Fatih Sultan Mehmet'in Yazdığı Şiirler

Konusu 'En Güzel Şiirler' forumundadır ve SeçiL tarafından 5 Mart 2016 başlatılmıştır.

 1. SeçiL Well-Known Member


  Gazel / Benüm

  Dolsa 'âlem ta'n degül dûd-ı siyâhumdan benüm
  Mihr görmen zerrece gün yüzli mâhumdan benüm

  Nice pinhân eyleyem ol dilbere âşıklugum
  Pür durur dîvân şehrün âh ü vâhumdan benüm

  Devlet-i 'aşkıyla payem bir makama irdi kim
  Şânumı anlar görenler izz ü câhumdan benüm

  Hâk-i pây-i yâr tâcum kûy-ı dilber mesnedüm
  Reşk ider Cemşîd ü Cem taht ü külâhumdan benüm

  Hayl-i 'aşkı şâh-râh-ı gamda kılsam germ-rev
  Çeşm-i encüm kuhl ider gerd-i sipâhumdan benüm

  'Avniyâ bir hâle irdüm derd-i hicr-i yâr ile
  'İbret alur niceler hâl-i tebâhumdan benüm


  Gazel / Elden Gider

  Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
  İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider

  Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum
  Gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider

  Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül
  Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider

  Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa
  Baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider

  Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek
  İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider


  Gazel / Garaz

  Âhiret kesbeylemektir dâr-ı dünyâdan garaz
  Yoksa ey zâhid nedir bildin mi ukbâdan

  Yârsız cennet dahî olsa bana zindân olur
  İyi bil dîdârdır firdevs-i a'lâdan garaz

  Mâl ü mülkü terkedip gitsen gerektir âkıbet
  Pes nedir dünyâ için ey hâce dünyâdan garaz

  Her ne kim görsen taalluk bağlama kılma karâr
  İbret almaktır dilâ seyr ü temâşâdan garaz

  Bu gönül eğlencesidir Avniyâ çün âkıbet
  Ma'rifet satmak değildir şi'r ü inşâdan garaz
   


Sayfayı Paylaş