Hukuki Olay, Hukuki Fiil ve Hukuki Muamele Kavramları

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 20 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Hukukun Temel Kavramları
  Hukuk Kuralları, Hukukun Kaynakları ve Hukuk Kurallarının Uygulanması
  - Hukuk Kuralları, Toplumsal Düzeni Kuralı Olarak Hukuk, Hukukun Tanımı, Hukuk Kurallarının Unsurları, Hukuk Kurallarının Özellikleri, Hukuk Sistemleri
  - Hukukun Kaynakları, Kaynak Kavramı, Kaynakların Sınıflandırılması ve Sıralanması, Hukukun Yazılı Kaynakları, Hukukun Yazılı Olmayan Kaynakları
  - Hukuk Kurallarının Uygulanması, Niteliklerine Göre Hukuk Kuralları, Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması, Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması, Yazılı Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması
  Hukukta Kullanılan Temel Kavramlar:
  - Hak, Hakların Kazanılması, Hakların Kaybedilmesi, Hakların Korunması,
  - Hukuki Olay, Hukuki İlişki, Hukuki İşlem: Hukuki Olay, Maddi Fiiller, Hukuki İşlem
  - Dürüstlük Kuralı: Kuralın Anlamı, Kuralın Uygulama Alanı, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
  - İyiniyet Kuralı: İyiniyetin Korunması ve Sınırları, İyiniyetli Olmaya Bağlanan Sonuçlar, İyiniyetin Arandığı Zaman
  - İspat Kavramı: İspat Araçları (Deliller), İspat Kuralları
  - Yargı, İdare, Suç ve Ceza, Kişi (Şahıs): Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler, Borç, Borcun Kaynakları, Aile, Nişanlanma, Evlenme, Evliliğin Sona Ermesi
  - Miras, Miras Hukukunda Kullanılan Temel Kavramlar, Mirasçılar, Ölüme Bağlı Tasarruflar, Tenkis Davası, Mirasın Geçmesi, Mirasın Reddi
  - Eşya: Eşya ve Çeşitleri, Ayni Hakların Türleri ve Ayni Haklara İlişkin İlkeler, Zilyetlik, Tapu Sicili.


  Hukuki Olay Hukuki Fiil ve Hukuki Muamele Kavramları

  Hukukun kendisine bir sonuç bağladığı olaylara hukuki olay denirDiğer olaylardan farklı olarak insanın kendi iradesi ile vuku bulan davranışlara da hukuki fiil denirHukuka aykırı ya da genel davranış kurallarına aykırı davranışlara haksız fiil denirHukuka uygun fiillerin bir kısmında hukuk failin arzusuna uygun sonucu fiile tanımıştırBunlara da hukuki muamele denirŞayet hukuki fiil düşünülmüş olsun ya da olmasın pratik sonuca yönelmiş arzu açıklamasına hukuki sonuç bağlanmışsa hukuki muamele benzeri fiilden bahsedilirŞayet hukuki sonuç iradi olarak meydana getirilen bir maddi değişikliğe bağlanmışsa maddi fiil söz konusu olur

  Hukuki İşlemler
  1-Hukuki Muamele Çeşitleri:

  a)Gerekli İrade Beyanı Adedi Açısından:

  aa)Tek taraflı Hukuki Muameleler:İstenilen hukuki sonucun doğması için tek şahsın irade beyanının yeterli olduğu hukuki muamelelerdirVakıf kurma vasiyet yapma tek taraflı hukuki muameledir

  bb)İki Taraflı Hukuki Muameleler:İki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında bulunması gereken hukuki muamelelerdi

  cc)Kararlar:Bir şahıs topluluğunda bir sonucu gerçekleştirmek için yeter sayıda şahsın iradelerini aynı yönde açıklamalarıdırNormal olarak yarıdan çok kişi yani oy çokluğu karar için yeterlidirFakat bunu o topluluğun iç ilişkilerini düzenleyen kuralları belirtir

  dd)Müşterek Hukuki Muamele:Bir hukuki muamelede bir irade beyanını birden çok şahsın beyanlarını birleştirmesiyle meydana gelmesini ifade eder(3kişinin kira sözleşmesi)

  b)Bir İrade Beyanının Bir şahsa Yöneltilip Yöneltilmemesine Göre Hukuki Muameleler

  Hangi muamelelerin böyle bir iradeye dayandığını muamelenin niteliği tayin ederYenilik doğuran hakların şahsa iletilmiş olması gerekirBazı beyanlar şahsa bazıları ise resmi makamlara iletilmesini gerektirirBir akdin feshi şahsa mirasın reddi ise resmi makama beyan edilen beyana örnektir
  c)Etki Bakımından Hukuki Muameleler:Şahsiyeti ilgilendiren ve Malvarlığını ilgilendiren olarak ikiye ayrılır

  d)Malvarlığını İlgilendiren Muameleler:Malvarlığına yaptıkları etki açısından azaltan için borçlanma muamelesi ve tasarruf muamelesi olarak ikiye ayrılırArtış için kazandırıcı muameleler söz konusu olur

  Alım-satım akdi iki tarafa borç yükleyen akittirBağışlama vaadi ise bir tarafa borçlandırıcı diğer tarafa kazandırıcı muameledir

  aa)Borçlanma muameleleri: ( iltizami muameleler):Muameleyi yapan kişinin malvarlığının pasifini arttıran muamelelerdirMamelek azalırAlım-satım akdi,kira akdi,bağışlama vaadi bu tip muamelelerdir

  bb)Tasarruf Muameleleri:Tasarrufta bulunanın malvarlığındaki bir hakka doğrudan doğruya etki yapan,o hakkı başkasına devreden(mülkiyetin nakli),sınırlayan (irtifak vermek),külfet yükleyen veya değiştiren(borç ilişkisinde alacaklıya yeni bir mehil vermek) veya sona erdiren(haktan feragat) muamelelerdir Tasarrufta bulunanın malvarlığındaki aktifi azaltır

  cc)Kazandırıcı muameleler:Bir kimsenin malvarlığına ilişkin olarak bir menfaat sağlanmasıdırAktifin artması olacağı gibi pasifin azalması da olabilirKazandırma bir ivaz (bedel)karşılığında yapılıyorsa ivazlı muamele değilse ivazsız kazandırma söz konusu olurKazandırıcı muameleler belirli bir amaç için yapılır buna kazandırmanın sebebi denir

  1-)Ödeme(ifa) sebebi:Bir borcu ifa etmek amacıyla yapılan kazandırmanın sebebini teşkil eder
  2-)Alacak Sebebi:Karşılık olarak bir alacak hakkı elde etme gayesiyle yapılan kazandırmanın sebebini ifade eder(alım-satım akdi)
  3-)Bağışlama Sebebi:Bir kimseye ivazsız olarak yapılan kazandırmanın sebebini ifade eder


  e)Hayatta Hüküm İfade eden muameleler-Ölüme bağlı tasarruflar:

  Ölüme bağlı tasarruflar arzu edilen sonucu bu muameleyi yapan kişi ya da kişilerden birinin ölmesi sonucu hüküm doğururTek taraflı vasiyetname ya da miras mukavelesi tiplerinde yapılabilirHayatta hüküm doğuran muameleler çok çeşitli şekilde yapılabilir

  2-)Hukuki Muamelelerin Unsurları:Temel unsur irade beyanıdırBazen yapılan beyanın hukuki sonuç doğurabilmesi için beyanla birlikte bir takım unsurların bulunması gereklidirBunlara kurucu unsur denirAyrıca muamelenin geçerli sayılması için bazı şartların da bulunması gerekir;bunlara da geçerlilik şartları denir Geçerli bir hukuki muamelenin hukuki sonucu meydana getirmesi bazen birtakım unsurların tamamlanmasıyla olur bunlara da tamamlayıcı unsurlar denir

  a)Hukuki Muamelenin Kurucu Unsurları:

  aa)İrade Beyanı:Hukuki bir sonuca yönelmiş arzunun açıklanmasına irade beyanı denirŞu unsurlardan meydana gelir
  -Hukuki sonuca yönelmiş arzu,irade
  -Bu arzuyu açıklama;iki iradi unsuru gerektirir:
  a)İradeyi açıklayıcı hareketi yapma arzusu
  b)Bu hareketle arzuyu dış dünyaya aksettirme arzusu

  Ancak bu unsurlardan oluşan bir fiil irade beyanını teşkil ederFakat güven teorisi adı verilen görüş bu unsurlar olmaksızın bir şahsın davranışlarını bazı şartlarla irade beyanı gibi sonuç doğurmasını kabul eder(mektup,oylama,açık arttırma)

  bb)İrade Beyanının Çeşitleri:

  aaa)Sarih-Zımni İrade Beyanları-İrade beyanı sayılan davranışlar:

  Hukuki sonuç açısından arzuyu tereddüde yer vermeyecek biçimde açılayan irade beyanına sarih (açık) irade beyanı denirSöz yazı veya bir işaretle yapılabilir
  Hukuki sonuç hakkındaki arzu ancak arzuyu açıklamak için yapılan hareketin,bu hareketin yapıldığı hal ve şartları göz önünde tutularak anlaşılabiliyorsa irade beyanı zımni(örtülü) dür
  Beyan arzusu hakta hukuki sonuca yönelmeksizin bir davranış irade beyanı gibi sonuç doğuruyorsa buna da irade karinesi denir
  Susma kimi zaman irade beyanı kimi zamanda irade beyanı olarak sayılmazBilerek susuluyorsa davranış zımnen irade beyanı sayılırMuhatabın davranışı nasıl kabul edeceği ise güven teorisine göre çözülürİrade beyanı sayılması için susanın aksi arzuda ise susmaması ve susmayacak durumda olması gerekir

  bbb)Yöneltilen-Yöneltilmeyen İrade beyanları:

  Yöneltilmesi muhatabın bu iradeyi öğrenmesi anlamındadırHukuki muamelenin çoğunluğu böyledirArzunun açıklanması yetmez beyanın gerekli olan şahsa yöneltilmesi hukuki sonuç için şarttırFakat kimi muamelelerde de gereksizdir Vasiyetname böyledirYöneltilmesi gerekli olan irade beyanının muhataba vardığında hüküm ifade etmesi genel görüştürDoktrinde böyle olsa da Türk/İsviçre hukukunda böyle değildir ve her hal için uygun olmayacağı düşünülür

  ccc)Vasıtalı-Vasıtasız İrade Beyanları:

  Bir kimsenin açıkladığı arzunun kendi sözleri veya hareketleri dışında hiçbir şahsın araya girmesine gerek kalmaksızın muhataba ulaştırılmasını ifade eder Mektup telefon vasıtasız beyanlardırAraya bir şahsın fiili giriyorsa vasıtalı beyandır Haberci ile telgraf ile ya da gazeteye ilan yoluyla olan beyanlar vasıtalıdır

  b)Hukuki Muamelenin geçerliliği için aranan şartlar:

  aa)Her türlü hukuki muamelede aranan şartlar:

  1)Hukuki Muamele Ehliyeti:Şahısların ehliyeti kişiler hukukunda açıklanırHukuki muamele ehliyetinin temel şartı temyiz kudretine sahip olmaktır Temyiz kudreti makul surette hareket edebilme iktidarıdırYani kişinin davranışlarını öngörebilmesidirve bu öngörünün gerektirdiği biçimde davranmasıdırBuna sahip olmayan kişinin yapacağı hukuki işlem geçerli değildir

  Temyiz kudretine sahip olan kimsenin reşit olmaması ya da mahcur olması halinde kendisini borç altına sokan bir muamelenin geçerli olması için kanuni temsilcisinin (veli,Vasi)kendisinin yaptığı bu işleme muvaffak etmesine veya bu muameleyi sonradan tasvip etmesine (icazet-onay) bağlıdır

  2)Hukuki Muamele konusunun emredici hukuk kurallarına kamu düzenine genel ahlaka şahsiyet haklarına aykırı veya imkansız olmaması gerekir
  3)Hukuki muameleyi meydana getiren irade beyanı sıhhatli olmalıdırYani hata hile ya da ikrah (korkutma ) yüzünden sakat olmamalıdır
  4)İrade Beyanı muvazaalı (danışıklı)olmamalıdırMuamele yi yapmış gözükmek fakat gerçekte muamelenin hiç hüküm doğurmamış olması konusunda anlaşmadır

  bb)Bazı hukuki muameleler için aranan şartlar:

  1)Geçerliliği şekle bağlı muameleler:Şekli kanun emrederse kanuni şekil ,taraflarca kararlaştırılırsa rızai=iradi şekil söz konusu olurİrade gerekli şekle bağlı yapılamazsa muamele geçersiz olurHukuki muameleler için aranan başlıca şekil yazılı şekildirÜç türlüdür:
  -Adi yazılı şekilde,irade yazılı şekilde açıklanırÖnemli olan irade beyanının sahibinin elle imzalamasıdır
  -Özel yazılı şekil ,özelliği baştan sona kadar irade sahibinin yazması gerekliliğidir(el yazısı) Vasiyetname böyledir
  -Resmi yazılı şekil ise irade beyanını içeren metnin resmi bir makam tarafından düzenlenmesi tarzındaki yazılı şekildir

  2)Tasarruf muamelesinde tasarrufta bulunanın hukuki muamele ehliyetinden başka tasarruf ettiği hakta tasarruf yetkisine sahip olması gerekirBu yetkinin olmaması durumunda bu muamele geçersizdir
  3)İlli (sebebe bağlı) tasarruf muamelelerinin geçerli olması ortada buna temel teşkil eden geçerli bir borçlanma işlemi bulunmasına bağlıdırBorçlanma işleminin geçersiz olması tasarruf muamelesinin de geçersiz olması sonucunu doğurur
  4)Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde gabin (sömürme) bulunmaması gerekirTarafların yüklendikleri borçlarda açık oransızlık varsa bundan yararlananın diğer tarafın müzayaka (güç durum) halinde bulunmasını ya da hiffetini (işi hafife almasını) yahut tecrübesizliğini kullanıyorsa sözleşmenin geçersizdir


  c)Bazı hukuki muamelelerde muamelenin hüküm doğurabilmesi için gerekli tamamlayıcı unsurlar:

  aa)Ehliyet noksanını giderici izin veya icazet:Mümeyyiz küçük veya mümeyyiz kısıtlıların kendilerini borç altına sokan muamelelerin hüküm ifade etmesi için kanuni temsilcilerinin iznine veya icazetine bağlıdırBöylece bunlar hüküm ifade etmesini tamamlayıcı bir unsur olmaktadır
  bb)Temsil yetkisinin eksikliğini giderici icazet:Temsilci yetkili ise temsil olunan için muamele işlemi kendisi yapmış gibi hüküm ifade ederYetkisiz ise temsil olunanı bağlamazAncak temsil olunan icazet vererek muameleyi benimseyebilirBöylece icazet geçmişe etkili biçimde sonuç doğurur
  cc)Bir resmi makamın fiili:Bazı hukuki muamelelerin geçerli olması için bir resmi makamın fiili aranmıştırBir sözleşmenin hakim tarafından tasdiki bir vakfın tüzel kişilik kazanması böyledir
  dd)Geciktirici (taliki) şart:Şart gelecekteki gerçekleşmesi beklenen fakat olup olmayacağı kesin olmayan şüpheli bir olaydırBir muamelenin hüküm doğurması bir şarta bağlanmış ise o muameleyi geciktirici şarta bağlanmış muamele denir
  ee)Geciktirici Vade:Bir hukuki muamelenin hükümlerinin doğması için kurucu unsurların gerçekleşmesinden sonra bir müddetin geçmesi gerekiyorsa o hukuki muameleye vadeye bağlı muamele denir

  3)Hukuki Muamelelerin Unsurlarında Eksiklik ve Sakatlıklar:Hukuki Muamelenin Hükümsüzlüğü

  Bir hukuki muamelenin kurucu unsurları eksik ise o hukuki muamele ve onun hedeflediği ilişki hiç doğmamıştırBu hükümsüzlük hal,ne “yokluk” denir
  Kurucu unsurları tam fakat geçerlilik şartlarından biri eksik ise o muamele ile doğan ilişki ölü yada sakat doğarBu muamelenin “kesin olarak hükümsüzlüğü” demektirBuna “butlan”da denirİlişkinin sakat olarak doğmasında ise ya sakatlık giderilip ilişki yaşatılmaya çalışılır ya da sakatlık yüzünden muameleyi hükümsüzleştirebilirBu duruma iptal kabiliyeti ya da iptal edilebilirlik denir
  Kurucu unsurlar tam geçerlilik şartları tam fakat tamamlayıcı unsurlar eksik ise hukuki muamele hüküm ifade etmezTamamlanmamış bu muamelenin bu hükümsüzlük haline noksanlık denir

  Bazen hükümsüzlük muamele sonuçlarının bazı kimselere karşı ileri sürülememesi tarzındadır

  Çeşitli Hükümsüz Halleri:

  a)Yokluk:Kurucu unsurların tamam olmaması haklinde muamele varlık kazanamaz ve hukuki ilişki kurulamazOrtada hukuki muamele “ yok” tur
  b)Kesin hükümsüzlük(butlan):Kurucu unsurları tamam kamu düzenini ilgilendirecek olan geçerlilik şartları gerçekleşmemiş ise muamele batıldırKesin olarak hükümsüzdürBazen de hukuki muamelenin bir kısmını geçersiz diğer bir kısmını geçerli sayabilirBuna kısmi butlan denir
  c)İptal edilebilirlik:Bu hükümsüzlük hali çeşitli görünümlerde ortaya çıkabilirOrtak yanları muamelenin tam olarak hükümsüz olması için ihlal edilen geçerlilik şartı ile korunan tarafa bir iptal hakkı tanınmış olmasıdır
  d)Noksanlık:Kurucu unsurları tamam olan bir hukuki işlemin hüküm ifade edebilmesi için bir unsurla tamamlanması gereken hallerde noksanlık söz konusu olur
  e)Nisbi Etkisizlik:Bir tasarruf muamelesi ile meydana gelen değişikliğin bazı sebeplerle bazı kişilere karşı ileri sürülememesi değişikliğin onlara karşı etkili olamaması halinde nisbi etkisizlik söz konusu olur

  II) Hakların iktisab ediliş tarzı

  1)Aslen İktisab:
  Bir hakkın doğrudan doğruya ilk sahibi olarak iktisab edilmesine hakkın aslen iktisabı denirHak iktisab edildiği anda doğarAslen hak kazanılması anında başka birinin bu hakkı kaybedip kaybetmemesi önem taşımazBir kimsenin sahipsiz bir malın mülkiyetini iktisap etmesi menkulde ihraz gayrı menkulde işgal adı verilen fiillerle olurKanunda öngörülen şartlarla ve belli bir zamanın da geçmesi ile bir kimse mülkiyetin hakkını elde edebilirBuna kazandırıcı zaman aşımı denir

  2)Devren İktisab:
  Hakkın bir şahıstan diğerine geçmesi halinde yeni hak sahibinin hakkı iktisab ediş tarzı devren iktisaptırDevren iktisabı irade ile intikal hallerinde “intikal” deyimini ise daha geniş olarak iradeye dayanmayan halleri de kapsayacak şekilde kullanılır
  Birinin sahip olduğu hakları bir başka kişiye devri o hak için öngörülmüş olunan devir muamelesinin yapılması ile olurBuna cüz’i intikal denirŞahsın malvarlığı aktifi ve pasifi ile birlikte bütün (kül) halinde intikal ederse buna da külli intikal denir

  3)Tesisen İktisab:
  Bir şahıs sahip olduğu hakkı devretmeyip ,bu hakka dayanarak bir başkasına yeni bir hak sağlarsa buna tesisen iktisab denir

  III)Hakların Kaybediliş Tarzı:
  Bir hak bir şahıstan diğerine geçerken yeni hak sahibi hakkı iktisab ederken eski hak sahibi hakkı kaybetmiş olurBu hallerde hakkın nisbi kaybı söz konusu olurBir hakkın kaybı hakkın tamamen ortadan kalkması sonucu olursa buna hakkın mutlak kaybı denir
  Zamanın geçmesi bir hakkın sona ermesine doğrudan doğruya sebep olduğu hallerde vardırBunlara süreye bağlı hak denirKimi durumlarda da hakkın düşmesi süreyle beraber hak sahibinin öngörülen süre içinde hareketsiz kalmasındandır(şuf’a hakkı)Bu halde sürenin hak düşürücü süre olduğundan bahsedilir
  Bazen de zamanın geçmesi ,o süre içinde alacaklının alacağını elde etmek hususunda hareketsiz kalması yüzünden alacağın dava edilmesine engel olurBu halde zaman aşımı söz konusu olur

  5)Hakların İktisabında İyiniyetin rolü:

  I)Objektif hüsnüniyet hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüst davranmayı ,sübjektif hüsnüniyet bir hakkın kazanılmasında veya daha geniş bir ifade ile bir hukuki etkinin sonucun meydana gelmesinde buna ait bir engeli bilmemeyi ifade ederMK mad3’de belirtilen hüsnüniyet durumun gerektirdiği özeni gösterdiği halde bir hakkın kazanılmasına veya başka bir hukuki sonucun gerçekleşmesine ait bir engeli bilmemek şeklinde tanımlanabilir

  II)İyiniyetin rolü:İyiniyet bir kimsenin iyiniyetli olmaması halinde karşılaşacağı bazı hukuki sonuçlardan korunmasını ve hukuki sonucun değişmemesini sağlar

  III)İyiniyetin aranacağı şahıs ve an:

  A)İyiniyetin Aranacağı Şahıs:
  İyiniyet kanunun koruduğu şahısta aranırİyiniyetin koruyucu etki yaptığı ,ilişkide başka şahıslar tarafından temsil edilmiş ise veya bu ilişkiye birden çok şahıs aynı oranda katılıyorsa iyiniyetin kimlerde aranması gerektiği:
  1)Temsil Halinde;korunmadan yararlanan şahıs bu ilişkide bir başkası tarafından temsil ediliyorsa hem temsil edilene,in hem de temsilcinin iyiniyeti aranır
  2)Tüzel kişilerde iyiniyet bunun etkili olacağı ilişkilerde tüzel kişiyi temsil eden yetkili organı oluşturan şahıslarda aranırBu şahıslardan birinin kötü niyetli olması tüzel kişiliği kötü niyetli kılar
  3) Tüzel Kişiliği bulunmayan şahıs topluluklarında;adi şirket gibi tüzel kişiliği bulunmayan fakat elbirliği ortaklığı ilişkisi içinde bulunan ve birlikte hareket etmeleri gereken bu tip topluluklarda herkeste iyiniyet aranır

  B)İyiniyetin Aranacağı An:
  Emin sıfatı ile zilyedden bir menkul malın mülkiyetini iktisapta iyiniyet iktisap anında;buna karşılık zamanaşımı ile iktisapta iyiniyet zamanaşımı süresince devam etmesi gerekirHukuki sonuç alındıktan sonra iyiniyet aranmaz


  IV)İyiniyetin İspatı:
  Koruyucu etkiden yararlanacak olan şahıs bunu ispatla yükümlü değildirOnun iyiniyetli olmadığını ispat etmek ,o durumda bundan yararlanacak olan tarafa düşerKorunan şahsın engeli bildiği ispat edilirse karine çürütülmüş olurAyrıca MK’ da korunan şahsın eğer özen gösterseydi engeli öğrenebileceği yani engeli bilmesi gerektiğinin ispatı da yeterlidir

  6-)Hakların Kullanılması ve Dürüstlük Kuralına Uyma Zorunluluğu (objektif Hüsnüniyet)

  I)Hak sahibinin hakkından yararlanması hakkı kullanmak suretiyle olurHakkın kullanılışı hakkın sağladığı yetkilere göre değişirAyni hakların kullanılması hakkın eşya üzerinde sağladığı hakimiyetin kullanılması ile olurYenilik doğuran haklar hak sahibinin irade beyanında bulunması ile alacak hakları ise alacaklının borçludan borcunu yerine getirmeyi istemesiyle olur

  II)Bütün hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına uyulması zorunludurDürüstlük kuralı bir kimseden namuslu dürüst bir insan olarak beklenen davranışı ifade eder

  III)Hak sahibi hakkını kullanmada tümüyle serbest değildirHakkın bunların tanınmasındaki amaca uygun olarak kullanılması gerekirBir hakkın amacına aykırı olarak kullanılası dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz ve böylece o hak kötüye kullanılmış olur  -Hakkın Kötüye Kullanıldığının Belirten Unsurlar:

  aa)Hakkın kullanılmasında meşruu bir menfaat bulunması:

  Bir hakkın hak sahibine meşruu bir menfaat sağlamak için değil de bir başkasını zarara uğratmak güç duruma düşürmek veya gayrı meşru kazanç sağlamak üzere kullanılması halinde hak kötüye kullanılmış olur
  bb)Hakkın kullanılmasının sağlayacağı menfaat ile başkasına vereceği zarar arasında aşırı oransızlık olması

  Kira akdinin sona ermesiyle kiracının evi terk etmesi gerekir fakat kiracı ağır hasta ve yer değiştirmesi hayati tehlike içeriyorsa ev sahibinin tahliye istemi hakkın kötüye kullanılmasıdır

  cc)Kendi Ahlaka aykırı davranışına dayanarak hak kullanılması

  Şahsın karşı tarafı oyalayarak bir zamanaşımı süresi veya hak düşürücü süreyi geçirttikten sonra bunları savunması hakkın kötüye kullanılmasıdır

  dd)Uyandırılan güvene aykırı davranışta bulunulması

  Bir hukuki ilişkide bir kimse davranışı ile karşı tarafta esaslı bir güven uyandırdıktan sonra artık bu davranışına ve güvene aykırı bir tutum takınamazAksi takdirde bu tutum hakkın kötüye kullanılmasına yol açar

  -Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonucu(yaptırımı):


  Hakkın kötüye kullanılmasının kanunen korunmasının her şeyden önce kötüye kullanılan hakka dayanan taleplerin veya savunmaların nazara alınmaması şeklinde gerçekleşirBazen kötüye kullanılan haktan zarar gören kimseye bu zararını gidermek üzere bir dava hakkı tanınarak hakkı kötüye kullananın davranışı yaptırıma bağlanmış olurZararın önlenmesi zarar verici durumun giderilmesi davaları olabileceği gibi tazminat davası da olabilir


  IV)Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Uygulama Alanı

  1)Kanunun yorumlanmasında ve boşlukların doldurulmasında

  Hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığını anlamak için dürüstlük kuralına bakıldığı gibi bu hakkı sağlayan kanun hükmünün yorumlanmasında da bu kurala bakılırYorumla anlamı tespit edilen hükmün uygulanmasının dürüstlük kuralı ile bağdaşmadığı ve böyle bir hükmün uygulanmasını istemenin hakkın kötüye kullanılması olduğu gibi durumlarda hakim söz konusu hükmü uygulamaması ve ortaya çıkan örtülü boşluğu doldurması gerekir

  2)Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesinde:

  Bir emredici hukuk kuralına aykırı bir fiile veya hukuki işleme uygulanacak yaptırımı bertaraf etmek için hukuken caiz olan başka yollara başvurarak aynı hukuki sonuca ulaşmayı “kanuna karşı hile” denirKanuna karşı hilenin yaptırımı hile ile amaçlanan kanuni korumadan mahrum olmaktırHükmün doğrudan ihlalinin yaptırımı ne ise kanuna karşı hile ile ihlalinin yaptırımı da odur

  3)Hukuki İşlemin oluşması yorumlanması ve tamamlanmasında

  a)Bir hukuki muamelenin varlığının tayininde ve oluşan bir hukuki işlemin yorumlanmasında önemli bir rol oynayan güven prensibi dürüstlük kuralına dayanır
  aa)Bir şahsın bir davranışı dürüstlük kuralı uyarınca kendisine yapılmış bir irade beyanı sayan kimseye,sözü geçen davranışın irade beyanı unsurlarını taşımasa dahi irade beyanı gibi sonuç doğurur
  bb)Hukuki muamelenin yorumunda da bir irade beyanına verilecek anlam muhatabın dürüstlük kuralına göre bildiği ya da bilmesi gereken bütün unsurları değerlendirerek vereceği anlam olarak kabul edilir

  b)Yapılan yorum ancak hukuki muameledeki hükümleri açıklarMeselenin çözümüne ait esaslar hukuki muamelede yer almayabilirBu takdirde hukuki muamelenin boşluğu söz konusu olurDoldurulası için kanunun yedek hukuk kurallarına başvurulması gerekirBu da yoksa hakim dürüstlük kuralına göre tarafların farazi idaresini tayin ederek doldurur

  4)Borçların Doğumunda

  a)Akit yapma zorunluluğuürüstlük kuralının bir sözleşme yapılması gerektirdiği hallerde sözleşmeyi yapmaktan kaçmak hakkın kötüye kullanılmasıdır

  b)Yan borçlar:Borç ilişkisinde taraflar ya da kanun çoğu kez asli borçları düzenler fakat borç ilişkisi birtakım yan borçların da doğmasını sağlarYan borçların bir kısmı muhafaza ve koruma amacı güder(spor gösterisi düzenleyen kuruluşun güvenliği sağlaması)Bazı hallerde yan borçlar bir husus bildirme yükümü tarzında ortaya çıkar (alacaklının alacağını almaktan kaçındığı için borcunu tevdi etmesi) Bir hukuki muamele ile ilgili belgeleri sağlama yükümlüğü de dürüstlük kuralına dayanan bir yan borç olabilirBazı şartlar altında işbirliğinde bulunma yükümü de yan borç sayılabilirYan borçların bir kısmı asli borcun ifasına yardım ederler bağımsız nitelikleri yokturBunlara uyulmaması asli borcun ifa edilmemesi sonucunu doğururBunlar bağımlı yan borçlardırDiğer bir kısım ise borcun ifasına değil amacın ulaşmasına yardım ederlerBunlar bağımsız yan borçlardır

  c)Sözleşme görüşmelerinde dürüst davranma borcu:Akdin yapılması veya şartlarının tespiti hususundaki kararlara etki edecek hususlar hakkında birbirlerine bilgi verme mükellefiyeti

  d)Davranış Yükümlülükleri:Bilgi verme dikkat gösterme yükümlülükleri dışında temasa geçtiği karşı tarafı zarardan koruma yükümlülüğü de yükler

  5)Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması veya Sözleşmenin Sona Erdirilmesinde:

  Sürekli borç ilişkilerinde sonradan ortaya çıkan sebepler üzerine değişen duruma göre ayarlanması veya sona erdirilmesi bazı ilişkilerde kanunla öngörülür(haklı sebeple fesih hakkı)Bu temelini dürüstlük kuralında bulur

  V)Medeni Kanunun 2Maddesinin Uygulanmasında Göz önünde Tutulması Gereken Hususlar
  Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı kanun hükümlerinin katı uygulanmasının götüreceği adalete hakkaniyete ve ahlak anlayışına aykırı hayat ihtiyaçlarına uygun sonuçları önleyecek bir genel kural bir temel hukuk ilkesi niteliğindedir

  7-)Hakların Korunması:

  Hak sahibinin hakkı bu hakka uymak zorunda olanlar tarafından ihlal edilince ortaya hakkın korunması meselesi çıkarHak sahibini hakkını korumak için sahip olduğu temel yetki hakkına riayet edilmesini talep yetkisidirBu hakka riayet edilmezse korumak için başvurulacak temel yol hakkı ihlal edene hakka uymasını emredecek bir yargı hükmü elde etmek için dava açmaktır
  Eğer ihlal eden kişi gönül rızası ile yerine getirmezse hak sahibi cebri icra yoluna başvurur Bazı durumlarda ise hak sahibine istisnaen kendi gücünü kullanarak hakkını koruma imkanı tanınmıştırHer şeye rağmen hakka riayet sağlanmazsa ya da sağlanıp da hak sahibi zarara uğramışsa da hak sahibi için zararın tazmini isteme hakkı doğar
   


Sayfayı Paylaş