Karar Düzeltme Yolu

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 21 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Karar düzeltme, karar düzeltme yolu, kesin karar

  Karar düzeltme, yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu
  kararlarına karşı tanınmış olan normal bir kanun yoludur Bir hüküm hakkında
  yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar
  düzeltme yolu açık ise o hüküm ancak, karar düzeltme yoluna başvurulmaması veya başvurunun reddi ile kesinleşebilir Karar düzeltme yolunda, karar düzeltme talebi, bu kararı vermiş olan yargıtay dairesinde incelenip karara bağlanır Bu nedenle karar düzeltme yolu yargıtayın temyiz incelemesi sırasında yapmış olduğu hatalardan dönmesini sağlayan kendine özgü bir kanun yoludur.

  Düzeltilmesi istenebilecek kararlar: karar düzeltme ancak yargıtayın temyiz
  incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlara karşı tanınmış olan kanun
  yoludur Hüküm mahkemesinin bi kararına karşı süresi içinde temyiz yoluna
  başvurulmamış ve bu nedenle karar kesinleşmiş ise artık o karara karşı karar
  düzeltme yoluna başvurulamaz Karar düzeltme temyiz yolunun devamı
  niteliğindedir. Yargıtayın her kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz

  Aşağıdaki yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez:
  1-) sulh hukuk mahkemesi kararlarının temyiz edilmesi üzerine verilen
  yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz Bu ilkenin
  istisnaları vardır:
  a)sulh hukuk mahkemsinin mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki
  isteklerle bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davaları hakkındaki
  kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar
  düzeltme yoluna gidilebilir 600 milyonluk karar düzeltme sınırı bu işler ve
  davalar için uygulanmaz
  b)kira sözleşmesi ile ilgili davalarda karar düzeltme:
  kira sözleşmesine dayanan tahliye davalarına ilişkin olmak üzere
  shmden verilen kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına
  karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir Yalnız bunun için gayrimenkulün bir
  yıllık kira bedeli toplamının 600 milyon liradan az olmaması gerekir
  Tahliye veya kira akdinin feshi davaları ile birlikte açılmış kira
  alacağı veya tazminat davalarına ilişkin olmak üzere shmden verilen
  kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme
  yoluna gidilebilir Yalnız bunun için istenen kira alacağının veya tazminat
  tutarının 600 milyon liradan az olmaması gerekir.
  Tahliye veya kira akdinin feshi davalarına veya bu davalarla
  birlikte açılmış kira alacağı veya tazminat davalarına karşılık olarak
  açılan karşılık davalara ilişkin olmak üzere shmden verilen kararların
  temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna
  gidilebilir yalnız bunun için karşılık davanın miktar veya değerinin 600
  milyon liradan az olmaması gerekir.
  Kira bedelinin tesbiti davasında sulh mahkemesinin verdiği karar
  hakkındaki yargıtay kararına karşı mevcut kira ile tesbiti istenen kira
  arasındaki farkın bir yıllık tutarı 600 milyon liradan fazla olsa bile karar
  düzeltme yoluna gidilemez.
  c)kat mülkiyeti kanunundan doğan davalarda shmden verilen kararların
  temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna
  gidilebilir Yalnız bunun için kat mülkiyeti kanunundan doğan davanın miktar
  veya değerinin 600 milyon liradan az olmaması gerekir
  Şu halde kural olarak yalnız asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi
  üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna
  gidilebilir Fakat bu kural da mutlak değildir
  2-) miktar veya değeri 600 milyon liradan az olan davalara ait hükümlerin
  onanması veya bozulmasına ilişkin yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme
  yoluna gidilemez Miktar veya değeri 600 milyon liradan fazla olan alacak ve
  ayın davalarına ilişkin hükümlerde asıl istemin kabul edilmeyen bölümü 600
  milyon lirayı geçmeyen taraf karar düzeltme yoluna başvuramaz
  3-) görevsizlik, yetkisizlik,hakimin reddi, dava veya karşılık davanın
  açılmamış sayılması, davaların birleştirilmesi, kararlarına ilişkin yargıtay
  kararları ile merci belirtilmesi hakkındaki yargıtay kararlarına karşı karar
  düzeltme yoluna gidilemez
  4-) tavzih kararının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı
  karar düzeltme yoluna gidilemez
  5) erteleme kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına
  karşı karar düzeltme yoluna gidilemez
  6-) hakemlerin verdiği hükümlerin tahkim hükümlerine göre mahkemece
  verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin yargıtay
  kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez
  7-) iş mahkemeleri kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay
  kararlarına karşı karar düzeltme istenemez
  8) aynı yargıtay kararı aleyhine bir defadan fazla karar düzeltme yoluna
  başvurulamaz.
  Bir hüküm taraflardan her ikisince de temyiz edildiği halde, yalnız bir
  tarafın temyiz talebi hakkında karar verilir, diğer tarafın ismi temyiz
  edenler arasında görülmediğinden onun temyiz itirazları yargıtay kararında
  cevapsız bırakılır ise bunun üzerine temyiz itirazları hiç incelenmemiş olan
  taraf karar düzeltme yoluna başvurduğunu bildirirse bile bu halde karar
  düzeltme incelemesi değil temyiz incelemesi yapılır Bu nedenle bu defa
  yapılan temyiz incelemesi üzerine verilen yargıtay kararına karşı karar
  düzeltme yoluna başvurulabilir.
  Bir tarafın temyiz talebi, süre aşımı veya kararın temyiz edilemeyeceği gibi
  bi nedenle, esasa girilmeden reddedilmiş olup da, karar düzeltme talebi
  üzerine bu yanlışlığın farkına varılmış ise yargıtayın bu defa esas hakkında
  yapacağı inceleme karar düzeltme incelemesi değil temyiz incelemesi
  niteliğindedir Bu nedenle ilk defa yapılan esasa ilişkin bu temyiz
  incelemesi üzerine verilen yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna
  başvurulabilir.
  Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu bir karara karşı
  yapılan bir karar düzeltme talebi yargıtay tarafından kabul edilerek karar
  düzeltilmiş ise yargıtayın bu son kararına karşı artık karar düzeltme yoluna
  gidilemez.
  İstisnalar dışında yargıtayın asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi
  üzerine vermiş olduğu kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir

  Karar düzeltme sebepleri:
  Karar düzeltme sebepleri 4 tanedir Bunun dışındaki bir sebepten dolayı
  karar düzeltme yoluna başvurulamaz
  1) temyiz dilekçesi ve –kanuni süresi içinde verilmiş olması şartiyle-
  karşı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların
  kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması
  Temyiz sırasında ileri sürülmüş olan itirazların cevapsız bırakılması
  halinde, karar düzeltme talebi mesmudur Bu nedenle yargıtayın karar
  düzeltme talebini kabul edip esas hakkında incelemeye geçmesi gerekir
  Yargıtay karar düzeltme talebinin esası hakkında yapacağı bu incelemede,
  temyiz incelemesi sırasında cevapsız bırakmış olduğu itirazları kararını
  etkileyecek nitelikte bulmazsa, karar düzeltme talebini reddeder Ancak
  yargıtay bu ret kararında evvelce cevapsız bırakmış olduğu itirazların her
  biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır
  Temyiz talebi farkedilmeden temyiz itirazları tamamen cevapszı bırakılan
  tarafın başvuracağı yol karar düzeltme yolu değil temyiz yoludur
  2-) yargıatay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması Bunlar
  arasındaki çelişkinin giderilmesi için karar düzeltme yoluna başvurulur
  3-) yargıtayda temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen
  belgelerde bir hile veya sahteliğin ortaya çıkması Bu hile veya sahteliğin
  hükmün esasını etkileyecek nitelikte olması gerekir
  4-) yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması
  Yargıtay temyiz edilen hükmün usul ve kanuna uygun olduğu halde onu bozmuş veya usul ve kanuna aykırı olan bir hükmü oanamış ise yargıtayın böyle bir kararı usul ve kanuna aykırıdır Bu nedenle böyle bir yargıtay kararına karşı da karar düzeltme yoluna gidilebilir.
  Yargıtay, aleyhine karar düzeltme yoluna başvurulan kararının yanlış olduğu
  kanısına varırsa usul ve kanuna aykırılık sebebine dayanarak, karar düzeltme talebini kabul edip eski kararını değiştirebilmektedir Oysa o sebep temyiz incelemesi sırasında ileri sürülmüş ve yargıtayca reddedilmiştir Bu hali ile, karar düzeltme yolu uygulamada sanki ikinci bir temyiz yolu olmaktadır.

  Karar düzeltme yoluna başvurulması:
  Ancak davanın tarafları başvurabilir Karar düzeltme yoluna başvuran tarafın
  hukuki yararının bulunması gerekir Kendi temyizi üzerine hüküm bozulmuş
  olan taraf karar düzeltme yoluna gidemez, fakat hukuki yararı varsa
  gidebilir.
  Bir tarafın karar düzeltme yoluna başvurabilmesi için hükmü temyiz etmiş
  olmasına gerek yoktur Hüküm lehine olan taraf hükmü temyiz etmemiş ve fakat hüküm karşı tarafın temyizi üzerine bozulmuş ise, bozma kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurarak mahkemenin hükmünün onanmasını isteyebilir
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Karar düzeltme süresi: 15 gündür Bu süre yargıtay kararının tebliğ edildiği
  tarihten itibaren işlemeye başlar Bu süre geçtikten sonra karar düzeltme
  yoluna başvurulamaz
  Taraflardan biri süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunursa diğer
  taraf –asıl karar düzeltme süresini geçirmiş olsa bile- karar düzeltme
  dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde vereceği ayrı bir
  dilekçe veya cevap lahiyası ile karar düzeltme talebinde bulunabilir Buna
  katılma suretiyle karar düzeltme denir
  Karar düzeltme talebi: dilekçe ile yapılır Karşı taraf karar düzeltme
  dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde bir cevap lahiyası
  verebilir Bu cevap lahiyasında karar düzeltme talebine karşı cevap
  verebileceği gibi, başka sebeplere dayanarak karar düzeltme de isteyebilir
  Karar düzeltme yoluna başvurmak hükmün icrasını durdurmaz Temyiz incelemesi
  sırasında verilmiş olan icranın durdurulması kararı da karar düzeltme
  safhası için geçerli değildir

  Karar düeltme talebinin incelenmesi:
  Karar düzeltme talebi aynı yargıtay dairesinde, yani temyiz incelemesini
  yapmış ve karar bağlamış olan yargıtay dairesinde veya HGKda incelenir
  Yargıtay incelemesini dosya üzerinde yapar Karar düzeltme safhasında
  duruşma yapılmaz

  Karar düzeltme incelemesi 3 aşamalı olabilir:
  1ilk önce karar düzeltme talebinin mesmu olup olmadığı incelenir Karar
  düzeltme talebi, düzeltilmesi istenebilecek bir karar karşı karar düzeltme
  yoluna başvurmakta hukuki yararı olan tarafça, karar düzeltme süresi içinde
  yapılmış ise mesmu sayılır Mesmu olmayan karar düzeltme talebinde bulunan
  taraf para cezsıyla cezalandırılır
  2karar dzüeltme talebi mesmu ise yargıtay, karar dzüeltme talebinin,
  kanunun saydığı sebeplere uygun olup olmadığını araştırır
  3yargıtay karar dzüeltme talebini kanunun saydığı sebeplerden birine
  veya birkaçına uygun bulursa, karar dzüeltme talebini (dilekçesini) kabul
  ederek esas hakkında incelemeye başlar
  Yargıtay, karar düzeltme dileçesinin kabulüne karar verince, karar dzüeltme
  talebini esastan incelemeye başlar Bu inceleme sonucunda iki şekilde karar
  verilir
  1karar düzeltme talebinin (esastan)reddine
  2karar düzeltme talebinin (esastan)kabulüne
   
 3. EmRe Well-Known Member

  karar düzeltme talebinin esastan reddedilmesi:
  yagıtay mevcut olduğu kanısına vardığı karar düzeltme sebebini temyiz
  incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararının esasını etkileyecek nitelikte
  bulmazsa karar düzeltme talebini reddeder
  Karar düzeltme talebinde bulunan taraf, hükme etkili olup olmadığını kendisi
  takdir edemeyeceğinden, karar düzeltme isteme yetkisini kötüye kullanmış ve
  yargıtayı gereksiz yere işgal etmiş sayılamaz Yani talebinde haklıdır Bu
  nedenle karar düzeltme isteyen tarafa, talebi esastan reddedildiği halde
  para cezası verilemez

  karar düzeltme talebinin esastan kabul edilmesi:
  Karar düzeltme talebini esastan kabul eden yani karar düzeltme sebebini
  temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararı etkileyici nitelikte bulan
  yargıtay, bunun üzerine temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu eski
  kararını düzeltir Bu düzeltme yargıtayın kendi kararına ilişkin olabileceği
  gibi mahalli mahkemenin hükmüne de ilişkin olabilir
  Yargıtay temyiz üzerine vermiş olduğu kararın bazı yönlerden usul ve
  kanuna aykırı olduğu kanısına varırsa bunları düzeltir
  Yargıtay temyiz incelemesi sonucunda onamış olduğu bir hükmü, karar düzeltme
  talebi üzerine bu defa bozabilir Mahalli mahkeme bu bozma kararına uyabilir
  veya ona karşı direnebilir Taraflardan yalnız biri karar düzeltme yoluna
  başvurmuşsa, yargıtay mahalli mahkeme hükmünü o taraf aleyhine olarak
  bozmaz
  Yargıtay temyiz incelemesi sonucunda bozmuş olduğu bir hükmü karar düzeltme
  talebi üzerine bu defa onayabilir Yani eski bozma kararını kaldırabilir
  Yargıtay karar düzeltme talebi üzerine mahalli mahkeme hükmünü düzelterek de
  onayabilir
  netten alıntı
   

Sayfayı Paylaş