Hesabsız cennete girecek atmış bir kişi ....

Konusu 'Dini Sohbet' forumundadır ve abdulkadir tarafından 31 Temmuz 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  Hesabsiz cennete girecek atmisbir kisi
  Îmam Suyuti'nin Temhid-ul-Ferş adlı kitabında ve daha başka kitablarda, hesabsiz cennete girmeye vesile olan ameller hadislerle yazımıştır. Temhid-ul-Ferş ve Delil-ul-Falihin'den şoyle ozetliyoruz:
  1-Kûçûklûğûnde, yani gençliğinde Hazreti Kur'an'ı ezberleyip ihtiyarlığında tilavet etmek.

  2-Gûneşe, saatte riayet edip namaz ve her ibadeti vaktinde yapmak. Doğrusu, vakti tanımak ve değerlendirmek.

  3-Konuşurken şer'i ilimden konuşmak ve sûkût ederken yumşaklıkla sûkût etmek; kalben Allah Teala'yı zikretmek.

  4-Ucuz vermek şartıyla doğru dûrûst, hilesiz ticaret.

  5-Fakirleri gozetmek ve fakire malından bir pay ayırmak, yani kazncından belli bir payi daima fakitlere vermek.

  6-Borçluyu borçtan kurtarmak, amma sadaka ile amma yardım ile çûnkû odûnç vermek, vaktini tayin etmemek şartıyla sadakanın yarısıdır. Veyahud borcu bağışlamakla... Bazı ehli ilim, bunu ûstûn vesile saymışlardır.

  7-Sanat oğrenmeye imkanı olmayana sanatı oğretmek; zayıf şakirdlere yardım etmek.

  8-Allah yolunda mûcahidlere yardım etmek.

  9-Gazilerin başını ortmek, yani iyallerini koruamak ve harçlık vermek.

  10-Gûzel ahlak ûzere abdestli bulunmak.

  11-Karanlıkta camilere ilim ve cemmat ile namaz kılmak için yûrûmek.

  12-Kıtlıkta karnı aç olanı doyurmak; veyahud doyuruncaya kadar yedirmek, yani aş hazırlamak ve fakirlere dağıtmak.

  13-Ticarette alacağı malı kotûlememek, satacağı malı da methetmemek.

  14-Mutlak doğruluk.. Bu gerek Allah'a karşı ve gerekse halka karşı samimiyettir; buna ihlas denilir.

  15-Eminlik yani bedeni, malî, ruhî emanetlerde hıyanet etmemek.

  16-Mû'minlere mal satmak için kıtlığı ve pahalılığı temenni ve taleb etmemek, yani ihtikar ve stokçuluktan aşırı derecede sakınmak.

  17-Herkese hatta kafirlere karşı gûzel ahlak ile muamele etmek, yumuşak davranmak. Buna hilm hasleti denilir.

  18-Yetimlere veyahud yoksul dul kadinlara yardım etmek, namuslarını muhafaza için çaba harcamak.

  19-Hak istenildiği zaman hakkı vermek ve aldığı zamanda kemal-i ahlakla ve kamal-i edeble kabul etmek.. Denilmiştir ki gûzel ahlakın temeli, kişinin, alacaklı olduğu vakitte malını geri almaya gayret gosterdiği gibi, verecekli olduğu vakitte de aynı gayreti gostermesidir. Bu ashabın ahlakıdır. Buna hûsn-û muamele denilir.

  20-Başkasına da, kendi nefsi için hûkmettiği gibi hûkmetmek.

  21-Olûmû hatırlamak için cenaze namazı kılmak ve olûmû gozonûnde bulundurmak, Ehli tasavvuf buna rabıt-i mevt dediler.

  22-Kendi nefsi için veyahud milleti için hûkûmdarlara yumuşaklıkla nasihat etmek, yani onları zulûmden alıkoymak ve nezdlerinde mazlumun hakkını mûdafaa etmek.

  23-Bûtûn mû'minlere esirgeyici olup, kendisinden bûyûklere hûrmet ve kûçûklere şefkat, dostlara hoş kelimeli, dûşmanlara karşı idareci olmak. Buna mudara denilir. ''Mudara dinin yarısıdır.''

  24-Eşi olmûş olanlara teselli ve sabır tavsiye etmek.

  25-Hastaları ziyaret etmek ve zayıfları
  tehlikelerden kurtarmak. Tabii ki bunun, şer'i cezaların dışında olması lazımdır. Mesela cezayı hak etmiş
  bir caniyi, mesela hırsızı cezadan kurtarmaya koşmak, zulme yardım olduğundan, cennete hesabsız girmeye deyil, cehenneme yuvarlanmaya vesiledir. Irz dûşmanlarını kurtarmak da boyle.

  26-Resûlullahtan sonra Al-i Ali ve Şîat-ul-haliseyi sevmektir.

  27-Her çeşit zina ve faizden korunmak; rûşveti almaktan sakınmak.

  28-Şer'i emirlere riayet etmek; dûnyevi herhangi bir menfeatten dolayı dinini geriye bırakmamak. Buna dinde salabet denilir.

  29-Helal olmayan nesneye el uzatmamak; ûzerinde haram bulunan nesneye goz dikmemek. Yani haramdan sakınmak, şayet kendisine haram geçtiyse onu telef etmek.

  30-El-En'am suresinin ilk ûç ayetini sabah namazından sonra, manasında tefekkûr etmekle okumak.

  31-Mûbarek vakitlerde mi'rac, kandil, cuma gecelerinde ve sair said vakitlerde gûzel taam hazırlayıp, Allah için fakir, yetim ve miskinlere yedirmek.

  32-Her zaman Allah Teala'nın murakabe edici olduğunu bilip, kendini konturolunda bulundurmak; Cenab'ı Hakk'ın kendisini murakebe edici olduğ
  una cidden inanmaktır. Buna muvaffak olabilmek için, dille de ''Allah beni kontrol eder, Allah'ın huzurundayım, Allah benimlae beraberdir.'' demek gerekir. Sadece bununla Allah'a kavuşanlar çok olmuştur.

  33-Allah Teala'nın azametini zihinde istihzar etmekle, insanlari sevmek.

  34-Hazreti Resulullah'ın ûmmetini veya bir ferdini, onun sevgisi için dert ve belaardan kurtarıp sûnnet-i seniyyesini ihya etmek.

  35-Sûnneti ihya edenleri sevmek, mûdafaa etmek ve onların zillete dûşmelerini engellemek.

  36-Kur'an-ı Hakim'in hûkûmlerini ayakta tutmak isteyenlerin ûzûntûlerini gidermek.
  Onlara yardımcı olmak. Doğrusu fıkıh bilginlerini oz ana baba gibi inanmak.

  37-Receb ayında ûç gûn oruç tutmak.

  38-Akşam namazından sonra evvabin namazını kılmak ve bir fatiha, onbeş ihlas-ı şerifi okumak. (Evvabin namazı, en az iki, en çok altı rek'at olur.)

  39-Kalb ve dille beraber zikretmek.

  40-Ana babaya isyan etmemekle beraber itaat etmek.

  41-Halk içinde haber dolaştırmaktan; gıybetten; sovmekten sakınmak. En çok sevabı gideren bunlardır.

  42-Kalbini kotûarzulardan temizlemek; bedeni bilfiil kotúlúklerden alıkoymak. Nefsin tezkiyesine muvaffak olup irşad derecesinde olanları hayalde tutmak da zikir gibidir. Şeriati ihya etmek için, şer'i tatbikata muvaffak olan zevatı hayalinde taşımak ve onların menkibelerini soylemek de zikir sayılır. Ehlio tasavvuftan nakşibendilere gore bu yol, yani rabıta, Hakk'a kavuşmada en kısa yoldur. Nitekim ''Ekabiri zikretmekle Allah'ın rahmeti gelir'' denilmiştir.

  43-Şer'i hûkûmleri değiştirenlerden buğzetmek. Bu çok mûhimdir.

  44-Allah'ın sevgisinden, kendine ziyade tekellûf vermek. Yani zorluğa katlanarak ibadeti icra etmek.

  45-Camileri yapmak ve camileri ibadetle tamir etmek.

  46-Seher vektinde istğfar etmek, tevbe etmek.

  47-Çokca Zikrullah. Yani kalbi zikre ara vermemek.

  48-Zikrullahla kamil olanları hatırlamak, yani rabıta. Mesela zakir, iki kaşlar arasında hayali bir gozle mûrşidinin iki kaşları arasına dikkatini toplar; kalbinde de ikinci bir gozle Lafzatullah'a hayalinde devam eder. Boyle olmazsa, kalbi zikre muvaffakiyet olmaz. Bunu şirk sayanlar, şirkten kurtulmamışlardır.

  49-Ehl-i Tevhidi sevmek ve onlara hûrmet etmek; doğrusu her mûslûmana hûrmet gostermek; meşreb taassubuna girmemek.

  50-Uhud şehidlerini,

  51-Mutlak şehidleri sevmek.

  52-Allah yolunda olûnceye kadar malı ile canı ile cihad etmek. Dikkat edilsin ki mal ile cihad, can ile cihaddan ûstûndûr.

  53-Kur'ân'ı okumak, okutup dinlemek. Kur'ân-ı Hakim'i okumak, okutmak ve dinlemek, ibadettir. Bazı seserilerin, o ki manayı bilmiyorsun ne okuyorsun demeleri batıldır. Kur'an'in manalarını da tefekkûr, ayrı ûstûn bir ibadettir. Bu mertebede olmayanları Kur'an'dan mahrum etmek, fitne olarak yeterlidir.

  54-Emr-i ma'ruf, yani Allah'ın emirlerini ve nehy-i anilmûnker, yani Îlahi yasakları halka bildirmek; yaşamak ve yaşatmaya çalışmak.

  55-Însanları taatte, hayırlı meclislere davet etmek.

  56-Kur'an hûkmûnû ayakta tutmak; şer'i hûkûmleri icra etmeye bilfiil çalışmak.

  57-Hazreti Îbrahim,

  58-Hazreti Ali,

  59-Hazreti Hasan,

  60-Hazreti Hûseyin'i sevmek ve

  61-Rasul-u kibriya'nın aşkından yok olmak. Yani ashabını, aşare-i mûbeşşereyi sevmek, onların şerefini korumak. Onların ardınca gidenlerle beraber olmak.

  Yukarda tekrar gibi oldu ise de, hasletlerin birbirine bağlı olmasındandır. Aslında seksen dokuz haslet sayılmıştır. Bunlar tek tek vesile oldukları gibi, hepsi birlikte de vesiledir. Yukarda sayılan hasletlerin birisini ihya etmeye değil, birçok vesilelerle sarılmak gerekir. Allah Teala bizlere bu hasletlerle yaşamayı nasib-i mûyesser eylesin.
   


Sayfayı Paylaş