Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Sonuçları Test Soruları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 20 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Sonuçları Test Soruları

  1.Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?

  A) TBMM'nin oluşturduğu öncü birliklerdir.

  B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.

  C) Halifelik ordusudur.

  D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.

  E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür.  2. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli orduların kurulmasından önce ülke savunması Kuva-i Milliye birlikleri ile yapıldı.

  Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

  A) Mondros Ateşkesi'nin şartlarına uyulmaması

  B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması

  C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

  D) İstanbul hükümetinin fetvalar yayınlaması

  E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıkması  3. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Kuva-i Milliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu'da bu tür bir gelişme görülmemiştir.

  Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Bölgede işgal yaşanmaması

  B) Ekonomik kaynaklarının yeterli olmaması

  C) Bölge halkının İstanbul hükümetini desteklemesi

  D) Ermenilere karşı Kuva-i Milliye'nin yeterli olacağına inanmamaları

  E) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması  4. TBMM'nin ilk siyasi başarısı ve Sevr Antlaşması'nın geçersizliğinin ilk belgesi olan Gümrü Antlaşması Ermenistan ile imzalanmıştır.

  Gümrü Antlaşması'nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur.

  B) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir.

  C) Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.

  D) Misak-ı Milli'nin Doğu Anadolu ile ilgili isteklerinin bir bölümü gerçekleşmiştir.

  E) İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda değişiklik önerisi getirmiştir.  5. İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında,

  - Anadolu'da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır.

  - Misak-ı Milli kararının alınması üzerine Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır.

  - Londra Konferansı'na TBMM'nin yanı sıra İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır.

  İtilaf Devletleri'nin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasını engellemek

  B) TBMM'nin güçlenmesini sağlamak

  C) Padişahın otoritesini azaltmak

  D) İşgalleri kolaylaştırmak

  E) TBMM'ye karşı savaşmak  6. TBMM hükümetinin Sevr Antlaşması'nın görüşüleceğini bilmesine karşın Londra Konferansı'na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) İstanbul hükümeti ile işbirliği yapmak

  B) Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak

  C) Varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmek

  D) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak

  E) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak  7. Kuva-i Milliye'nin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır?

  A) İngiltere

  B) Yunanistan

  C) Kuva-i İnzibatiye

  D) Fransa

  E) İç ayaklanmalar  8. Mustafa Kemal Milli Mücadelenin başladığı günlerde "İstanbul Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak zorundadır." görüşünü savunuyordu.

  Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda sağlanan gelişmelerden biridir?

  A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkması

  B) Amasya protokolünde yer alan kararların hükümet tarafından kabul edilmemesi

  C) İstanbul hükümeti temsilcisinin Londra Konferansında söz hakkını TBMM temsilcisine bırakması

  D) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması

  E) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli kararı alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi  9. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920'de başladığı halde, TBMM ile ancak Birinci İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması'nı imzalamıştır.

  Sovyet Rusya'nın TBMM ile antlaşma imzalama konusunda yavaş davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi tanımaması

  B) TBMM'nin İstanbul hükümetiyle ilişkilerini koparması

  C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi

  D) Meclise yönelik ayaklanmaların devam etmesi

  E) Rusya'nın Anadolu hareketinin başarısından endişe duyması  10. TBMM, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova'da görüşmeler yapıldı. TBMM Misak-ı Milli'nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı.

  Bu bilgilere göre;

  I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.

  II. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.

  III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.

  IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve III B) III ve IV C) I, II ve IV

  D) II ve III E) II ve IV  11. II. İnönü Zaferi'nden sonra beliren uygun ortamdan yararlanmak isteyen bazı komutanlar, batı cephesinin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar'a doğru harekete geçtiler; ancak Yunan kuvvetlerini mevzilerinden söküp atmakta başarılı olamadılar.

  TBMM ordularının bu başarısızlığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Saldırının geç başlatılmış olması

  B) Ordunun İnönü Savaşları'nda büyük kayıplar vermesi

  C) Yunanlıların İngilizlerden askeri destek alması

  D) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması

  E) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması  12. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?

  A) Yunan birliklerinin Sakarya'ya kadar ulaşması

  B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması

  C) Meclis kararıyla Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi

  D) Mustafa Kemal'e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi

  E) Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasının düşünülmesi

  CEVAP ANAHTARI

  1. B 2. A 3. E 4. E 5. A

  6. A 7. B 8. C 9. E 10. C

  11. D 12. B
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. TBMM'nin elinde demiryollarından yararlanacak araçlar yoktu. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın önemli çatışmaları demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir yakınlarında oldu.

  TBMM'nin savaşları Eskişehir bölgesinde yoğunlaştırmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) TBMM'nin takviye birliklerinden yararlanabilmek

  B) İşgalcilerin demiryollarından yararlanmasını önlemek

  C) Doğu cephesindeki askerlerin Batı cephesine gönderilmesini sağlamak

  D) Cephaneleri kolaylıkla nakledebilmek

  E) İsyanları bastırmak  2. Sakarya Savaşı Yunanlılarla yapıldı ve kazanıldı. Bu savaştan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzaladı.

  Fransa'nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı'nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Ordu mevcudunu yetersiz bulması

  B) Sevr Antlaşması'nın imzalanmasına karşı çıkması

  C) Misak-ı Milli'yi kabul etmesi

  D) TBMM'nin gerçek gücünü görmek istemesi

  E) Kapitülasyonların kaldırılmasına engel olmak istemesi  3. Sovyet Rusya, TBMM'nin batılı devletler ile iyi ilişkiler kurmasını istememektedir.

  Bu bilgiye göre Sovyet Rusya, TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisine karşı çıkmış olamaz?

  A) Londra Konferansı’na katılması

  B) Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzalaması

  C) Sevr Antlaşması'na tepki göstermesi

  D) Londra Konferansı'nda Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalar imzalaması

  E) İngiltere ile esirlerin değişimine ilişkin sözleşme imzalaması  4. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM hükümeti, kurulduğu günlerde uluslararası gündemde önemli bir ilgi görmezken, askeri alanda kazandığı başarılardan sonra dikkat çekmeye başlamış, siyasi ve hukuki varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşe uygun gelişmeler arasında gösterilemez?

  A) I. İnönü Muharebesi'nden sonra TBMM'nin Londra Konferansı’na çağrılması

  B) Eskişehir-Kütahya Muharebelerimden sonra Meclis yetkilerinin Mustafa Kemal'e devredilmesi

  C) II. İnönü Muharebesi'nden, sonra Fransa'nın TBMM ile görüşme isteğinde bulunması

  D) Sakarya Muharebesi'nden sonra İngiltere ile Esirlerin Değişimi Sözleşmesi'nin imzalanması

  E) Sakarya Muharebesi'nden sonra Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması  5. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan sonra orduyu Taarruz için hazır hale getirmek istemiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir?

  A) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması

  B) Orduya taarruz eğitimi verilmesi

  C) Ulusal güçlerin seferber edilmesi

  D) Doğu ve güney cephelerindeki birliklerin batıya sevk edilmesi

  E) Saltanatın kaldırılması  6. I. TBMM

  II. İstanbul hükümeti

  III. Fransa

  IV. Yunanistan

  V. İtalya

  Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır?

  A) I ve V B) II ve III C) III ve IV

  D) II ve IV E) II ve V  7. Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir.

  Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir?

  A) Büyük Taarruz

  B) Lozan Barışı'nın imzalanması

  C) Saltanatın kaldırılması

  D) Cumhuriyetin ilanı

  E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi  8. İtilaf Devletleri'nin Mudanya Ateşkesi'ni imzalamaları ve Türk devletini tanımalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

  A) Türk halkının gösterdiği direniş

  B) Sömürgeci isteklerinin gerçekleşmeyeceğini anlamaları

  C) İstanbul hükümetiyle TBMM hükümetinin uzlaşması

  D) Kamuoyundan gördükleri desteği yitirmeye başlamaları

  E) İtilaf Devletleri grubunun parçalanması  9. Lozan Görüşmeleri Kasım 1922’de başlamış olmasına karşılık Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanabilmiştir.

  Konferansta sert tartışmalar yaşanması ve uzun sürmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeni Türk devletinin tam bağımsızlığının tanınmak istenmemesi

  B) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çok olması

  C) Boğazlar konusuna Sovyet Rusya'nın da ilgi göstermesi

  D) Kapitülasyonlar konusunun çok zaman kaybettirmesi

  E) Batılıların yeni Türk devletini Osmanlı Devleti'nin devamı olarak görmesi  10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilk olay, ikinci olayın nedeni değildir?

  A) Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na çağrılması-Saltanatın kaldırılması

  B) I. İnönü Savaşının kazanılması-TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması

  C) Sakarya Savaşı'nın kazanılması-Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması

  D) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması-İzmir'in işgali

  E) Misak-ı Milli'nin kabulü-İstanbul'un işgali  11. Türkiye'nin;

  I. Irak

  II. Suriye

  III. Sovyet Rusya

  IV. İran

  gibi devletlerden hangileri ile olan sınırları, Lozan Antlaşması'nda Misak-ı Milli'ye uygun olarak belirlenememiştir?

  A) I ve IV B) I ve II C) II ve III

  D) I ve III E) III ve IV  12. "Lozan Konferansı, Türkiye için büyük bir diplomatik zaferi temsil etmektedir. İsmet Paşa uluslararası alanda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dört yıl süre ile savaşmış olmalarının nedenini bu belge ile ispatlamış oldu." Uluslararası bir tarih yazarı bu görüşleri ile Lozan Antlaşması'nın Türk ulusu için önemini anlatmaktadır.

  Lozan Barış Antlaşması'nın diplomatik başarıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  A) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması

  B) Yeni Türk devletinin bağımsızlığının kabul ettirilmesi

  C) Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması

  D) Kapitülasyonların sona erdirilmesi

  E) Yeni Türk devletinin içişlerine karışılmasının engellenmesi


  CEVAP ANAHTARI

  1. B 2. D 3. C 4. B 5. E

  6. D 7. A 8. C 9. A 10. D

  11. B 12. A
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  1. Kuvay-ı Milliye; işgallere karşı bölgelerini savunmak amacıyla oluşturulan silahlı direniş birlikleridir.

  Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye'nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?

  A) İstanbul hükümetine karşı ayaklanmalar çıkması

  B) Ülkede güvenliğin sağlanmak istenmesi

  C) Osmanlı ordularının terhis edilmesi

  D) Düzenli bir orduya gerek duyulması

  E) Ulusal mücadelenin etkisiz hale getirilmek istenmesi  2. Mondros Ateşkesi'nden sonra; batıda Yunan, güneyde Fransız işgaline karşı bir Kuvay-ı Milliye direnişi başladığı halde, doğu cephesinde böyle bir halk hareketi oluşmamıştır.

  Bu durum bölgenin;

  I. Doğu Anadolu'da Ermeni saldırılarının yoğunlaşması

  II. Doğu'daki Osmanlı ordularının terhis edilmemesi

  III. Doğu'da halk hareketini yönlendirecek cemiyetlerin kurulmuş olması

  gibi özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?

  A) I ve II B) II ve III C) Yalnız I

  D) I ve III E) Yalnız II  3. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordunun ilk başarısı olan I. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'nda ulusal bağımsızlığa aykırı kararlar alınacağı tahmin edildiği halde, Mustafa Kemal, toplantıya temsilci gönderilmesinin yararlı olacağını açıklamıştır.

  Konferansa temsilci gönderen TBMM'nin amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Misak-ı Milli'yi işgalci devletlere tanıtmak

  B) TBMM'nin uluslararası etkinliğini artırmak

  C) TBMM'nin barış taraftarı olduğunu kanıtlamak

  D) TBMM'nin hangi şartlarla antlaşma imzalayacağını açıklamak

  E) İstanbul hükümetiyle ortak hareket etmek  4. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra işgallere başlayan Fransızların güney cephesinde başarısızlığa uğradığının bir kanıtı olarak gösterilemez?

  A) Maraş ve Urfa'nın halk tarafından kurtarılması

  B) Antep'in Fransızlara karşı 11 ay direnmesi

  C) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması

  D) Ermenilerle işbirliği yapması

  E) TBMM'yi resmen tanıması  5. TBMM 23 Nisan 1920'de açıldığı halde anayasa ancak I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra kabul edilmiştir.

  Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) TBMM ile İstanbul hükümeti arasındaki anlaşmazlık giderilmiştir.

  B) Askeri alanda kazanılan başarı anayasanın ilan edilmesi için uygun bir ortam oluşturmuştur.

  C) İnönü Savaşı anayasa hazırlıklarının tamamlanması için kazanılmıştır.

  D) Ankara'ya ilerleyen Yunan ordularının durdurulması barış görüşmelerinin başlamasına neden olmuştur.

  E) Anayasa çalışmalarında Yunanlılardan yararlanılmıştır.  6. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM'nin 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile imzaladığı Moskova Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir?

  A) Doğu sınırının kesinlik kazanması

  B) Sovyet Rusya'nın Misak-ı Milli'yi kabul etmesi

  C) Büyük bir devletin TBMM kurduğu düzeni tanıması

  D) TBMM hükümetinin diplomatik başarısı olması

  E) Sovyet Rusya'nın kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi  7. II. İnönü Savaşı'nın kazanılması üzerine ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, TBMM'nin güç kazandığına kanıt olarak gösterilemez?

  A) Fransa'nın Ankara'ya bir temsilci göndererek TBMM ile görüşmeler yapması

  B) İtalya'nın işgal ettiği topraklardan çekilmeye başlaması

  C) İngiltere'nin Malta'da tutuklu bulunan Türk esirlerden bir bölümünü serbest bırakması

  D) Yunanlıların Kütahya-Eskişehir yöresinde yeniden saldırıya geçmesi

  E) Fransa'nın daha önce işgal etmiş olduğu Zonguldak'tan çekilmesi  8. Mustafa Kemal'in 7-8 Ağustos 1921'de yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri'nin bazı maddeleri şunlardır:

  - Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak

  - Sahibi bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak

  - Taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacak

  Bu maddelere bakıldığında Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili olarak;

  I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

  II. TBMM tarafından yayınlanmıştır.

  III. Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II B) II ve III C) Yalnız I

  D) Yalnız III E) I ve III  9. İtilaf Devletleri 22 Mart 1922'de TBMM'ye yeni bir barış önerisinde bulundular.

  Barış önerilerinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Düzenli ordunun kurulmasını engellemek

  B) Kapitülasyonların devamını antlaşmalarla düzenlemek

  C) TBMM'nin Sovyet Rusya ile imzaladığı antlaşmaları onaylamak

  D) Yunanlıların bulundukları bölgelerde tutunmalarını sağlamak

  E) İstanbul'un boşaltılmasının esaslarını belirlemek  10. Sakarya Savaşı sonucunda;

  - 13 Ekim 1921'de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.

  - 20 Ekim 1921'de Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.

  - 23 Ekim 1921'de İngiltere ile Esirlerin Değişimine ilişkin Sözleşme imzalandı.

  Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

  A) Batı sınırı belirlenmiştir.

  B) Sakarya Savaşı TBMM'yi güçlendirmiştir.

  C) Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu anlaşılmıştır.

  D) Güney sınırı Fransızlarla yapılan anlaşmayla belirlenmiştir.

  E) Doğu sınırı kesin şeklini almıştır.  11. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda yer alan;

  I. İstanbul TBMM yönetimine bırakılacaktır.

  II. Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltacaktır.

  III. Barış imzalanıncaya kadar İtilaf Devletleri'nin orduları İstanbul'da kalacaktır.

  gibi maddelerden hangileri, "Osmanlı Devletinin Türkiye'nin geleceği ile ilgili karar verme hakkını" kaybettiğinin kanıtıdır?

  A) Yalnız I B) Yalnız .II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III  12. Kurtuluş Savaşı'nda askeri başarı kazanıldıktan sonra saltanat kaldırıldı.

  Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halifeliğin saltanata bağlı olması

  B) Mudanya görüşmelerinin başlaması

  C) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması

  D) Doğu Trakya'nın savaş yapılmadan kurtarılması

  E) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması


  CEVAP ANAHTARI

  1. C 2. E 3. E 4. D 5. B

  6. A 7. D 8. E 9. D 10. B

  11. A 12. C
   
 4. RüzGaR Super Moderator

  1. Kuva-i Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın sembolü gibidir. Anadolu'nun içinde bulunduğu durum Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkışını zorunlu hale getirmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkışında etkili olmamıştır?

  A) Orduların terhis edilmesi

  B) İşgallerin başlaması

  C) Ülke bütünlüğünün tehlikeye düşmesi

  D) TBMM'ye karşı isyanların çıkması

  E) İstanbul hükümetinin görevini yapmaması  2. Bilgi : Osmanlı Devleti 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması'nı imzalayarak Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını kabul etmiştir.

  Durum: TBMM'nin Doğu cephesi komutanlığına atadığı Kazım Karabekir 28-30 Eylül 1920'de Sarıkamış harekatı düzenleyerek Ermenileri Gümrü Antlaşması'nı imzalamaya zorlamıştır.

  Bilgi ve durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

  A) TBMM Sevr Antlaşması'nı kabul etmemiştir.

  B) Ermeniler daha fazla toprak kazanmak istemiştir.

  C) Ermeni sorunu siyasi yollarla çözüme kavuşmuştur.

  D) Rusya Ermenileri desteklemekten vazgeçmiştir.

  E) Sevr Antlaşması'nın bütün koşulları değiştirilmiştir.  3. Falih Rıfkı Atay'a göre; "İnönü Savaşları çete devrinden çıkan Anadolu'nun düzenli ordu ile kazandığı zaferlerdir. Unutulmamalıdır ki Birinci İnönü Savaşı cephe gerisinde orduyu isteyenler ve istemeyenler arasındaki kavga ile aynı günlerde olmuştur."

  Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

  A) Ege Bölgesi işgalden kurtarılmıştır.

  B) Anadolu'da görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

  C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları vardır.

  D) Kuvay-ı Milliye ülkenin kurtarılması için yeterli görülmüştür.

  E) İstanbul hükümeti düzenli orduyu desteklemektedir.  4. TBMM,

  - 1920 yılı sonlarında Ermenistan ile Gümrü Antlaşması'nı yapmıştır.

  - I. İnönü Muharebesi'nden sonra Londra Konferansı'na çağrılmıştır.

  - 1921 yılında Afganistan ve Rusya ile dostluk antlaşmaları imzalamıştır.

  Bu gelişmelere göre;

  I. TBMM siyasi varlığını Ermenistan'a kabul ettirmiştir.

  II. Askeri başarılar siyasi gelişmeleri hazırlamıştır.

  III. TBMM’yi tanıyan devlet sayısı giderek artmıştır.

  gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I, II ve III E) I ve III  5. İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı'na İstanbul hükümeti ile TBMM'yi birlikte çağırmalarının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) İki taraf arasındaki görüş ayrılığından faydalanmak

  B) Demokratik bir tutum sergilemek

  C) TBMM hükümetinin savaşçı tutumunu dünya kamuoyuna duyurmak

  D) İki hükümetin uzlaşmasını sağlamak

  E) TBMM Hükümeti'ni önemsediğini göstermek  6. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nın stratejisi belirlenirken yaptığı konuşmada; "Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça düşmana terk olunamaz" demiştir.

  Buna göre;

  I. Sakarya Savaşı Kurtuluş savaşının en son savaşıdır.

  II. Ülkenin tamamı savunulacaktır.

  III. Sakarya Savaşı düşmanı yurttan atmayı hedefleyen bir taarruz savaşıdır.

  IV. Düşmanlarla kesinlikle antlaşma yapılmayacaktır.

  yargılarından hangisi savunulabilir?

  A) Yalnız II B) I ve III C) II ve IV

  D) Yalnız IV E) Yalnız III  7. Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Sovyet Rusya'nın Sevr Antlaşmasını tanımadığının kanıtıdır?

  A) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan antlaşmalar geçersizdir.

  B) İki taraf arasında ekonomik, mali ve askeri işbirliği yapılacaktır.

  C) Kapitülasyonların kaldırılması kabul edilmiştir.

  D) Boğazlar rejimi Karadeniz'de kıyısı olan devletlerce belirlenmiştir.

  E) Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.  8. - Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla Yunan ordusunun saldırı gücü kırıldı.

  - Türk ordusu Sakarya Savaşı'ndan sonra genel bir saldırıya geçebilmek için bir yıl kadar bekledi.

  Aşağıdakilerden hangisi bu iki durum arasındaki çelişkiyi açıklamaktadır?

  A) Meclis içinde görüş ayrılıklarının olması

  B) Ordunun saldırı hazırlıklarını tamamlayabilmesi için zamana ihtiyaç duyulması

  C) Geçen süre içinde barış önerilerinin değerlendirilmesi

  D) Dış destek sağlamak için girişimlerde bulunulması

  E) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılması  9. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır:

  I. TBMM ile Yunanlılar arasındaki savaş sona erecektir.

  II. Doğu Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır.

  III. İstanbul TBMM yönetimine bırakılacaktır.

  Bunlardan hangileri "Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin İtilaf Devletleri tarafından da benimsendiğini" kanıtlar?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III  10. TBMM 20 Ekim 1921'de Fransızlarla Ankara Antlaşması'nı imzalamıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu antlaşmanın sonuçlarından biri değildir?

  A) Fransa ile savaş durumunun sona ermesi

  B) Hatay dışında bugünkü Suriye sınırının çizilmesi

  C) Fransa'nın yeni Türk devletini tanıması

  D) Fransızların güney cephesini tamamen boşaltması

  E) İtilaf Devletleri'yle işbirliği sağlanması  11. itilaf Devletleri Lozan Konferansı'na TBMM'nin yanında İstanbul hükümetini de çağırınca TBMM çıkardığı bir yasa ile saltanatı kaldırmış ve Osmanlı Devleti'nin varlığı resmen sona ermiştir.

  TBMM'nin bu karar ile aşağıdakilerden hangisini kanıtladığı söylenebilir?

  A) Bölgesel barışı sağlamak

  B) Milletler Cemiyeti'nin kararlarına uymak

  C) Yeni bir savaş başlatmak

  D) Ulusun tek ve gerçek temsilcisi olduğunu göstermek

  E) İtilaf Devletleri'yle uzlaşmak  12. İsmet Paşa, Lozan Görüşmeleri'ne katılan devletlerin temsilcilerine;

  - Barış yapılabilmesi için egemenlik ve hayat hakkımıza saygı duyulması gerektiğini,

  - Lozan'a Mondros Ateşkesi'nden değil Mudanya Ateşkesi'nden sonra gelindiğini, söylemiştir.

  İsmet Paşa'nın bu sözleri aşağıdakilerden hangisini savunduğunun göstergesi sayılamaz?

  A) Azınlık haklarına saygı gösterilemeyeceğini

  B) Misak-ı Milli'den taviz verilmeyeceğini

  C) Türk milletinin bağımsızlığının tanınması gerektiğini

  D) Türk tarafının Lozan Konferansı'na zafer kazanarak geldiğini

  E) Türklerin uluslararası eşitlik ilkesinden yana olduğunu  CEVAP ANAHTARI

  1. D 2. A 3. B 4. D 5. A

  6. A 7. E 8. B 9. C 10. E

  11. D 12. A
   
 5. RüzGaR Super Moderator

  1. İstanbul hükümeti tarafından IX. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstanbul hükümeti ile Anadolu arasındaki bağları güçlendirmek

  B) Anadolu'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin kurulmasını kolaylaştırmak

  C) Doğu Karadeniz'deki olayları önlemek ve bölgede asayişi sağlamak

  D) Ulusal direnişi örgütlemek

  E) Ulusal kongrenin toplanması için ortam hazırlamak  2. Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemi "Savaşın amacını, gerekçesini ve yöntemini" açıklamasıdır.

  Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi'nde açıklanan yöntemin aşamalarından biri olarak gösterilemez?

  A) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.

  B) Ulusun haklarını dile getirip, dünyaya duyurmak için ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.

  C) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır.

  D) Ulusun geleceğini kendi iradesi belirleyecektir.

  E) Bütün illerin her sancağından üç delege seçilerek Sivas'a gönderilmelidir.  3. İlk TBMM yeni bir anayasa hazırlamış ve yeni bir devlet düzeni kurmuş olmasına rağmen "Kurucu Meclis" adını kullanmamıştır.

  TBMM'nin kurucu meclis özelliğini açıklamaması aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?

  A) İstanbul'un işgalini engellemek

  B) Düzenli ordunun kurulmasına öncelik vermek

  C) İtilaf Devletleri'nin dostluğunu kazanmak

  D) Rejim tartışmaları çıkmasını önlemek

  E) İstanbul hükümetiyle işbirliği yapmak  4. İtilaf Devletleri'nin İstanbul'un işgali sırasında yayınladıkları bildiride; "İşgal geçicidir. Ancak Anadolu'daki çalışmalar ve ayaklanmalar sürdüğü takdirde İstanbul Türklerin elinden kesin olarak alınacaktır." şeklinde bir madde yer almıştır.

  Bu madde, İtilaf Devletleri'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarının kanıtıdır?

  A) İstanbul'u işgal etmek

  B) İşgalden Temsil Kurulu'nu sorumlu tutmak

  C) Padişahın etkisini artırmak

  D) Barış antlaşmasının imzalanmasını hızlandırmak

  E) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasına engel olmak  5. 1921 Anayasası'na göre; TBMM;

  I. Yasa çıkarabilecek, gerekirse yasaları uygulamadan kaldırabilecektir.

  II. Yabancı ülkelerle imzalanan antlaşmaları onaylayacaktır.

  III. Bakanları seçebilecek, gerektiğinde değiştirebilecektir.

  Bunlardan hangileri, TBMM'nin yürütme gücüne de sahip olduğunu göstermektedir?

  A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III

  D) I, II ve III E) I ve III  6. Kuva-i Milliye, işgallere karşı başlatılan bir direnişin genel adıdır. Kuva-i Milliye İzmir’in işgalinden sonra güç kazanmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'nin kurulmasının nedenlerinden biridir?

  A) Batı Anadolu'da yerel kongrelerin toplanması

  B) Misak-ı Milli'nin yayınlanması

  C) Paris Barış Konferansı'nın uzun süre devam etmesi

  D) Boğazların bütün devletlerin gemilerine açık hale getirilmesi

  E) İstanbul hükümetinin işgallere tepki göstermemesi  7. Bir devletin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerin az veya çok olması askeri alanda yaptığı harcamalarda belirleyici etkendir.

  Buna göre, yeni Türk devletinin askeri alanda harcamalarının en yoğun olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1920-1922

  B) 1923-1925

  C) 1925-1930

  D) 1930-1934

  E) 1935-1938  8. Sevr Antlaşması'nın Osmanlı Devleti tarafından imzalanması hem ulusal iradeye, hem de Kanun-i Esasi'ye aykırıdır.

  Bu durumun ulusal iradeye ters düşen yanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Azınlıklara daha fazla haklar tanınması

  B) Mebuslar Meclisi'nde onaylanmamış olması

  C) Boğazlarda uluslararası bir komisyon kurulmasının kabul edilmesi

  D) Wilson İlkeleri'ne aykırı kararlar içermesi

  E) Kapitülasyonların kapsamını genişletmesi  9. Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi gündeme gelince mecliste muhalefet yapan kişilerin de olumlu oy kullandıkları görülmüştür.

  Siyasi açıdan Mustafa Kemal'e ters düşen bu kişilerin başkomutanlık yetkisinin verilmesinde, Mustafa Kemal'i desteklemelerinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Zaferin sadece Mustafa Kemal'in komutasında kazanılabileceğine inanılması

  B) Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olması

  C) Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşlarında başarılı olması

  D) Mustafa Kemal'e güvenilmemesi

  E) Mustafa Kemal'in yenilgiden sorumlu tutulacağı düşüncesi  10. İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'na İstanbul hükümetinin yanı sıra TBMM'yi de davet ettiler.

  İtilaf Devletleri'nin bu çağrısı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Sevr Antlaşması'ndan yana olmadıklarının

  B) Aralarında görüş birliği sağlayamadıklarının

  C) İstanbul hükümetini tanımaktan vazgeçtiklerinin

  D) TBMM'nin varlığını tanımakta olduklarının

  E) Barıştan yana bir tutum içinde olmadıklarının  11. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

  I. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması

  II. İtalya'nın işgal ettiği yerleri tamamen boşaltması

  III. Paris'te toplanan İtilaf Devletleri'nin TBMM'ye ateşkes ve barış önerisinde bulunması

  Bunlardan hangileri, İtilaf Devletleri arasındaki birliğin parçalandığına kanıt olarak gösterilemez?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III  12. Lozan Konferansı'nda İtilaf Devletleri;

  - Kapitülasyonlardan vazgeçmek istemediler.

  - Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılmaması konusunda ısrar ettiler.

  Bu durum İtilaf Devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

  A) Yeni Türk devletinin bağımsızlığını tanımak istemediklerini

  B) Osmanlı Devleti'ni desteklediklerini

  C) Saltanatın kaldırılmasına karşı olduklarını

  D) Türk ordusunun asker sayısını azaltmaya çalıştıklarını

  E) Boğazların kontrolünü ellerinde tutmak istediklerini


  CEVAP ANAHTARI

  1. C 2. A 3. D 4. B 5. C

  6. E 7. A 8. B 9. E 10. D

  11. C 12. A
   
 6. SeçiL Well-Known Member

  teşkkürler sayenizde testlere indirmeye gerek kalmadan kolayca ulaşabiliyoruz
   

Sayfayı Paylaş