Kpss Türk İslam Tarihi Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Kpss B Grubu' forumundadır ve RüzGaR tarafından 21 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Kpss Türk İslam Tarihi Test Soruları ve Cevapları

  1. Türklerin Abbasilerle yakın ilişki kurmasında,
  I. Fatımiler Devleti'nin kurulması
  II. Abbasi halifelerinin Türk komutanlarını önemli görevlere getirmesi
  III. Emeviler’in Türkleri köle olarak görmesi
  IV. Talaş Savaşı'nda Türklerin Abbasilerle birlikte hareket etmesi
  gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
  A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız IV
  D) I, II ve III E) II ve IV


  2. Avrupa Hunları, Avarlar, Tolunoğulları, Gazneliler gibi Türk toplulukları Türklerin çok az olduğu yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi.
  Bu durum Türklerin hangi özelliğini ortaya koymaktadır?
  A) Göçebe yaşantının yaygın olması
  B) Örgütlenmedeki başarısı
  C) Ordularının uzak yerlere gidebilmesi
  D) Atlı askerlerin çoğunlukta olması
  E) Savaşçılık özelliklerinin devam etmemesi


  3. Gazneliler güçlü ordularıyla geniş toprakları fethetti ve düzenli bir şekilde yönetti. Çin'den Hindistan ve Avrupa'ya kadar uzanan bölgeler arasındaki ticaret Gazneliler Devleti ve halkı için büyük kazanç getiriyordu.
  Bu bilgiye bakılarak, Gazneliler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Sınırların genişlediği
  B) Orduya önem verildiği
  C) Gümrük gelirlerinin arttığı
  D) Ticaretin geliştirildiği
  E) Tarımsal üretimin arttığı


  4. Gaznelilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu devletin Türkler tarafından kurulduğunu kanıtlar?
  A) Hükümdarlara sultan unvanı verilmesi
  B) İslamiyet’in Hindistan'da yayılması
  C) Yönetimde divan örgütünün oluşturulması
  D) Saray ve orduda Türkçe konuşulması
  E) Edebiyat dilinin Farsça olması


  5. Karahanlılarda görülen,
  I. Resmi dilin Türkçe olması
  II. Adalet işlerinin kadılar tarafından yürütülmesi
  III. Uygur alfabesinin kullanılması
  IV. Posta teşkilatının kurulması
  V. İslamiyet’in kabul edilmesi
  gibi özelliklerden hangileri, bu devlet döneminde Türk kültürünün korunduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir?
  A) Yalnız I B) II, IV ve V C) I ve III
  D) II, III ve IV E) Yalnız III


  6. Karahanlılarda Buğra Han zamanında Semerkant'ta yaptırılan medresede yatılı eğitim hizmeti verilen öğrencilere belli ölçüde de ekonomik yardım yapılmaktaydı.
  Bu açıklamayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Eğitim kurumlarının gelişmesini sağlayıcı önlemler alınmıştır.
  B) Devlet adamı yetiştirmek için eğitim kurumları açılmıştır.
  C) Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
  D) Medrese mezunları devlet yönetiminde görev almamıştır.
  E) Pozitif bilimlerle ilgili eğitim yapılmıştır.

  7. Büyük Selçuklularda ordu komutanları ve atabeyler Türk idi. Buna karşın sivil yöneticiler, özellikle vergi işleriyle ilgilenen memurlar İranlılardan oluşuyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın Selçuklular açısından ortaya çıkardığı sonuç olarak gösterilebilir?
  A) Arapça’nın önem kazanması
  B) Halifelerin Selçuklular üzerindeki etkisinin artması
  C) Veraset sisteminin düzenlenmesi
  D) Selçuklu ordusuna yeni güçlerin katılması
  E) Türkmenlerin devlet yönetimine karşı ayaklanması


  8. Tuğrul Bey, Büveyhoğullarının baskısı altında kalan Abbasi halifesinin yardım çağrısı üzerine Bağdat'a giderek halifeyi Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e 'doğunun ve batının sultanı" unvanını verdi.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
  A) Selçukluların Orta Asya'nın en güçlü devleti olmasına
  B) Abbasilerin parçalanmasına
  C) Selçukluların Abbasilerin devlet yönetiminde görev almasına
  D) Büveyhoğullarının Fatimilerle ittifak kurmasına
  E) Abbasilerin, Selçukluların siyasi hakimiyetini tanımasına


  9. Büyük Selçuklular döneminde doğudan batıya doğru sırayla Cent, Nur, Nişabur, Rey ve Isfahan gibi kentler başkent olarak kullanılmıştır.
  Bu bilgiye bakılarak Selçuklular ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Fetih politikası izledikleri
  B) Başkentlik yapabilecek nitelikte kentler oluşturmadıkları
  C) Doğudan batıya doğru ilerledikleri
  D) Sık sık başkent değiştirdikleri
  E) Başkentlerini fetih alanlarına yakın oluşturdukları


  10. Büyük Selçuklu Devleti'nde fethedilen toprağın fethedenin malı olması, feodal beyliklerin oluşmasına neden olmuştur.
  Bu durum devlet yapısında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
  A) Deneyimsiz kişilerin hükümdar olması
  B) Bayındırlık işlerinin aksaması
  C) Merkezi devlet yapısının oluşmaması
  D) Fetihlerin yeterince yapılamaması
  E) Dış ülkelerle ilişkilerin zayıflaması

  11. Bilgi : Orta Asya'da kurulan İslam öncesi Türk devletlerinde, Kut denilen ülkeyi yönetme yetkisinin Göktanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu anlayıştan dolayı "Devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır." düşüncesi gelişmiş ve sürekli veraset kavgaları yaşanmıştır. Durum : Veraset savaşları İslamiyet’in kabulünden sonra kurulan Karahanlılar ve Selçuklularda da görülmüştür. turkeyarena
  Bilgi ve durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Türk devletlerinin tamamında göktanrı inancı benimsenmiştir.
  B) İslamiyet Türk toplumlarının yaşam biçimini değiştirmiştir.
  C) Veraset anlayışı İslam dininin özelliklerine uygundur.
  D) İslamiyet Türk devletlerinin yönetim anlayışında esaslı bir değişiklik yapmamıştır.
  E) Göktanrı inancı ile İslamiyet’in yönetim anlayışı aynıdır.

  12. Karahanlılar döneminde Türk-İslam edebiyatına ait ilk önemli eserlerin yazılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
  A) Türkçenin resmi dil olarak kullanılması
  B) Veraset sisteminin benimsenmesi
  C) Ticarete önem verilmesi
  D) Divan örgütünün kurulması
  E) İkta sisteminin uygulanması


  CEVAP ANAHTARI
  1. A 2. B 3. E 4. D 5. C 6. A 7. E 8. E 9. B 10. C 11. D 12. A
   

  Moderatör tarafından son düzenleme: 11 Ağustos 2015

 2. RüzGaR Super Moderator

  1. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun sosyal ve ekonomik yapısı ile siyasi dengeler hızla değişti.
  Bu değişikliğin yaşanmasında,
  I. Anadolu'nun coğrafi konumu
  II. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulması
  III. İslamiyet’in yayılması
  gibi durumlardan hangilerinin daha az etkili olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III


  2. 1081 yılında İzmir'i ele geçiren Çaka Bey burada bir devlet kurdu. Kurduğu donanma ile Bizanslıları mağlup ederek Ege Adalarını ele geçirdi. Balkanlardaki Peçenekler ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu'na karşı ittifak kurdu.
  Bu açıklamayla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bizans İmparatorluğu doğu ve batıdan baskı altındadır.
  B) Bizans İmparatorluğu'nun sınırları daralmıştır.
  C) Çaka Bey denizciliğe önem vermiştir.
  D) Çaka Bey Türk-İslam devletleriyle ittifak kurmamıştır.
  E) XI. yüzyılda Anadolu'da farklı Türk devletleri bulunmaktadır.


  3. I. Gıyasettin Keyhüsrev'in ölümünden sonra şehzadeler arasında saltanat mücadeleleri başladı. Devletin ileri gelenleri yaptıkları toplantı sonunda İzzettin Keykavus'un tahta çıkarılmasına karar verdi. İzzettin Keykavus, daha önceki dönemde görevlendirilenlerin görevlerine devam etmelerini ve kazanılmış hakların devam ettiğini bildirdi. Makam, ikta ve emlak menşurlarını yeniledi.
  Yukarıdaki bilgilerden hangi sonucu çıkarılamaz?
  A) Devlette süreklilik esastır.
  B) Selçuklularda tahta çıkmada devletin ileri gelenleri de söz sahibidir.
  C) Veraset sisteminin kesin kurallara dayalı olmaması
  D) Hükümdarların ikta vermek ve memur görevlendirmek gibi yetkileri vardır.
  E) I. Gıyasettin Keyhüsrev Haçlılarla savaşmıştır.


  4. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlaması ve Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerleşmesi, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçlarından biridir?
  A) Malazgirt
  B) Miryokefalon
  C) Katvan
  D) Yassıçemen
  E) Dandanakan


  5. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, II.Kılıç Arslan döneminde yaşanan;
  — Miryokefalon Savaşı'nın kazanılması
  — Kervansaray yapılması
  — İlk medresenin açılması
  gibi gelişmelere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ordunun güçlü olduğu
  B) Ticarete önem verildiği
  C) Haçlı orduları ile savaşıldığı
  D) Mimari eserler yapıldığı
  E) İslam kurumlarının benimsendiği


  6. - Çanakkale ve İstanbul Boğazları Bizans İmparatorluğu'nun denetimindeydi.
  - Anadolu Selçuklu devleti gelir kaynaklarını artırmak istiyordu.
  Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Anadolu Selçuklu Devleti'nin deniz ticaretini geliştirmek amacıyla,
  I. Venedik ve Cenevizlilere kapitülasyonlar vermek
  II. Antalya, Alanya ve Sinop gibi şehirleri fethetmek
  III. Altın para basılmasına karar vermek
  IV. İstanbul Boğazı'nı abluka altına almak
  gibi çalışmalardan hangilerine ağırlık verdiği söylenebilir?
  A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
  D) II ve III E) II ve IV


  7. Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yapılan Yassıçemen Savaşı'nı Anadolu Selçuklu Devleti kazandı. Fakat bu savaşı kazanmak Selçuklular için olumsuz sonuçlara da neden oldu.
  Yassıçemen Savaşı'nın Anadolu Selçukluları için olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Harzemşah ordusunun dağılması
  B) Selçukluların Haçlılarla savaşmasının engellenmesi
  C) Atabeyler tarafından kurulan beyliklerin güçlenmeye başlaması
  D) Moğollar ile sınır komşusu olunması
  E) Liman şehirlerindeki ticaretin zarar görmesi


  8. - Harzemşahların yıkılması

  - II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kötü yönetimi
  - Babailer ayaklanması
  Aşağıdakilerden hangisinde bu gelişmelerin üçü de etkili olmuştur?
  A) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanması
  B) Ticaretin gelişmesi
  C) Moğolların Anadolu'ya saldırması
  D) Anadolu beyliklerin kurulması
  E) Ekonomik durumun bozulması


  9. XIII. yüzyılda Anadolu'da Moğol baskısı vardı. Anadolu'nun değişik yerlerinde kurulan beylikler arasında da zaman zaman çatışmalar çıkıyordu. Moğollar bu çatışmaları kendi çıkarları nedeniyle kışkırtıyordu. Bu dönemde Ahiler bulundukları şehirleri koruyordu.
  Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? (turkeyarena.com)
  A) Anadolu'daki bütün çatışmalar Ahiler tarafından bastırılmıştır.
  B) Ahilerin amacı ve görevi bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamaktır.
  C) Ahiler askeri birlikler haline dönüşmüştür.
  D) Ahiler yerel otoriteye sahiptir.
  E) Ahiler Moğol yönetimini kabul etmiştir.


  10. Ortaçağda görülen Haçlı Seferleri'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi doğu-batı ticaretinin gelişmesinde etkili olmuştur?
  A) Akdeniz limanlarının önem kazanması
  B) Kağıt ve matbaanın Avrupa'ya götürülmesi
  C) Kiliseye olan güvenin sarsılması
  D) Derebeylik rejiminin zayıflaması
  E) Kudüs'ün Müslümanların elinde kalması


  11. Ortaçağda Avrupa'da görülen;
  — Doğu ülkelerinin zenginliğini ele geçirme arzusu
  — Papaların nüfuzlarını artırma istekleri
  — Bizans'ın yardım istemesi
  gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin nedenleri olmuştur?
  A) Coğrafya Keşifleri
  B) Haçlı Seferleri
  C) İskender'in Asya seferi
  D) Dor Göçleri
  E) Kavimler Göçü


  12. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yönetimde "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışı sürdürülmüştür.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bir kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Savaşlarda başarılı olan komutanlara toprak geliri verilmesi
  B) Vezirlik makamının oluşturulması
  C) II. Kılıç Arslan'ın ölmeden önce ülkeyi onbir oğlu arasında pay etmesi
  D) Hassa ordusunun kurulması
  E) Meliklerin Atabeylerle birlikte eyaletlere gönderilmesi


  CEVAP ANAHTARI
  1. A 2. D 3. E 4. B 5. C 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A 11. B
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  1. Talas Savaşı'nda Araplar, Kartukların yardımıyla Çin'e karşı üstünlük kurmuştur. Bundan sonra Türk-Arap savaşları yerine dostluk süreci başlamıştır. Araplar, Çinli esirlerden kağıt yapımını öğrenmiştir. Türkler boylar halinde İslamiyet’i benimserken Arap devletlerinde yönetici ve asker olarak görev almaya başlamıştır.
  Bu bilgilere bakılarak;
  I. Türkler, İslamiyet’i kabul etmeden önce de Araplarla ittifak kurmuştur.
  II. Talaş Savaşı kültürel etkileşime neden olmuştur.
  III. Türkler savaşçı özelliklerini kaybetmiştir.
  IV. Türk-Arap ittifakıyla yeni bir devlet kurulmuştur.
  V. Türk-İslam tarihi başlamıştır.
  gibi yargılardan hangileri savunulabilir?
  A) I ve II B) I, II ve V C) III ve IV
  D) I ve V E) II ve V

  2. Tolunoğulları Mısır'ın bayındır hale getirilmesi için büyük emek harcamışlardır. Nil Nehri'nin akışını düzenleyici önlemler almış, bentler ve su kanalları yaptırmışlardır. Ülkeyi cami, han, hamam gibi tesislerle süslemişlerdir. Tolunoğlu Ahmed'in yaptırdığı caminin bitişiğinde bir ecza hane açılmış buradan Müslüman olsun olmasın herkese ilaç verilmiştir.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) Tarımın geliştirilmesine çalışılmıştır.
  B) Sosyal devlet anlayışı vardır.
  C) Hoşgörü politikası izlenmiştir.
  D) Mimarlık alanında eserler yapılmıştır.
  E) Devletin sınırları genişlemiştir.

  3. Gaznelilerin İslam öncesi Türklerin kültürel özelliklerini koruyamadığına kanıt olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Selçuklular ile Dandanakan Savaşı'nı yapması
  B) Gazne'nin bilim merkezi haline getirilmesi
  C) Bilim ve edebiyatta Arapça ve Farsça'nın kullanılması
  D) Farklı toplumlar üzerinde egemenlik kurması
  E) Adını kurulduğu yerden alması

  4. İlk Türk-İslam devletlerinden biri olan Karahanlılarda görülen bazı uygulamalar şunlardır:
  — Ülkeyi yönetme hakkının hükümdar ve ailesine ait olduğu (kut) anlayışı devam etmektedir.
  — Hatunların kendilerine ait divanı ve görevlileri vardır.
  Bu uygulamalar birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
  A) Hükümdarlık babadan oğula geçmektedir.
  B) Devlet yönetiminde kadınlar söz sahibi değildir.
  C) Karahanlılarda İslam öncesi Türk devlet anlayışı devam etmektedir.
  D) Karahanlılar İslam devletlerindeki kurumları örnek almıştır.
  E) Karahanlılarda saltanat kavgaları görülmemiştir.

  5. Selçuklular Dandanakan Savaşı'ndan sonra Horasan'a kesin olarak egemen oldu. Merv'de yapılan kurultayda Tuğrul bey Horasan emiri ilan edildi. Ayrıca ülke Selçuklu ailesi üyeleri arasında paylaşıldı.
  Bu bilgilere bakılarak Selçuklu Devleti'nde;
  I. Merkezi yönetim güçlüdür.
  II. Ülke hanedanın ortak malıdır.
  III. Kararların alınmasında Kurultay belirleyicidir.
  yargılarından hangilerinin doğru olmadığı savunulabilir?
  A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II
  D) Yalnız II E) Yalnız III

  6. Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarını Anadolu'nun fethi ile görevlendirdi. Bu süreçte kurulan Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler ve Artuklular gibi beylikler bağımsız hareket ederek Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili rol oynadı.
  Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz?
  A) Büyük Selçuklu Devleti'nde feodal devlet yapısı görülmüştür.
  B) Türkmen beyleri Anadolu'nun fethinde görev almıştır.
  C) Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki sınırları daralmıştır.
  D) Selçuklular Malazgirt Savaşı'ndan sonra İslam dünyasının siyasi lideri olmuştur.
  E) Anadolu'da Türk-İslam kültürü yayılmıştır.

  7. Bizans imparatoru, Çaka Bey'in başarılarından rahatsız oluyordu. I. Kılıç Arslan da Çaka Bey'in kuvvetlenmesinden kendi devleti adına endişelenmişti. Bu nedenle Çaka Bey'in ortadan kaldırılması için Bizans imparatoru ile bir antlaşma yaptı ve böylece batı sınırını güvence altına aldı.
  Bu bilgilere göre, farklı yapıdaki iki devletin ortak hareket etmelerinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Kültürel yakınlaşma sağlama
  B) Ekonomik ilişkilerini geliştirme
  C) İçişlerine karışılmasını engelleme
  D) Sınırlarını genişletme
  E) Siyasi varlıklarını devam ettirme


  8. - 1075'de İznik’i alıp başkent yapan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra Büyük Selçuklu sultanı olmak için yaptığı savaşta ölmüştür.
  - Miryokefalon Savaşı'nı (1176) kazanan Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan'ın en büyük hatası hayattayken ülkeyi onbir oğlu arasında paylaştırmasıdır.
  Bu bilgiler birlikte düşünüldüğünde Anadolu ve Büyük Selçuklu hükümdarlarının en büyük sorunu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Haçlı Seferleri
  B) Bizans imparatorluğu ile mücadele
  C) Saltanat kavgaları
  D) Feodal yönetim
  E) Fetih politikası


  9. Moğollar; Kösedağı Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki siyasi baskılarını artırdı. Anadolu'da bağımsız Türk beylikleri kuruldu.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
  A) Bizans'ın, Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla saldırıya geçtiğini
  B) Anadolu'yu ele geçirmek amacıyla Haçlı Seferleri başladığını
  C) Moğollar İstanbul'u almak için hazırlıklar yapıldığını
  D) Anadolu Selçuklularının siyasi otoritesinin zayıfladığını
  E) Anadolu Türk beyliklerinin Memlükler ile ittifak kurduğunu


  10. Durum : Kudüs'ü fetheden Hz. Ömer farklı dinlere
  inanç hürriyeti tanımıştır.
  Bilgi : XI. yüzyılda Kudüs'e egemen olan Fatımiler buradaki Hıristiyanların dini faaliyetlerini engellemiştir.
  Yukarıdaki durum ve bilgi birlikte değerlendirildiğinde, Haçlı Seferleri'nin başlamasının temel nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Hıristiyanların Türk-İslam dünyasını ortadan kaldırmak istemesi
  B) Hıristiyanların Kudüs'ü serbestçe ziyaret etmek istemesi
  C) Derebeylerin egemenlik alanlarını genişletme arzusu
  D) Papa'nın Avrupa'yı Bizans'ın yardımına çağırması
  E) Hıristiyanların dini inancının çok güçlü olmaması
  11. Haçlı Seferleri sırasında ortaya çıkan;
  I. İstanbul'da Latin krallığının kurulması
  II. Kudüs'ün Haçlıların eline geçmesi
  III. Anadolu Selçuklularının batıya ilerlemesinin durması
  IV. Teknik gelişmelerin Avrupa'ya taşınması
  gibi gelişmelerden hangilerinin, Avrupa'nın bilimsel ve kültürel gelişmesinde etkili olduğu savunulabilir?
  A) I ve III B) Yalnız IV C) Yalnız III
  D) III ve IV E) II ve III


  12. Türk-İslam devletlerinde görülen bazı uygulamalar şöyledir;
  - Anadolu Selçuklularımda, meliklerin kendi bölgelerinde para bastırma, savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu.
  - Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletlerinde toprak devletin denetimi dışında el değiştiremezdi.
  Bu uygulamalar birlikte düşünüldüğünde temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
  A) Merkezi otoriteyi korumak
  B) Saltanat kavgalarına engel olmak
  C) Üretimin artmasını sağlamak
  D) Sınırların güvenliğini sağlamak
  E) Vergi gelirlerini artırmak


  CEVAP ANAHTARI
  1. B 2. E 3. C 4. C 5. A 6. D 7. E 8. C 9. D 10. B 11. B 12. A
   
 4. bean New Member

  saol emeğine sağlık..!
   
 5. KaraMelek Well-Known Member

  çok işime yaradı saol
   
 6. BaRıŞ Well-Known Member

  saol rüzgar bu ara çoğukişi kpss ile meşgul, ee tabi bizde
   

Sayfayı Paylaş