Haftalık Çalışma Süresi

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 7 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Haftalık Çalışma Süresi
  haftalık çalışma süresi kaç saattir
  Uzayan İş Saatleri ve Haftalık Çalışma Süresi

  06 Nisan 2004 Tarihli Resmi Gazete
  Sayı: 25425

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Dayanak

  Amaç ve Kapsam
  Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir.
  Dayanak
  Madde 2 —Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler

  Çalışma Süresi
  Madde 3 —Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, çalışma süresinden sayılmaz.
  Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

  Haftalık Normal Çalışma Süresi
  Madde 4 —Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
  Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir.
  Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.
  Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılmasında;
  a) 4857 sayılı İş Kanununun 41, 42 ve 43 üncü maddeleri,
  b) 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi
  hükümleri uygulanır.

  Denkleştirme Esasına Göre Çalışma
  Madde 5 —Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.
  Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilecektir.
  Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de bu Yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır.
  Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir.

  Kısmi Süreli Çalışma
  Madde 6 —İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.
  Telafi Çalışması
  Madde 7 —Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır.
  Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.
  Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz.

  Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması
  Madde 8 —Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere uygun araçlarla duyurulur.
  Yapılan işlerin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.

  Çalışma Süresinin Belgelenmesi
  Madde 9 —İşveren, işçilerin çalışma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır.
  Günlük Çalışma Süresinden Daha Az Çalışılacak İşler
  Madde 10 —Sağlık kuralları bakımından, günde, ancak 7,5 saat ya da daha az çalışması gereken işlerde çalışan işçiler hakkında, iş süreleri yönünden, İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Sınırlandırma
  Madde 11 —Çalışma süreleriyle ilgili olarak öngörülen sınırlamalar, işyerleri ya da yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük
  Madde 12 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 13 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  Kaynak: Alomaliye

  haftalık çalışma süresi 2011, haftalık çalışma süresi 49 saate inse, aylık çalışma süresi, sgk, iş kanunu, 4857 sayılı iş kanunu, çalışma saatleri
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Fazla çalışmalar ile ilgili iş mahkemesi davalık dosyalar

  Alıntı
  haftalık çalışma süresi yasalarla 45 saat olarak tesbit edilmiştir. Bir işyerinde günde 9 saat (öğlen yemek istirahati hariç...08-18 çalışma var)haftada 5 gün çalışıldığında 45 saat doluyor. Fakat bu işyerinde cumartesi günü de çalışma yapılıyor.

  bu fazladan yapılan 9 saatlik çalışma normal fazla mesai mi sayılmalı yoksa hafta tatili (pazar) mesaisi mi sayılmalı.
  Fazla çalışma ücreti
  MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.
  Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
  Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.
  Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
  İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.
  63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.
  Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
  Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.
  Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

  iş mahkemesine intikal edecek bu davada davacı çalışan 45 saati aşan çalışmalarını nasıl talep etmelidir.
  İşveren 4857 Sayılı İş kanunu göre aşağıdaki Madde 37 uygulamak zorundadır.Eğer Hesap pusulasında fazla mesai uygulamasına dair bir ibare yoksa Hesap pusulasının imzalanmaması gerekir.
  Ücret hesap pusulası
  MADDE 37. - İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.
  Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.
  Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

  Cevap
  bizim konumuzda yazdıklarım aynen geçerli.işyerinde herhangi bir kart basma ve puantaj olmadığı için fazla çalışmalar ancak çalışanların ya da eski çalışanların tanıklığı ile isbat edilebilecektir.
  ayrıca ücret ve hesap pusulalarında fazla çalışma ibaresi vb bir hesap ödeme söz konusu değildir. yapılacak fazla çalışmalar için çalışanını onayının alınması (yazılı ve sözlü-zaten sözlü muvafakat geçersizdir)söz konusu değildir.metazori babadan kalma usullerle dayatmacı ve bir şey olmaz diyerek çalışma yaptırılmaktadır.bu iş yeri ile ilgili onlarca şikayet vardır bölge çalışma müdürlüğüne.burada sorununu çözemeyen çalışan hakkını nasıl aramalıdır(iş mahkemesinde)bu bilgiler ışığında yanıtlayınız.

  Cevap
  fazla mesailerin nasıl ve ne şekilde talep edileceğini belirtirseniz daha yardımcı olmuş oluruz bu arkadaşa.şimdi haftalık çalışma saati 45 saat olduğu ve bu çalışma süresi günde 9 saatten haftanın 5 gününde doluyor.cumartesi saat 13 den sonra da hafta tatili başlıyor.bu durumda bu çalışan cumartesi 13 e kadar olan çalışmayı fazla mesai yani % 50 zamlı,ve 13 den sonraki çalışmayıda pazar mesaisi olarak % 100 zamlı olarak mı talep etmelidir.bir de talep ederse bunun isbatını nasıl yapacak.iş mahkemesi ne tür deliller ister..yazılı bir delil söz konusu değil.çünkü kart falan basılmıyor.ancak çalışanların tanıklığı söz konusu .bu yeterli olur mu?aslında yazılı kanıt istenirse bulunur..telefon faturası faks olarak kullanılan telefonların kayıtları ayrıntılı dökümleri vb..ama bunları geçmişe dönük örneğin 5-6 yıllık bulmak mümkün mü?

  Alıntı yapılan yer Hukuki.Net
   

Sayfayı Paylaş