İhlas Suresi Nuzul Sebebi

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 23 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  İhlas Suresinin Nuzul Sebebi

  İslamın tevhid akidesinin en özlü, samimi ve anlamlı ifadesini verdiği için bu sureye "ihlas" suresi denilmiştir.

  Bu surenin "esas" "tevhid", "Necat ", "Vilayet", "Marifet", "Tecrit" gibi isimleri de vardır. Mekkede " Nas " suresinden sonra nazil olmuştur. 4 ayettir. Bu surede, tevhid akidesi bir bütün olarak ve Yüce Allah en güzel vasıflarıyla özlü olarak anlatılmakta, adeta Kuranın bir sonucu sunulmaktadır. Bazı müşrikler Hz. Peygambere s.a.v. gelerek: " Ey Muhammed, Rabbını bize tanıt, O Altından mıdır? gümüşten midir?..Yoksa yakuttan mıdır? " diye sormaları üzerine bu sure nazil olmuştur.

  Ubeyy b. Ka'b vasıtasıyla nakledilen bir hadisi şerifte: "bu surenin, Kuranın üçte birine eşit olduğu" söylenmektedir. Çünkü Kuran genel olarak, tevhid, ahkam ve kıssalardan ibarettir. Bu üçten biri olan tevhid, en güzel şekilde bu surede anlatılmaktadır. Birinci ayette Allah birdir, demekle vahdaniyeti (birliği); ikinci ayette Allah "Samed" dir demekle, Allah'ın noksan ve acizlikten beri olduğu, yani O'nun kemalini; üçüncü ayette, O, doğurmamış ve doğurulmamış demekle, ondan zürriyet ve nesil nefyedilmekte, O'nun Ezeliyat ve Bekası; dördüncü ayette, hiç bir şey O'na denk değildir, denilmekle, O'na hiçbir şeyin, hiçbir put ve ilahın denk olamayacağı kesin olarak belirtilmiştir.

  İhlas Suresinin nüzul sebebi ile ilgili bir rivayet

  1- Müşriklerin sorusu üzerine inmiştir.
  a- Übeyy ibn Ka'b'dan rivayete göre müşrikler bir gün Hz. Peygamber (sa)'e:
  "Ey Muhammed, bize Rabbının nesebini haber ver." demişler ve işte bunun üzerine Allah Tealâ bu sûre-i celileyi inzal buyurmuş.[3]
  İbni Cerir ve Tirmizi şunu ilâve ettiler: "Dedi ki: "Samed": Doğurmamış ve doğrulmamış olandır. Çünkü doğrulan her şey ölecektir. Ölen her şeye de mirasçı olunacaktır. Allah azze ve celle ise ölmez ve mirasçı olunulmaz. "Hiçbir şey O'nun dengi değildir." Yani, O'nun bir benzeri, misli de yoktur."[4]

  Kaynaklar:
  [3] Ebu Âliye tarikından İbnu Huzeyme, Hâkim; Tirmizî, Tefsîru'l-Kur’ân, lhlâs, 112/1, hadis no: 3364, bab: 91; Ahmed ibn Hanbel, Müsned, V.133-134; İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/736; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/980; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 489. Buhari-Tarih, İbn Cerîr, İbn Ebî Âsim, Beğavî-Mu'cem, İbn Münzir, Ebû'ş-Şeyh, Beyhakî, Şevkani-Fethü’l-kadîr: 5/513; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/7069. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/672.

  [4] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/672.
   


Sayfayı Paylaş