İktisat Teorisi Final Soruları ve Cevapları

Konusu 'Aöf' forumundadır ve RüzGaR tarafından 30 Mart 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  İktisat Teorisi Final Soruları ve Cevapları
  1. Milli gelir nasıl bir değişkendir?

  D - Akım değişken

  2. İnsanlara karşılandığında haz, karşılanmadığında elem ve doyumsuzluk veren kavrama ne ad verilir?

  C - İhtiyaç

  3. Talep eğrisinin düşey eksene paralel olması durumunda talep esneklik değeri kaç olur?

  A - ed = 0

  4. Aynı eşürün eğrisi üzerinde kalmak koşulu ile, iki girdi arasındaki değişim oranına ne ad verilir?

  A - Marjinal teknik ikame oranı

  5. Pozitif dışsal ekonomiklerin varlığı durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  B - Uzun dönem ortalama toplam maliyet eğrisi aşğı kayar

  6. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kapanma noktasını gösterir?

  C - Fiyat = Ortamala değişken maliyet

  7. Şehiriçi otobüs bilet fiyatlarında tam ve öğrenci şeklinde bir ayrım yapılması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

  E - Fiyat farklılaştırmasına

  8. Bir piyasada bir firmanın karını maksimize ettiği üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? (MR: Marjinal Hasılatı, MC: Marjinal Maliyeti, AC: Ortalama maliyeti, AR: Ortalama hasılatı göstermektedir)

  A - MR=MC olduğu üretim düzeyi

  9. Üretimde birden fazla değişken girdi kullanılması durumunda, monopolcü firmanın bir girdiye olan talebini belirlemede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  E - Marjinal ürün hasılatı eğrisi ile ikame üretim miktarı ve kar maksimizasyonu etkileri

  10. Aşağıdakilerden hangisi genel denge analizinin temel varsayımlarından biri değildir?

  C - Üretim ve tüketimin farklı yer ve farklı zamanlarda yapılması

  11. Talep yanlı ekonomi geleneğine göre, ekonomideki temel istikrarsızlık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  C - Harcamalar

  12. Aşağıdakilerden hangisi makroekonomik açıdan yatırım olarak değerlendirilemez?

  A - Hisse senedi ve tahvil alımları

  13. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun hizmet ticareti kalemi içerisinden yer almaz?

  A - Tek yanlı transferler

  14. Keynes' e göre, tasarruf ve tüketim aşağıdakilerden hangisinin bir fonksiyonu olarak belirlenir?

  D - Reel gelir

  15. C= 300 + 0,75Yd biçimindeki bir tüketim fonksiyonunda, kullanılabilir gelir 100 YTL artığında tüketim harcamaları kaç YTL artar?

  B - 75

  16. Zamanlararası optimizasyon modelinde tüketicinin ilk dönem tüketiminin bir birim azaltılması karşılığında, tüketiciyi aynı fayda düzeyinde tutmak için sağlanması gereken ikinci dönem tüketiminin miktarına ne ad verilir?

  E - Marjinal ikame oranı

  17. İktisadi değişkenlerin gelecek dönemlere ait değerlerinin, değişkenlerin önceki dönemlere ait gerçekleşmiş değerlerinin ağırlıklı ortalaması olarak öngörülmesine ne ad verilir?

  B - Uyucu beklentiler

  18. Net yatırım düzeyinin hasıladıki beklenen değişmelere ilişkili olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  E - Hızlandıran prensibi

  19. Fisher tipi miktar kuramına göre, para ile yapılan tüm işlemler aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

  B - Yatırım miktarına

  20. Miktar kuramının işlem tipine göre, para arzındaki değişimler doğrudan doğruya ve aynı oranda aşağıdaki değişkenlerden hangisini etkiler?

  A - Fiyatlar genel düzeyini

  21. Belli bir dönem içinde, bir ülkedeki toplam mal ve hizmet alışlarıyla, toplam mal ve hizmet satışlarının birbirine özdeş olduğunu gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  D - Değişim denklemini

  22. Likidite tuzağındaki bir ekonomi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A - Maliye politikası önemsiz, para politikası önemlidir.

  23. LM eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  B - Para talebinin gelir ve faize duyarlılığına

  24. Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisinin sola kaymasına neden olan etkenlerden biridir?

  B - Servetin artmasından dolayı para talebinin artması

  25. Kamu harcamaları artışının faiz oranlarını yükselterek, özel harcamalarda azalmaya yol açmasına ne ad verilir?

  E - Dışlama etkisi

  26. Esnek kur sisteminde ve tam sermaye hareketliliği durumunda mali genişleme aşağıdakilerden hangisine neden olur?

  D - IS eğrisinin sağa kaymasına

  27. Sabit kur sisteminde ve tam sermaye hareketliliği durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  B - BP eğrisi düşey eksene paraleldir

  28. Dışa açık bir ekonomide, milli gelir özdeşliğinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  E - Tasarruf

  29. Toplam talep eğrisi (AD) sabit iken, toplam arz eğrisinin (AS) sola kayması ekonominin dengesini nasıl etkiler?

  D - Hasıla azalır, fiyatlar artar.

  30. Nominal para arzindaki bir artış sonucu AD eğrisindeki kayma nasıl olur

  C - Sağa yukarı kayar, fakat paralel biçimde değildir

  31. Cari olandan daha yüksek bir ücret istendiği ya da mevcut iş olanaklarından daha iyi iş olanakları arandığı için iş bulunamaması durumuna ne ad verilir?

  D - İradi işsizlik

  32. Emeğin normal yer değiştirmesine, mevcut işini terk edip başka bir iş aramasına bağlı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

  C - Friksiyonel işsizlik

  33. Uzun dönem tüketimin maksimize edildiği sermaye düzeyine ne ad verilir?

  D - Sermayenin altın kural düzeyi

  34. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızında bir yükselmenin üretim fonksiyonuna etkilerinden biri değildir?

  C - İşçi başına sermaye stoku artar

  35. Hükümetin mal ve hizmet alımları, vergiler, transfer harcamaları ve kamu borçlarını değiştirerek ekonomiyi etkileme girişimine ne ad verilir?

  C - Maliye politikası

  36. Reel konjonktür dalgaları modelinde çıktıda kısa dönemdeki dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  E - Üretkenlikteki geçici şoklar..
   


Sayfayı Paylaş