İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 1 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar
  ilk çağda mezopotamya uygarlıkları, mezopotamyada kurulan uygarlıklar, mezopotamyada kurulan medeniyetler, mezopotamyada kurulan devletler

  İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar
  Sümerler
  1) Konuştukları dilin filolojik yapısı ile bıraktıkları eserler Sümerlerin Orta Asya kökenli olduğunu ortaya koymuştur.
  2) Güney Mezopotamya'ya yerleşen Sümerler su­lama kanalları ve barajlar yaparak yaşadıkları toprağı ta­rıma elverişli hale getirmişlerdir.
  3) Tarihdeki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlar­dır.
  4) Sümer kralları rahip kral özelliğini göstermişlerdir.
  5) Sümerler, Mezopotamya uygarlığının kurucusu ol­muşlardır. Başlıca buluşları şunlardır; Yazı, tekerlek, 60 tabanlı sayı sistemi, çemberin 360° oluşu, tarihdeki ilk güneş ve ay takvimleri, yıldızların burçlara ayrılması. Ta­rihin ilk yazılı destanları olan Gılgamış ve Yaradılış des­tanlarını yazmışlar, damga ve silindir şeklindeki mühürleri ve çömlekçi çarkını icat etmişlerdir.
  6) Urgakina, rahiplerin sömürü­süne karşı tarihin ilk ihtilalini gerçekleştirdi ve bunun son­rasında tarihin ilk yazılı kanunlarını yaptı. Bu kanun­larda özel mülkiyeti koruyucu hükümlere yer verdi.
  7) Ziggurat adı verilen tapınaklar yaparak, bunları okul, depo ve rasathane olarak kullanmışlardır.
  8) Ekonomik yaşam tarıma dayanmıştır. İhtiyaç duy­dukları madenleri almak içinde dış ticaret yönelmiş­lerdir.
  9) Öldükten sonra yaşamın devmına inanmadıkla­rından mezarlara eşya koymamışlardır.
  10) Bir süre Akadların egemenliğinde yaşadılar. Egemenliklerini yeniden kazandıkları bu dönemde de Elamların saldırısıyla karşılaştılar ve bağımsızlıklarını kaybettiler.

  Akadlar
  1) Sami kökenli kavimlerdendir. Tarihin bilinen ilk düzenli ordusunu kurarak Mezopotamya'da üstünlük sağladılar.
  2) Mezopotamya dışında toprak kazanarak tarihin ilk imparatorluğunu kurdular. Ancak bu imparatorluk kısa sürede dağıldı. Başlıca nedenleri, merkezi otoritenin tam olarak geliştirilememesi, iç isyanlar ve dış saldırılar.
  3) İran üzerinden gelen kavimlerin saldırısıyla Akad devleti yı­kıldı.
  4) Akad dili Mezopotamya'nın yaygın bir kültür dili olmuştur.

  Babiller
  1) Sami kökenli kavimlerdendir.
  2) En etkili oldukları dönem Hamurrabi dönemidir. Kral Hamurrabi iktidarını kurduğu orduya ve yaptığı ya­sa­lara dayandırmıştır. Böylece tarihin bilinen ilk monar­şik idaresini kurdu.
  3) Hamurrabi Mezopotamya'daki yasaları toplayarak konularına göre sistemli hale getirdi. Ayrıca yasalarında kısasa kısas özelliğine yer verdi.
  4) Hamurrabi'den sonraki süreçte devlet zayıfladı. Hititler bu devlete son verdi.
  5) Babilliler, Hititlerin yıkıl­ma­sından sonra Asur egemenliğine girdiler. Medlerle itti­fak yapa­rak Asur devletini yıktılar. İkinci kez devlet kur­dular. Mezopotamya'nın en son devleti olan II. Babilé Persler son vermiştir.

  Asurlular
  1. Mezopotamya'nın Asur şehrinde yaşamışlardır. İlk zamanlarda ticarete önem vermişlerdir. Bu süreçte Ana­dolu'da koloniler kurmuşlardır.
  Kolonilerden en önemlisi Kayseri Kültepe'de kurulmuş olan Kaneş idi.
  Not: Kaneş'te (Kültepe) yapılan araştırmalar sonucu Anadolu'daki ilk yazılı belgeler bulunmuştur. Bu durum Anadolu'ya yazıyı Asurluların getirdiğini göstermiştir.
  2. Hititlerin yıkılmasından sonra Ön Asya'da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır. Doğu ve G.D.Anadoluyu, Suriye'yi, Filistin'i ve Mezopotamya'yı egemenliklerine almışlardır. Bu yerlerden ağır vergiler almışlardır.
  3. Çok tanrılı bir dinsel yaşayışları vardır.turkeyarena.net Asur kral­ları tanrı kral olduklarını topluma kabul ettirmişlerdir.
  4. Kültürel çalışmalara önem vermişlerdir. Mezopo­tamya'nın Ninova şehrinde tarihin bilinen ilk kü­tüphane­sini kurdular.
  5. Med–Babil ittifakı Asur devletine son vermiştir.

  Elamlar
  1. İran'ın güney batısı ile Mezopotamya'nın doğu­sunda kalan dağlık bölgede yaşamışlardır. Tarımsal top­raklara sahip olmak için Sümer ülkesini istila etmişlerdir.
  2. Elamların egemenliğine Asurlular son vermiştir.
   


Sayfayı Paylaş