Laiklik İlkesi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 15 Ocak 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Laiklik İlkesi
  Laiklik bir devletin temelini, hukukunu dine dayandırmaması demektir. Fransa ihtilali ile ilk kez temel hakları bir bütün olarak geçilmesi aşamasına gelinmiş, laiklik dünyaya yayılmaya başlamıştır. Laiklik Devletin dine karşı cephe alması demek değildir.

  Laiklik, devlet işlerinin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve mantığa göre düzenlenmesi, ancak kimsenin dini inancına ve vicdan hürriyetine karışılmaması demektir.

  Bir başka ifadesi ile din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve devlet yönetiminde din kurallarına yer verilmemesi demektir.

  İslam dininin özünde sevgi ve hoşgörü vardır. Başka dinden olanlara kesinlikle zorlama yapılarak Müslüman olmaları sağlanmaz. Çünkü (farklı dinlerden olanlar için) “Dinde zorlama yoktur.” prensibi kabul edilmiştir.

  Müslümanlıktan önceki Türk devletlerinde, Türklerde o döneme göre din özgürlüğü vardır. Din görevlileri devlet işlerine karışmamışlardır.

  Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi ile birlikte Türklerdeki laik yapı kaybolmaya başladı. Selçuklu Türkleri Osmanlıların kuruluş zamanlarında Türkler yaşama geleneklerinde serbest davranabilmişlerdir.turkeyarena.com
  16.yüzyıldan sonra ise Osmanlı İmparatorluğu’na teokratik yapının egemen olmaya başladığını görmekteyiz. 19.yüzyılda Osmanlı Devleti, devlet yapısında bazı değişiklikler yapmasına rağmen devletin yapısal özelliğindeki dinsellik sürmüştür. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması sonucu Türkiye'de laikliğe geçiş aşamaları başladı.Yeni devletin yapısı ulusal egemenliğe dayandırılmıştır.

  Bunun için temelde yapılması gereken şey laiklik'e geçmedir. Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması, eğitim öğretimin birleştirilmesi, tekke, zaviye, türbelerin kapatılması laiklik ilkesinin anayasaya girmesi (1937) laiklik aşamalarıdır.

  Atatürk' ün Laiklik Anlayışı
  “Din bir vicdan meselesidir herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz, düşünce ve tefekküre muhalif değiliz, biz sadece din işlerini millet ve devlet işleri ile karıştırmamaya çalışıyor, kaste ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sakınıyoruz. Mürtecilere asla fırsat vermeyeceğiz." Bu sözler Atatürk'ün laiklik anlayışını açıkça ortaya koymaktadır.

  Atatürk'ün laikliği kesinlikle dine karşı değildir.

  Atatürk Din gerçeğini inkar etmez ”Din lüzumlu bir müessesedir" demektedir.

  Atatürk’e göre din "Allah ile kul arasındaki bağlılıktır."

  Atatürk çeşitli konuşmalarında İslam dinini "Akla en uygun, en mükemmel din" olarak tanımlamıştır. İslamlık "Tanrı ile kul arasındaki ilişki demektir. Laiklik bu ilişkiyi koruyup geliştirmeye çalışır. Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç bir kimse hiç bir kimseyi zorlayamaz."

  "Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısı açtığı için hakiki dindarlığın gelişmesi imkanını da temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler terakkinin ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış şark kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz.”

  "Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması değildir, bütün yurttaşların vicdan ibadet ve din özgürlüğü de demektir."

  Laiklik ile Devlet bilim ve akıl ile yönetilecek millet de kendini bu yolda geliştirecektir. Bu gelişmede dinin yeri vicdanlardır.

  Laiklik, dine saygı, din devlet işlerinin ayrılmasının yanında din sömürüsü yapılmaması da demektir. Din ve mezhep hiç bir zaman politika aleti olarak kullanılamaz. Ayrıca din, halkı sömürme aracı da yapılamaz." Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddi çıkar sağlayanlar iğrenç kimselerdir.”

  Atatürk'ün laiklik anlayışı kalkınmanın, çağdaşlaşmanın en önemli itici gücü olacaktır.
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  Laiklik
  Laiklik, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine göre değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Ayrıca; insanların, dini inancına ve vicdan hürriyetine karışılmaması, herkesin din ve inancının gereklerini serbestçe yerine getirebilmesi olarak da tanımlanabilmektedir.

  Laiklik İlkesinin Genel Özellikleri
  1.Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
  2.Laik bir devlette yönetim, toplumun ihtiyaçları din kurallarına göre değil, akılcı ve bilimsel yollarla giderilmeye çalışılmıştır.
  3.Laiklik kişilere din, vicdan (inanç) ve ibadet özgürlüğü sağlamıştır.
  4.Laiklik ilkesine göre; devlet gerçek bir kişi olmadığından resmi bir dini yoktur.
  5.Laiklikte devletin belli bir dine üstünlük tanıması, onun kurallarını devlet gücüyle benimsetmeye ve uygulatmaya çalışması yoktur.
  6.Herkes din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
  7.Laiklik ilkesi Türk toplumunun batılılaşmasına çağdaşlaşmasına ortam hazırlamıştır.
  8.Atatürk laiklik ilkesiyle, dini faaliyetlerin çıkar amacıyla kullanılmasının önlenmesini, bilimsel esasların ve ileri teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

  Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar
  1.Saltanatın kaldırılması
  2.Halifeliğin kaldırılması
  3.Şeriyye ve Evkaf Vekaleti-nin (bakanlığının) kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulması
  4.Eğitim - öğretimin birleştirilmesi ve medreselerin kapatılması
  5.Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  6.İbadet yerlerinin dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması
  7.Yabancı okullarda ders kitaplarındaki dinsel sembol ve işaretlerin kaldırılması
  8.Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son verilmesi
  9.Medeni Kanunun kabul edilmesi
  10.1928-de anayasadan -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dini İslamdır.- maddesinin çıkarılması
  11.1937de laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

  Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar
  1.Bu ilke ile din ve mezhep farklılıkları ortadan kaldırılarak toplumsal alanda kaynaşma sağlanmıştır.
  2.Türkiyede hukuk birliğinin sağlanmasında etkili olmuştur.turkeyarena.com
  3.Toplum hayatında dine, inanca ve insana saygı ve hoşgörü gelişmiştir.
  4.Laiklik ilkesi sayesinde yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek içişlerimize karışması engellenmiştir.
  5.Türkiyenin çağdaşlaşması hızlanmıştır.
  6.Din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır.
  7.Laikliğin kabul edilmesiyle Türkiyede akla, bilime, gerçeğe ve özgürlüğe dayanan bir toplum ve devlet sistemi kurulmuştur.
   
 3. umay0104 Well-Known Member

  güzel anlatılmış çok sağolun
   

Sayfayı Paylaş