Hukuka göre denetimli serbestlik

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 27 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Şartla salıverilme denetimli serbestlik infaz
  Denetimli serbestlik nedir, denetimli serbestlik hakkında
  Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ve Görevleri, denetimli serbestlik cezası memur olmaya engelmi?

  Denetimli Serbestlik nedir?
  Denetim Serbestlik; kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara alternatif olarak, Mahkeme tarafından hakkında tedbir kararı verilen sanık veya hükümlüleri toplum içinde tutmak suretiyle onların tekrar yasayla itilafa düşmemeleri için gerekli tüm kaynak ve hizmetlerin sunulduğu toplum temelli bir uygulamadır.

  - Ceza adalet sisteminde,reform niteliği taşıyan değişikliden biri,denetimli serbestlik sisteminin kurulmuş olmasıdır.Bu sistem;ceza yargılaması ,infaz hukuku ve çocuk ceza hukukunun en önemli bölümünü oluşturmaktadır.
  - Denetimli serbestliğin(DS)Türk hukuk sisteminde yer alması Avrupa uyum yasalarının bir sonucu olmakla beraber Türk toplumun ihtiyaçlarından doğmuş daha çağdaş ,ekonomik ve sosyal fayda sağlayan toplum temelli alternatif bir ceza infaz yöntemidir.
  - Denetimli serbestlik,ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemidir.Sosyal anlamda denetimli serbestlikte,kişinin ıslah ve toplum kazandırılması esastır.Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik;kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması yada mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda ceza evine girmesi yerine cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade eder.
  - Denetimli serbestlik; alternatif bir infaz sistemidir.Şüpheli,sanık veya hükümlüler için hapsin alternatifi olan bu sistemde,şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir.
  - Ülkemizde denetimli serbestlik hizmetleri suç şüphe sininin öğrenilmesinden infazın tamamlanmasına kadar altı ayrı alanda verilmektedir.Bunlar infaz hizmetleri,madde bağımlılarının rehabilitasyonu ,rapor hazırlama ,kamu yararına çalışma cezasının yerine getirilmesi ,rehberlik ve koruma ve yardımdır.
  - Denetimli Serbestlik sistemiyle;Suç için öngörülen cezalara alternatif olarak verilen tedbir karalarının toplum içinde yerine getirilmesi sağlanarak,hükümlüler topluma kazandırılacak,ve sonuçta ceza infaz kurumlarının yoğunluğu azaltılmış olacaktır.Özellikle ilk kez suç işlemiş kişilerin cezaevlerine girerek farklı suç ve suçlu tipleriyle temasa geçerek suç konusunda daha donanımlı olması engellenecektir.
  - Denetimli serbestlik hizmetlerinin genel amacı, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak, suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden üretken birer birey olarak insanlar arasındaki onurlu yerini almasına yardımcı olmaktır.

  Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Temel Amacı
  - Toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak.
  - Suç isleyen insanları ıslah ederek yeniden uretken birer birey olarak insanlar arasındaki onurlu yerini almasına yardımcı olmaktır. Bunu yapmak için de öncelikle toplumu suçlulardan korumak ve sucluyu ıslah etmek gerekmektedir.
  - Suç isleyen veya sartla tahliye olan insanların yeniden suc islemesini onlemeyi, sucluların cezalarını toplum icinde rencide olmadan çekmelerini sağlamayı ve onlara her konuda rehberlik yaparak topluma tekrar kazandırılmalarına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.


  Hukuka Göre Denetimli Serbestlik
  Yeni Ceza Yasasıyla getirilen en önemli yeniliklerden biri Denetimli Serbestlik kurumudur 5237 sayılı TCK'nun 58 maddesinde, 5271 sayılı CMK'nun 231 maddesinde, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104, 107 ve 108 maddelerinde ve 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda düzenlenmiştir

  5237 Sayılı Türk Ceza Yasası

  Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
  Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez
  (2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;
  a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
  b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,
  Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz
  (3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur
  (4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz
  (5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz
  (6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır
  (7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir
  (8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır
  (9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir

  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası

  Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması
  Madde 231 - (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır
  (2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir
  (3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir
  (4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir
  (5) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, bir yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder
  (6) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;
  a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
  b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
  c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
  gerekir
  (7) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez
  (8) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;
  a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programina devam etmesine,
  b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
  c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,
  karar verilebilir Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur
  (9) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir
  (10) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md)Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir
  (11) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir
  (12) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir
  (13) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir
  (14) (Ek: 19/12/2006-5560/23 md) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarla ilgili olarak uygulanabilir

  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

  Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları

  Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları
  Madde 104- (1) Cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulur
  (2) Salıverilme sonrasında hükümlülere iş sağlanması için koruma kurulları kurulur
  (3) Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurullarının kuruluşu, çalışma yöntem ve esasları, ilgili kanununda düzenlenir

  Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri
  Madde 108- (1) Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan;
  a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,
  b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,
  c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün,
  İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanılabilir
  (2) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz
  (3) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez
  (4) Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler
  (5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır
  (6) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.

  Kaynak: TCK
   


 2. Misafir Guest

  8 ay kesinleşmiş cezam var 6 ay erteledim 1 ay sonra açıkta cezamı çekeceğim ama bu arada işyerimide kapatmak zorunda kalacağım aftan bahsediliyor acaba doğrumu faydalanabilirmiyim veya şöyle deniyor gün içinde kamuda çalışıp kendi evimde kalabilirim gibi yasa çıkacakmış deniliyor bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş