Fussilet Suresi Okunuşu

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 1 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Fussilet Suresi Arapça Okunuşu
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  1. ha mım

  2. tenzılüm miner rahmanir rahıym

  3. kitabün fussılet ayatühu kur'anen arabiyyel li kavmiy ya'lemun

  4. beşırav ve nezıra fe a'rada ekseruhüm fe hüm la yesmeun

  5. ve kalu kulubüna fı ekinnetim mimma ted'una ileyhi ve fı azanina vakruv ve mim beynina ve beynike hıcabün fa'mel innena amilun

  6. kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıdün festekıymu ileyhi vestağfiruh ve veylül lil müşrikın

  7. ellezıne la yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm kafirun

  8. innellezıne amenu ve amilus salihati lehüm ecrun ğayru memnun

  9. kul e inneküm le tekfürune billezı halekal erda fı yevmeyni ve tec'alune lehu endada zalike rabbül alemın

  10. ve ceale fıha ravasiye min fevkıha ve barake fıha ve kaddera fıha akvateha fı erbeati eyyam sevael lis sailın

  11. sümmesteva iles semai ve hiye dühanün fe kale leha ve lil erdı'tiya tav'an ev kerha kaleta eteyna taiıyn

  12. fe kadahünne seb'a semavatin fı yevmeyni ve evha fı külli semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi mesabıha ve hıfza zalike takdırul azızil alım

  13. fe in a'radu fe kul enzertüküm saıkatem misle saıkati adiv ve semud

  14. iz caethümür rusülü mim beyni iydıhim ve min halfihim ella ta'büdu illellah kalu lev şae rabbüna le enzele melaiketen fe inna bima ürsiltüm bihı kafirun

  15. fe emma adün festekberu fil erdı bi ğayril hakkı ve kalu men eşeddü minna kuvveh e ve lem yerav ennellahellezı halekahüm hüve eşeddü minhüm kuvveh kanu bi ayatina yechadun

  16. fe erselna aleyhim rıhan sarsaran fı eyyamin nehısatil li nüzıkahüm azabel hızyi fil hayatid dünya ve leazabül ahırati ahza ve hüm la yünsarun

  17. ve emma semudü fe hedeynahüm saıkatül azabil huni bima kanu yeksibun

  18. ve necceynellezıne amenu ve kanu yettekun

  19. ve yevme yuhşeru a'daüllahi ilen nari fe hüm yuzeun

  20. hatta iza ma cauha şehide aleyhim sem'uhüm ve ebsaruhüm ve cüludühüm bima kanu ya'melun

  21. ve kalu li cühudihim lime şehidtüm aleyna kalu entaknellahüllezı entaka külle şey'iv ve hüve halekaküm evvele merrativ ve ileyhi türceun

  22. ve ma küntüm testetirune ey yeşhede aleyküm sem'uküm ve la ebsaruküm ve la cüludüküm ve lakin zanentüm ennellahe la ya'lemü kesıram mimma ta'melun

  23. ve zaliküm zannükümüllezı zanentüm bi rabbiküm erdaküm fe asbahtüm minel hasirın

  24. fe iy yasbiru fen naru mesvel lehüm ve iy yesta'tibu femahüm minel mu'tebın

  25. ve kayyadna lehüm kuranae fezeyyenu lehüm ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın

  26. ve kalellezıne keferu la tesmeu li hazel kur'ani velğav fıhi lealleküm tağlibun

  27. fe lenüzıkannellezıne keferu azaben şedıdev ve lenecziyennehüm esveellezı kanu ya'melun

  28. zalike ceazü a'daillahin nar lehüm fıha darul huld cezaem bima kanu bi ayatina yechadun

  29. ve kalellezıne keferu rabbena erinellezeyni edallana minel cinni vel insi nec'alhüma tahte akdamina li yekuna minel esfelın

  30. innellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilletı küntüm tuadun

  31. nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahırah ve leküm fıha ma teştehı enfüsüküm ve leküm fıha ma teddeun

  32. nüzülem min ğafurir rahıym

  33. ve men ahsenü kavlem mimmen dea ilellahi ve amile salihav ve kale innenı minel müslimın

  34. ve la testevil hasenetü ve les seyyieh idfa' billetı hiye ahsenü fe izellezı beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamım

  35. ve ma yülekkaha illellezıne saberu ve ma yülekkaha illa zu hazzın azıym

  36. ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah innehu hüves semıul alım

  37. ve min ayatihil leylü ven neharu veş şemsü vel kamer la tescüdu liş şemsi ve la lil kameri vescüdu lillahillezı halekahünne in küntüm iyyahü ta'büdun

  38. fe inistekberu fellezıne ınde rabbike yüsebbihune lehu bil leyli ven nehari ve hüm la yes'emun (37. ayet secde ayetidir.)

  39. ve min ayatihı enneke teral erda haşiaten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet innellezı ahyaha le muhyil mevta innehu ala külli şey'in kadır

  40. innellezıne yülhıdune fı ayatina la yahfevne aleyna e fe mey yülka fin nari hayrun em mey ye'ti aminey yevmel kıyameh ı'melu ma şi'tüm innehu bima ta'melune basıyr

  41. innellezıne keferu biz zikri lemma caehüm ve innehu le kitabün azız

  42. la ye'tıhil batılü mim beyni yedeyhi ve la min halfih tenzılüm min hakımin hamıd

  43. ma yükalü leke illa ma kad kıyle lir rusüli min kablik inne rabbeke lezu mağfirativ ve zu ıkabin elim

  44. ve lev cealnahü kur'anen a'cemiyyüv ve arabiyy kul hüve lillezıne amenu hüdev ve şifa' vellezıne la yü'minune fı azanihim vakruv ve hüve aleyhim ama ülaike yünadevne mim mekanim beıyd

  45. ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fıh ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudıye beynehüm ve innehüm lefı şekkim minhü mürıb

  46. men amile salihan fe li nefsihı ve men esae fe aleyha ve ma rabbüke bi zallamil lil abıd

  47. ileyhi yüraddü ılmüs saah ve ma tahrucü min semeratüm min ekmamiha ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa biılmih ve yevme yünadıhim eyne şürakaı kalu azennake ma minna min şehıd (turkeyarena.com)

  48. ve dalle anhüm ma kanu yed'une min kablü ve zannu ma lehüm mim mehıys

  49. la yes'emül insanü min düail hayri ve im messehüş şerru fe yeusün kanut

  50. ve lein ezaknahü rahmetem minna mim ba'di darrae messethü le yekulenne haza lı ve ma ezunnüs saate kaimetev ve heir rucı'tü ila rabbi inne lı ındehu lel husna fe le münebbiennellezıne keferu bima amilu ve le nüzıkannehüm min azibn ğalıyz

  51. ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bicanibih ve iza messehüş şerru fe zu düain arıyd

  52. kul eraeytüm in kane min ındillahi sümme kefertüm bihı men edallü mimmen hüve fı şikakım beıyd

  53. senürıhim ayatina fil afakı ve fı enfüsihüm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk e ve lem yekfi bi rabbike ennehu ala külli şey'in şehıd

  54. e la innehüm fı miryetim mil likai rabbihim e la innehu bi külli şey'im mühıyt
   

Sayfayı Paylaş