I. Dünya Savaşı Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 15 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  I. Dünya Savaşı Test Soruları ve Cevapları
  1. Sovyet Rusya 3 Mart 1918'de İttifak Devletleriyle Brest - Litovvsk Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. Yeni yönetim, Çarlık Rusya'nın itilaf Devletleriyle birlikte yaptığı gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklayarak yapılan savaşın emperyalizm savaşı olduğunu ifade etmiştir.

  Sovyet Rusya'nın bu açıklamasının aşağıdakilerden hangisine etki ettiği
  söylenemez?

  A) Rusya'daki yeni yönetimin itilaf Devletleri tarafından tanınmamasına
  B) Gizli paylaşım planlarının değişikliğe uğramasına
  C) itilaf Devletleri'nin savaş sırasında işlerinin daha da zorlaşmasına
  D) itilaf Devletleri'nin sömürgecilik düşüncesini terk etmesine
  E) İngiltere ve Fransa'nın İtalya ile daha fazla yakınlaşmasına


  2. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan;

  I. Cezayir ve Hindistan Müslümanlarının bazı cephelerde Osmanlı Devleti'ne karşı savaşması

  II. Ortadoğu'da Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı ingilizlerle birlikte hareket etmesi

  III. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya yardım ulaştırmak için Çanakkale Cephesi'ne saldırı düzenlemesi

  gelişmelerinden hangileri, dinin siyasi ilişkilerde belirleyici olmadığının kanıtıdır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III


  3. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri, aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını, paylaşmayı planlamışlardır.

  İtilaf Devletleri bu antlaşmalarla,

  I. Ulus esasına dayanan devletler kurma
  II. Sömürgecilik hareketini sürdürme
  III. Devletler arasında eşitliği sağlama

  amaçlarından hangilerine ulaşmak istemişlerdir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


  4. I. Dünya Savaşı'nın,

  I. Balkanlarda panslavizm politikası nedeniyle Avusturya - Macaristan ile Rusya arasında anlaşmazlık olması

  II. Avusturya - Macaristan veliahtının Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

  III. Almanya'nın, İngiltere'nin güneydoğu Asya'daki sömürgelerine göz dikmesi

  nedenlerinden hangileri, bu savaşın devletler arasında pazar kapma yarışı olduğunu kanıtlamaktadır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III


  5. I. Dünya Savaşı sırasında,

  I. İngiltere ve Fransa'nın, sömürgelerinden getirdikleri askerleri cepheye sürmesi

  II. ittifak Devletleri'nin topraklarında yaşayan bazı etnik unsurların itilaf Devletleri tarafından kışkırtılması

  III. ABD'nin İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmesi

  gelişmelerinden hangileri, bazı devletlerin çok uluslu yapıya sahip olmalarının, savaştaki durumlarını olumsuz etkilediğinin kanıtıdır?

  A) Yalnız I ( B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


  6. Wilson İlkeleri'nde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:

  I. Yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı alınmayacaktır.

  II. Bir bölgede hangi ulus çoğunlukta ise, bölgenin geleceğinde de o ulus söz sahibi olacaktır.

  III. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacaktır.


  Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına uygundur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) Il ve III


  7. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı - Alman savaş planının esaslarından bazıları şunlardır:

  I. İngiltere'nin sömürge bağlantılarını kesmek için Süveyş Kanalı'na yönelik askeri bir harekât başlatmak

  II. Kafkasya ve Orta Asya Türklerini harekete geçirerek Rusya'ya darbe vurmak

  III. Halifenin dinsel gücünü kullanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerinde yaşayan Müslümanları ayaklandırmak

  Bu esaslardan hangileri İtilaf Devletleri'ni savaş sırasında içerden parçalama amacına yöneliktir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II b) I ve III E) II ve III


  8. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden bazıları şunlardır:

  I. Savaşı kaybeden devletlerin topraklarının parçalanması

  II. Yenik devletlere askeri ve ekonomik sınırlamalar getirilmesi

  III. Savaşı kaybeden devletlere tek taraflı ve ağır şartlar taşıyan antlaşmalar imzalatılması

  Bunlardan hangileri, barış antlaşmalarının kısa sürede yürürlükten kalkmasına yol açmıştır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) İve II E) I, II ve III


  9. Almanya'nın, Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin,

  I. Boğazlar üzerinde denetim kurarak Anlaşma Devletleri'nin Rusya ile bağlantısını kesmek

  II. Ortadoğu petrollerinin İngilizler tarafından kontrol edilmesini önlemek

  III. Süveyş Kanalı'nı denetim altına alarak İngiltere'nin sömürge bağlantılarını koparmak

  amaçlarından hangileri, Osmanlı Devleti'nin hammadde kaynaklarının elden çıkmasını engellemeye yöneliktir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III


  10. İtilaf Devletleri Çanakkale boğazına yönelik bir saldırı planı hazırlarken,

  I. Müttefikleri olan Rusya'ya askeri yardım ulaştırmayı

  II. Balkanlarda yeni bir cephe açmayı

  III. Boğazları ve İstanbul'u işgal etmeyi amaçlamışlardır.

  İtilaf Devletleri'nin bu amaçlarından hangileri, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakarak, Osmanlı yönetimini barışa zorlamaya yöneliktir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


  11. Mustafa Kemal'in,

  I. Halep'in kuzeyinde İngiliz birliklerinin ilerleyişini durdurması

  II. Suriye cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na getirilmesi

  III. Çanakkale Savaşı'nda Anafartalar ve Conkbayırı'nda düşmana karşı savunma yapması

  başarılarından hangileri, dünya kamuoyu tarafından tanınmasında daha etkili olmuştur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


  12. itilaf Devletleri "Hasta Adam" olarak gördükleri Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalar imzalamışlardır.

  Buna göre Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

  A) İtilaf Devletleri'nin imparatorluk üzerindeki baskılarına son vermeyi
  B) imparatorluk topraklarının paylaşılmasının önüne geçmeyi
  C) Zengin hammadde kaynaklarına sahip toprakları elde tutmayı
  D) Savaşı kazanarak sömürgelerden pay elde etmeyi
  E) Stratejik öneme sahip yerlerdeki üstünlüğünü sürdürmeyi


  13. ABD, I. Dünya Savaşı sırasında kalıcı barışı sağlamak için Wilson llkeleri'ni yayınlamıştır. Bu ilkelerden bazıları İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına uygun olmadığı halde bu devletler ilkeleri kabul ettiklerini açıklamışlardır.

  İtilaf Devletleri'nin bu şekilde davranmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Savaş sırasında ABD'nln desteğini almak istemeleriyle
  B) italya'yı Almanya'nın yanından ayırmak istemeleriyle
  C) Gizli antlaşmaları yürürlüğe koymak İstemeleriyle
  D) Rusya'daki yeni yönetimi yanlarına çekmeyi düşünmeleriyle
  E) Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisindeki azınlıkları ayaklandırmayı amaçlamalarıyla


  14. I. Dünya Savaşı'nda açılan Çanakkale Cephesi'ndeki başarı sonucunda;

  I. Türk ulusunda Kuvayi Milliye ruhu doğmuştur.

  II. Mustafa Kemal'in askeri yeteneği ortaya çıkmıştır.

  III. Rusya'da Çarlık rejimi yıkılmış, Sovyet Rusya kurulmuştur.

  Bu sonuçlardan hangilerinin ileride başlayacak olan ulusal bağımsızlık mücadelesine olumlu katkıda bulunduğu savunulabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, Il ve III


  15. I. Dünya Savaşı sonunda görülen,

  I. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

  II. Rusya'da Bolşevik ihtilali'nin çıkması

  III. Wilson llkeleri'nin yayınlanması

  gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilerek ateşkes imzalamasını hızlandırmıştır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) Il ve III


  16. I. Dünya Savaşı sonunda Rusya'nın, gizli antlaşmalarda yer alan Boğazlar ve DoğuAnadolu'daki isteklerinden vazgeçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) italya'nın paylaşıma dahil edilmesi
  B) ABD'nin Wilson llkeleri'ni yayınlaması
  C) Bulgaristan'ın İttifak Devletleri'ne dahil olması
  D) Bolşevik İhtilali nedeniyle savaştan çekilmesi
  E) Yunanistan'ın Anlaşma Devletleri'nin yanında savaşa girmesi


  17. Aşağıdaki gelişmelerin hangisi ile I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara bağlantısı sağlanmıştır?

  A) Bulgaristan'ın İttifak Devletleri yanında savaşa girmesiyle
  B) Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u Ruslardan geri almasıyla
  C) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkmasıyla,turkeyarena.com
  D) ABD'nin İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa katılmasıyla
  E) Osmanlı Devleti'nin Sarıkamış Harekatı'nı başlatmasıyla


  Cevap Anahtarı: 1)D 2)D 3)B 4)C 5)B 6)D 7)E 8)E 9)B 10)C 11)C 12)D 13)A 14)E 15)D 16)D 17)A
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1.Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde önem kaybeden ve önem kazanan siyasi düşünceler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A)Batıcılık-Ümmetçilik
  B)Türkçülük-Batıcılık
  C)Ümmetçilik-Türkçülük
  D)Osmanlıcılık-Ümmetçilik
  E)Batıcılık-Osmanlıcılık

  2.II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan ve aynı zamanda bu rejimin devam etmesini sağlayan parti aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Hürriyet ve İtilaf
  B)Ahrar
  C)Osmanlı Ahali
  D)İttihat ve Terakki
  E)Vatan ve Hürriyet

  3.
  I-Bab-ı Ali Baskını
  II–31 Mart Olayı
  III-Atina antlaşması
  IV- Uşi Antlaşması
  V-Londra Antlaşması

  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

  A)IV-II-III-I-V
  B)III-II-I-V-IV
  C)II-IV-I-V-III
  D)II-IV-V-I-III
  E)IV-V-I-II-III

  4.Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti ile savaşmamıştır?

  A)Yunanistan
  B)Bulgaristan
  C)Romanya
  D)Karadağ
  E)Sırbistan


  5.31 Mart isyanını bastıran Hareket ordusunun komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Enver Paşa
  B)Mustafa Kemal Paşa
  C)Talat Paşa
  D)Cemal Paşa
  E)Mahmut Şevket Paşa


  6.
  I- Trablusgarp Harbi
  II- I. Balkan Harbi
  III- II. Balkan Harbi
  IV- I.Dünya Harbi
  V- II. Dünya Harbi

  Yukarıdaki savaşlardan hangisi ya da hangileri Hammadde ve Pazar arayışının bir sonucu değildir?

  A)Yalnız I
  B)I-II
  C)Yalnız II
  D)II-III
  E)I-IV-V

  7.Osmanlı aşağıdaki savaşlardan hangisine kaybettiği toprakları geri alma amacı ile girmemiştir?

  I- Trablusgarp
  II- I. Balkan Harbi
  III-II. Balkan Harbi
  IV- I.Dünya Harbi

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I-II
  D)Yalnız III
  E)I-III-IV


  8.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın I.Dünya Savaşı’na etkilerinden biri değildir?

  A)Savaşı geniş bir alana yaydı.
  B)Savaşı daha da uzattı.
  C)Bulgaristan’ın ittifak grubuna katılmasında etkili oldu.
  D)İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesti.
  E)Rusya ile itilafların bağlantısını kesti.


  9.Aşağıdaki cephelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı için sonucu belirleyen cephelerden biri olamaz?

  I- Kafkas
  II- Kanal
  III-Suriye-Filistin
  IV-Galiçya-Romanya-Makedonya

  A)Yalnız IV
  B)Yalnız I
  C)I-IV
  D)III-IV
  E)II-III


  10.Bir muharebenin kazanılması savaşın tümden kazanılması demek değildir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı doğrulayan bir muharebedir?

  A)Çanakkale
  B)Sakarya
  C)Kafkas
  D)Suriye-Filistin
  E)Büyük Taarruz


  11.Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale’deki başarımızın sonuçlarından biri değildir?

  A)M.Kemal içte ve dışta tanındı.
  B)I.Dünya Harbi iki yıl uzadı.
  C)Rusya’da Bolşevik ihtilali çıktı.
  D)Bulgaristan ittifak grubuna katıldı.
  E)İtalya itilaf grubuna katıldı.


  12.İtilaflar Rusya’ya yardım götürebilmek için Çanakkale cephesini açtılar. Başarısız olmaları üzerine bu amaçla itilaflar hangi cepheye daha çok önem verdiler?

  A)Kanal
  B)Kafkas
  C)Irak
  D)Hicaz-Yemen
  E)Galiçya


  13.Aşağıdaki cephelerden hangisinin kaybı Suriye-Filistin Cephesinin de açılmasına sebep olmuştur?

  A)Kafkas
  B)Kanal
  C)Çanakkale
  D)Irak
  E)Yemen –Hicaz


  14.I.Dünya Savaşında açılan ilk Türk Cephesi ve son açılan Türk Cephesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A)Kanal, Suriye-Filistin
  B)Çanakkale, Suriye –Filistin
  C)Kafkas, Suriye-Filistin
  D)Kafkas, Yemen-Hicaz
  E)Irak, Çanakkale


  15.I.Dünya Savaşında en uzun süre devam eden Türk Cephesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Irak
  B)Suriye-Filistin
  C)Kanal
  D)Kafkas
  E)Çanakkale


  16.Günümüz Ermeni meselesi tartışmalarına sebep olan gelişmeler hangi cephedeki mücadelemizin bir sonucudur?

  A)Kafkas
  B)Çanakkale
  C)Suriye-Filistin
  D)Yemen-Hicaz
  E)Irak


  17.Sovyet Rusya 1917 yılında I.Dünya Savaşından kendi isteği ile çekilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın savaştan çekilmesinde etkili olmamıştır?

  A)İtilafların Rusya’ya yardım edememesi
  B)Bolşevik İhtilalinin çıkması
  C)Rusya’nın ekonomik olarak yıpranmış olması
  D)ABD’nin savaşa girmesi
  E)Çanakkale Savaşında İtilafların yenilmesi

  18.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in I.Dünya Savaşındaki etkinliklerinden biri değildir?

  A)İtilafların Anafartalar’da durdurulması
  B)Kafkas’ta Muş ve Bitlis’in geri alınışı
  C)İngilizlerin Halep’in Kuzeyinde durdurulması
  D)Albay olarak Çanakkale’yi savunması
  E)Erzurum Kongresine başkanlık yaparak bölge halkını örgütlemesi

  19.Osmanlı I.Dünya Savaşı’na girerken daha önce kaybettiği topraklarını geri almayı amaçlıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu amacına ulaştığını gösterir?

  A)Edirne’nin geri alınışı
  B)Batı Anadolu’dan Yunanlıların çıkarılışı
  C)Vilayet-i Selase’nin alınışı
  D)Vilayet-i Sitte’nin alınışı
  E)Muş ve bitlis’in geri alınış

  20-Yemen – Hicaz ve Suriye – Filistin cephelerinde Arapların İngilizlere yardım etmelerinde etkili olan gizli Antlaşma hangisidir?

  A) Mac Mahon
  B) Sykes –Picot
  C) Londra Sözleşmesi
  D) İstanbul Antlaşması
  E) St. Jean De Maurienne

  21.İtilaf Devletleri I.Dünya savaşı sırasında birçok gizli Antlaşma yaptılar. Aşağıdakilerden hangisi bu gizli antlaşmalardan değildir?

  A)Sykes-Picot
  B)Sevr
  C)Londra Boğazlar Sözleşmesi
  D)Mac Mahon
  E)St. Jean De Mourrienne

  22.

  1916 ‘da yapılan
  —Boğazları Rusya ‘ya veren
  —Suriye, Musul, Adana’yı Fransızlara veren
  —Irak ve Ürdün’ü İngilizlere veren gizli Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Londra Sözleşmesi
  B)Mac Mahon Antlaşması
  C)St. Jean De Mourrienne
  D)Paris Antlaşması
  E)Sykes-Picot Antlaşması

  23.I.Dünya Savaşı sonucunda Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Rusya gibi İmparatorluklar yıkılırken, Polonya, Yugoslavya, Çekoslavakya ve Gürcistan, Letonya gibi devletler kurulmuştur.turkeyarena.com
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A)Avrupa Hıristiyan birliğinin parçalandığının
  B)İnsan haklarının yaşama geçirildiğinin
  C)Anayasalı yönetimlerin egemen olduğunun
  D)Adalet ve eşitlik düşüncesinin
  E)Avrupa’nın siyasal yapısının büyük ölçüde değiştiğinin


  24.I. Dünya savaşı sonucunda aşağıdaki hangi devletin kurulması ile Sırbistan ve Karadağ’ın siyasal varlıklarına son verilmiştir?

  A)Çekoslovakya
  B)Polonya
  C)Yugoslavya
  D)Avusturya
  E)Macaristan

  25.Aşağıdaki bölgelerden hangisi Çanakkale Cephesi ile ilgili değildir?

  A)Conkbayırı
  B)Arıburnu
  C)Anafartalar
  D)Kocatepe
  E)Kireçtepe

  26.Aşağıdakilerden hangisi İngilizlerin Türklerle savaştığı cephelerden biri değildir?

  A)Çanakkale
  B)Kanal
  C)Irak
  D)Yemen –Hicaz
  E)Kafkasya


  27.Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşı sonucu kurulmamıştır?

  A)Çekoslovakya
  B)Yugoslavya
  C)İsviçre
  D)Macaristan
  E)Avusturya

  28.Aşağıdaki olaylardan hangisi Wilson İlkelerine dayandırılmak istenmiştir?

  A)Osmanlı Ordusunun dağıtılması
  B)Boğazların bütün devletlere kapatılması
  C)Sırp devletinin kurulması
  D)Azınlıkların toprak isteklerini karşılamak
  E)Müttefiklerin Anadolu’yu işgali


  29.
  I.Dünya Savaşı sonucunda yenen devletler yenilen devletlere;

  I.İşgaller uyguladılar
  II-Ekonomik kısıtlamalar getirdiler
  III-Askeri kısıtlamalar getirdiler
  IV-Sömürgelerini ellerinden aldılar

  Yukarıdakilerden hangileri yenilen bütün devletlere uygulanmıştır?

  A)Yalnız I
  B)III-IV
  C)Yalnız II
  D)II-III
  E)I-III

  30.ABD’nin I.Dünya Savaşına girerken yayınladığı prensip kararlarda yenilen devletlerin haklarını koruyor gibi görünmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Avrupa’da ve Ortadoğuda etkinliğini arttırmak
  B) Rusya’nın Güneye inmesine engel olmak
  C) Almanya-Fransa rekabetine son vermek
  D) Yenilen devletlerle ticari ilişkiler kurmak
  E) İngiltere’nin Ortadoğudaki hâkimiyetine son vermek

  31. I.Dünya savaşı sonucu dünyada kalıcı barışı sağlamak amacıyla milletler cemiyeti kuruldu. Milletler Cemiyeti’nin başarılı olamadığını aşağıdakilerden hangisi gösterir?

  A) Saraybosna’ da Avusturya veliahdının öldürülmesi
  B) İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali
  C) I. Balkan Harbi’nin çıkışı
  D) II. Balkan Harbi’nin çıkış
  E) II. Dünya Harbi’nin çıkışı


  32.I.Dünya Savaşına aşağıdaki devletlerden hangisinin katılması ile Almanya- Osmanlı arasındaki Bağdat-Berlin demiryolu hattı işler hale gelmiştir?

  A) Bulgaristan
  B) Sırbistan
  C) Romanya
  D) ABD
  E) Yunanistan

  33.

  I-Çanakkale Cephesinin açılması
  II-Rusya’da rejim değişikliği olması
  III-ABD’nin savaşa girişi
  IV-Bulgaristan’ın savaşa girişi

  Olaylarının kronolojik sıralaması nasıldır?

  A)II-IV-I-III
  B)II-IV-III-I
  C)I-III-IV-I
  D)I-IV-II-III
  E)III-I-II-IV

  34.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya savaşı sonucu imzalanan barış antlaşmalarından biri değildir?

  A)Versay
  B)Mondros
  C)Sevr
  D)Nöyyi
  E)Sen Germen

  35.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

  A)İmparatorlukların yıkılması
  B)Yeni Ulusal devletlerin ortaya çıkması
  C)Rejim değişikliklerinin yaşanması
  D)Dünya barışının sağlanması
  E)Sömürgeciliğin yerini mandaterliğe bırakması


  36.Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

  A) Kafkas cephesi
  B) Suriye-Filistin cephesi
  C) Kanal cephesi
  D) Çanakkale cephesi
  E) Sakarya muharebesi


  37.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların genel özelliklerinden biri değildir?

  A)Ekonomik yaptırımlar içermeleri
  B)Sınır değişikliği getirmeleri
  C)Yeni rejimleri belirtmesi ve istemesi
  D)Ulusal devletlerin ortaya çıkışı
  E)Askeri sınırlamalar getirmesi


  38.Wilson Prensiplerini ABD’nin yayma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Savaşın yaralarını sarmak
  B)Bir daha savaş çıkmasını önlemek
  C)ABD’yi dünya siyasetinde etkin kılmak
  D)I.Dünya Savaşının kötü sonuçlarını hafifletmek
  E)Almanya’nın yayılmasını önlemek

  39.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kafkasya cephesinde saldırıya geçmesinde etkili olan nedenler arasında gösterilemez?

  A) Orta Asya Türkleri ile birleşmek
  B) Turan idealini gerçekleştirmek
  C) Ortadoğu petrollerini ele geçirmek
  D) Türkistan’a ulaşıp büyük bir Türk Devleti kurmak
  E) Rusları Kafkaslardan atmak

  40.Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın Brest-Litowsk Antlaşması ile I.Dünya savaşından çekilmesinin sonuçlarından biri değildir?

  A)İtilaflar bu boşluğu doldurmak için ABD’ye yanaştılar
  B)Doğu Avrupa’da devam eden savaşlar sona erdi
  C)Osmanlı Devleti vilayet-i Sitteyi geri aldı
  D)Rusya tüm gizli antlaşmaları açıkladı
  E)Osmanlı devleti Erzurum, Erzincan ve Trabzon’u geri aldı

  41.Aşağıdaki Wilson ilkelerinden hangileri yenilen devletlerin biran önce Ateşkes isteyip savaşı bitirmelerinde daha çok etkili olmuştur.

  A)Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak
  B)Tüm gizli antlaşmalar iptal edilecek
  C)Milletler Cemiyeti kurulacak
  D)Her ulus kendi geleceğini kendi belirleyecek
  E)Hangi bölgede hangi ulus çoğunlukta ise o ulusun devleti kurulacaktır

  42. Uçak, denizaltı, zırhlı araç ve makineli tüfek ilk olarak hangi savaşta kullanıldı?

  A)I.Balkan
  B)II. Balkan
  C)I.Dünya Harbi
  D)II. Dünya Harbi
  E)Kore Harbi


  43.I.Dünya Savaşı sonucu yapılan Ateşkes ve Barış Antlaşmaları hangi şıkta yanlış olarak verilmiştir?
  --------------Ateşkes-----Barış
  A)Osmanlı-----Mondros--------Sevr
  B)Almanya----Redhandes------Versay
  C)Avusturya--SenGermen------VillaQuiste
  D)Bulgaristan--Selanik---------Nöyyi
  E)Avusturya---VillaGuiste------SenGermen


  44.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının I.Dünya Savaşında Almanya’yı tercih etme sebeplerinden biri değildir?

  A) Almanya’nın sahip olduğu krupp silah fabrikaları ve teknolojisine duyulan ihtiyaç
  B) Almanya’nın kazanacağı düşüncesi
  C) Kaybettiği yerleri geri almak istemesi
  D) Kapitülasyonlara son vermek istemesi
  E) Rusya’nın Osmanlı topraklarına saldırması


  CEVAPLAR
  1 C 11 E
  2 D 12 C
  3 C 13 B
  4 C 14 C
  5 E 15 A
  6 D 16 A
  7 C 17 D
  8 D 18 E
  9 A 19 C
  10 A 20 A

  21 B 33 D
  22 E 34 B
  23 E 35 D
  24 C 36 C
  25 D 37 C
  26 E 38 C
  27 C 39 C
  28 D 40 C
  29 D 41 A
  30 A 42 C
  31 E 43 C
  32 A 44 E
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  1.
  I. Kanal
  II. Kafkas
  III. Çanakkale
  IV. Suriye
  V. Galiçya

  M. Kemal Paşa, I. Dünya savaşında yukarıdaki cephelerin hangisinde savaşmıştır?

  A) I ve II
  B) III ve V
  C) I ve III
  D) II, III ve IV
  E) I, III ve IV

  2. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin işlevi diğerlerine göre farklıdır?

  A) Kürt Teali Cemiyeti
  B) Etnik-i Eterya
  C) Mavri mira
  D) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
  E) Kilikyalılar cemiyeti


  3. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi II. Dünya savaşının çıkmasına ortam hazırlayan etkenlerden en önemlisidir?

  A) Sen Germen
  B) Versay
  C) Triyanon
  D) Nöyyi
  E) Sevr

  4. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk’ün I. Dünya Savaşı sırasında kazandığı başarılardan biridir?

  A) Kanal harekâtının düzenlenmesi
  B) İngilizlerin Irak cephesinde durdurulması
  C) Rusların Kars, Ardahan ve Batum’u vermeleri
  D) Rusların Galiçya’dan çekilmeleri
  E) İngilizlerin Halep’in kuzeyinde durdurulmaları


  5. Osmanlı Devleti 1878 Berlin Antlaşmasıyla Rusya’ya bıraktığı bir kısım topraklarını aşağıdaki hangi antlaşma ile savaşmadan almıştır?

  A) Reval
  B) Kars
  C) Moskova
  D) Brest Litowsk
  E) Mondros

  6. Osmanlı Devleti, Ekonomik ve siyasi bağımsızlığına gölge düşüren kapitülasyonları ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmak istemiştir?

  A) 1881 – Duyum-u Umumiye
  B) Muharrem Kararnamesiyle
  C) I. Dünya Savaşına Girişte
  D) Sevr Antlaşmasında
  E) Sivas Kongresinde


  7. Osmanlı Devleti aşağıdaki hangi cephede savaşmamıştır?

  A) Kafkasya
  B) Romanya
  C) Çanakkale
  D) Sakarya
  E) Irak  8. ABD. Başkanı Wilson, l. Dünya Savaşı sırasında yayınladığı ilkelerle savaşsız, sömürgesiz, her milletin bağımsız devletini kurduğu bir dünya istediğini söylemiştir.
  Bu görüşlere aşağıdaki hangi devletler en çok itiraz etmiştir?

  A) Rusya - Almanya - İngiltere
  B) İtalya - Almanya - Rusya
  C) Avusturya - Sırbistan - Rusya
  D) Sırbistan - İngiltere - Rusya
  E) İngiltere-Fransa-İtalya


  9. Aşağıdaki devletlerden hangisi İttifak devletleri safında en son savaşa katılan devlettir?

  A) Osmanlı Devleti
  B) Bulgaristan
  C) Sırbistan
  D) Romanya
  E) ABD


  10.
  I. Çanakkale deniz savaşının bitişi
  II. Rusya’da rejim değişikliğinin yaşanması
  III. ABD’nin savaşa girmesi
  IV. Bulgaristan’ın savaşa girmesi

  Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) I. II. III, IV
  B) II. I. IV. III
  C) III. II. IV. I
  D) I.IV. II. III
  E) IV. II. III. I


  11. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşından sonra imzalanan barış antlaşmalarından değildir?

  A) Versailes
  B) Redhondes
  C) Saint Germain
  D) Sevres
  E) Neuily


  12. Osmanlı Devletinin fiilen sona ermesinde aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?

  A) Balkan Savaşları
  B) Trablusgarp Savaşı
  C) I. Dünya Savaşı
  D) Saltanatın Kaldırılması
  E) Sakarya Savaşı


  13. I. Dünya Savaşından sonra, Osmanlı Devletinin durumunu görüşmek ve paylaşma tasarılarını gerçekleştirmek amacı ile aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

  A) Paris Barış Konferansı
  B) Londra Antlaşması
  C) Sevr Antlaşması
  D) Mudanya Mütarekesi
  E) Lozan anlaşması

  14.
  I. Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasının imzalanması
  II. Almanya’nın I. Dünya Savaşından çekilmesi
  III. İzmir’in Yunanlılara verilmesi

  Yukarıdaki olayların Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) I, II ve III
  B) II, III ve I
  C) I, III ve II
  D) III, I ve II
  E) II, I, III

  15. I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin savaştığı bazı cepheler şunlardır;

  I. Kafkas Cephesi
  II. Çanakkale Cephesi
  III. Hicaz - Yemen Cephesi

  Bu cepheler sırasıyla galip geldiğimiz, yenildiğimiz halde toprak kazandığımız ve Milliyetçiliğin Osmanlı’nın aleyhine işlediği cepheler olarak sınıflandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?(turkeyarena.com)

  A) I – II – III
  B) II – I – III
  C) I – III – II
  D) III – I – II
  E) II – III – I


  16. II. Balkan savaşı sırasında Atatürk’ün görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şam
  B) Sofya
  C) İstanbul
  D) Edirne
  E) Selanik

  17. Aşağıdakilerden hangisi l. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliği olarak verilemez?

  A) Ekonomik yükümlülükler taşımak
  B) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirmek
  C) Yeni rejimler kurmak
  D) Milli devletler kurmak
  E) Asker sayısında sınırlamalar getirmek

  18. Aşağıdakilerden hangisinde Batı Anadolu ve İzmir resmen Yunanlılara verilmiştir?

  A) Paris Barış Konferansı
  B)Mondros Ateşkesi
  C) Lozan Antlaşması
  D)Sevr Barışı
  E) Amiral Bristol Raporu

  19. İtilaf devletleri 13 Kasım 1918'de İstanbul'u aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir?

  A) Sevr Barış Antlaşması
  B)Mondros Ateşkes Antlaşması
  C) Mudanya Mütarekesi
  D)Lozan Barış Antlaşması
  E) Paris Barış Konferansı

  20. l. Dünya savaşının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) İmparatorlukların yıkılması
  B) Yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması
  C) Kökten rejim değişikliklerinin olması
  D) Dünya barışının sağlanması
  E) Sömürgeciliğin son bulması

  21. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Milletinin işgallere karşı ilk tepkisidir?

  A) Kuvay-ı Milliye
  B) Amasya Tamimi
  C) TBMM’nin açılışı
  D) Düzenli Ordunun kuruluşu
  E) Direniş Cemiyetlerinin kurulması

  22. I. Dünya Savaşı Avrupalı devletlerin ekonomik rekabet ve sömürge yarışı sonucunda ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşında diğerlerinden daha az rol oynamıştır?

  A) Almanya
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D) Amerika
  E) Yunanistan


  23. I Dünya Savaşından ilk önce çekilen ittifak devleti aşağıdakilerden hangisidir.

  A) Almanya
  B) Rusya
  C) Bulgaristan
  D) Japonya
  E) Yunanistan

  CEVAPLAR
  1 D 13 A
  2 E 14 A
  3 B 15 B
  4 E 16 D
  5 D 17 C
  6 C 18 A
  7 D 19 B
  8 E 20 D
  9 B 21 E
  10 D 22 E
  11 B 23 C
  12 C
   

Sayfayı Paylaş