İlahi Kitaplar Nelerdir? İlahi Kitapların Adları

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 10 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  İlâhî Kitaplar: Suhuf, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim

  İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar.

  Suhuf

  Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilir. Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İbrâhim ve Mûsâ'ya indirilen sayfalardan bahseden iki âyet vardır (en-Necm 53/36-37; el-A`lâ 87/14-19). Bunun dışında Kur'an'da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ebû Zer'den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem'e 10 sayfa, Hz. Şît'e 50 sayfa, Hz. İdrîs'e 30 sayfa, Hz. İbrâhim'e 10 sayfa (bk. Süyûtî, ed-Dürrü'l-mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XV, 141-142). Bugün bu sayfalardan elimizde hiçbir şey yoktur.

  Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilâhî kitaplar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an olmak üzere dört tanedir.

  Tevrat

  İbranice bir kelime olan Tevrat, kanun, şeriat ve öğreti anlamina gelir. Hz. Musa’ya indirilmiştir. Bu kitabın aslının Allah kelâmı olduğuna inanmak her Müslüman’a farz olup, bunu inkâr etmek kişiyi küfre götürür. Zira, Kur’an’da, Tevrat’ın Allah’ın mukaddes kitaplarından biri olduğu açıkça belirtilen bir husustur: “İçinde (insanlara) hidayet ve nur olan Tevrat’ı biz indirdik.” (Mâide, 5/44)

  Zebur

  İbranicede mektup, Arapçada kitap anlamina gelen Zebur, Hz. Davud’a (aleyhissalatu vesselâm) indirilmiş İlâhî kitabın adıdır. Kur’an’da bu hususla ilgili olarak “Davud’a da Zebur’u verdik.” (İsrâ, 17/55) buyrulur. Zebur’un nazil olduğu şekliyle Allah kelamı olduğuna inanmak iman esaslarındandır.

  İncil

  Kelime olarak müjde, öğreti anlmina gelen İncil, Hz. İsa’ya (aleyhissalatu vesselâm) indirilmiş kutsal kitabın adıdır. Bu kitaba da Allah’tan Hz. İsa’ya indirildiği şekliyle inanmak, imanın gereklerindendir. Kur’an-ı Kerim’de bu İlâhî kitapla ilgili olarak şöyle buyrulur: “O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsayı, kendisinden önceki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona; kendisinden önceki Tevrat’ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidâyet ve öğüt olmak üzere içinde hidâyet ve aydınlık bulunan İncil’i verdik.” (Mâide, 5/46)

  Bütün bu kitaplar, daha önce de ifade edildiği gibi tahrife uğramışlardır.

  Kur’an-ı Kerim

  Allah’ın insanlığa gönderdiği en son ve en kapsamlı hitabı:

  Allah’ın Peygamber Efendimiz’e vahyettiği Kur’an-ı Kerim, hak ile batılın arasını ayıran, öğüt kaynağı, hidayet rehberi... Allah (celle celâluhû), insanlığa gönderdiği bu son kitabını, değişik isimlerle de adlandırmıştır. Kur’an’dan sonra bunların en meşhuru, el-Kitab kelimesidir. Diğer meşhur olan isimleri arasında el-Furkan (gerçeği, yanlış ve bâtıldan ayırt eden) ve et-Tenzil (kısım kısım indirilen vahiy) gibi isimlerini zikredebiliriz. Bunların dışında ez-Zikr, en-Nûr, eş-Şifa gibi Kur’an’dan alınan ve sayıları bazı âlimlerce elli beşe hatta doksana çıkarılan isimleri de vardır ki, bunların çoğunluğu isim olmayıp, O’nun özelliklerini belirten vasıflarıdır.
   


Sayfayı Paylaş