiz oran.
  B) İç kârlılık oranı
  C) Sermaye hasıla oranı
  D) Piyasa faiz oranı
  E)Reeskont oranı

  18. Sermaye/hasıla katsayısının düşüklüğü aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?

  A) ülkeye yabancı sermaye akışına
  B) Sermaye piyasasının derinliğine
  C) Yatın mlann yüksek verimli olmasına
  D) Devlet bütçesinin Denkliğine
  E) Dış ticaret açığının olmayışına

  19. Ülkemizde Nisan 2001 yılında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı aşağıdaki döviz kurlarından hangisini temel almaktadır?

  A) Döviz çapası
  B) Karma cöviz kuru sistemi
  C) Çapraz döviz kuru sistemi
  D) Döviz değişkenliği
  E) Dalgalı döviz kuru

  20. Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde Nisan 2001 yılında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının hedeflerinden biri değildir?
  A) Faizlerin arttınlması
  B) Devletin borçlanma ihtiyacının azaltılmasI
  C) Borç stokunun çevrilebilirliğinin sağlanması
  D) Enflasyonun düşürûlmesI
  E) Sürdürülebilir bir büyüme sağlanması

  21. Sektörlere göre gelir dağılımı ile bölgesel gelir dağılımı, maliye politikasının aşağıdaki amaçlarından hangisine ilişkin önlemler alanına girmektedir?(turkeyarena.com)
  A) Ekonomik istikrar
  B) Büyüme
  C) Fiyat istikrar
  D) Tam istihdamı sağlama
  E) Enflasyonun önlenmesi

  22. Belirli bir döneme ait tüm vergi gelirinin kişilere, bölgelere, üretim faktörlerine dağılımını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kişisel vergi yükü
  B) Vergİ yansıması
  C) Toplam vergi yükünün dağılım
  D) Bölgesel vergi yükü
  E) Sektöre! vergi yükü

  23.Belirli standart değerler saptayarak kirlilik yoğunluğunun bu değerlerin üzerine çıkmamasın sağlayan maliye politikasına ilişkin olmayan çevre politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pazarlanabilir kirlilik haklaRI
  B) Ruhsat uygulaması
  C) Kirletene ödetme ilkesi
  D) Kirletme yasaklan
  E) Çevre standartları

  24. Fabrika bacalarının yol açtığı hava kirliliğ örneğinde kirliliğin yarattığı zarar maliyetinin içselleştirildîği düşünülecek olursa aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğmaz?

  A) Malın fiyatı artacaktır.
  B) Fabrika daha az miktarca mal üretecektir.
  C) Kaynak dağılımı daha etkin olacaktır.
  D) Fabrika üretim yapamayacaktır
  E) Hava kirliliği azalacaktır

  25. Aşağıdakilerden hangisi sektörel teşvik araçlarından biri değildir?

  A) Vergi muafiyeti
  B) Amortisman rejimi
  C) Vergi birikim
  D) Yatınnı İndirimi
  E) Vergi İstisnası

  26. Kamu sektörü tarafından bazı sektörlere verilen düşük faizli krediler teşvik araçlarından hangisine örnektir?

  A) Kamu harcamaları yoluyla teşviklere
  B) Vergi aracıyla teşviklere
  C) Yotinem incirimi yoluyla teşviklere
  D) Kısmi teşviklere
  E) İÇ kaynak teşviklerine

  27. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcaması yoluyla bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde beşeri sermayenin hem oluşumu hem de korunması için sosyal altyapı harcamasına örnek olarak gösterilebilir?

  A) Kamu İktisadi teşebbüslerinin kurulması
  B) Yatırım indirimi
  C) Eğitim harcamaları
  D) Vergi sübvansiyonlar
  E) Gerİ kalmış bölgelere yapılar alt Yapı faaliyetler


  28. Bölgesel faktörlere bağlı olarak uygulanan yatırım indirimiyim hedeflenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) O bölgede kurulan işletmelerin üretimlerinin azaltılması
  B) O bölgede kurulan işletmelerin ürettikleri malın fiyatının düşürülmesi
  C) O bölgede kurulan işletmelerin kârlarının azaTILMASI
  D) O bölgege kurulan işletmelerin vergilerinin artırılması
  E) O bölgede yapılacak yatırımtann kârlılığının artırılması

  29. Aşağıdakilerden hangisi çok dar bir alana fayda sağlayan hizmetler olduğu için merkezi yönetim tarafından üretilmesi etkin olmayacak hizmetlere bir örnek değildir?

  A) Adalet hizmetleri
  B) İtfaiye hizmetleri
  C) Çöp kaldırma hizmetler
  D) Sokak yapımı
  E) Eğlence hizmetler

  30. Aşağıdakilerden hangisi çöp toplama hizmetlerinin yerel yönetimler tarafından sunulma gerekçelerinden biri değildir?

  A)Bu hizmetin merkezce görülmesinin yüksek bir İdari maliyete neden olması
  B) Bu hizmetin yerel yönetimlerce sunumunda ekonomik etkinliğin sağlanması
  C) BU hizmetin merkezce görülmesinin bürokrasiye yol açması
  D) Bu hizmetin merkezce görülmesinin yerel İhtiyaçlara tam cevap veremeyecek olması
  E) Maliyetinin yüksek olması

  1.B 2.A 3.D 4.E 5.D 6.B 7.C 8.E 9.C 10.B 11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.D 18.C 19.E 20.A 21.B 22.C 23.E 24.D 25.C 26.A 27.C 28.E 29.A 30.E
   


Sayfayı Paylaş