Kurbanla İlgili Konular....

Konusu 'Dini Sohbet' forumundadır ve abdulkadir tarafından 6 Aralık 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  KURBANLAR


  13.1. Kurban  13.1.1. Tanımı


  Kurban, teşrik günleri ve kurban bayramında Allah Teâlâ'ya yaklaşmak için kesilen deve, inek ve koyuna denir.


  13.1.2. Meşruluğu


  Allah Teâlâ, kurbanı şu ayetler ile meşru kılmıştır: «Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.» (Kevser: 2) «îşte kurbanlık deve ve sığırları, Allah'ın size olan nişanelerin*den kıldık.» (Hacc: 26)

  Nebî aleyhisselam'in kurban kestiği sabit olmuş, müslüman-lar da kurban kesmişler ve bu hususta icma etmişlerdir.


  13.1.3. Fazileti


  Tirmizî'nin Âişe (r.a.)'dan rivayetine göre. Nebi aleyhisselam şöyle buyurmuştur: «Adem oğlunun, kurban günü amellerinden Allah'a en sevimli geleni, kan akıtması (kurban kesme)dir. Çünkü o, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelir. Kan, yere akmadan önce Allah katında mekanını alır. Kurban kesenler onun kokusu sebebiyle nefis kokarlar.»


  13.1.4. Hükmü


  Kurban, sünneti müekkededir. Buharı ve Müslim'in kaydettiği Enes hadisi gereğince, gücü yettiği halde onu terkeden hoş görül*mez: «Nebi aleyhisselam boynuzlu iki alaca koyunu kurban etti. On*ları kendi eliyle, besmele ve tekbir getirerek kesti
  Müslim'in Ümmü Seleme (r.a.)'dan rivayetine göre Nebi aley-hisselam şöyle buyurmuştur: «Zilhicce hilâlini gördüğünüz zaman, biriniz kurban kesmek isterse, onun tüylerine ve tırnaklarına misk sürsün
  «Kurban kesmek isterse» sözü, bunun vacib olmayıp sünnet olduğuna delildir.
  Ebû Bekr ve Ömer radiyallahu anhümâ'dan rivayete göre, on*lar, bunun vacib sanılmasından korkarak, ehil oldukları halde kur*ban kesmezlerdi.[1][1]


  13.1.5. Kurban Ne Zaman Vacib Olur


  Kurban iki durum dışında vacib değildir:
  1- Allah Rasûlü'nün: «Kim Allah'a itaat etme hususunda nez-rederse, (adak adarsa) yerine getirsin.» buyruğu gereğince nezre-dihnesi durumunda. Öyle ki eğer nezreden Ölse, ölümünden önce nezrinin yerine getirilmesi için yerine birini tayin etmesi caizdir.
  2- «Bu Allah içindir» veya «bu kurbanlıktır,» denmesi ha*linde.
  Malik'e göre, eğer hayvanı kurbanlık niyetiyle satın alırsa, va*cib olur.


  13.1.6. Hikmeti


  Allah, kurbanı, Allah Rasûlü'nün: «Onlar (bayram günleri) an*cak yeme, içme ve Allah'ı anma günleridir.» buyurduğu gibi, İbra*him'in anısını ihya ve bayram günü İnsanlara bolluk olsun diye meş*ru kılmıştır.

  13.1.7. Nelerden Kurban Olur?


  Kurban ancak deve, sığır ve koyundan olur. Bu üç hayvan cin*sinden başkasıyla kurban caiz değildir. Allah Sübhanehû şöyle bu*yuruyor: «Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar (behîmet'ül-en'am)ın üzerine O'nun adını ana*rak kurban kesmeyi meşru kıldık.» (Hacc: 34)
  Altı aylık koyunu, bir yaşındaki keçiyi, iki yaşındaki sığırı ve beş yaşındaki deveyi kurban etmez caizdir. Erkek veya dişi olma*ları eşittir.
  Ahmed ve Tirmizî'nin rivayetine göre, Ebû Hüreyre (r.a.) şöy*le demiştir: Allah Rasûlü'nü işittim, şöyle buyuruyordu: «Cuz'a [2][2] koyunu ne güzel kurbanlıktır
  Ukbe b. Âmir; «Ey Allah'ın Rasûlü. Ben bir cuz'a elde ettim.» dedi. Nebi aleyhisselam: «Onu kurban et.» buyurdu. (Hadisi Buha-ri ve Müslim kaydetmiştir.)
  Müslim'in Câbir'den rivayetine göre, Allah Rasülü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Mesne olmayan kurbanı kes*meyin. Eğer bu size güç gelirse, koyunun cuz'asını kesin.»
  Büyük mesne, beş yaşındaki deve, iki yaşındaki sığır ve bir ya*şındaki keçidir. Koyunun ise bir yaşında veya altı aylık olanıdır. Bu konudaki imamların ihtilafını anmıştık.
  «Mesne»ye «seniyye» (eşsiz) de denir.


  13.1.8. İğdiş Edilmiş Kurbanlık


  İğdiş edilmiş hayvanı kurban etmekde bir mahzur yoktur.
  Ahmed'in rivayetine göre, Ebû Râfi' şöyle demiştir: «Allah Ra*sûlü iğdiş edilmiş iki alaca koyunu kurban etti. Çünkü koyunun eti daha hoş ve lezzetlidir


  13.1.9. Kurban Edilmesi Caiz Olmayanlar


  Kurbanın kusurlu olmaması şarttır. Aşağıdaki kusurlara sahip hayvanı kurban etmez caiz değildir.
  1-Belirgin şekilde hasta olan,
  2-Belirgin şekilde bir gözü kör olan,
  3-Belirgin şekilde topal olan,
  4- Kemiğinde iliği kalmayacak derecede zayıf olan hayvan. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: «Dört hayvanın kurban edilmesi caiz değildir: Belirgin şekilde bir gözü kör olan, belirgin şekilde hasta olan, bir ayağı topal olan ve de kemiğinde ilik kalmayacak şekilde zayıf olan hayvanlar.» (Hadisi Tirmizi kaydetmiş ve «Hasen-Sahih» demiştir.)
  5- Kulağının çoğu kesik ve boynuzu kırık olan hayvan.
  İki boynuzu da kökünden kopmuş, boynuzunun kabuğu kınılınmış, iki gözü kör, merada bulunduğu halde otlamayan, her tara*fı uyuz olmuş hayvanlar da bu hükme dahil edilir.
  Sessiz, kuyruğu kesik, hamile, kulaksız olarak yaratılmış veya kulağının ya da kuyruğunun yansı kesilmiş hayvan olmasında bir beis yoktur. Şafi'îlerin daha sahih olan görüşlerine göre, budu ve*ya memesi kopuk olan hayvanı —yenilen bir uzvu bulunmadığı için— kurban etmez caiz değildir. Kuyruğu kesik hayvan da böy*ledir.
  Şâfi'î şöyle demiştir: «Bize Nebî aleyhisselam'dan dişler hak*kında bir şey gelmemiştir


  1.3.1.10. Kurbanın Kesim Vakti


  Kurbanın, bayram günü güneş doğup bayram namazı kılınacak kadar vaktin geçmesinden sonra kesilmesi şarttır. Bundan sonra*ki üç günde ise gündüz veya gece kurbanı kesmek sahihtir. Bu gün*lerin bitimiyle kurban kesim vakti sona erer.
  Berâ' (r.a.)dan rivayete göre, Nebî aleyhisselam şöyle buyurmuş*tur: «Bu günümüzde ilk yapacağımız şey, namaz kılmaktır. Sonra döner, kurban keseriz. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uy*muştur. Kim de daha önce keserse, o ancak ailesine takdim ettiği bir et olup, kurban değildir.»
  Ebû Bürde (r.a.) şöyle demiştir: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem kurban günü bize hutbe vererek şöyle buyurdu: «Kim na*mazımızı kılar, kıblemize döner ve kurbanını keserse, namaz kılma*dan kurban kesmesin
  Buharı ve Müslim'in rivayetine göre, Rasûl aleyhisselam şöyle buyurmuştur: «Kim namazdan önce kesmişse, kendisi için kesmiş*tir. Kim de namaz ve iki hutbeden sonra keserse, kurbanı tamam olmuş ve müslümanlarm sünnetine uymuş olur.»


  13.1.11. Bir Ev Halkı İçin Tek Bir Kurban Yeterlidir


  Kişi, bir koyun veya keçi kestiği zaman, bu kendisi ve ev hal*kına yeter. Bir sahabe, kendisi ve ev halkı için bir koyun kurban ederdi. Bu sünnet-i kifayedir.

  İbn Mâce ve Tirmizî'nin (a sahih »ley erek) rivayetine göre, Ebû Eyyûb (r.a.) şöyle demiştir: «Allah Rasûlü'nün zamanında kişi ken*di ve ev halkı için bir koyun kurban eder, yerler ve yedirlerdi. Ni*hayet insanlar birbirine gösteriş yapmaya başladılar da, gördüğün gibi oldular.»

  13.1.12. Kurbana Ortak Katılmanın Cevazı


  Deve veya sığır olduğunda kurbana ortak katılmak caizdir. Sı*ğır veya deveye yedi kişiye kadar, kurban kesmeyi ve Allah'a yakın*lığı amaçlayan insan katılabilir.
  Câbir'den rivayete göre, o şöyle demiştir: «Nebî aleyhisselam ile beraber Hudeybiye'de iken bir deveyi yedi kişi ve bir sığırı ye*di kişi kurban ettik.» (Hadisi Müslim, Ebû Dâvûd ve Tirmizi kay*detmiştir.)


  13.1.13. Kurban Etini Dağıtmak


  Kurban kesenin, etinden yemesi, akrabalarına hediye etmesi ve fakirlere tasadduk etmesi sünnettir.
  Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Yeyin, yedirin ve saklayın (depo edin.)»
  Alimler şöyle demiştir: «Üçte birini yemek, üçte birini tasad*duk etmek ve üçte birini de depo etmek en efdalidir.»
  Başka bir beldeye taşınması caizdir. Etinin ve derisinin satıl*ması caiz değildir, (kasabada ücret gibi, kurban etinden bir şey verilmez. Onun amelinin karşılığı —ücreti— kendisine yeter.) Kur*banı ancak kurban kesen tasadduk eder veya faydalanacağı kada*rını alıkor.

  Ebû Hanife'ye göre, derisini satıp gelirini tasadduk etmesi ve*ya deriyi evde kulanması caizdir.


  13.1.14. Kurban Sahibi Kurbanı Kendisi Keser


  Kesebilen için kurbanını kendi eliyle kesmesi ve «Bismillâhi va'llâhu ekber. Allahumme hazâ an-filan (kendi ismini söyler)» de*mesi sünnettir. Çünkü Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem bir koç kesmiş ve «Bismillahi va'llâhu ekber. Allahım bu benden ve ümmetimin kurban kesemeyenlerindendir.» demiştir. (Hadisi Ebû Dâvûd ve Tirmizî kaydetmiştir.)

  Eğer kesmeyi beceremiyorsa, kesime şahid olup, hazır bulunur. Çünkü Nebi aleyhisselam Fatıma'ya: «Ey Fatıma! Kalk ve kurba*nın kesilirken hazır bulun. Çünkü kanının ilk damlası aktığı sıra*da yaptığın tüm günahların bağışlanır. Bu sırada şöyle de:

  «Namazım, kurbanım, hayatım ve Ölümüm alemlerin Rabbi Al*lah İçindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve müs-lümanlann ilkiyim.» buyurdu. Sahabeden biri: «Ey Allah'ın Rasûlü, bu sana ve ehli beytine mahsus mu? Yoksa tüm müslümanlara ge*nel mî?» diye sordu. Nebi aleyhisselam: «Bilakis tüm müslümanlar için» buyurdu.
   


Sayfayı Paylaş